УНДІАСД

Видання УНДІАСДДруковані органи УНДІАСД

науковий щорічник "Студії з архівної справи та документознавства"

Редакційна колегія: Кулешов С. Г. (головний редактор), Волкотруб Г. К. (відповідальний секретар), Володіна О. П., Дубровіна Л. А., Зворський С. Л., Катренко А. М., Ларін М. В., Мага І. М., Матяш І. Б., Одинока Л. П., Пиріг Р. Я., Рибаков А. Є., Смолій В. А., Срібняк І. В., Христова Н. М.

Зареєстровано в Міністерстві України в справах преси та інформації 04.07.1996.Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 2110;

Включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 01-05/5)

археографічний щорічник "Пам'ятки"

Редакційна колегія: Кулешов С. Г. (головний редактор), Артамонова С. С. (відповідальний секретар), Дубровіна Л. А., Катренко А. М., Лозицький В. С., Маврін О. О., Мага І. М., Матяш І. Б., Пиріг Р. Я., Приходько Л. Ф., Сохань П. С., Старостін Є. В., Шумейко М. Ф.

Зареєстровано в Міністерстві України в справах преси та інформації 04.07.1997. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 2681;

Включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 01-05/5.

міжвідомчий науковий збірник "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство"

Редакційна колегія: Мага І. М. (головний редактор), Христова Н. М. (відповідальний секретар), Боряк Г. В., Войцехівська І. Н., Дубровіна Л. А., Жумарь С. В., Катренко А. М., Колесник В. Ф., Кулешов С. Г., Матяш І. Б., Онищенко О. С., Пиріг Р. Я., Смолій В. А., Сохань П. С. , Ульяновський В. І.

включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова Президії ВАК України від 11.04. 2001 р. № 5-05/4; "Бюлетень ВАК України", 1999, № 4)

Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Серійне видання

"Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки"

Редакційна колегія: Волкотруб Г. К. (головний редактор), Майстренко А. А. (відповідальний секретар), Артамонова С. С., Зворський С. Л., Катренко А. М., Мага І. М., Одинока Л. П., Пиріг Р. Я., Приходько Л. Ф., Срібняк І. В.

включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова Президії ВАК України від 8 вересня 1999 р. № 01-05/9, "Бюлетень ВАК України", 2001, № 3)

Серійне видання

"Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела"

Редакційна колегія: Мага І. М. (головний редактор), Андрієвська Л. В. (відповідальний секретар), Волкотруб Г. К., Дубровіна Л. А., Катренко А. М., Кулешов С. Г., Маяковська Н. В., Матяш І. Б., Пиріг Р. Я., Романовський Р. В., Срібняк І. В., Христова Н. М.

включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова Президії ВАК України від 8 вересня 1999 р. № 01-05/9, "Бюлетень ВАК України", 2001, № 3)


Монографії

Матяш І. Б. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД . - К., 1997. - 224 с.

Войцехівська І. Н., Ляхоцький В. П. Епістологія: Короткий іст. нарис / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - 53 с.

Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. УДНДІАСД. - К., 1999. - 477 с.

Шандра В. С. Київське генерал-губернаторство (1832-1914): Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1999. - 141 с.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Держкомархів України. УДНДІАСД; М-во культури і мистецтв України. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 161 с.

Ляхоцький В. П. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Держкомархів України.УДНДІАСД; Іст. клуб "Планета"; Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. - К., 2000. - 528 с.: іл.

Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Іст. клуб "Планета"; Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. - К., 2000. - 663 с.: іл.

Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930 - х років / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2000. - 591 с.

Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського. - К., 2001. - 226 с.

Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: Функції, структура, архів / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. - К., 2001. - 355 с.: іл.

Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії / УНДІАСД; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - К.; Дрогобич, 2005. - 334 с.

Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. - К.: Горобець. - 152 с.: іл.


Навчальні посібники, довідники, словники, бібліографічні покажчики

Навчальні посібники

Архівознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Гол. ред. Я. С. Калакура. К., 1998. - 314 с.

Архівознавство: Підр. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І.Б. Матяш. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002. - 356 с.

Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І.Б. Матяш та К. І. Климової. - К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002. - 612 с.

Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Р. Я. Пиріг; Наук. ред. І.Б. Матяш. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 408 с.

Довідники, словники, бібліографічні покажчики

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін. ; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.

