Н. Г. Кашеварова

Документи Рейхсміністерства окупованих східних областей
та оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга
з питань переміщення книжкових культурних цінностей
з колекції мікрофільмів в ЦДАВО України (КМФ-8)

Архівні документи канцелярії Оперативного штабу (Айнзацштабу, ERR) та Рейхсміністерства окупованих східних областей, яким відав рейхсляйтер Розенберг, нині добре відомі дослідникам історії нацистської політики в галузі культури. Три великі частини цього архіву зберігаються в Києві, Москві і Берліні. Крім того, відомі також й інші, менші за обсягом, однак також дуже значимі для повноти джерельної бази стосовно переміщення культурних цінностей групи документів: у Парижі - в Документальному центрі сучасної юдаїки, в Амстердамі - в Інституті військової документації, у Вашингтоні - в Бібліотеці Конгресу, у Нью-Йорку - в Єврейському науковому інституті, в бібліотеці Гуверівського інституту у Стенфорді та в Бундесархіві у м. Кобленці (в oстанньому, зокрема, зберігаються особові документи Г. Вінтера та Е. Кюнсберга1).

Перший значний за обсягом компактний масив, що надійшов до Києва у 1945 р., зберігається в ЦДАВО України: ф. 3676 (Оперативний штаб імперського керівника Розенберга для окупованих східних областей - 347 справ) і ф. 3674 (Оперативний штаб імперського керівника Розенберга для окупованих західних теритoрій та Нідерландів - 4 справи). Цей масив документів у частині, що стосується загальної бібліотечної політики та бібліотек Києва, представлений в цьому виданні у розділі "Анотований покажчик".

Другий компактний масив зберігається у Москві, в фондах Російського державного військового архіву (ф. 1401-К - Оперативний штаб Розенберга з колишнього "Особого архіву" - налічує 77 од. зб.). Т.М. Себта, яка вивчала долю архіву Айнзацштабу, підкреслювала, що ці оригінальні матеріали2 не дублюють один одного.

Третій масив, огляд якого пропонується у даній статті, нині зберігається у Бундесархіві в Берліні (ф. NS 30). Відразу після війни він був вивезений з американської зони окупації Німеччини до США. Всі матеріали було передано до Національного архіву США, де їх систематизували за принципом військових формувань та змікрофільмували. В 1960 р. на мікрофільми було складено загальний каталог. До 1963 р. документи зберігалися у Національному архіві США. Американські архівісти цю частину трофейного архіву розглядали, як єдиний комплекс документів Рейхсміністерства окупованих східних областей (далі - РОСО), без виділення з його складу документів ERR. Так само він був повністю змікрофільмований, оформлений як публікація мікрофільмів EAP-99. Публікація становить собою компактний масив роликів, змікрофільмований за сформованими поспіхом американськими архівістами справами з дуже приблизною структурою та без грунтовного коментаря й опису (U.S. National Archival Microfilm Publication T-454 107 rol.)3. У 60-х роках цей фонд мікрофільмів поповнився копіями мікрофільмів з Єврейського наукового інституту у Нью-Йорку (YIVO) (16 справ). Загалом сьогодні він налічує 197 справ.

У 1963 р. документи повернулися до Бундесархіву м. Кобленца. Там він був розформований на два архівні фонди - РОСО (RМfdbO- R-6) та власне Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (ERR, R-8). Після возз'єднання Німеччини документи РОСО в 1996 р. були передані до Бундесархіву у Берліні. Однак, як стверджує відома американська дослідниця Патриція Кеннеді Грімстед, ці матеріали додатково поповнювалися іншими документами, що надходили з архівів східних областей Німеччини, а власне розподіл фонду значно ускладнив користування зазначеними матеріалами за допомогою публікації мікрофільмів, хоча на ці матеріали й було створено довідковий апарат4.

У 1965 р. мікрофільми документів, виготовлені у Національному архіві США (164 ролики на 207294 кадри), були придбані Головархівом УРСР через Всесоюзну організацію "Міжнародна книга" і передані на зберігання у ЦДАЖР УРСР (нині - ЦДАВО України). Спираючись на опис справ, підготовлених у Національному архіві США, 164 ролики були переглянуті: у кожному з них міститься від 3-х до 20-ти сформованих за одиницями зберігання справ по 1000-1400 кадрів у кожній. Було складено 2 описи, на базі описів - іменну картотеку, з англійської мови перекладено анотації. Від 1989 р. фонд перебуває у відкритому доступі5.

Однак й досі небагато українських дослідників історії переміщення культурних цінностей використовували цей фонд, вивчаючи переважно документи фонду київської частини ERR (ф. 3676, 3674) та фонду рейхскомісара України (ф. 3206). У дослідженнях історії України періоду окупації матеріали фонду мікрофільмів активно використовувалися, зокрема, М.В. Ковалем в його дослідженнях з історії культури у період окупації України6.

Факт існування такого масиву документів був вперше оприлюднений у 1989 р., коли Л.В. Яковлєва та А.Й. Шевчук опублікували інформацію про цю колекцію в "Українському історичному журналі"7. У статті було висвітлено історію фонду, принципи систематизації та опису матеріалів, стисло охарактеризовано їхній зміст та характер. Цей фонд містить документи за 1938-1945 рр., що були вивезені при відступі німецьких військ і як трофеї потрапили до американського військового командування.

Навіть побіжний огляд мікрокопій і співставлення їх з документами окупаційних архівів в ЦДАВО України свідчать, що документи фонду КМФ-8, хоча й містять деяку спільну інформацію з документами ф. 3676, 3674 та 3206 у ЦДАВО України (багато документів розсилалося ERR по різних організаціях і відклалося там в копіях), однак загалом не збігаються, а лише суттєво їх доповнюють.

Цей величезний масив документів, незважаючи на наявність описів, потребує детального перегляду де-візу кожного документа, оскільки принцип систематизації (за різними установами та військовими формуваннями, які діяли в окупованих східних областях) та анотації лише поверхово відбивають зміст справ: наявні значні розбіжності, неточності та помилки.

