На допомогу аспірантам та пошукачам
Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи
та документознавства

Періодичні та продовжувані видання історичної тематики,
що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики:
Матеріали до бібліографії

Видання державних архівних установ України

 1. Архіви України: Наук. практ. журнал / Держкомархів України. - К., 1947. -
 2. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 1999. -
 3. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал / Головна редкол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією"; Ін-т історії України; Держкомархів України; СБУ та ін. - К., 1994 -
 4. Константи: альманах соціальних досліджень / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1992. -
 5. Пам'ятки: Археографічний щорічник / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 1998. -
 6. Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 1996. -

Видання установ НАН України

Інститут археології

 1. Археологічні відкриття в Україні ... р.: Зб. наук. праць: Щорічник / НАН України. Ін-т археології. - К., 1998. -
 2. Археологічні студії / НАН України. Ін-т археології; Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому держ. ун-ті ім. Ю. Федьковича. - К.; Чернівці, 2000. -
 3. Археологія: Наук. журнал, заснований у березні 1989 р. Видається щоквартально / НАН України. Ін-т археології. - 1989. -

Інститут економіки

 1. Історія народного господарства та економічної думки України: Респ. міжвідомчий зб. / НАН України. Ін-т економіки. - К., 1967. -

Інститут історії України

 1. Ruthenica: [Альманах середньовічної історії та археології Східної Європи] / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 2. Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2001. -
 3. Історіографічні дослідження в Україні / НАН України. Ін-т історії України. - К., 1997. -
 4. Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 5. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 1991. -
 6. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи / Нац. комісія з питань повернення в Україні культурних цінностей; НАН України. Ін-т історії України. - К., 1999. -
 7. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 8. Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 1991. -
 9. Середньовічна Україна / НАН України. Ін-т історії України. - К., 1994. -
 10. Соціум. Альманах соціальної історії / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. -
 11. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 12. Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 13. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавнішіх часів до XVIII ст.) / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. -
 14. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей / НАН України. Ін-т історії України. - К.
 15. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку / НАН України. Ін-т історії України. Наук.-дослід. ін-т козацтва. - К.
 16. Український історичний журнал / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т політичних і ентонаціональних досліджень. - К., 1957. -
 17. Український історичний збірник / НАН України. Ін-т історії України. - К.

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка

 1. Медієвістика: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 2000. -

Інститут мистецтвознавства, фолькльористики та етнології ім. М. Т. Рильського

 1. Інститут мистецтвознавства, фолькльористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Культурологічний семінар. Наук. записки. - К., 2001. -

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

 1. Східні слов'яни: Мова. Історія. Культура / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. -

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень

 1. Еврейская мысль сквозь века: Сб. науч. трудов по иудаике, еврейской истории и культуре / НАН Украины. Ин-т полит. и этнонац. исслед.; Днепропетр. регион. ин-т соц. и общин. работников - Д.; К.
 2. Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; НАН України. Ін-т політ. та етнонац. досліджень. - К.
 3. Запорожские еврейские чтения / НАН Украины. Ин-т полит. и этнонац. исслед.; Запорожский гос. ун-т. - Запорожье.
 4. Наукові записки / Ін-т політ. і етнонаціон. досліджень. - К.

Інститут сходознавства ім. А. Кримського

 1. Близькосхідний кур'єр / Центр близькосхідних досліджень. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 1998. -
 2. Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии: Сборник / НАН Украины. Крымское отделение института востоковедения им. А. Е. Крымского. - Симферополь, 2000. -
 3. Східний світ: Заснований у 1927 р., насильно припинений 1931 р. Відновлений у 1993 р. / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. -
 4. Сходознавство / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 1997. - Бібліотечка журналу "Східний світ".