Український героїчний епос (думи): Бібліограф. покажч. Перелік архівних фондів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; УДНДІАСД; Уклад. І. Матяш; Відп. ред. В. Наулко. - К., 1995. - 64 с.

Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр. / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад. Н. П. Павловська; Відп. ред. І.Б. Матяш. - К., 1997. - 151 с.

Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.): Каталог книжкової виставки / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Наук.-довідкова б-ка центральних держ. архівів України; М-во культури і мистецтв України; Держ. іст. б-ка України; Відп. за вип. А. Комська. - К., 1997. - 58 с.

Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін. - К., 1998. - 106 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 1. Х1Х ст. - 1930-ті рр. / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського; Упоряд.: О. М. Коваль, І.Б. Матяш, В. С. Шандра. - К., 1999. - 367 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 2. 1940-1960-ті рр. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. В. Портнова. - К., 2002. - 254 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 3. 1970-1990-ті роки / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Л. М. Федорова. - К., 2003. - 284 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябліягр. показальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; БелНДІДАС; Нац. б-ка Беларусі; УДНДІАСД і ін.; Уклад.: В.У. Скалабан (кіраунік), В.М. Лебедзева, Т.М. Махнач, І.Б. Мацяш, С.І. Міхальчанка, Л.І. Станкевіч. - Мн., 2001. - 120 с.

Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Корот. довідник / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Н.М. Христова, В. В. Бездрабко. - К., 2002. - 167 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Міфи та фольклор народів світу: Посібник-хрестоматія / УНДІАСД; Авт.-упоряд.: І. Б. Матяш, А. А. Астахова, І. Г. Панченко; Наук. ред. І. Б. Матяш. - К., 2003. - 278 с.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (1994-2004): [Буклет]. - [К., 2004]. - [16]с.

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Матеріали до бібліографії документальних публікацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. - К., 2005. - 55 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол. тому: Г. Боряк (голова), І. Матяш, Г. Папакін; Упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш, Н. Московченко, Л. Одинока, Н. Павловська, Л. Приходько, Р. Романовський, Н. Христова. - К., 2005. - 692 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - [повна електронна версія].

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - [повна електронна версія].

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - [повна електронна версія].

Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 224 с.

Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 348 с.

Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені: Каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДАВО України; Міністерство закордонних справ України; Ген. дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв; Кер. проекту І. Б. Матяш; Упоряд.: Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, І. М. Мага, Н. В. Маковська, І. Б. Матяш, Л. Ф. Приходько. - К., 2006. - 36 с.

Архіви України: Путівник / Держкомархів України. УНДІАСД; За заг. ред. І. Матяш. - К.: Горобець, 2007. - 184 с.: іл.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь; Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства; Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; Уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Мацяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін. - Выд. 2-е, дапов. - Мінск, 2007. - 168 с.

Українська архівна енциклопедія: Робочий зошит. Н-Я / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 256 с.

Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. - К., 2007. - 752 с.

Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства : [буклет]. - [К., 2008]. - 21, [1] с.

Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: Історіогр. нарис. Бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України. - К., 2008. - 240 с.

Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України. УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін.; К., 2008. - с. 680.

Archives of Ukraine: guidebook / Archives State committee of Ukraine, Ukrainian research institute of archiving and study of documents ; editor-in-chief Iryna Matyash ; english version has been edited by Radomyr Bilash and Oleksandr Narayevskyi. - K.: Horobets, 2008. - 183, [1] p.: ill.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: міжархів. довід. Т. 2: Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. Кн. 1: Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької області, Державний архів Волинської області, Державний архів Дніпропетровської області, Державний архів Донецької області, Державний архів Житомирської області, Державний архів Закарпатської області, Державний архів Запорізької області, Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Київської області, Державний архів Кіровоградської області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: Сергій Зворський, Наталія Христова; редкол.: Геннадій Боряк (голова) [та ін.]. - К., 2009. - 534, [1] с.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1994-2009: [буклет]. - [К., 2009]. - 16 с.

Світовий досвід підтримки архівної справи меценатами. Огляд. Файл в форматі PDF (157 KB)

Архівна україніка в Білорусі. Аналітичний огляд. Файл в форматі PDF (550 KB)


Збірники наукових праць

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.) / ГАУ при КМ України. Спілка архівістів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Каф. архівознавства та спеціальних галузей іст. науки; Київ. держ. ін-т культури; Упоряд. Т. П. Прись. - К., 1996. - 208 с.

Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського; Центральна наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукописів; ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький та ін. - К., 1996.- 308 с.

Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доп. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. (18-19 лют. 1997 р.): До 115-річчя від дня народження / Всеукр. т-во І. Огієнка; Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т; УДНДІАСД; Кам'янець-Подільський відділ Держархіву Хмельницької обл.; Відп. ред. Є. Сохацька. - Кам'янець-Подільський; К., 1997. - 351 с.

Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної Європи: Зб. наук. праць. Вип. 1 / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. Каф. історії Східної Європи. - К.; Чернівці, 1997. - 345 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 1. / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Спілка архівістів України; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; Упоряд.: В. П. Ляхоцький, І.Б. Матяш. - К., 1997. - 380 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 2. / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Спілка архівістів України; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; Упоряд.: В. П. Ляхоцький, І.Б. Матяш. - К., 1997. - 263 с.

Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Зб. наук. праць / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Нац. парламентська б-ка України; Редкол.: В. С. Лозицький (відп. ред.), О. К. Александрова, с. О. Басенко та ін. - К., 1998. - 275 с.

Архівно-слідчі справи репресованих: Науково-методичні аспекти використання: Зб. наук. праць / ГАУ при КМ України. ЦДАГО України. УДНДІАСД. Держархів СБУ; Редкол.: Р.Я. Пиріг (голова), О. В. Гранкіна, Б. В. Іваненко та ін. - К., 1998. - 161 с.

Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі: Зб. навук. артыкулаў і дакументаў / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; Брянскі дзярж. пед. ін-т імя І. Пятроўскага; УДНДІАСД, Речыцкі гарадскі выканкам; Пад рэд. В.М. Лебедзевай. - Гомель; Рэчыца, 2000. - 293 с.


Продовжувані видання


Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 1. Архів і особа / ГАУ України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін. - К., 1999. - 325 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 2. Архівознавчі читання / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. - К., 2000. - 277 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. - К., 2001. - 574 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Г.В. Боряк (голова) та ін. - К., 2001. - 587с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 жовтня 2001 р.) / Держкомархів України. УДНДІАСД ; НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. -К., 2002. - 360 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 6 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Ін-т історії України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім М С Грушевського; Нац б-ка ім В І Вернадського; Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2003. - 288 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - 254 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 8 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2006. - 316 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2007. - 256 с.

Пам'ятки

Пам'ятки: [Археогр. щорічник].Т. 1 / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - 228 с.

Пам'ятки: [Археогр. щорічник] Т. 2. Епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1907-1968) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. П. Ляхоцький, Н. П. Московченко, І. М. Преловська. - К., 2001. - 477 с.

Пам'ятки: [Археогр. щорічник].Т. 3: Архів української церкви. Вип. 1. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI - першої половини XVII ст. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Вищ. ін-т реліг. наук ім. св. Фоми Аквінського; Упоряд. М. В. Довбищенко. - К., 2001. - 462 с.

Пам'ятки: Археогр. щорічник. Т. 4 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 264 с.

Пам'ятки: Археогр. щорічник. Т.5 / Держкомархів України. УНДІАСД. - 2005. - 309 с.

Пам'ятки: Археогр. щорічник. Т. 6 / Держкомархів України. УНДІАСД. - 2006. - 161 с.

Пам'ятки: Археогр. щорічник. Т. 7 / Держкомархів України. УНДІАСД. - 2007. - 452 с.

Пам'ятки: Археогр. щорічник. Т. 8 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2008. - 334 с.

Пам'ятки. Археогр. щорічник. Т. 9. Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2008. - 250 с.

Студії з архівної справи та документознавства

Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інформації

Інформація про підготовку Бюлетеня Галузевого центру
науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

2001:
Вип. 1;
Вип. 2: Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975-1995) / Держкомархів України. УДНДІАСД. Галузева служба наук.-техн. інформації; Авт.-уклад.: Л. О. Ткачова, О. М. Загорецька, Р. В. Романовський.
2002:
Вип. 3: Збереження документальних фондів (архіви, бібліотеки, музеї): Бібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД. Галузева служба наук.-техн. інформації; Уклад.: О. П. Володіна, Р. В. Романовський.
Вип. 4.
2003:
Вип. 5-6.
Вип. 7. Електронний документ та електронний документообіг: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УДНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознавства; Уклад.: Л.П. Одинока, А.А. Батрак, Р.В. Романовський.
2004
Вип. 8. Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УДНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознавства; Уклад.: Л.П. Одинока, А.А. Батрак, Р.В. Романовський.
Вип. 9.
Вип. 10. "Студії з архівної справи та документознавства": Систематичний покажчик змісту (Т. 1-11) / Держкомархів України. УНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознавства; Уклад. Р.В. Романовський.