Документи фонду досить різноманітні, вони характеризують основи нацистської ідеологічної політики та відображають всі напрями діяльності окупаційної влади. Серед основних - політика у галузі культури, у тому числі і вивезення культурних цінностей з окупованих територій, економічна політика щодо використання матеріальних ресурсів та організації праці, боротьба з партизанським рухом та підпіллям, утримання та використання військовополонених, політика щодо цивільного населення, зокрема політика терору та винищення, відомості про діяльність українських національних сил тощо.

Опис 1 містить документи різних німецьких установ, що діяли в окупованих східних областях, переважно в Україні, Білорусії, Прибалтиці. Серед них: матеріали ERR, Рейхскомісаріатів України і Остланду, робочих груп, зондерштабів, різних відділів та установ Рейхсміністерства Розенберга по управлінню окупованими східними областями (політики, у тому числі політики у галузі культури, преси і пропаганди, управління, господарства та ін.). У фонді є невеликий комплекс документів, що відноситься до управління на територіях окупованих Франції, Бельгії та інших західноєвропейських країн і складається з наказів, директив, інструктивно-методичних матеріалів, звітів, доповідних записок, донесень, повідомлень, матеріалів засідань і нарад, листування, різноманітних списків.

Опис 2 складають документи німецьких армій, військових підрозділів, груп, з'єднань та нацистських тилових охоронних і поліцейсько-жандармських підрозділів. Характерними документами для цього опису є накази, розпорядження, інструкції, плани, рапорти, журнали бойових дій, карти і схеми8.

Велика за обсягом група матеріалів присвячена процесам збирання, конфіскації, описування та вивезення культурних цінностей з територій окупованих країн до Німеччини. Документація ERR охоплює документи 1938-1945 рр. найрізноманітнішого характеру: від документів ідеологічного змісту за 1938-1939 рр. до документів, що висвітлюють евакуацію зазначених інституцій у 1944-1945 рр. Власне документи та справи опису 2 і розглядаються нами у цій статті.

У фонді зберігається листування представників керівництва ERR з численними організаціями, у тому числі і з націонал-соціалістичною партією та канцелярією РОСО з різних питань, листування Розенберга з рейхсміністром Герінгом, фельдмаршалом Кейтелем (спр. 254), Борманом, Гессом, Геббельсом (спр. 245), директиви, розпорядження, накази, донесення та звіти про діяльність оперативних груп по боротьбі з "більшовицькою загрозою" в галузі ідеології (спр. 256).

Значна їхня частина розкриває власне вивезення культурних цінностей з окупованих східних областей. Основний комплекс документів такого характеру відноситься переважно до окупованої території України, частково Білорусії та Прибалтики. Серед матеріалів адміністративно-службового характеру: списки співробітників ERR і робочих груп, відомості про видачу посвідчень, різноманітні звернення та клопотання, розписки. Виділяються матеріали стосовно вивезення культурних цінностей з території окупованих Франції та Нідерландів. І, нарешті, декілька справ відносяться до документації Головної робочої групи "Бєлград" (ГРГ "Бєлград") та спеціального відділення Головної робочої групи "Центр" (ГРГ "Центр") у Ратіборі.

Матеріали ГРГ "Центр" представлені документами про стан державних архівів у Мінську, серед яких фамільний архів Радзивіллів у Несвіжі (спр. 274, к. 909002-909003), опис вивезених старих богослужбових книг з церков Мінська з фотознімками (спр. 282). Окремий блок документів - листування з інститутами у Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Вищою школою про вивезення церковних книг та архівів з Мінська, Брянська, Вітебська, з Рейхскомісаріатом Остланду (спр. 285), університетом у Зальцбурзі про пошуки у бібліотеках книжок та журналів (спр. 280), списки вивезених книг і відповідне листування (спр. 283, 285), щоденні звіти (спр. 286).

Документи ГРГ "Бєлград" містять щомісячні звіти за червень-серпень 1943 р. (спр. 258), листування з Відділом науки, різними науковими інститутами та музеями (спр. 288), численними військовими підрозділами для допомоги ГРГ в її діяльності (спр. 289).

Франція та Нідерланди відображені у листуванні з рейхсміністром Герінгом про порядок конфіскації, розподілу та доставлення творів мистецтва з Франції до Німеччини (спр. 254) та у протоколі від 15.01.1945 р. про вивезення з Нідерландів до рейху витворів мистецтва (спр. 262) тощо.

Інформація стосовно культурних цінностей, вивезених з території України, міститься в переважній більшості у документації безпосередньо ERR та у документації Головної робочої групи України (ГРГУ). Значна їхня частина - це накази, організаційні вказівки та директиви ERR керівникам робочих груп (спр. 270, 273, 281, 284), листування Розенберга (спр. 264), у тому числі про напрями роботи бібліотек і шкіл в окупованих східних областях, протокольні записи нарад Розенберга з співробітниками штабу (спр. 259), розпорядження щодо розпуску та евакуації зондеркоманд та зондерштабів ERR у Києві, Бєлграді, Данії (спр. 257). Присутні схеми організаційної структури штабу, списки співробітників за 1943 р. (спр. 267) та радянських діячів культури, які співробітничали зі штабом (спр. 256).

Велике значення мають характеристики стану київських музеїв, вищих навчальних закладів (спр. 265), наведені списки книг з музики і образотворчого мистецтва, що підлягають конфіскації (спр. 269). Зустрічаються документи РГ "Естонія" - про бібліотеки Естонії, зокрема Ревеля, від 10.03.1943 р.(спр. 275, р. 94), к. 1522), а також про переміщення книжок з Парижа до Берліна, документи РГ, що працювали в Італії (спр. 257, р. 27, 490-492). Серед матеріалів - копія звіту РГ "Південна Європа" (Бєлград, 31.08.43) за червень-серпень 1943 р., де повідомляється, що було вивезено 100 ящиків книжок та архівних матеріалів до Берліна, близько 40 тис. томів [спр. 273, р. 13, к. 921050-57].

Матеріали дуже розпорошені по різних справах, про що свідчить навіть такий факт, як наявність листування про вивезення бібліотек та архівів, захоплених на Сході, серед матеріалів про політику німецького командування на Сході, про призначення націонал-соціалістичного керівництва у вермахті для посилення пропаганди, про характеристику становища у Богемії та Моравії та про діяльність німецьких торгових агентств в окупованих східних областях (спр. 247). Значна кількість документів - це звіти та листування щодо розподілу серед німецьких вищих шкіл і бібліотек вивезених зі Сходу книг (спр. 261), листування з різними німецькими установами щодо долі бібліотечних фондів (спр. 277), щомісячні звіти про процес відбору книг та їхню конфіскацію (спр. 279), опис стану радянських науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів України й Криму (спр. 275), документи з питань виховної роботи у вищих навчальних закладах України (спр. 276).