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича

 1. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л.
 2. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. -К.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

 1. Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1996. -
 2. Схід - Захід: Іст.-культурологічний збірник / Харк. держ. акад. культури. НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Харківська філія. - 1998. -
 3. Україна в минулому / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. - К.; Л.
 4. Український археографічний щорічник / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1992. -

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

 1. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. - Л., 1994. -
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 46. Наукові праці НБУВ / НАН України. НБУВ. - К., 1998. - 47. Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України. НБУВ. Ін-т рукопису,. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1993. - 48. Українська біографістика=Biographistica ukrainica: Зб. наук. праць / НАН України. НБУВ. Ін-т біографічних досліджень. - К., 1996. -

Видання навчальних закладів

Дніпропетровський національний університет

 1. Вопросы германской истории: Сб. науч. трудов / Днепропетровский нац. ун-т; Ин-т укр.-немецких достижений.
 2. Дніпропетровський національний університет: Зб. наук. праць молодих вчених. Вип. 1. Історія. - Д., 1999. -
 3. Дніпропетровський національний університет. Вісник. Серія "Історія та археологія".
 4. Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Дніпропетровський нац. ун-т. - Д., 1997. -

Запорізький державний університет

 1. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори: Щорічник / Запорізький держ. університет. Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Запоріжжя.
 2. Запорізький державний університет. Історичний факультет: Наукові праці. - Д., 1993. -
 3. Культурологічний вісник: Наук.-теоретич. щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запорізький держ. ун-т, Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Запоріжжя.
 4. Південна Україна XVIII - XIX ст.: Зап. наук.-досл. лабораторії історії Південної України Запоріз. держ. ун-ту / ЗДУ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Запорізьке відділення. - Запоріжжя, 1996. -
 5. Південна Україна XХ ст.: Зап. наук.-досл. лабораторії історії Південної України Запоріз. держ. ун-ту / ЗДУ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Запорізьке відділення. - Запоріжжя, 1998. -
 6. Старожитності Північного Причорномор'я і Криму: Зб. наук. праць / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 1. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник. Серія "Історія".
 2. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник. Серія "Міжнародні відносини".
 3. Київський національний університет ім. Т. Шевченка: Зб. праць студентів та аспірантів. Гуманітарні науки. - К., 1998. -
 4. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник Серія "Українознавство". - К., 1994.
 5. Пам'ять століть: Історичний науковий та літературний журнал / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. - К., 1996. -
 6. Питання нової та новітньої історії: Міжвідомчий наук. збірник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
 7. Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Іст. ф-т; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1997. -

Львівський національний університет ім. І. Франка

 1. Археологічні дослідження Львівського університету: Зб. наук. праць.
 2. Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія історична. - Л., 1962. -
 3. Проблеми слов'янознавства: Міжвід. наук. збірник / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т славістики.
 4. Україна модерна / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т іст. досліджень. - Л., 1997. -
 5. Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка: Зб. наук. праць. - Л., 2001. -

Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

 1. Магістеріум. Археологічні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія".
 2. Магістеріум. Історичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Магістерські програми. - К., 2000. - Додаток до "Наукових записок НаУКМА".
 3. Національний університет "Києво-Могилянська академія". Наукові записки. Історичні науки. - К., 2000. -
 4. Український гуманітарний огляд / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. - К., 1999. -

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

 1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць молодих вчених / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. Іст. факультет. - Х., 1998. -
 2. Харківський історіографічний збірник / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2000. -
 3. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Історичний факультет: Методичний вісник. - Х., 2002. -
 4. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: Вісник. Серія "Історія".

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 1. Буковинський журнал: громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівецький нац. університет ім. Ю. Федьковича та ін. - 1991. -
 2. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. статей / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин. - Чернівці, 2001. -
 3. Питання історії нового та новітнього часу: Зб. наук. статей / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.
 4. Питання історії України: Зб. наук. статей / Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича.
 5. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. статей / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1996. -
 6. Чернівецький університет. Науково-дослідний Центр буковинознавства. Вісник. Серія: Історична. - Чернівці, 1993. -
 7. Чернівецький університет: Науковий вісник: Зб. наук. праць. Серія "Історія". - Чернівці, 1996. -