Серійні видання


Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки

Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Покажч. архівних джерел / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. - К., 1998. - 79 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 1).

Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. - К., 1998. - 132 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 2).

"Архіви України": Бібліограф. покажч. змісту, 1947-1970 рр. / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця; Уклад.: А. А. Батюк, М. І. Бутич. - К., 1999. - 199 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 3).

Руслан Пиріг: До 60-річчя від дня народження: Біобібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш. - К., 2001. - 43 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 4).

Левикін В. Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на території України: Зб. документів / УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського . Укр. центр біографічної некрополістики; Упоряд. В. Левикін; Відп. ред. І. Дивний. - К., 2002. - 102 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 6); (Некрополістика в Україні; Вип. 2(7)).

Олександр Мітюков: До 80-річчя від дня народження: Бібліогр. покажчик./ Держкомархів України. УДНДІАСД; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: Л. М. Васько, В. М. Волковинський, І.Б. Матяш, Р. В. Романовський. - К., 2002. - 66 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 7).

Симоненко І. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держкомархів України. УДНДІАСД; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. - К., 2003. - 132 c.. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8).

Трускавець: Краєзн. бібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держ. іст. б-ка України; Держ. наук. мед. б-ка України; Упоряд.: І.Б. Матяш, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський, І. М. Скибак. - К., 2003. - 338 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 9).

"Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 1. Джерела / Держкомархів України. ЦДАВО України, ЦДКФФА України, УНДІАСД; НБУВ. Ін-т рукопису та ін.; Упоряд.: С. Батуріна, Г. Боряк, Л. Дубровіна та ін.; Відп. ред. Г. Боряк. - К., 2004. - 728. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 10).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. До 10-річчя заснування (1994-2004): Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л.П. Одинока, Р.В. Романовський. - К., 2004. - 124 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 11).

Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. - К., 2006. - 137 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 12).

Видання державних архівних установ України. 1991-2006: Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. - К., 2007. - 158 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 13).

Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела

Збірник на пошану Семена Даниловича Пількевича / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 113 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 1).

Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД; Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1999. - 211 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).

Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. -К., 2000. - 207 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 3).

Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (голова) та ін. - К., 2001. - 414 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 4).

Архівіст: Ювіл. збірник / Держкомархів України; УДНДІАСД; САУ; Держархів м. Києва. - К., 2002. - 192 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 5).

Клименко Т. Архівна справа на Черкащині: історія та сучасність: Довідник / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 2003. - 132 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 6).

Архівному людові: Доброзичливі ямби Бориса Іваненка / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд. І.Б. Матяш. - К., 2003. - 162 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 7).

Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 234 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 8).

Мистецтво і архіви

Матяш І. Блазень із сумними очима / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; ЦДАМЛМ України; Нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. - К., 2007. - 164 с. - (Мистецтво і архіви; Вип. 1).


Нормативні документи та методичні посібники

Робота з документами особового походження. Методичний посібник / Автори-укладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. - К., 2008. – 284 с.

Фондування документів НАФ: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. – 39 с.

Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : інструкція / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. : О. П. Володіна, Н. М. Христова. – К., 2009. – 27 с.

Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. - К., 1997. - 34 с.

Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі: Метод. рекомендації / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); Уклад.: К. Т. Селіверстова (керівник теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. - К., 2009. - 39 с.

Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 14 с., [3] с. дод.

Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 17 с., [1] с. дод.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Кол. авт.: Г. В. Портнов (кер.) та ін. - К., 1997. - 255 с.

Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. - К., 1997. - 40 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. - К., 1997. - 108 с.

Альбом стандартних форм документів для архівних установ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. М.І. Кузнецова. - К., 1998. - 37 с.

Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. - К., 1998. - 18 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. - Введ. 01.01.99. - К., 1998. - 34 с.
Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)

Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко та ін. - К., 1998. - 24 с.

Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1998. - 24 с.

