Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року:
Док. і матеріали / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. Iнститут історії України НАН України; ЦДАВО України; Дослідний інститут суцасної української історії (Філадельфія). - К.: Видавництво імені Олени Теліги. 2003. - 1024 с.

© В.Ф. Верстюк (керівник), В.М. Бойко, А.П. Гриценко, О.Б.Кудлай, Т.С. Осташко, Т.П. пустовіт, І.В. хміль, О.Й. Щусь, Л.В. Яковлева, упорядкування, 2003
© В.Ф. Верстюк передмова, 2003
© О.І. Лупандін, покажчик імен, 2003
© О.В. Оніщенко, географічний покажчик, 2003
© Видавництво імені Олени Теліги, 2003


У збірнику представлені документи, які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки. 529 документів, переважно архівних та запозичених з преси, відтворюють широку географію національно-визвольного руху, його впливи на громадсько-політичний перебіг та соціальні прояви революції.
Документи тісно кореспондуються з матеріалами двотомника "Українська Центральна Рада" (К., 1996-1997), доповнюють його і відкривають широкі можливості для вивчення проблем революції. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів та студентів.

This book contains 529 documents about the national aspects of the Ukrainian Revolution from the fall of the tsarist autocracy to the proclamation of the Ukrainian People's Republic. The documents were selected mostly from archival holdings but also from the press of the period. They recreate the geography of the struggle for Ukrainian independence and the impact that struggle had on the politics and society of Ukraine and Russia.
This volume is closely related to and supplements the documents in the collection "Ukrains'ka Tsentral'na Rada" (2 vols., 1996-97). It provides historians, legal scholars, political scientists, lecturers, and students with a broad canvas tor further study of the Ukrainian Revolution.


Затверджено до друку
вченою радою Інституту історії України НАН України
Підготовка цього видання частково здійснена завдяки дотації
Канадського інституту українських студій Альбертського університету
(з Архівного вічного фонду ім. Сгефанії Букачевської-Пастушенко)
The publication of this book has been funded by a grant from the Canadian Institute of Ukrainian Studies,
University of Alberta (Stefania Bukachevska-Pastushenko Fund)


Зміст

Передмова

Документи і матеріали

Примітки

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Список скорочень

Перелік документів

SUMMARY

На початок
На початок