***

 1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2000. -
 2. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко: Зб. наук. праць. Серія "Історія". - Бердянськ, 2000. -
 3. Болгарский ежегодник=Болгарський щорічник=Български годишник / Київ. ін-т "Слов'янський ун-т". - К., 1996. -
 4. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського: Наукові записки. Серія "Історія". - Вінниця, 1999. -
 5. Волинь-Житомирщина: Історико-філологіч. збірник з регіональних проблем / Житомирський держ. пед. ін-т ім. І. Франка; Історико-філологічне т-во; Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині. - Житомир, 1997. -
 6. Волинський державний університет ім. Лесі Українки: Зб. навчально-методичних матеріалів і наукових статей іст. факультету. - Луцьк, 1999. -
 7. Волинський державний університет ім. Л. Українки: Науковий вісник. Серія "Історичні науки". - Луцьк, 1997. -
 8. Галичина: Наук. і культ. просвітницький часопис / Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника.
 9. Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. Вісник. Сер. Гуманітарні науки: Наук. журнал. - Донецьк, 1999. -
 10. Донецький університет. Вісник: Наук. журнал. Сер. Б: Гуманітарні науки. - Донецьк, 1997. -
 11. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка; Дрогобицький осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського; Ін-т Центрально-Східної Європи. Дрогобицька філія. - Дрогобич, 1994. -
 12. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Науковий вісник. - Ізмаїл, 1997. -
 13. Інтелігенція і влада: Зб. наук. праць / Одеський нац. політехнічний ун-т. -
 14. Історико-літературний журнал / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 1996. -
 15. Історична пам'ять: Наук. збірник / Полтавський держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. Полтавський регіональний осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Полтавське наук. т-во краєзнавців. - Полтава, 1998. -
 16. Історична школа професора Володимира Задорожного: Наук. зб. / Ужгородський держ. ун-т. Кафедра історії України. - Ужгород, 1999. -
 17. Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал / Донецький держ .ін-т. Іст. факультет. - Донецьк, 1999. -
 18. Історія слов'янських народів: актуальні проблеми дослідження: Зб. наук. праць / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - К., 2000. -
 19. Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет: Наукові праці. Історичні науки. - Кам'янець-Подільський, 2000. -
 20. Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. - К., 1882-1906, 1992 -
 21. Київський державний лінгвістичний університет: Вісник. Сер. "Історія, економіка, філософія". - К., 1997. -
 22. Київський інститут "Слов'янський університет": Вісник. Серія. "Історія".
 23. Київський національний університет культури і мистецтв: Вісник. Сер. "Історія". - К., 1999. -
 24. Культура народов Причерноморья: Науч. журнал / НАН Украины. Крымский науч. центр; Таврический нац. ун-т. и др.
 25. Література та культура Полісся: Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті / Ніжинський державний пед. ун-т ім. М. Гоголя.
 26. Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник. Серія "Історичні науки". - Луганськ, 1997. -
 27. Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили: Наук. праці. Серія історична. - Миколаїв, 1998. -
 28. Наукові записки з історії України: Зб. статей / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. К. Винниченка.
 29. Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. Іст. факультет. - Переяслав-Хмельницький, 1999. -
 30. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова: Наукові записки. Серія "Історичні науки".
 31. Національний університет "Острозька академія": Наукові записки. Історичні науки. - Острог, 2001. -
 32. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Записки історичного факультету. - О., 1995. -
 33. Південний архів: Зб. наук. праць. Історичні науки / Херсонський державний ун-т. Історичний ф-т. - Херсон, 1998. -
 34. Прикарпатський університет. Вісник. Серія "Історія". - Івано-Франківськ.
 35. Слов'янський вісник / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту, Рівненський держ. гуманітарний університет. - Рівне. - (Історичні науки).
 36. Сумська старовина: Науковий журнал з історії та культури України / Сумський держ. університет. - Суми, 1996. -
 37. Східноукраїнський національний університет: Вісник. Серія "Історичні науки". - Луганськ.
 38. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского: Ученые записки. Серия "История". - Симферополь, 2001. -
 39. 124. Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка: Наукові записки. Серія "Історія". - Тернопіль, 1997. -
 40. Ужгородський національний університет: Науковий вісник. Серія "Історія". - Ужгород, 1998. -
 41. Україна дипломатична: Наук. щорічник / Дипл. академія при Міністерстві закордонних справ України. - К., 2000. -
 42. Українознавчі студії: Наук.-теоретичний журнал Ін-ту українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. В. Стефаника. Виходить 1 раз на рік. - Івано-Франківськ, 1998.
 43. Українська академія історичних наук. Вісник: Науковий журнал. Виходить 4 рази на рік. - К., 2001. -
 44. Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди: Зб. наук. праць. Серія "Історія та географія". - Х., 1997. -
 45. Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького: Науковий вісник. Серія "Історичні науки". - Черкаси, 1996. -
 46. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка: Вісник. Серія "Історичні науки". - Чернігів, 1998. -
 47. Slavica Tarnopolensia / Лабораторія славістичних студій Тернопільського державного педагогічного інституту.