Значний за обсягом комплекс становить документація ГРГ України, Остланду, "Центру", є матеріали РГ "Південна Європа" (Бєлград).

Що стосуться документів ГРГУ, то вони досить різноманітні і відтворюють діяльність цієї та інших робочих груп, стан і процес опрацювання та переміщення до Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи книжкових фондів з різних областей України та Росії. Найважливішою серед зазначених матеріалів є службова документація з діяльності робочих груп з питань аналізу, реєстрації, організації опрацювання книжок та каталогів з метою вивезення їх до Німеччини. Наприклад, у справі 274 містяться повідомлення керівника спеціального зондерштабу "Наука" Ганса Брауна щодо діяльності робочих груп у містах України (Київ, Харків, Херсон, Дніпропетровськ, Сімферополь), характеристики стану бібліотек, зокрема у Києві - Міської публічної бібліотеки (нині Національна парламентська бібліотека України). Наведено процес вивезення літератури: описи книг, каталоги, списки відібраних книг, різноманітні вказівки та інструкції з відбору літератури. У цій же справі зберігаються щомісячні звіти робочих груп, листування їхніх керівників та співробітників ERR за 1942-1944 рр. (спр. 274, к. 907814-907816, 907819, 907863, 908414, 909001-909115; 909022-909026, 909115).

Важливе значення мають матеріали щодо службових нарад та повідомлень різних зондерштабів, зокрема зондерштабу "Наука", з питань стану державних бібліотек, відбору книжок для Вищої школи та наукових інститутів, узгоджень позицій з керівником Крайової бібліотеки у Києві Й. Бенцінгом з приводу необхідності формування дублетних фондів для Бібліотеки Вищої школи у Києві, бібліотек наукових установ Києва та Херсона тощо (спр. 272, р. 1, к. 907858- 90795).

За цими матеріалами чітко простежується ідеологічне спрямування діяльності ERR - першочергового значення у роботі груп набував відбір більшовицької літератури, різних праць з історії жовтневої революції та партії, ідеологічних питань, масонства та юдаїзму як "ідейних противників націонал-соціалізму", а також наукової літератури, літератури з мистецтва. Велику цінність мали і численні музейні експонати, твори світового мистецтва, книжкові колекції і зібрання, серед яких - цінні рукописи, стародруки, рідкісні видання. Відомості про стародавні єврейські рукописи з Центрального єврейського архіву містяться у листуванні з Центральною бібліотекою Вищої школи (спр. 278). Відібрана література мала бути розподілена між різними німецькими установами: Центральною бібліотекою Вищої школи, Східною бібліотекою Розенберга при ERR, Інститутом вивчення єврейського питання, Інститутом расових досліджень тощо.

Значна кількість документів датована 1943-1944 рр.: листування зондерштабів та робочих груп з приводу надсилання книг, їхнього розподілу між бібліотеками та приватними особами; листування Вищої школи, зокрема замовлення на книги, що надійшли зі Сходу, матеріали різних наукових інституцій з картографії, етнографії, більшовицької антирелігійної пропаганди, списки книжок, необхідних Вищій школі, звіти і записи телефонних розмов, звіти Центральної бібліотеки (нині Національної парламентської бібліотеки України) за станом на 1943 р. тощо (спр. 255, р. 3б, к. 131-139, 146, 152 155, 162, 167-172, 192, 195, 249, 272, 275, 277, 304, 325-326, 332, 340, 456, 482, 567, 589, 590, 595, 601, 640.)

Розглянемо деякі справи детальніше.

Переважна більшість документів ERR, що стосується питань діяльності бібліотек та вивезення фондів, міститься в спр. 257 (р. 27), 259 (р. 40), 264 (р. 100), 265 (р. 21), 275 ( р. 94), 276 (р. 28), 277 (р. 29), 273 (р. 13), 272 (р. 1); 279 (р. 98).

У невеликій за обсягом групі документів за 1941 р. відклалися армійські розпорядження про заборону руйнувати бібліотеки при наукових та навчальних установах, оскільки вони можуть мати значення для рейху (спр. 265, р. 21, к. 321-322, 381, 382), повідомлення керівників робочих груп (спр. 265, р. 21, к. 877-880), зокрема згадуються бібліотеки наукових інститутів у Дніпропетровську (к. 1190), вилучені ГРГ "Остланд" книжки та культурні цінності в Естонії (спр. 265, р.21, к. 1118-1123, 1028).

Основним є комплекс документів, що були створені внаслідок діяльності робочих груп, передусім, повідомлення про розподіл службових обов'язків ГРГУ та інших робочих груп, особливо у Києві (спр. 257, р. 27, к. 493), документи загального змісту, плани і звіти, розпорядження, інформація, нотатки (спр. 264, р. 100, к. 225-228; 230-231 (копії 250-252, 253-255), звіти першого періоду окупації - до початку 1942 р., в основному, групи "Наука", що містять загальні відомості про стан бібліотек та архівів, музеїв, інститутів Академії наук переважно у Києві, діяльність освітніх та наукових установ (спр. 275, р. 94, к. 1191-1196, 1204-1224, 1229-1236, 1241-1258, 1269-1272, 1279-1289, 1313-1316, 1322-1326).

У спр. 264 містяться: службове розпорядження щодо політики відбору літератури для Центральної бібліотеки Вищої школи (див. "Анотований покажчик") від 19 грудня 1941 р. (спр. 264, р. 100, к. 221); документи, що висвітлюють основні засади роботи зондерштабу "Наука" та робочих груп, підписані Брауном 23 грудня 1941 р. (спр. 264, р. 100, к. 245-249); документи, підписані керівником ГРГУ гауамтсляйтером Зайботом, що предписує відповідальним співробітникам штабу узгодження всіх переміщень та вилучень зібрань бібліотек наукових установ тощо (спр. 264, р. 100, к. 189). Серед документів - основні правила для здійснення ревізій бібліотек, матеріали перевірки книжкових запасів України, вилучення заборонених книжок, список заборонених видань до 1917 р., рекомендації стосовно того, що залишати в бібліотеках для подальшого користування, тощо (спр. 264, р. 100, к. 195-197).

