Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Директорам державних архівних
установУкраїни

Редакційна колегія довідника "Архівні установи України"; нагадує про необхідність прискорення підготовки описових статей про документи Національного архівного фонда України, що зберігаються в музеях та бібліотеках Вашої області, міста (схема додається).

За консультаціями звертатися:
Відділ архівознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Контактний телефон 275-23-52

Андрієвська Лариса Вікторівна
Батрак Алла Андріївна
Московченко Наталія Павлівна
Одинока Лініна Павлівна
Павловська Надія Павлівна


Схема описової статті
до 2-го видання довідника-путівника
"Архівні установи України" для музеїв і бібліотек,
що зберігають документи НАФ

 1. Назва музею/бібліотеки (повна й скорочена, якщо така є, із зазначенням підпорядкованості).
 2. Адреса музею/бібліотеки, контактні телефони, e-mail, адреса Web-сайгу.
 3. Транспорт, яким можна дістатися до музею/бібліотеки.
 4. Час роботи музею/бібліотеки.
 5. Дані про керівника музею/бібліотеки та його заступника з наукової роботи (прізвище, ім'я, по батькові, контактні телефони).
 6. Стисла історична довідка про музей/бібліотеку (історія створення, реорганізації, перейменування, сучасна структура; звернути увагу на архівний підрозділ музею/бібліотеки).
 7. Назва структурного підрозділу(ів), який зберігає(ють) документи НАФ.
 8. 3агальна кількість одиниць зберігання документів НАФ із зазначенням носіїв та крайніх дат документів.
 9. Стисла анотація документів НАФ музею/бібліотеки (подати узагальнене описання складу документів за періодами, видами, змістом; перелік основних фондоутворювачів із зазначенням сфери їх діяльності; звернути увагу на втрати документів (якщо вони були) під час воєн, при пожежах, переміщеннях, крадіжках тощо). Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи проанотувати за тематичною ознакою.
 10. Умови доступу до документів НАФ дослідників (якщо існують обмеження, зазначити це).
 11. Інформація про внутрішній довідковий апарат (неопубліковані каталоги, інвентарні описи (книги), допоміжні картотеки, покажчики, огляди фондів тощо).
 12. Характеристика баз даних на документи НАФ.
 13. Перелік найважливіших методичних розробок музею/бібліотеки стосовно документів НАФ за повоєнний період (подати згідно з правилами бібліографічного описування).
 14. Бібліографія основних довідково-інформаційних видань музею/бібліотеки:
  а) спеціальні друковані довідкові видання - путівники, описи, огляди, буклети, проспекти;
  б) статті та інші публікації, які за змістом можна віднести до жанру оглядів фондів (пофондових, міжфондових тощо; тематичні не включати);
  в) археографічні видання - збірники документів із грифом музею/бібліотеки);
  г) інші видання, що стосуються окремих фондів, колекцій.

Інформацію подавати станом на 01.01.2004.

Обсяг описової статті не повинен перевищувати 1 друк. арк.

Текст подається в електронному вигляді (файли на дискеті або переслані електронною поштою) з контрольним роздруком.

Стаття підписується автором із зазначенням його посади та дати складання описової статті.

Передбачається ілюстрування тексту довідника. По можливості просимо підготувати якісні кольорові фотографії (до 20-ти ілюстрацій): приміщень музею-бібліотеки (старих і нових будівель), репродукції найдавніших документів музею/бібліотеки.

На початок
На початок