Видання музеїв

 1. Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. - К., 2000. -
 2. Волинський музей. Історія і сучасність: Наук. збірник / Волинський краєзнавчий музей. Волинське обласне т-во краєзнавців. - Луцьк, 1999. -
 3. Закарпатський краєзнавчий музей: Наук. збірник. - Ужгород, 2000. -
 4. Известия Крымского Республиканского краеведческого музея: Ежеквартальный науч.-популярный журнал. - Симферополь, 1993. -
 5. Івано-Франківський краєзнавчий музей: Наукові записки. - Коломия, 1993. -
 6. Лаврський альманах: Зб. наук. праць / Національний Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. - К.
 7. Львівський історичний музей: Наук. записки. - Л., 1993. -
 8. Рівненський краєзнавчий музей: Наук. записки. - Рівне, 1996. -
 9. Скарбниця української культури: Зб. наук. праць / Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Чернігівське відділення. - Чернігів.
 10. Сторінки історії Миргородщини: Зб. наук. праць / Миргородський краєзнавчий музей та ін. - Миргород.
 11. Суворовские чтения / Измаильский музей А. В. Суворова, Измаильское пушкинское общество. - Измаил.
 12. Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського. Наук. записки. - Чернігів, 1996. -

Видання інших установ

 1. Археологічна збірка=Archaelogical collection / Херсон. обл. інспекція охорони пам'яток. Відділ археології. - Херсон, 2002. -
 2. Археологічний літопис Лівобережної України: Наук. журнал виходить раз на півріччя. - Полтава, 1997. -
 3. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини.
 4. Вінницький альбом: Літературно-художній та історико-краєзнавчий альманах. - Вінниця, 1998. -
 5. Вісник Ін-ту досліджень діаспори.
 6. Вісник міжнародної асоціації україністів.
 7. Вісник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури: Загальнодержавний бюлетень. - К., 1997. - (виходить двічі на рік).
 8. Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. - Біла Церква, 2000. -
 9. Грані: наук.-теорет. і громадсько-політич. альманах. - Дніпропетровськ.
 10. Дністер: Щоквартальний літературно-мистецький, громадсько-історичний, культурно-освітній та краєзнавчий журнал Українського Подністров'я: Заснований у листопаді 1992 р.
 11. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці історично-філософської секції. - Л.
 12. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - Л.
 13. Истоки=Sources: Вестник / Народный ун-т Еврейской культуры в Восточной Европе. - Харьков, 1999. -
 14. Историческая память: Историко-краеведческий ежегодник / Украинское общество охраны памятников истории и культуры. Одесская обл. организация. - О., 1999. -
 15. Історико-філологічне товариство Андрія Білецького: Записки. - К., 1998. -
 16. Історичний журнал: Наук. громад.-політ. вид. - К., 2003. -
 17. Історичний календар Чернігівщини на ... рік / Чернігівське земляцтво. - К., 1998. -
 18. Історичний календар: Щорічник: Наук.-попул. та літ. альманах / Міжнар. іст. клуб. - К., 1996. - (Спец. випуск журналу "Пам'ять століть").
 19. Історія в школах України: Наук.-методич. журнал / М-во освіти України. - К.
 20. Історія в школі: Наук.-методич. журнал. - К., 1998. -
 21. Історія та історіографія в Європі: Зб. наук. праць. - К.: УНІСЕРВ, 2003. -
 22. Історія та правознавство: Наук.-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". - Х., 2003. -
 23. Історія української географії: Всеукр. часопис / Укр. географічне т-во та ін. - Тернопіль, 2000. -
 24. Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / АН вищої школи України. Сектор історії та методології освіти, науки і техніки. Комісія з історії освіти і науки НТШ. - К., 2000. -
