Спеціалізована вчена рада
К 26.864.01

Захисти дисертацій

За період діяльності спеціалізованої вченої ради з травня 2003 р. до теперішнього часу проведено 36 захисти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. На сьогодні дипломи кандидата історичних наук одержали 35 здобувачі наукового ступеня, з них 10 - працівники архівної системи.


2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

2009 рік

10 червня 2009 р.

Рибаков Д. О.

"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст"

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація є результатом джерелознавчого дослідження однієї з найвизначніших пам'яток російської історіографії XVII ст. - "Временник Івана Тимофієва" (далі: Временник). Всебічний аналіз рукопису пам'ятки дозволив встановити час написання тексту, етапи формування сюжету та пунктирно намітити історію еволюції та побутування пам'ятки протягом XVII ст. Методи історичної евристики, текстології та палеографії в комплексі з герменевтикою тексту й історичною антропологією дозволили уточнити походження пам'ятки, її історичний контекст та визначити головні наративні принципи "авторської лабораторії". Спеціальна увага зосереджена на аналізі структури пам'ятки, проблемі авторства та палеографії єдиного відомого списку Временника. Застосовано оригінальний метод дослідження та співставлення почерків флорищевського списку. Окремий розділ присвячено біографії найбільш імовірного автора тексту - дяка Івана Тимофієва. Крізь призму достеменно встановлених біографічних даних вдалося інтерпретувати суперечливі фрагменти пам'ятки та запропонувати нове пояснення внутрішньої організації Временника як історичного наративу.

* * *

10 червня 2009 р.

Михайленко Г. М.

"Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика"

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О. Г. Лотоцького. На основі аналізу історіографії досліджуваної теми, широкого кола джерел, наукового доробку вченого визначено необхідність комплексного дослідження творчої спадщини О. Лотоцького. Встановлено зв'язок наукових студій історика з його громадсько-політичною діяльністю. Висвітлено педагогічну та організаційну діяльність науковця. Для відтворення еволюції світогляду О. Лотоцького, його історичних поглядів, громадянсько-політичної позиції проаналізовано праці вченого з історії Церкви, духовної освіти, публіцистичні статті, біографічні нариси. З'ясовано внесок дослідника і значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого.

* * *

18 лютого 2009 р.

Чермошенцева Н. М.

С. Я. Боровий як дослідник історії України

Дисертація присвячена аналізу наукової спадщини С. Борового з історії України. На основі аналізу історіографії теми, широкого кола джерел, наукового доробку історика визначено основні напрями історичних досліджень вченого. Проаналізовано концепції історії єврейського народу на теренах України, що належать перу С. Борового, систематизовано та проаналізовано праці ученого з історії Південноукраїнського регіону. З'ясовано внесок дослідника та значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого. Реконструйовано творчу біографію дослідника, простежено чинники, що впливали на формування та ґенезу наукових зацікавлень С. Борового. Встановлено зв'язок і тематику наукових досліджень вченого з умовами його праці у різні періоди життя. Проаналізовано педагогічну та організаційну діяльність історика, укладено найбільш повну на даний час бібліографію його праць.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.

2008 рік

10 грудня 2008 р.

Лазурко Л. М.

Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню проблеми функціонування часопису "Квартальник історичний" у львівський період (1887-1939 рр.) та аналізу його змістового наповнення. У хронологічній послідовності відтворено обставини виникнення, особливості становлення та закономірності функціонування часопису як фахового періодичного органу. Досліджено особливості репрезентації на сторінках часопису політичних, соціально-економічних, правових та культурно-освітніх проблем минулого польських земель від ранньоісторичних часів до початку XX ст. На основі аналізу матеріалів "Квартальника Історичного" з'ясовано міру його впливу на процес модернізації польської історичної науки зазначеного періоду. Охарактеризовано значення опублікованих на сторінках часопису матеріалів у дослідженні історії України. Проаналізовано основні традиції висвітлення на сторінках часопису литуаністики та польсько-німецьких взаємин. З'ясовано внесок часопису у поступ польської історіографії останньої чверті XIX - першої половини XX ст.

* * *

7 травня 2008 р.

Кондратенко О. Ю.

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку академічної історичної науки (1944-1956)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу наукової та архівної спадщини історичних установ АН УРСР та висвітленню за архівними документами розвитку академічної історичної науки у 1944-1956 рр. Внаслідок визначення значної джерельної бази та окреслення кола архівних документів історичних установ АН УРСР встановлено, що у перші повоєнні роки відбулось згортання досліджень з історії України як самостійного наукового напряму.

Незважаючи на ідеологічний тиск партійно-радянських органів, слабку матеріально-технічну базу, а також недостатнє фінансове і кадрове забезпечення академічних історичних установ, їх науковий доробок був значним. Завдяки проведеному аналізу архівних документів науково-організаційного характеру з'ясовано, що колективами профільних установ було підготовлено близько 2 тис. наукових праць загальним обсягом 3,3 тис. друк. арк. Певна кількість наукових праць, створених у повоєнний період, не втратила своєї актуальності й сьогодні.