Організація функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. С.Г. Кулешов. - Препр. - К., 1998. - 26 с.

Системи комп'ютерного діловодства: Сучасний стан та перспективи розвитку програмно-апаратного забезпечення / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. А. Л. Маньковський. - Препр. - К., 1998. - 33 с.

Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства: Практ. посіб. / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1999. - 36 с.

Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко, А. В. Кентій (кер) та ін. - К., 1999. - 18 с.

Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. - К., 1999. - 62 с.

Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38).

Гирич І.Б., Ляхоцький В.П. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38)

Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н.М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. - К., 2000. - 142 с.: табл.

Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. - К., 2001. - 51 с.

Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. - К., 2001. - 66 с.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. - 2-ге вид. - К., 2002. - 48 с. Файл в форматі PDF (212 KB)

Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам'ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2002. - 9 с.

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002.2002. - Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. - К., 2002. - 23 с.

Архівознавство: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Держ. Академія кер. кадрів культури і мистецтв; УДНДІАСД; Укладач І.Б. Матяш. - К., 2003. - 33 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 - 2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова, А. Маньковский, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22 с.

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.003.2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 37 с.
Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)

Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 50 с.
Файл в форматі PDF (689 KB)

Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2003. - 43 с.

Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К.; Краматорськ, 2003. - 50 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163 - 2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: С.Г. Кулешов (кер. розробки), Л.В. Кузнєцова (відповід. виконавець), О.М. Загорецька, С.Ф. Лозова, Т.О. Ситник. - К., 2004. - 62 с.
Файл в форматі ZIP+RTF (351 KB)

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. УДНДІАСД; За заг. ред.: Л.О. Драгомірової, К.Є. Новохатського. - К., 2004. - 228 с., [105] с. дод.
Файл в форматі PDF (1,54 MB)

Примірна номенклатура справ апарату районної державної адміністрації області / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. О.М. Загорецька. - К., 2004. - 34 с.
Файл в форматі RTF (921 KB)

Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої та документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України) / [Держкомархів України, УДНДІАСД]. - [К., 2004]. - 38 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - Чин. від 2005-07-01 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 32 с.

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 48 с.

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.
Файл в форматі PDF (234 KB)

Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу"; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. - К., 2005. - 33 с.
Файл в форматі RTF (486 KB)

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 32 с.

Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.

Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. - К., 2006. - 137 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2006. - 73 с.

Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об'єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К., 2006. - 26 с.
Файл в форматі PDF (187 KB)

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. - Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 20 с.

Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. П. Володіна, Л. В. Терещук, А. М. Яценюк, Г. А. Шекун. - К., 2006. - 25 с.

Проблеми формування, обліку, зберігання та збереження Національного архівного фонду у музеях: Метод. рекомендації за матеріалами "круглого столу" музейних та архівних працівників Київщини, 14 верес. 2006 р. / Держкомархів України. УНДІАСД; М-во культури і туризму України. Упр. культури і туризму Київської облдержадміністрації. Білоцерківський краєзн. музей. - Біла Церква, 2006. - 35 с.

Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. - К., 2007. - 30 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ 4423-1:2005. - Чин. від 01.04.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 28 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 4423-2:2005. - Чин. від 01.10.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 44 с.

Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. - К., 2007. - 48 с.
Файл в форматі PDF (247 KB)

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах: [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. - К., 2008. - 148 с.

Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. - К., 2007. - 23 с.
Файл в форматі PDF (203 KB)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 : "Культура і мистецтво", розділ: "Діяльність архівів" / М-во праці та соціальної політики України, Центр продуктивності, Держкомархів України, УНДІАСД; [розроб.: Н. М. Христова, Т. П. Прись]. - К., 2008. - 56 с.

Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Селіверстова К. Т., Ковтун М. В. - К., 2008. - 23 с.
Файл в форматі PDF (321 KB)

Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. - К., 2008. - 51 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 "Правила описування архівних документів" / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. - К., 2008. - 52 с.


Програми конференцій

Архівна та бібліотечна справа в Украні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Програма наук. конф. [Київ, 28-29 жовтня 1997 р.] / ГАУпри КМ України. УДНДІАСД; Ін-т підвищення кваліфікації працівніків культури;Держ. іст. б-ка України; САУ. - К., 1997. - 14 с.

