Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв

Україна


Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв: матеріали до бібліографії: Електронний довідник / Упоряд.: Боряк Г.В., Кисельова А. А., Одинока Л. П., Романовський Р. В., Слободніченко А. А. Супровід: Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства. - К., 2002.


Акуленко В. І. Охорона пам'яток культури в Україні: 1917-1990. - К.: Вища школа, 1991. - 274 с. - (Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Книга 8; Серія 1. Українське відродження: Історія й сучасність).

Акуленко В. Культура турботи про культурні цінності // Пам'ятки України. - 1995. - № 1. - С. 166-167, 171.

Акуленко В. Поза правовим полем реституції // Віче. - 1995. - № 4. - С. 150-157.

Акуленко В. І. Реституція культурних цінностей // Державотворення і правотворення в Україні / НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2001. - С. 626-650.

Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в межах РСФСР // Архівна справа. - 1925. - № 1. - С. 34-44.

Безручко О. Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ // Архіви України. - 2009. - Вип. 1/2. - С. 150-166.

Бєлая О. Дірхеми, фоліси, соліди... Чи повернемо їх на Україну? // Київ. - 1993. - № 3. - С. 166-167.

Бєлоусова Г. Спроба повернення з російських бібліотек та архівів національної культурної спадщини України (1917-1925) // Наукові праці Національної б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - Вип. 11. - С. 480-501.

Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни: Документи / Упоряд.: І. Лосієвський та ін.; Ред.: І. Блохіна та ін. - К., 1997. - 102 c. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 2).

Боряк Г. В. Бременський проект "Доля культурних цінностей, вивезених з СРСР під час другої світової війни" (ФРН): Камеральні методики і проблеми дослідження історі архівних документів // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1995. - Вип.6. - С.251-260.

Боряк Г. В. Проблеми переміщених архівів і спільної культурної спадщини України та Польщі: ініціативи українсько-польської групи експертів з питань архівної спадщини // Вісник Державного комітету архівів України. - Вип. 1(5). - К., 2001. - С. 79-82.

Боряк Г. В. У рамках проекту "Доля українських культурних цінностей, вивезених з України під час Другої світової війни" // Архіви України. - 1993. - №  1-3. - С. 80-84.

Боряк Г.В., Яковенко Н.М., Грімстед Кеннеді П. Меморіальна археографічна експедиція по Чехо-Словаччині: Слідами культурних цінностей, вивезених з України під час Другої світової війни // Український археографічний щорічник. - К., 1993. - Вип. 2. - С. 437-445.

Боряк Г.В., Дубровіна Л.А. Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 36-58.

Боряк Г. В., Дубровіна Л. А. Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1. - С. 23-35.

Брязгунов Ю. Повернемо Довженка Україні // Укр. культура. - 1995. - № 4. - С. 6.

Буряк В. В. До питання реєституції колекцій Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 358-361.

Бутич І.Л., Лозенко Л.І. Повернути військові архіви // Урядовий кур'єр. - 1992. - 4 груд.

Василенко М. В. Про деякі археологічні речі бронзової доби з колекції Херсонського краєзнавчого музею, вивезені до Німеччини в 1941–1944 рр. // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 177 - 184.

Вашкеба І. Культурні цінності повертатимуться // Новини Закарпаття. - 1997. - 8 квітня.

Вечерський В., Сущенко О. Втрачені цінності: Огляд преси // Пам'ятки України: історія та культура. - 1998. - № 1. - С. 191-193.

"Викликають тривогу спроби вилучення..." / Публікація О. Рибалка // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 86.

Врублевская В., Александрова А. Найти, восстановить, сохранить: Подход Украины к проблеме возвращения расхищенных книжных богатств // Библиотека. - 1994. - № 12. - С. 4-7.

Врублевська В. Бібліотеки України: втрати і пошуки // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 173 - 176.

Врублевська В. Повернімо втрачене: [Інтерв'ю з заст. голови Нац. коміс. з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабінеті Міністрів України В. Врублевською] / Вів розмову Я. Чорногуз // Укр. культура. - 1994. - № 9-10. - С. 2-3.