Комплексний масив документів стосується діяльності спеціального зондерштабу "Наука", створеного ERR для аналізу діяльності наукових та освітніх установ у різних регіонах України і оцінки можливостей використання їхніх матеріальних ресурів. Оскільки у кожній такій установі були спеціалізовані бібліотеки, в документах міститься багато матеріалів щодо бібліотечних фондів: загальні огляди, історичні довідки, облікові листи, статистичні відомості тощо. Найбільша кількість документів стосується періоду жовтня 1941 - початку 1942 рр.

Велику за обсягом київську групу документів складають, передусім, звіти та огляди групи "Наука". Так, документи, датовані жовтнем-груднем 1941 р., містять:

Звіти про діяльність групи "Наука" з огляду та оцінки діяльності установ науки та культури, датовані груднем 1941 - лютим 1942 рр., містять інформацію про цінність архівних, музейних та бібліотечних зібрань, в тому числі БАН, зокрема, рекомендавано зробити її бібліотекою рейхскомісара України; рекомендації щодо об'єднання на базі БАН бібліотек вищих навчальних закладів та академічних інститутів Києва, а також Юридичної, Медичної, Політехнічної, Історичної бібліотек (спр. 275, р. 94, к. 1229-1231, 1246-1257); відомості про те, що керівництво, ймовірно, буде здійснюватися д-ром Бенцінгом, що відбуватиметься залучення для поповнення втрат приватних книжкових колекцій тощо (спр. 275, р. 94, к. 1237-1241).

Серед документів 1941 р., крім документації групи "Наука", відклалися інші матеріали: службове розпорядження від 27 листопада 1941 р. щодо робочої групи "Західна Україна" - про призначення рейхсштелленляйтера Клаусберга керівником та про те, що до групи приписані Франк і Кляйн; про робочу групу "Південь" (відповідно, у Миколаєві - Рудольф, приписані Вьоль і Ланге); "Крим" (у Сімферополі - Шмідт) (спр. 264, к. 240); відомості про обстеження наукових та навчальних установ Києва (спр. 273, р. 13, к. 920857); облікові документи та зразок заповнення облікового бланку щодо реєстрації бібліотек міста (із зазначенням складу, кількості полиць, відповідального за облік та підпорядкованості за листопад 1941 р.) (спр. 264, р. 100, к. 239).

Звіти робочої групи "Київ" та зондерштабу "Релігія та церква" за цей період також містять відомості про бібліотечні фонди культових установ (спр. 275, р. 94, к. 1151-1154).

У 1942 р. ця діяльність продовжилася. Так, група "Наука" представлена доповідною запискою та звітами співробітника зондерштабу "Наука" Рудольфа Прокша за березень-квітень 1942 р. та іншими документами. Зокрема, у доповідній записці поданий історичний огляд Києва та Києво-Печерської лаври, де вказані і бібліотеки Tеатрального музею (20 шаф), Історичного музею (20 тис. книжок), а також підручні бібліотеки численних культурних та релігійних установ міста (спр. 275, р. 94, к. 1273-1278).

Серед документів - плани відвідування наукових установ Києва, фотоархів лаври, ідеологічний аналіз управління установами культури (спр. 275, р. 94, 1279-1287); розпорядження керівника ГРГУ Зайбота від 17 квітня 1942 р. щодо організації робочих груп у складі ГРГУ, зокрема, "Західна Україна" (Київ, Рудольф), "Східна Україна" (Дніпропетровськ, Венднагель), "Південна Україна" (Херсон), "Крим" (Сімферополь, Шмідт) та окремо за групами тощо (спр. 264, р. 100, к. 230-231, 250-255); інструктивні матеріали 1942 р. щодо принципів відбору більшовицької літератури (Утікаль, Зайбот, Браун), в тому числі щодо каталогізації літератури (спр. 264, р. 100, к.224), загальні вказівки робочим групам керівника ГРГУ Зайбота від 27 листопада 1941 р. (спр. 264, р. 100, к. 225-228); розпорядження штабсфюфера Утікаля від 8 жовтня 1942 р. щодо відбору з бібліотек видань різними мовами тощо (спр. 264, р. 100, к. 29), а також звернення київського Інституту прадавньої та давньої історії до Відділу обліку ГРГУ від 15 травня 1942 р. з метою укомплектування інститутської бібліотеки археологічною літературою тощо.

Група місячних та тижневих звітів за серпень-жовтень 1942 р. складається з довідок, пропозицій, звітів ГРГУ (д-р Зіблер), зокрема про діяльність групи "Університет" у Києві (спр. 275, р. 94, к. 1288), аналітичної записки д-ра Зіблера про розвиток суспільних наук, організацію освіти в СРСР (спр. 275, р. 94, 1289-1312). Так, звіт Зіблера від 23 серпня висвітлює мету його перебування та діяльність у Києві від 14 до 22 серпня 1942 р. щодо огляду Університету та наукових бібліотек (спр. 275, р. 94, к. 1313-1335); є історичні довідки про розвиток історичної науки в Університеті за радянських часів, складені Зіблером та проф. Оглоблиним (спр. 275, р. 94, к. 1316-1321).

Важливими є документи з питань дослідження окремих наукових тем німецькими вченими, зокрема, про роботу д-ра Томаса у бібліотеках Києва, Харкова, Дніпропетровська у серпні-жовтні 1942 р. стосовно вивчення радянського сільського господарства (спр. 275, р. 94, к.1322); звіти д-ра Дойхлера за жовтень-грудень 1942 р., присвячені питанню біологічних та психологічних досліджень (спр. 275, р. 94, к. 1323-1326).

Група повідомлень, що охоплює період від 27 вересня до 2 жовтня 1943 р., стосується розформування служб Києва та евакуації культурних цінностей. В ній, зокрема, інформується про переміщення Пфайффера з матеріалами образотворчого мистецтва з Чернігова та Харкова, Вінтера з Бенцінгом до Вінниці, далі через Кам'янець-Подільський, про загальний стан евакуації, нестачу транспорту, супроводження вагонів тощо (спр. 277, р.27, к. 493-506).