 25. Ї: Незалежний культурологічний часопис / Фонд Kultur kontakt (Відень); Міжнар. фонд відродження (Львів). Ін-т політологічних і культурологічних досліджень. - К.; Львів, 1997. -
 26. Клио: Историко-художественный журнал. - Харьков, 1994. -
 27. Краєзнавство: Наук.-популярний журнал: Заснований 1927 р., відновлений у 1993 р. Виходить щоквартально. - К., 1993. -
 28. Краєзнавчий альманах / Миколаївський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Миколаїв, 2001. -
 29. Кримські студії: Інформ. бюлетень. - Б. м., 2002. -
 30. Крымский альбом: Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах. - Феодосия, 1996. -
 31. Крымский Архив: Историко-краеведческий и литературно-философский журнал / Крымский центр гуманитарных исследований; Крымское общество русской культуры. - Симферополь, 1994. -
 32. Крымский дневник: Документально-художественное и историко-культурное периодическое издание / Фонд развития культуры Крыма и милосердия. - Симферополь, 1994.
 33. Летопись Причерноморья: Историко-литературный журнал. - Херсон, 1999. -
 34. Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. / НТШ в Україні; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.
 35. Молода нація: Альманах. - К., 1996. -
 36. Молодіжний науковий вісник. Вип. 1. Історичні науки. - [Луцьк], 1999. -
 37. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі". - К., 1999. -
 38. Однострій: Український військово-історичний журнал. - Рівне, 1998. -
 39. Пам'ятки України: Наук. часопис / М-во культури і мистецтв України. - К., 1969. -
 40. 184. Покуття: Історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах / Снятинська районна держ. адміністрація; Районна організація Товариства української мови ім. Шевченка "Просвіта". - Снятин, 1993. -
 41. 185. Полтавський археологічний збірник / Центр охорони та досліджень пам'яток археології. - Полтава, 1993. -
 42. Праці Центру пам'яткознавства. -
 43. Сіверянський літопис: Всеукр. наук. журнал / Чернігівське обласне об'єднання "Просвіта". - Чернігів.
 44. Слов'яносербія: Літературно-мистецький та історико-краєзнавчий альманах. - Луганськ, 2003. -
 45. Україна ХХ століття: історія та право: Зб. наук. праць. - Запоріжжя, 1998. -
 46. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Головна Рада товариства (Київ). Інформаційно-методичний вісник. - К., 1991. -
 47. Український історик: Журнал історії і українознавства / Укр. історичне товариство. - Нью-Йорк; К.; Л.; Торонто; Париж, 1963. -
 48. Український музичний архів: Документи і матеріали з історії української музичної культури. - К., 1995. -
 49. Харьковский исторический альманах / Харьковский частный музей городской усадьбы. - Х., 2002. -
 50. Хроніка - 2000: Український культурологічний альманах. - К., 1992. -
 51. Carpatica - Карпатика / Інститут Карпатознавства. - Ужгород, 1992. -
 52. Mediаevalia ucrainica: ментальність та історія ідей / Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. - К., 1992. -
 53. Ucrainica: архівні студії. - К., 1997. -
 54. Vita antiqua: Зб. статей / Товариство археології та антропології. - К., 1999. -

Зарубіжні видання українознавчої тематики

 1. Альманах Українського часопису "Вільна думка" та Фундації українознавчих студій в Австралії. - Сідней, 1994. -
 2. Варшавські українознавчі записки. - Варшава, 1989. -
 3. Biuletyn ukrainoznawczy / Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyslu. - Przemysl, 1995. -
 4. Harvard Ukrainian Studies. - Cambridge, Mass.
 5. Krakowskie Zeschyty Ukrainoznawcze=Краківські українознавчі зошити / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. - Krakow, 1998. -
На початок
На початок