Вялець А., Кот С. Спадщина належить спадкоємцям // Кур'єр ЮНЕСКО. - 1992. - № 6. - С. 45-49.

Публікація доповідної записки, підписаної О.Компан, І.Бутичем, О.Апанович і К.Стецюк (1968 р.), проекти вивезення до Польщі документів та ін. пам'яток - з колишніх збірок Оссолінеума.

Врублевська В. Б. Повернення культурних цінностей в Україну: краєзнавчий аспект // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 407-411.

Вялець А. Світ має почути. [Додаток]: Список предметів з музеїв України в збірках музеїв та інших сховищах Росії // Пам'ятки України. - 1994. - № 1-2 (25). - С. 84-91. - Передрук у вид.: Мета. - Філадельфія (США), 1999. - Ч. 364. - Берез.-Квіт. - С. 1, 7.

Гирич І. Архів-Музей Переходової доби про руйнацію київських пам'яток у 1918-1942 роках // Старожитності. - 1992. - № 1. - С. 5.

Гімальдінова З. В. Бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни // Бібліотекознавство і бібліографія: Республікан. міжвід. наук.-метод. збірник. - Х., 1985. - Вип. 25. - С. 10-16.

Гімальдінова З. В., Самійленко Т. П., Скрипник Т. О. Розвиток бібліотечної справи на Радянській Україні // Бібліотекознавство і бібліографія: Республікан. міжвід. наук.-метод. збірник. - Х., 1987. - Вип. 27. - С. 10-19.

Глинський М. Архівна справа в західних областях України у роки Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Архіви України. - 1968. - № 2. - С. 14-24.

Грімстед Патріция Кеннеді, Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: Винищення архівів, бібліотек, музеїв. - К., 1991. - 107 с.

Грімстед Патріция Кеннеді, Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: Винищення архівів, бібліотек, музеїв. - 2-ге вид. - Л., 1992. - 120 с.

Грімстед Патриція Кеннеді. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: Потрійна трагедія - нищення, пограбування, пропаганди // Архіви України. - 2002. - № 4-6. - С. 46-76.

Грімстед Патріция Кеннеді, Боряк Г. Нищення українських музїв, архівів, бібліотек у роки Другої світової війни // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 92-105.

Грімстед Патріция Кеннеді. Примеры разграбления и возвращения частных коллекций: Восток и Запад - Бах возвращается в Берлин // Трудная судьба культурных ценностей - Берлинер Виссеншафтс-Верлан. Рудомино Москва, 2002. - С. 200-231.

Гримстед Патриция. От Янтарной комнаты к книгам из русских императорских дворцов: идентификация и реконструкция перемещенных культурных ценностей // Культурные ценности: Возможности и перспективы общеевропейськгоо сотртудничества: Сборник материалов международной конференции Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны культурных ценностей, Санкт-Петербург, 12 мая 2003 г. – Москва, 2004. – С.230–251.

Гринченко О. Чи потрібне нам золото скіфів? // День. - 1997. - 25 червня.

Гурбова Л. Документы Госархива при Совете министров Автономной Республики Крым о культурных, исторических ценностях, утраченных в годы Великой Отечественной войны // Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення: Матеріали постійно діючого "круглого столу". - К., 1999. - Вип. 2. - С. 20-22.

Гуцаленко Т. Службовий щоденник А. Петренка 24.IV.1946 - 16.VIII.1947: перебіг концентрації та розподіл фондів "Центральної василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2006. - Вип. 14. - С. 358-408.

Данко О. Вкрадена Біблія: Російські археографічні експедиції в Україні й наслідки їхньої діяльності // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 74-79.

Данко О. Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - Л., 1996. - Том CCXXXI. - С. 507-520.

Делеган М. Повернення культурних цінностей: українсько-угорська співпраця // Соціал-демократ. - 2000. - 26 лютого.

Делеган М. Повернення культурного надбання України: загальнодержавні та регіональні проблеми // Новини Закарпаття. - 2000. - 22 лютого.

Делеган М. Практичні шляхи щодо реституції архівних документів у Держархіві Закарпатської області // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 164-166.

Делеган М. Проблеми реституції архівних документів Закарпаття // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1996. - Т. 1. - С. 28-29.