Звіти групи "Наука" аналізують стан бібліотек навчальних закладів у Харкові, Дніпропетровську, Сімферополі, Одесі, Херсоні, Житомирі. Вони містять, зокрема, статистичні дані про наявність літератури переважно науково-технічного змісту у бібліотеках цих установ та повідомлення про огляд наукових установ та навчальних закладів; подається інформація про стан, евакуацію, склад, чисельність їхніх наукових бібліотек, каталоги та збереженість книжок. Найзмістовнішими є документи стосовно:

У фонді зберігаються загальні нотатки д-ра Гімпеля, уповноваженого з догляду за бібліотеками, щодо огляду 18 наукових та публічних бібліотек Харкова (серед них - ХДНБ ім. В.Г. Короленка, бібліотека Університету, Технічна центральна тощо) (спр. 272, р. 1, к. 4906715-4906720), а також узагальнені та іноді неповні відомості про бібліотеки міста: адреси, керівництво, склад фондів (спр. 272, р. 1, к. 4906724-4906727). Важливим, на наш погляд, є порівняльний стислий звіт ERR, складений на основі різних поданих звітів та інформації за період від 08.02 до 07.04.1943 р., у тому числі висвітленння загальних питань з історії Харкова, архіви тощо (спр. 272, р. 1, к. 4907637).

Листування зондерштабу "Наука"та РГ "Крим" від 15 травня 1942 р. (д-р Браун) характеризує стан справ з бібліотеками Сімферополя: це повідомлення про Сімферопольський сільськогосподарський інститут та склад його бібліотеки, що налічувала на той момент 60 тис. книжок (загалом на початок війни було 90 тис.), переважно навчального та наукового змісту (спр. 275, р. 94, к. 1437-1439), а також Сімферопольського медичного інституту, де зберігалося 100 тис. книжок (до війни - 150 тис.) (спр. 275, р. 94, к. 1443-1449, 1453-1456).

Серед документів звертають на себе увагу "міркування" д-ра Томсона (Рейхсуніверситет, Геологічно-палеонтологічний інститут (Познань) щодо наукового потенціалу українських, білоруських та російських земель (жовтень 1942 р.) (спр. 275, р. 94, к. 1094), його лист до зондерштабу "Наука" з оглядом геологічної колекції Дніпропетровська (спр. 275, р. 94, к. 1095), геологічної колекції та бібліотеки Інституту геології у Києві (спр. 275, р. 94, к. 1099-1102), бібліотек Сімферополя (спр. 275, р. 94, 1103-1104) та повідомлення д-ра Штарке з Дніпропетровська від 26 червня 1942 р. комісару з питань забезпечення збереженості книжкових фондів у східних областях щодо бібліотек, персоналу, основних завдань тощо (спр. 272, р. 1, к. 4906858-4906874).

Окрему групу складають документи щодо діяльності команди "Наука" в Криму (спр. 275, р. 94, к. 1327), звіт керівника РГ "Південна Україна" штамфюрера Рудольфа від 29.04.1942 р. про заповідник "Асканія-Нова" та його цінну бібліотеку у 25 тис. томів (спр. 275, р. 94, к. 1407-1415, 1473, 1481); про обстеження 19 жовтня 1942 р. бібліотеки обсерваторії у Сімеїзі, яка могла бути використана для поповнення бібліотек німецьких обсерваторій (спр. 275, р. 94, 1499-1505), інші установи Криму, підручні бібліотеки тощо.

Для історії бібліотек Одеси та Херсона важливе значення має підсумковий та інші звіти уповноваженого від РГ "Південна Україна" зондерштабу "Наука" Тілє щодо історичного розвитку та огляду установ цих міст. Зокрема, у звіті від 15 вересня 1942 р., присвяченого діяльності Одеського університету, Інституту ім. Лисенка та ін., згадується про стан бібліотек та каталогів, наявність пропагандистської літератури (спр. 275, р. 94, к. 1259-1262, 1264-1270).

Житомирські бібліотеки висвітлено у звіті уповноваженого зондерштабу "Наука" Ернста Ланге від 02.07.1942 р. про огляд культурних цінностей м. Житомира 7 липня 1942 р. музеїв, бібліотек, архівів, установ освіти, видавництв (спр. 275, р. 94, к. 1125-1129), а також про стан м. Житомира на кінець січня 1942 р. (спр. 275, р. 94, к. 1150).

Слід відзначити повідомлення службових та приватних осіб, які займалися дослідницькою діяльністю на території України, їхнє листування з зондерштабами, наприклад, відомості д-ра Франца Кляйна про подорож у жовтні-листопаді 1942 р. Україною з метою збирання матеріалів у бібліотеках та архівах міст для проведення дослідження стосовно магдебурзького права в Україні; офіційні розпорядження, зокрема з Харкова, про дозвіл працювати в архівах та бібліотеках, у тому числі у Військово-історичному архіві, та надання Кляйну консультантів Дубровського та Максименка (спр. 272, р. 1, к. 4906825-4906827). Оскільки документи щодо магдебурзького права зберігалися в Центральному історичному архіві у Києві, Кляйн не зібрав документів з цього питання в інших містах України, однак, будучи фахівцем з історії Росії, він одночасно обстежив усі бібліотеки та архіви міст, де перебував (зокрема, Київ, Житомир, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Проскурів, Кременець, Рівне та ін.), а також залишив цікаві нотатки щодо окремих документів польського та російського походження, складу бібліотек, архівів українських міст, подробиці подорожі, зроблені ним вже в Магдебурзі (спр. 272, р. 1, к. 4906825-4906827, 4906828-4906831).