* * *

19 березня 2008 р.

Петрова І. О.

Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню сучасного стану документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. На підставі архівних джерел, нормативно-методичних документів, наукових публікацій встановлено та проаналізовано основні напрями розвитку діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні у 1917-1991 рр. Розглянуто функції сучасної системи місцевого самоврядування та роль органів місцевого самоврядування в управлінні адміністративно-територіальною одиницею, що визначають зміст документаційних процесів у цих органах. Охарактеризовано організаційні засади та технологічні процеси документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні, а також запропоновано основні перспективні напрями його розвитку.

* * *

20 лютого 2008 р.

Чекмарьова Л. О.

Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Досліджено нормативно-правові засади формування, структуру, функції веб-сайтів обласних державних адміністрацій як документально-інформаційних систем, спрямованих на вдосконалення якості та результативності діяльності цих органів, інформаційну відкритість, розвиток демократичних засад суспільства.

З'ясовано зміст інформаційних ресурсів різних ОДА, документальну складову, структуру веб-сайтів, засоби забезпечення громадян, органів державної влади та інших організацій і установ достовірною інформацією щодо виконання функцій, покладених на ОДА, правовими аналітичними матеріалами, надання послуг та залучення громадян до участі в державному управлінні, охорони їх конституційних прав тощо - через систему веб-ресурсів ОДА. Встановлено розвиток ініціативи ОДА у формуванні масивів історико-культурної інформації з метою соціокультурного впливу на духовний, освітній, науковий та культурний розвиток суспільства.

Подано характеристику веб-сайта як цілісної документально-інформаційної системи, виділено як її загальні функції (інформаційно-кумулятивна, соціально-комунікаційна, загальнокультурна), так і спеціальні (управлінська, правова, джерелознавча). Практична цінність дисертації полягає в тому, що уточнено деякі аспекти розвитку змісту документальних та інших інформаційних ресурсів сайтів ОДА, що може бути використано під час формування оптимальної моделі цих сайтів.


2007 рік

19 грудня 2007 р.

Лось В. Е.

Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Київ, 2007.

Дисертація присвячена джерелознавчому аналізові документів державних та церковно-адміністративних органів управління Російської імперії, які є основним джерелом до вивчення становища Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. Наведено характеристику основних здобутків історіографії ХІХ-ХХІ ст. з даного питання; проведено систематизацію та класифікацію джерел; здійснено спробу визначення їх наукової цінності та достовірності. В процесі класифікації та систематизації джерел визначено типи документів та запропоновано комплексну класифікацію джерел за походженням та родо-видовими ознаками. Особлива увага приділена аналізу змісту документів, що несуть цінну інформацію щодо висвітлення таких малодосліджених та актуальних питань, як реалізація політики царату на місцях, пастирська діяльність церкви, релігійність населення тощо.

* * *

17 жовтня 2007 р.

Федоренко М. О.

Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2007.

Досліджуються джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр. На основі всебічного аналізу історіографії питання встановлена повнота залучення і дослідженості джерел з історії ЦІАТ, шляхом джерелознавчої та архівознавчої евристики, використання загальнонаукових методів та методів історичного джерелознавства сформовано джерельний комплекс, здійснено класифікацію джерел за типами, видами та інформаційним потенціалом, їх атрибуцію, встановлено хронологічну послідовність їх створення, автентичність, вірогідність та репрезентативність. Виявлено та запроваджено в науковий обіг джерела, які не використовувались попередніми дослідниками. Особливу увагу приділено дослідженню джерел, які відображають передумови утворення Товариства, основні етапи його розвитку, містять відомості про його склад та провідних членів. Ретельно проаналізовано джерела з наукової та видавничої діяльності Товариства, внесок його членів у становлення Київської історико-церковної наукової школи та охорону пам'яток церковної архітектури в Україні. Досліджено джерельні відомості про Церковно-археологічний музей та науково-дослідну роботу членів Товариства з його фондами.

* * *

4 липня 2007 р.

Максимчук Є. С.

Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941-1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу джерельного комплексу, що містить інформацію про причини створення, основні напрями та результати діяльності НДК на території України та місцевих осередків сприяння її діяльності, форми і методи роботи, персональний внесок її членів у з'ясування збитків, нанесених нацистськими окупантами.

На основі всебічного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури у дисертації реконструйовано діяльність НДК на території України, УРК та місцевих осередків сприяння НДК та досліджено чинники створення цих інституцій. Проаналізовано комплекси документів, що утворювалися в діяльності комісій, та з'ясовано їхній інформаційний потенціал.

Детально вивчено внесок українських архівістів у діяльність УРК та підготовку збірників документів, які висвітлювали злочини окупантів.

* * *

4 липня 2007 р.

Ладига Л.І.

Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2007.

