Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Державна архівна служба України
(Укрдержархів)

Адреса: 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24
Тел.: (044) 275-27-77
Факс: (044) 275-36-55
E-mail: mail@arch.gov.ua

На початок

Дорадчі органи


Колегія

Колегія Державної архівної служби України (Укрдержархів) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності, перспективи розвитку архівної справи та діловодства.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Укрдержархіву та цим положенням.

Основні завдання колегії:

 • обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД;
 • обговорює прогнози і проекти програм розвитку архівної справи, діловодства та СФД, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
 • розглядає питання про стан дотримання Укрдержархівом та центральними державними архівами, установами СФД фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД;
 • розглядає результати роботи Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (в межах компетенції);
 • аналізує стан роботи Укрдержархіву, архівних установ та установ СФД з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
 • розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Укрдержархів.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Державної архівної служби України, затвердженим наказом Укрдержархіву від 25.07.2011 р. № 13, а також наказами Укрдержархіву від 11.11.2011 р. № 92 та від 03.10.2016 р. № 116

Склад колегії Державної архівної служби України

Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою Державної архівної служби.

Центральна експертно-перевірна комісія (ЦЕПК)

Створена для розгляду науково-методичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, визначенням у складі Національного архівного фонду, унікальних документів, здійснення науково-методичного керівництва діяльністю експертно-перевірних комісій центральних та галузевих державних архівів, Національної академії наук, державного архіву Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.

До складу ЦЕПК, який затверджується Головою Укрдержархіву, входять: голова – заступник Голови Укрдержархіву відповідно до розподілу функціональних обов'язків, заступник голови – директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, секретар та члени ЦЕПК – фахівці Укрдержархіву, фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці.

Основними завданнями ЦЕПК є розгляд питань щодо визначення методологічних та організаційних засад проведення експертизи цінності документів; визначення складу документів Національного архівного фонду та джерел його формування; встановлення строків зберігання документів.

ЦЕПК працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 24.05.2012 № 779/5 і зареєстрованим в Мін'юсті України від 25 травня 2012 р. за № 833/21145.
Склад Центральної експертно-перевірної комісії, затверджений наказом Укрдержархіву "Про затвердження складу Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України" від 19.07.2017 № 45 (із змінами від 04.09.2019 № 77).

Нормативно-методична комісія

Нормативно-методична комісія Державної архівної служби України є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства, створення та функціонування державної системи страхового фонду документації, зокрема:

 • законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, які в установленому порядку Укрдержархів подає Міністру юстиції України;
 • актів нормативного характеру, що підлягають держреєстрації;
 • положень про архівні установи, що підлягають погодженню з Укрдержархівом та затвердженню Міністром юстиції України;
 • наукових звітів, правил, міжнародних, міждержавних, національних та галузевих стандартів, інструкцій, нормативів, збірників форм документів, концепцій, навчальних програм, положень, методичних рекомендацій та інших методичних розробок і нормативних документів УНДІАСД та НДІ мікрографії;
 • наукових звітів та інших результатів досліджень науково-методичних центрів з питань архівної справи, створення та функціонування державної системи СФД;
 • правил, інструкцій, методичних рекомендацій та навчальних програм, розроблених іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами, що надійшли до Укрдержархіву на погодження;
 • договорів, протоколів та інших угод про співробітництво з іншими, в тому числі міжнародними установами та організаціями;
 • методичних документів загальногалузевого або міжгалузевого значення, розроблених державними архівними установами, підприємствами, установами, організаціями СФД;
 • роботи, подані на конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії.

Комісія приймає рішення про подання для затвердження, погодження, розгляду на засіданні колегії Укрдержархіву проектів зазначених документів чи опублікування документів після їх схвалення

Нормативно-методична комісія працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 р. № 12, зі змінами наказ Укрдержархіву від 30.08.2017 р. № 61

Склад Нормативно-методичної комісії затверджено наказом Укрдержархіву від 31.08.2017 № 62 "Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України". Зміни до складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України внесено наказами Укрдержархіву від 02.10.2017 № 75, від 18.01.2018 № 5, від 18.01.2019 р. № 8, від 19.06.2019 р. № 54 та від 07.10.2019 р. № 92

Науково-видавнича рада

Науково-видавнича рада Укрдержархіву є дорадчим органом, створеним для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку архівної справи, діловодства та функціонування державної системи страхового фонду документації (далі СФД), обговорення найважливіших галузевих програм та питань публікації документів Національного архівного фонду, видання наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової літератури, рекламно-інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодства, СФД та інших питань діяльності архівних установ та установ, підприємств, організацій СФД,
а також питань:

 • визначення основних напрямів наукових досліджень, перспективного планування видавничої та науково-дослідної роботи;
 • створення та діяльності державних науково-дослідних установ у сфері архівної справи, документознавства, формування та створення СФД;
 • міжвідомчої координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства й археографії;
 • встановлення загальних принципів визначення цінності архівних документів, інформатизації архівної справи, використання архівної інформації, економічних аспектів діяльності архівних установ та функціонування державної системи СФД;
 • науково-організаційного забезпечення публікаційної діяльності та рекомендації до друку видань, підготовлених державними архівними установами та установами, підприємствами, організаціями СФД;
 • присудження заохочувальної премії імені В. Веретеннікова за кращі наукові дослідження в галузі архівознавства і документознавства, висунення профільних наукових праць на здобуття державних та інших нагород.

Науково-видавнича рада Укрдержархіву працює згідно з Положенням затвердженим наказом Укрдержархіву від 2 грудня 2014 р. № 143 (із змінами затвердженими наказом Укрдержархіву від 30 травня 2018 р. № 36). Функції робочого апарату Ради виконує відділ міжнародного співробітництва та зв’язків з іншими установами департаменту організації архівної справи Укрдержархіву.

Склад Науково-видавничої ради

Науково-експертна рада

Науково-експертна рада - це тимчасовий консультативний, дорадчий орган утворений для забезпечення постійної роботи в напрямку експертної оцінки реформ, які здійснюються в Україні та проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Склад науково-експертної ради

Громадська рада

Громадську раду утворено з метою створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації Державним комітетом архівів України.

Громадська рада при Державній архівній службі працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Державної архівної служби України від 28 грудня 2017 року № 99 "Про затвердження Положення про громадську раду при Державній архівній службі України" та схваленим протоколом засідання громадської ради при Укрдержархіві від 22 грудня 2017 року № 2

Склад Громадської ради

На початок
На початок