Серед загальних донесень ознайомчого характеру є відомості про єврейські матеріали, вивезення юдаїки та гебраїки, зокрема, згадується про світовий єврейський конгрес (спр. 279, р. 98, к. 1154-1155). Репрезентовані також аналітичні матеріали щодо історії та культури євреїв, які проживали на території СРСР: огляди архівних, рукописних і книжкових колекцій, що зберігалися при єврейських інститутах у різних містах окупованих східних областей, передусім у Вільно та Києві, Інституту єврейської культури АН у Києві (у документі - "кафедри" юдаїки Єврейського інституту), Єврейського центрального архіву у Києві, приєднаного до Центрального історичного архіву у Києві. Важливою є аналітична довідка, де використано матеріали звіту співробітника Інституту вивчення єврейського питання у Франкфурті-на-Майні д-ра Поля, який досліджував колекції Києва та Вільно (спр. 279, р. 98, к. 1149-1153 (б. м., б. д.). Хоча документ без дати та місця, його можна віднести до періоду пізніше червня 1942 р., оскільки аналітичний звіт д-ра Поля, вказаний у "Анотованому покажчику" цього видання, датується 28.06.1942 р.

У фонді відклалася група протоколів обговорення різних оперативних питань діяльності Штабу і Вищої школи за 1943-1944 рр., нотатки про Вищу школу (спр. 259, р. 40, к. 479), списки керівників робочих груп (спр. 259 р. 40, к. 730), інформація про інститути при Вищій школі (спр. 259, р. 40, к. 740) та передачу річних звітів ГРГУ до ERR (к. 402); повідомлення Утікаля Гітлеру від 08.06.1944 р. про діяльність ЕRR (спр. 259, р. 40, к. 5-10). Є також документи, що стосуються діяльності Центральної бібліотеки Вищої школи і висвітлюють критерії відбору літератури (спр. 264, р. 100, к. 221), підготовку картотек, виокремлення дублетів тощо (спр. 259, р. 40, 16, 98).

Змістовним є звіт про службове відрядження Ломмача по східних областях, де працювали робочі групи "Остланд" та "Центр" від 30 квітня до 12 травня 1943 р. (складений у Берліні 14 травня 1943 р.), де описаний в цілому хід роботи з організації вивезення фондів до Східної бібліотеки у Берліні. Відзначаються і київські матеріали (спр. 272, р. 1, к. 4907580-4907586, спр. 277, р.29, к. 1162-1164). Цей звіт, очевидно, частково увійшов до загальновідомої довідки Ломмача "Розвиток Східної бібліотеки Розенберга"9, а також зустрічається в копіях (спр. 272, р. 1, к. 4907595-4907612). Про цю поїздку згадується у квітневому звіті ГРГУ від 15 травня 1943 р. у "Анотованому покажчику" цього видання, де висвітлюється візит Ломмача до Києва та його перебування у місті. Серед документів є також проект заснування земельних (регіональних або крайових. - Н. К.) бібліотек, підготовлений Управлінням ERR у Берліні 24 березня 1943 р. (див. "Анотований покажчик") (спр. 272, р. 1, к. 4907650-4907651).

У фонді є також: повідомлення щодо звіту архівного радника Моммсена про його службове відрядження, поїздку до Вітебська та Смоленська, евакуацію Смоленського партархіву до Вільно; спеціальний звіт про бібліотеки та музеї міст Таганрога, Маріуполя, Краснодара; звіт про київські бібліотеки та музеї; коротка історія зібрання бібліотеки Кримського педагогічного інституту та Таврійського університету; інформація про організацію систематизації та каталогізації видань у Ризі та Києві для Східної бібліотеки у Берліні, про Київську центральну бібліотеку як філію Східної бібліотеки у Берліні (спр. 272, р. 1, к. 4907637-4907647); відомості про переміщення спецхранів ("троцькістської бібліотеки") з Харкова, про бібліотеки Риги, Мінська, Смоленська.

Серед документів: пошукові списки на картках Східної бібліотеки (спр. 279, р. 98, к. 1291), дані про ревізії каталогів (вказується кількість закаталогізованих і незакаталогізованих видань, групи карток, іноді вказано, звідки надійшли ті чи інші групи матеріалів, згадуються київські матеріали, а також матеріали спецхрану з Харкова, книжкові фонди з Дніпропетровська (спр. 279, р. 98, к. 1246-1247, 1156, 1223, 1228), зібрання дублетів (спр. 279, р. 98, к. 1160), різні питання щодо каталогізації (спр. 279, р. 98, к. 1167; 1176-1177, 1185-1186).

Велике значення мають документи щодо конкретних фактів стосовно вивезення бібліотечних фондів. Окремо можна виділити матеріали, що мають відношення до Київської міської бібліотеки. Це, як правило, характеристики стану справ з організації переміщення фондів, накопичених у бібліотеці: облік, каталогізація, пакування матеріалів, дублети, різні бланки і формуляри (спр. 264, р. 100, к. 189, 191: спр. 279, р. 98, к. 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238). Серед них - Акт передачі книжкового зібрання та карток Центральної бібліотеки ERR у Києві від 21 вересня 1943 р., складений у вигляді звіту та підписаний директором фрау Пірсон, яка констатує, які фонди на той час знаходяться у будинку бібліотеки: ще залишаються книжки Центральної бібліотеки - бл. 50 тис. більшовицької літератури, несортовані бл. 3 тис. "більшовистики", бл. 30 тис. книг навчального характеру, 33 тис. підшивок журналів, з них 3 тис. - з Володимирського собору; запаковано 12 ящиків з 2400 книгами польської та європейської літератури для Вищої школи, 10 тис. томів залишків збірок, зокрема з Харкова, Херсона та Київської міської бібліотеки - бл. 9900 томів з книжкових складів, а також 228 тис. підшивок журналів, карткові каталоги (8 ящиків з "троцькістської бібліотеки" тощо [спр. 264, р. 100, к. 186-188].

Відомості про діяльність ГРГУ за 1944 р. репрезентовані у зверненні Рудольфа Прокша від 23 березня 1944 р. до відділу ІІ ERR щодо контролю за переміщенням документів ГРГУ (спр. 273, р. 13, к. 920836).

Окрему групу документів складають копії наказів та розпоряджень Центру обліку та збереження культурних цінностей ERR в окупованих східних областях, зокрема:

Серед документів Центру є робочі інструкції ERR своїм науковим співробітникам від 1 червня 1943 р., зокрема, настанова спиратися на ідеологічну теорію та вказівки штабу, вивчати більшовицьку пропаганду та бібліографію актуальних тем, правила складання звітної документації та роботи з пресою тощо, підписані Прокшем (спр. 273, р. 13, к. 921019-921022).