Дерев'янко С. Львовские сокровища должны быть возвращены // Львовская правда. - 1970. - 7 июля.

Дзюбан Р. Переміщення і втрати мистецьких пам’яток з львівських музеїв під час Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2006. - Вип. 14. - С. 309-324.

Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Упоряд. Д. Мєшков. - К., 2000. - 75 с. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 3; Проблеми едиційної та камеральної археографії: Історія, теорія, методика; Вип. 24).

Довга Одисея національних цінностей: [Про долю Бібліотеки ім. Симона Петлюри] // Обіжний листок Фонду Катедр Українознавства. - Cambrige, MA. - Осінь 2001. - Ч. 166. - С. 1-5.

Додаток: Пам'ятки [зокрема рукописи], вивезені польовими археографічними експедиціями Московського державного університету в 1917 - 1918 рр. - С. 78-79.

Документи про вивезення німецькою адміністрацією київських архівних зібрань. 1943 - 1946 рр. // Андрейцев В., Ульяновський В., Короткий В. Корпус магдебурзьких грамот українським містам: Два проекти видань 20-х 40-х років XX століття. - К., 2000. - С. 170-188.

Долинський О., Себта Т. Новi документи з iсторiї втрачених у роки Другої свiтової вiйни колекцiй: Воронцовський палац в Алупцi // Архіви України. - 2005. - № 1/3. - С.№ 579-646.

Дорошенко Ю. Огієнкове повернення з чужини // Столиця. - 19-25 квітня 2002. № 16. - С.7.

Дубик М. Архіви Києва часів німецької окупації // Наук. зап.: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1997. - Т. 2. - С. 519-542.

Дубик М. Архівна справа в окупованій Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 1997. - 22 с.

Дубик М. Г. Схема справ Крайового управління архівами, бібліотека ми та музеями при Рейхскомісаріаті України (1944 р.) // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 35-37.

Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1999. - Т. 3. - С. 598-602. [Огляд документів фонду "Пункт прийому трофеїв Головної каси рейху", що зберігається у Федеральному архіві в Берліні (R 2104)]

Дубровіна Л. [Проблеми реституції архівних матеріалів: історико-культурологічні та правові аспекти] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: (Матеріали Всеукр. наради). - К., 1993. - С. 26-30.

Дубровіна Л. А. Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та їх філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: Перерозподіл між бібліотека ми, установами, приватними особами // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. / НАН Украины. НБУ им. В.И. Вернадского; Республиканская крымскотатарская бібліотека им. И. Гаспринского; Фонд поддержки библиотек Крыма. - К.; Симферополь, 2000. - С. 27-39.

Дубровіна Л., Малолєтова Н. Звіти про діяльність крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 6 (7). Збірка наукових праць та спогадів пам'яті відомого вченого, доктора історичних наук, професора Володимира Олександровича Замлинського / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2001. - Ч. 2. - С. 6-24.

Дубровіна Л., Малолєтова Н. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної і Центральної бібліотек вищої школи у Німеччині // електронна версія

Дубровина Л. А., Онищенко А. С. Судьба львовского книжного собрания "Оссолинеум". 1945-1946 гг. // Исторический архив. - М., 2002. - № 4: Россия и Украина XVI-XX вв. - С. 46-69.

Дяченко Н. Проблеми реституції культурних цінностей з Російської Федерації в Україну / Наталка Дяченко // Шевченківська весна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 15-й річниці незалежності України / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Істор. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів. - К. : Логос, 2006. - Вип. 4, ч. 3 : Історія. - С. 398-400.

Ейхведе В. Украина идет своим путем // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К.: Абрис, 1996. - Вип. 7: Культура і війна: Погляд через півстоліття / Ред. В. Акуленко, В. Врублевська та ін. - С. 10.

Ємельянова Т. З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни // Архіви України. - 2009. - № 1/2. - С. 244-248.

Жилецкий Г. П. Передача архивных материалов Украины // Архивное дело. - 1926. - № 8-9. - С. 117-123.

Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - С. 439-441. - (Нова серія. Вип.1.).

Запаско Я. Українська рукописна книга за рубежем: [До питання про повернення в Україну культ. цінностей] // Палітра друку. - 1994. - № 1. - С. 38-41.