У дисертації вперше здійснено всебічний аналіз комплексу джерел з історії судочинства серед національних меншин, як одного з елементів політики коренізації. Розглянута історіографія проблеми дослідження, визначені особливості формування бази джерел з історії судочинства серед національних меншин, подано класифікацію і визначено особливості та наукову значущість кожної групи джерел. Розкрито системні зв'язки між різними видами джерел з цього питання.

Проаналізовано і запроваджено в науковий обіг історичні джерела, які раніше не використовувалися дослідниками. Подано пропозиції щодо використання результатів дослідження в науковій і педагогічній роботі. Матеріали дослідження відображені в опублікованих працях автора.


2006 рік

22 листопада 2006 р.

Дорохіна Т. Ф.

Часопис "Визвольний шлях" в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці 1948-1991 рр.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2006.

У дисертації досліджено комплекс проблем, пов'язаних з історією журналу "Визвольний шлях" на теренах української діаспори. Визначено основні чинники та передумови створення та функціонування часопису. Висунуто й обґрунтовано періодизацію історії журналу, висвітлено провідні концепції та пріоритети його редакційної політики. Проаналізовано структуру відділів та рубрик, склад авторів і дописувачів цього періодичного видання, а також жанрово-видову й дисциплінарно-фахову належність журнальних публікацій.

Охарактеризовано особливості та специфіку висвітлення української історії та історіографії на сторінках "Визвольного шляху". Розглянуто вплив ідеологічних стереотипів, політичних мотивів та особистого життєвого досвіду емігрантів на відтворення української минувшини на шпальтах часопису. Подано аналіз фахового рівня розвідок і матеріалів, опублікованих у журналі. Відтворено перебіг академічних дискусій з низки актуальних проблем української історії та їхнє сприйняття в публікаціях "Визвольного шляху".

* * *

18 жовтня 2006 р.

Журжа І. В.

Становлення та розвиток слов'янознавства в Університеті св. Володимира (1834-1919 рр.). - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню процесу становлення та розвитку слов'янознавства в Університеті св. Володимира: визначенню основних етапів формування слов'янознавства, їх змісту та особливостей, розгляду процесу запровадження та еволюції викладання славістичних дисциплін в межах Університету, дослідженню життєвого шляху та наукової спадщини вчених-славістів та оцінці значення цієї спадщини для розвитку вітчизняного та зарубіжного слов'янознавства, висвітленню місця Університету св. Володимира, як провідного осередку славістичної науки на українських землях, на тлі загального розвитку слов'янознавства в Російській імперії. В роботі здійснено огляд викладання славістичних курсів, проаналізовано зміни в їх переліку та змісті. Значну увагу приділено дослідженню персоналій вчених-славістів, постаті яких не дістали ґрунтовного вивчення в попередній літературі. Всебічно проаналізовано наявні історіографічні джерела зі слов'янознавства: монографії, рецензії, критичні огляди, статті, наукові доповіді, дисертації тощо. Окрему увагу приділено впливу політичних та ідеологічних чинників на формування та еволюцію слов'янознавства в Університеті св. Володимира, який тривалий час мав особливий статус і специфічні завдання у порівнянні з іншими навчальними закладами Російської імперії.

* * *

13 вересня 2006 р.

Солодова В. В.

Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003 рр.). - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв, починаючи з 1825 р. - з часу створення першого музею в Одесі і до прийняття Державної програми розвитку культури на період до 2007 р. (2003). За допомогою загальнонаукових, а також спеціальних методів дослідження архівних та музейних джерел були вивчені явища і факти, з одного боку, у тісному зв'язку з історичними умовами, у яких вони виникали та розвивалися, з іншого - в їхній якісній зміні на різних етапах розвитку. Проаналізовано законодавчі і нормативні акти, що визначали діяльність одеських музеїв, формування документальних колекцій, фондів особового походження у складі музейних зібрань. Вивчено особливості зберігання та опису документів, які знаходяться у музеях, архівах та наукових бібліотеках. Розглянуто причини втрат музейних зібрань, включаючи документальні пам'ятки. Запропоновано рекомендації, спрямовані на доступність, збереження, популяризацію документальних колекцій одеських музеїв.

* * *

22 березня 2006 р.

Кеда М. К.

Михайло Назарович Петров (1826-1887) та його внесок в історичну науку. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню життєвого шляху, наукової та педагогічної діяльності професора Харківського університету М. Петрова. На підставі аналізу історіографії та широкої джерельної бази, у першу чергу наукової спадщини вченого, визначено комплекс чинників, які вплинули на формування світогляду та наукових поглядів М. Петрова, сприяли становленню його дослідницьких інтересів з всесвітньої історії та історіографії. Проаналізовано науковий доробок М. Петрова, його погляди на історичний процес, охарактеризовано концептуальні підходи до висвітлення всесвітньої історії, що дозволило по-новому оцінити внесок М. Петрова у розвиток історичної науки в Україні та за її межами.

На початок
На початок