Масив документів, що відображають діяльність Східної бібліотеки, дуже різноманітний: загальні питання, переважно за 1943-1944 рр. (спр. 279 р. 98, к. 1163-1164, 1165-1166, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1239, 1257, 1260); квартальні звіти (характер київських зібрань, номерні групи в каталогах, дублети (спр. 279, р. 98, к. 1243-1245, 1246-1247, 1250-1252, 1253-1255, 1288; 1310-1327: 1328-1330; 1331-1333); робочі плани та річні звіти Східної бібліотеки, де, як правило, є загальна частина, в якій подається опис бібліотеки, а саме - характер матеріалів, склад зібрань, ступінь опрацювання, критерії визначення актуальності матеріалів для їхнього використання на користь рейху (спр. 279, р. 98, к. 1293-1299; спр. 277, р. 29, к. 1159; 1162-1164); інструкції робочим групам щодо маркування ящиків з літературою (спр. 272, р. 1, к. 4907534, 4907539-4907541); плани книжкової виставки (спр. 272, р. 1), к. 4907624-4907626, 4907628-4907630, 4907652-4907655), проміжні звіти, записи розмов між Майєром та Натушем щодо облаштування Східної бібліотеки, зокрема, організації предметного каталогу Кірова-бібліотеки у Києві, номерних груп для каталогізації, розподіл номерів, дублетів між Ригою та Києвом (спр. 272, р. 1, к. 4907624-26, 4907628-30) тощо.

Важливими для історії бібліотек України є такі документи, як інформація і копії згаданого звіту Ломмача щодо Східної бібліотеки (спр. 272, р. 1, к. 4907593-4907612), надіслані 10 травня 1943 р., про пересилання звітів з Управління ERR з Берліну д-ром Віллем ГРГ "Остланд", "Центр", "Україна" (Рига, Мінськ, Київ), а також копія робочого плану ГРГУ щодо відбору літератури для поповнення фондів Східної бібліотеки бібліотечними матеріалами від 6 квітня 1943 р., комплектування та поповнення Східної бібліотеки матеріалами з російських бібліотек (д-р Мюллер) від 8 червня 1943 р. (спр. 272, р. 1, к 4907632-4907636).

Є у фонді й документи про концентрацію матеріалів для Східної бібліотеки у Ратіборі, їхню кількість, склад, походження, наявність дублетів (спр. 277, р. 29, к. 1147, 1152).

Окрема група матеріалів представлена листуванням ERR у травні 1943 р. з приводу замовлення літератури, розшуку книжок з фондів Східної бібліотеки та Центральної бібліотеки Вищої школи (спр. 272, р. 1, к. 4907512, 4907520).

Значний обсяг займає листування стосовно уточнення наявності літератури різного характеру та видачі книжок у тимчасове користування (спр. 277, р. 29, к. 626, 692, 696-701, 723. 736, 744, 812, 815, 829, 948, 999, 1005, 1019, 1073, 1105, 1136, 1137, 1159). Серед листів: повідомлення Омеляну Пріцаку щодо його запиту на "Исторические записки" і "Вестник древней истории" (к. 710); запит проф. Штепи на книгу Платонова (к. 815); про бажання проф. Мірчука, керівника Українського наукового інституту у Берліні, переглянути матеріали бібліотеки Наукового інституту у Варшаві, що зберігалися у Бібліотеці Вищої школи (к. 726) тощо.

У листах також міститься опосередкована інформація про зміст Східної бібліотеки, у якій формувалися спеціальні фотоархіви радянських міст та радянської індустрії. Про це згадується у листуванні від 30 березня 1944 р. ГРГУ д-ра Прокша (з м. Білосток) та Головного відділу ERR (м. Ратібор), оберштабсайнзацфюрера д-ра Вілля, з приводу отримання 76 журналів "СРСР в будівництві" із Східної бібліотеки для копіювання ілюстрацій та вивчення інформації стратегічного значення щодо промислового будівництва, техніки та транспорту в СРСР, а також можливостей приєднання фотокопій до "Архіву радянської індустрії" або "Архіву радянських міст" (спр. 279, р. 98, к. 1090-1097). Є запит з дозволом Рудольфа до фотоархіву (п. Круліку) щодо можливостей виготовлення фотокопій з фотоілюстрацій деяких номерів журналів "СРСР в будівництві" від 25 жовтня 1944 р. (спр. 279, р. 98, к. 1098).

Серед матеріалів фонду - різноманітні повідомлення про запити та розшуки періодичних видань (переважно радянські журнали та газети) та наукових праць, листування різних підрозділів штабу (м. Ратібор) та Східної бібліотеки з різних питань (спр. 273, р. 13, к. 920863, 920946), у тому числі відносно потреб у літературі в тих чи інших установах з метою її використання при освоєнні східних областей, окремі запити щодо книжок та газет за листопад-грудень 1944 р. (спр. 275, р. 28, к. 15-18, 43, 156); листування з представниками українських організацій у Берліні з приводу українських матеріалів з Києва тощо (спр. 277, р. 29, к. 725, 726, 710, 815).

Більшу частину матеріалів Східної бібліотеки складають документи про опрацювання фондів, переміщених з різних бібліотек України до Київської міської бібліотеки, колекцій, зібрань, книжок і журналів, які вже знаходилися у процесі каталогізації, про складання пошукових списків, організацію роботи бібліотеки та переміщення опрацьованих фондів та картотек до бібліотеки (спр. 279, р. 98, к. 1279-1286 тощо). Є інструкції щодо переміщення Східної бібліотеки до Ратібора: від 21 січня 1944 р. - про організацію бібліотеки у Ратіборі, упорядкування перших примірників, матеріали ГРГУ з Моршина, з українських бібліотек. Вказується, що частина дублетів залишається у Ризі, а у Берліні продовжує працювати служба, що мала у розпорядженні картотеки, які допоможуть замовляти матеріали з Ратібора (спр. 279, р. 98, к. 1147, 1152, 1156, 1160).

Для істориків - фахівців з питань переміщення культурних цінностей становлять значний інтерес документи про відправку та переміщення вагонів з книжками зі східних областей (Київ, Мінськ, Рига) до Німеччини, зокрема, у листі від 25 грудня 1944 р. повідомляється про відправку вагонів з [Риги ?] до Кранштедту (спр. 279, р. 98, к. 1146), а також з Києва (спр. 279, р. 98, к. 1161).