Заєць В. Своя мати найдорожча // Культура і життя. - 1996. - 11 вересня. - С. 1.

Захарченко Т. Виставка "Повернена історія" // Вісник Державного комітету архівів України. - К., 2001. - Вип. 1(5). - С. 85.

Зворський С. Л. Розділ IV: Бібліотека у вирі війни (22 червня 1941 - 6 листопада 1943 р.) // Літопис Національної парламентської бібліотеки України / Міністерство культури і мистецтв України; НПБ України. - К., 2001. - Ч. ІІ. березень 1917-1943 р. - С. 130-151.

Іванов Є. М. Українські фонди, перевезені з Москви // Архівна справа. - 1927. - № 4. - С. 44-65.

Иванов М. Родина у них одна: Реликвии нашей национальной культуры за рубежом // Сов. культура. - 1982. - 12 янв.

Ісаєвич Я. Д. Чий він, Бруно Шульц? // Влада і політика. - 2001. - 13-19 липня. - № 27. - С. 7.
Ісаєвич Я. Д. Чуже треба віддавати, колего: Відкритий лист академіку Д. С. Лихачову: [Про справедливість вимоги повернення українських культурних цінностей в Україну] // Голос України. - 1992. - 9 квітня.

Історія застерігає: Трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників на території України в роки Великої Вітчизняної війни. - К.: Політвидав України, 1986. - 264 с., іл.
Англійське видання: History Teaches a Lesson: Captured War Documents Expose the Atrocities of the German-Fascist Invaders and Their Henchmen in Ukraine's Temporarily Occupied Territory during the Great Patriotic War (1941-1945) / Ed. Iu. Iu. Kondufor et al. - Kyiv: Politvidav Ukraini [sic], 1986.

Йосипишин Я. Віднайдено передвоєнні архіви Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі // Українська бібліотека імені С. Петлюри в Парижі: Інформаційний бюлетень. - 1999. - Ч.62. - С.32-34.

Карпова С. П. Все на продажу (из истории Севастопольской Морской библиотеки) // Крымский архив: историко-краеведческий и литературно-философский журнал. - Симферополь, 1997. - № 3. - С. 92-97.

Картотека "Z" Оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг": Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941-1942 / Федеральная архивная служба России. Центр хранения документальных коллекций; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. факультет; Подгот.: М. Бойцов, Т. Васильева. - М., 1998. - 352 с. - (Труды исторического факультета МГУ).

Каталог произведений Киевского музея русского искусства, утраченных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (живопись, графика) / М-во культуры Украины; Киевский музей русского искусства; Сост.: М. Д. Факторович, Е. И. Ладыженская; Ред. М. Д. Факторович. - К., 1994.
Каталог творів західноєвропейського живопису, втрачених під час Другої світової війни / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Упоряд. О. Рославець. - К., 1998. - (Втрачені скарби України).

Каталог ценностей Симферопольського художественного музея, утраченных во время Великой отечественной войны. - Симферополь, 2000.

Кашеварова Н. Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності оперативного штабу А. Розенберга з вивезення бібліотечних фондів України: [Огляд фонду КМФ-8 ЦДАВО України] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. - К., 2003. - Число 10. Ч. 2. - C. 277-286.

Кашеварова Н. Документи Рейхсміністерства окупованих східних областей та оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга з питань переміщення книжкових культурних цінностей з колекції мікрофільмів в ЦДАВО України (КМФ-8) // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 149-169.

Киянский Д. Так находят пропавшие грамоты // Зеркало недели. - 1999. - № 43 (264). - 30 окт. Коваль М. Доля цінностей української культури, або залишковий принцип евакуації 1941-1942 рр. // Укр. культура. - 1994. - № 9-10.

Климова К. Архівна діяльність Київського відділу Імператорського російського воєнно-історичного товариства // Історія. Історіософія. Джерелознавство: Статті, розвідки, замітки, есе / НАН України. РАУ. МАУ. -К., С. 231-250.

Ковалевская Т. Гельмут Коль видит лучшее будущее Украины // Рабочая газета Украины. - 1996. - 5 сентября. - С. 1.

