Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія

Файл в форматі PDF

Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Лариса Левченко. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 1204 с.

ISBN 978-617-534-206-0
УДК 94(73)"1528/2013":930.25
ББК 79.33(7США)я9
Л 38


© Левченко Л., 2013

Монографія є комплексним дослідженням історії архівів та організації архівної справи на території США від колоніальних часів до сьогодення. Досліджено зародження архівів у Північній Америці в колоніальний період, діяльність історичних товариств у сфері збирання і зберігання документів, утворення і розвиток архівів штатів і Національного архіву США. Висвітлено історію та основні напрями діяльності товариств архівістів. Проаналізовано розвиток теорії експертизи цінності, методи систематизації архівних колекцій, правові засади розсекречування документів, програми захисту архівів в умовах техногенних і природних катастроф.

Для науковців, архівістів, аспірантів і студентів спеціальностей "архівознавство", "всесвітня історія", "американістика".

На початок
На початок