Окремо можна виділити групу документів ГРГУ, Верховного командування, Управління штабу ERR, що містить інформацію про проведену РГ роботу в Криму (спр. 259, р. 40, к. 449) та про евакуацію звідти культурних цінностей: звіт керівника групи "Сімферополь", підписаний оберайнзацфюрером Вайссером від 20.11.1943 р. про евакуацію бібліотечних фондів з Криму у напрямку Одеси (спр. 257, р. 27, к. 89-90).

Листи штабсайнзацфюрера ГРГ "Південний Схід" Антона з Бєлграда та відповіді на листи зондерштабу "Образотворче мистецтво" за 17-27 травня 1944 р. містять прохання про копіювання та надсилання фотокопій його зустрічі з членами ГРГУ під час візиту до Київської міської бібліотеки (Кірова-бібліотеки) в 1943 р. (спр. 272, р. 1, к. 4907351, 4907352, 4907353).

Крім власне українських матеріалів, важливо відзначити наявність документів ГРГ "Центр" та "Остланд" за 1942-1943 рр.

1942 рік представлений звітами РГ "Білорусія" та "Центр" за липень (Мінськ, Гомель, Могильов, Ново-Белица тощо) (спр. 275, р. 94, к. 1067-1069, 1070-1075, 1077-1079, 1080-1084) та запискою про бібліотеки у Могильові (к. 1076).

За 1943 р. збереглася значна кількість документів, переважно за підписом Ломмача: звіти, листування, супроводжувальні листи щодо переміщень книжок до Центральної бібліотеки Вищої школи та Інституту вивчення єврейського питання, загальні відомості про бібліотеки Мінська, Смоленська, Могильова, Ревеля, відбір літератури, організацію каталогізації та вивозу книжок (спр. 272, р. 1, к. 4907018-4907020, 4907073, 4907086-4907087, 4907090, 4907092, 4907097-4907098, 4907101, 4907111-4907118, 4907131, 4907225, 4907227-4907231, 4907233, 4907235, 4907238, 4907242-4907259, 4907261, 4907267; 4907272, 4907276; 4907282-4907283, 4907289, 4907460, 4907500, 4907509-4907510), облік книжок та журналів для Риги з фондів Академічної бібліотеки у Мінську, Білоруської публічної бібліотеки (4907519, 4907546-4907547, 4907549-4907550), відповіді на запити стосовно рідкісних видань з бібліотек Могильова, каталогізації (4907551-4907553), загальні матеріали про білоруські бібліотеки (4907557-4907559, 4907562, 4907565-4907570, 4907571, 4907620-4907621), розшук необхідних видань у бібліотеках східних областей (4907554). Серед цієї групи документів - й запити про наявність у складі бібліотек юдаїки та гебраїки (спр. 272, р. 1, 4907276) та відомості про зміст бібліотеки Радзивіллів за травень 1943 р. (спр. 272, р. 1, к. 4907592, 4907649).

Окрему групу документів становлять стислі тижневі звіти ГРГ "Центр" за травень-червень 1944 р., листування з Головним відділом ІV Управління ERR у Ратіборі (спр. 272, р. 1, к. 4907702, 4907668-4907669, 4907676-4907678, 4907756-4907757, 4907789, 4907760-4907761, 4907770-4907772, 4907785) тощо.

Важливо відзначити проміжний звіт щодо розподілу діяльності між Ригою, Києвом та Мінськом стосовно каталогізації та комплектування Східної бібліотеки від 5 травня 1943 р. (к. 4907627, копія - к. 4907531), а також документи, де відображається процес каталогізації книжок та журналів у Смоленську від 24 травня 1943 р. (4907564); опрацювання журнальних зібрань та перевірка дублетів для Східної бібліотеки з Риги, Сімферополя, Дніпропетровська, Києва, Смоленська у травні 1943 р. (спр. 272, р. 1, 4907652-4907655).

Отже, колекція мікрофільмів (КМФ-8), що міститься в ЦДАВО України, є надзвичайно великою за обсягом та важливою за змістом і містить як дублюючі, так і оригінальні документи, що не повторюють інформацію з фондів 3676 та 3206 ЦДАВО України. Можливість доступу українських дослідників періоду війни та історії вивезення культурних цінностей до мікрофільмів документів, що нині зберігаються в Бундесархіві в Берліні, є нагодою значно розширити дослідження історії бібліотечної, музейної та архівної справи цього періоду, вивчити конкретні форми нацистської політики в галузі культури і освіти, простежити долю культурних скарбів України.

  1. Себта Т.М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки Другої світової війни : Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 2000. - С. 11-12; Grimsted P.K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II. - С. 587.
  2. Себта Т.М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки Другої світової війни. - С. 11.
  3. Grimsted P.K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution.- Cambrige (Mass.) 2001. - P. 157, 584-586. Див також частково опубліковані нею документи з цього фонду: у виданні: U.S. Restitution of Nazi-Looted Cultural Treasures to the USSR, 1945-1959: Facsimile Documents from the National Archives of the United States / Compiled with an Introduction by P.K. Grimsted. Foreword by Michael J. Kurtz. CD-ROM edition. - Washington (D.C.), 2001
  4. Grimsted P.K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II. - P. 585.
  5. Яковлєва Л.В., Шевчук А.Й. Колекція мікрофільмів фашистської окупаційної адміністрації і командування вермахту в ЦДАЖР УРСР // Укр. іст. журн. - 1989. - № 1.- С. 155
  6. Коваль М.В. 1941-1945: Україна // Там само. - 1991.- № 5; Він же. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів // Там само. - 1993. - № 9. - С. 145-149.
  7. Яковлєва Л.В., Шевчук А.Й. Колекція мікрофільмів фашистської окупаційної адміністрації і командування вермахту в ЦДАЖР УРСР // Там само. - 1989. - № 1.- С. 155.
  8. Там само.
  9. Себта Т.М. Документи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга про діяльність в українських бібліотеках під цас нацистської окупації (1941-1943) // Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського- К., 1999.- Т. 4.- С. 405.
На початок
На початок