Коваль М. В. Доля української культури за "нового порядку" (1941-1944 рр.) // Укр. іст. журнал. - 1993. - № 11-12. - С. 15-36.

Корогодський Р. Повернення: [Про повернення в Україну культурних цінностей] // Культура і життя. - 1995. - № 4. - С. 2.

Костюк С., Сусак В. Львівська колекція рисунків Альбрехта Дюрера // Галицька брама. - Грудень, 1998. - № 12(36). - С. 11.

Кот С. І. З історії повернення українських культурних цінностей з Росії // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 309-314.

Кот С. Евакуація українських музеїв 1941 року: загублені реліквії // Київ. - 1993. - № 6. - С. 152-155.

Кот С. Чи повернуться наші клейноди // Укр. культура. - 1993. - № 1. - С. 20, 1 с. вкл.

Кот С., Куриленко І. На принципах історичної справедливості. Деякі міркування щодо проблеми повернення культурних та історичних цінностей // Політика і час. - 1993. - № 1. - С. 23-26.

Кот С. І. Нові документи про долю культурних цінностей, переданих з музеїв РСФРР на Україну // Укр. археогр. щорічник. - К., 1993. - Вип. 2. - С. 321-334.

Кот С. Державна дума Росії готова оголосити "Трофейні фонди" російською власністю: виклик світовій суспільній думці та чергове пограбування України // Укр. слово. - 1995. - № 23. - С. 12.

Кот С. Проблеми повернення в Україну культурних цінностей у контексті історії та права: Українські культурні цінності в Росії // Розбудова держави. - 1995. - № 10. - С. 40-49. - Бібліогр.: 54 назв.

Кот С. І. Повернути культурні надбання можна, була б добра воля // Віче. - Травень 1996. - № 5(50). - С. 129-144.

Кот С. І. Українські культурні цінності в Росії: Проблема повернення в контексті історії та права / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України; НАН України. Ін-т історії України. - К.: Соборна Україна, 1996. - 91 с. - (Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи; Вип. 8)

Кот С., Нестуля О. Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення. 1917-1918 / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України.; НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Фундація ім. О. Ольжича; Редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К.: Соборна Україна, 1996. - 300 с. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 1).

Кот С., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; ГАУ при КМ України; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Дослід. центр Схід. Європи при ун-ті м. Бремена; Волин. краєзн. музей. - К.; Бремен: Українознавство, 1996. - 75 с. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 1; Проблеми едиційної та камеральної археографії; Вип. 23).

Кот С. І. Росія повинна повернути Україні цінності з Михайлівського Золотоверхого собору в Київі // Столиця. - 1997. - № 11(36). - С. 6, 9.

Кот С. І. Реституція чи конфіскація? Російський закон про переміщенні під час Другої світової війни культурні цінності та Україна // Політика і час. - 1998. - № 8. - С. 27-35.

Кот С. І. Древние украинские мозаики и фрески, утерянные во время войны и ныне хранящиеся в российских музеях // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

Кот С. І. Украина и российский закон о перемещенных культурных ценностях // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

Кот С. І. Як поверталися наші клейноди: З історіїї правового врегулювання проблеми українських культурних цінностей в Росії // Хроніка 2000. - К., 1998. - № 27-28. - С. 603-625.

Кот С. І., Коренюк Ю. Михайлівські пам'ятки в російських музеях // Пам'ятки України. - 1999. - № 1(122). - С. 63-82 + XXVI-XXVIII.

Кот С. І. Маловідомі документи з історії руйнування пам'яток Києво-Печерської Лаври під час Другої світової війни // Український археографічний щорічник. - 1999. - № 3-4. - С. 575-592.

Кот С. Фрески Бруно Шульца: ще три цікавих питання // Політика і культура. - 2001. - 17-23 липня. - № 26 (109). - С. 44-46.

Кот С. Повернення Михайлiвських фресок: культурно-iсторичний бартер? // Полiтика i культура. - №  7(90). - 27 лютого-5 березня 2001 р. - С. 40-41.

Кот С. Культурна спадщина: Межа компромісу // Українське слово. - 2001. - Число 5. - С. 6; Число 7. - С. 13.