Архів і особа: Програма наук. конф. [Київ, 20-22 вересня 1999 р.] / ГАУ України. УДНДІАСД, САУ, Укр. біогр. т-во, КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки. - К., 1999. - 10 с.

Національна архівна спадщина: проблеми збереження: National archival heritage: problems of preservation: Міжнар. наук. конф.: Програма [Київ, 2-5 листопада 1999 р.] / ГАУ України. УДНДІАСД; КНУКіМ; САУ. - К., 1999. - 15 с.

Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства: Програма Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 17-18 жовтня 2001 р.] / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - 12 с.

Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції: Програма Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ - Трускавець - Дрогобич, 16-19 квітня 2003 р.] / Держкомархів України. УДНДІАСД; ЗАТ "Трускавецькурорт"; Львівський нац .ун-т ім. Івана Франка; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Я. Франка - К.; Трускавець; Дрогобич, 2003. - 28 с.

Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства: Програма Міжнар. наук. конф. (Київ, 1-3 груд. 2004 р.) / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 14 с.

Програма Наукових читань, присвячених 125-літтю Вадима Модзалевського, 13 вересня 2007 р. / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДАМЛМ України. - [К., 2007]. - [8] с.

Програма Наукових читань, присвячених 75-річчю від дня народження Бориса Васильовича Іваненка (1933-2008), 20 жовтня 2008 р. / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Т-во "Чернігівське земляцтво" у м. Києві. - [К., 2008]. - [4] арк.

Програма Міжнародної наукової конференції "Архівознавство як наука", 14-15 трав. 2009 р., м. Київ / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. - 12 с.


Автореферати дисертацій

Михайленко Г. Олександр Лотоцький (1870-1939  рр.): інтелектуальна біографія історика: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Михайленко Галина Миколаївна; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва" – пам’ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Рибаков Дмитро Олександрович; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Леміш Н. Організація діловодства в органах держаної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 27.00.02 / Леміш Наталія Олександрівна; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Ємельянова Т. Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930 2007 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 27.00.02 / Ємельянова Тетяна Олександрівна; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 18 с.

Мельник Р. Організація архівної справи в Польщі (1945-2005 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук: 27.00.02 / Мельник Ростислав Ігорович; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.

Винокурова Ф. А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 19 с.

Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII - XIX ст: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 16 с.

Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 19 с.

Павловська Н. П.  В.І. Веретенников як архівознавець та архівіст: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 19 с.

Вербовий О. В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892-1943): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 17 с.

Віслобоков К. А. "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 22 с.

Гринь О. Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 19 с.

Клименко Т. А. Розвиток архівної справи на Черкащині (1919-2000 рр): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 20 с.

Купченко В. П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 20 с.

Тельвак В. П. Михайло Грушевський - дослідник української історіографії: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 20 с.

Філіппенко Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2004. - 18 с.

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХІ століття: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 16 с.

Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 18 с.

Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський - історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 19 с.

Сельченкова С. В. Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі творчої спадщини композитора Ю.С. Мейтуса (1903-1997): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993-2004 рр): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Волкотруб Г. К. Пилип Васильович Клименко (1887-1955): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Діденко Л. М. Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 20 с.

Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 19 с.

Дорохіна Т. Ф. Часопис "Визвольний шлях" в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці. 1948-1991 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 20 с.

Журжа І. В. Становлення та розвиток слов'янознавства в Університеті св. Володимира (1834-1919 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 20 с.

Кеда М. К. Михайло Назарович Петров (1826-1887) та його внесок в історичну науку: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 20 с.

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2006. - 19 с.

Ладига Л. І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 20 с.

Лось В. Е. Історія греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 20 с.

Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941-1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 20 с.

Федоренко М. О. Джерела з історії церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 20 с.

Лазурко Л. М. "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографії останньої чверті ХІХ - першої половини ХХ століття: Автореферат дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України, УНДІАСД, К., 2008. - 20 с.

Кондратенко О. Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1044-1956): Автореферат дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України, УНДІАСД, К., 2008. - 20 с.

Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Автореферат дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України, УНДІАСД, К., 2008. - 20 с.

Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2008. - 19 с.

Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Михайленко Галина Миколаївна; Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. - 20 с.

Рибаков Д. О. "Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Рибаков Дмитро Олександрович; Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. - 20 с.

Чермошенцева Н. Я. С. Я. Боровий як дослідник історії України: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Чермошенцева Наталя Миколаївна; Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. - 20 с.

На початок
На початок