Кот С. І. Випробування спадщиною // Політика і культура. - 5-11 березня 2002. - № 8 (139). - С.46-48; 12-18 березня 2002. - С.44-47.

Крвавич Д., Лубківський Р. Належить вічності // Жовтень. - 1971. - № 1. - С. 70-71.

Кривицька О. В. Повернення українських цінностей: досвід попередників // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 340-343. [Повернення укр. цінностей з Росії у 1917 р.].

Крушельницька Л. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: Документи, факти, коментарі / Автор вступної статті та упорядник Л. І. Крушельницька. – Львів, 1996

Крушельницкая Л. К вопросу о собрании Оссолинеум // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

Крушельницкая Л. К вопросу о собрании Оссолинеум // Міжнародний електронний бюлетень "Военные трофеи". – 1998. – № 5; Она же. Правда про Оссолінеум // Пам'ятки України: історія та культура.– 1994.– № 3/6.– С. 85–86

Крушельницька Л. Збірки "Оссолінеума" реституції не улягають // Галицька брама. - 1997. - Груд. (№ 12). - С. 6-7; Універсум. - 1997. - № 3-4.

Крушельницька Л. І. Доля львівського Дюрера та інших вивезених з ЛНБ ім. В. Стефаника мистецьких творів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2000. - Вип. 7/8. - С. 430-436.

Крушельницька Л. Чому ми наслідки вважаємо за причину? [До історії збірки "Оссолінеума"] // Визвольний шлях. - Лондон, 1997. - Ч. 11. - С. 1378-1384.

Крушельницька Л. Ще раз про викрадені зі Львова для Адольфа Гітлера рисунки Альбрехта Дюрера - і не тільки // Визвольний шлях. - 1999. - Ч. 4. - С. 435-439.

Крушельницька Л. І. Збірки "Оссолінеума" реституції не підлягають // Свобода. - 1997. - 1-5 липня. - Ч. 124-127. - С. 1-4.

Крушельницька Л. І. Коментар. Усього Дюрера нам повернути вже не вдасться // Політика і культура. - 1999. - № 5. - С. 36.

Крушельницька Л. І. Я не боюся претензій польської сторони: "Оссолінеум" був лише однією з 84 книгозбірень, на основі яких створено бібліотеку ім. В. Стефаника // Тиждень. - 1997. - 13/19 червня. - № 24.

Купчинський О. А. Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV-першої половини XIX cт. // Бібліотекознавство та бібліографія: Міжвід. респ. зб. статей. - К., 1982. - С. 72-95.

Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України: Монографія / Львівський юридич. ін-т МВС України. - Львів: Новий Світ, 2000, 2006. - 152 с.

Кушнірук О. П. Композитор Федір Якименко в контексті державної програми "повернуті імена" // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 189-192.

Лазоренко Ю. Доля бібліотек під час Другої світової війни // Бібл. вісн. - 1995. - № 6. - С. 8-10.

Лихолоб Н. Круглий стіл "Повернення культурних цінностей в Україну" // Архіви України. - 2009. – № 1/2. - С. 251-258.

Лозенко Л. Архівні втрати України: вивезене до Росії // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6. - С. 87-91.

Лозенко Л. Українські військові архіви: Відібрана спадщина // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6.- С. 109-115.

Лозенко Л. І. Повернення в Україну Василя Барки // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 185-188.

Лосієвський І. Українські приватні колекції пам'яток друку та писемності у роки Другої світової війни // Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення: Матеріали постійно діючого "круглого столу". - К., 1999. - Вип. 2. - С. 70-71.

Луцький О. І. Доля бібліотечних цінностей Львівського державного університету в світлі нових фактів // Роль бібліотек, монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України. Тези наук. конф. - К., 1993. - С. 86-89.

Люст Жак. Международный симпозиум в Киеве // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Малежик М. П. Діяльність національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (здобутки і перспективи) // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 167-172.

Малежик М. Повернімо скарби національного духу // Слово і час. - 1993. - № 10. - С. 89-90.

Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941-1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України. Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 139-172.
[Огляд фондів ЦДАВО України, Держархіву Київської області].

Малолєтова Н., Дубровіна Л. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині // Пам'ятки: археографіч. щорічник. - К., 2003. - Т. 4. - С. 46-68.

Маркина Т. Мозаики Михайловского собора могут вернуться на Украину // Kommersant Daily. - 1998. - 4 июля. - С. 7.

Марченко О. Повернення культурних цінностей // Нар. творчість та етнографія. - 1998. - № 2-3. - С. 131-132.

Матвіюв Мацей. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 році // Архіви України. - 2001. - № 4-5. - С. 149-162.
Переклад з польської:

Матвийов Мацей. Оссолинеум - развеянная по ветру библиотека // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Махун С. Український вільний університет: Повернення в Україну // День. - 29 травня 2002.

Мащенко Е. Украинские архивы возвращаются на родину // Зеркало недели. - 1997. - 29 ноября. - С. 15.

Меланченко Г. Німеччина повертає наші скарби // Укр. газета. - 1995. - № 13. - С. 1.

Мельниченко И. Хипповый бизнес: (До сих пор немецким бизнесменом К. Хиппом не возвращена 41 картина Госфонда Украины) // Независимость. - 1994. - № 94-95. - С. 8-9.

Мельниченко И. Хипповый бизнес: (До сих пор немецким бизнесменом К. Хиппом не возвращена 41 картина Госфонда Украины) // Независимость. - 1994. - № 94-95. - С. 8-9.

Метальникова Н. Б. Судьба документальных фондов госархива Донецкой области в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945гг.)

Мєшков Д. Нові господарі: дніпропетровські архіви за німецької окупації // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6.- С. 106-108.

Мироненко А. Ф. Міжнародні правові норми повернення і реституції культурних цінностей // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народа України. - К., 1998. - С. 159-164.

Мищак І.М. Відновлення та розвиток архівної системи України. Реевакуація та реституція архівних матеріалів (1943-1945) // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Історія. - К., 2000. - Вип.46. - С. 46-50.

Мищак І.М. Діяльність оперативних груп Архівного управління України по збиранню матеріалів (кінець 1941-1944 роки) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / Редкол.: П.Т.Тронько (відп. ред.) та ін. - К., 1999. - Вип.6. - С. 204-209.

Мищак І.М. З історії комплектування та впорядкування архівів України у повоєнні роки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. / Редкол.: Р.Пиріг (голова) та ін. - К., 2000. - Вип. 2: Архівознавчі читання. - С. 173-182.

Музиченко Я. Об'єднана Європа за повернення культурних цінностей // Віче. - 1998. - № 5 (74). - С. 153-156.

Музиченко Я. Українські етнокультурні цінності в колекціях російських наукових установ // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - С. 91-99.

Музичук О. В. Нове надходження ЦДІАК України // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 77-78.

Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. - Мельбурн: Monash University, Slavic Section, 1996.

Наші безцінні реліквії: [Публ. копії матеріалів про повернення до музеїв та архівів України нац. іст. реліквій] // Укр. слово. - 1994. - № 49. - С. 12; № 50. - С. 12.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 1. Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни / упор.: Климова К. І. та ін. [Електронний ресурс] / УНДІАСД. - 2007.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 2. Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945-1991 роках / упор.: Коваль О. М. та ін. [Електронний ресурс] / УНДІАСД. - 2008.

Невгод В. Ікона Божої Матері Охтирської повертається на Батьківщину // Людина і світ. - 1995. - № 9. - С. 25.

Нестуля О., Нестуля С. Пам'ятки історії та культури Полтавщини в контексті проблеми повернення українських культурних цінностей із Росії (1917-1930 рр.) // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конф. - Полтава, 2003. - С. 18-25.

Нестеренко В. А. Становище музеїв та бібліотек у військовій зоні України в 1941-1943 роках // Вісник Луганського Національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Історичні науки". - 2004. - № 8 (76). - С. 66-73.

О. Оглоблин про архів Чорноморської флоти / Вступне слово і публ. документа Л. Лозенко // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6. - С. 116-119.

Ойтозі Естер. Доля українських стародруків у Східній та Північно-Східній Угорщині // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - С. 295-297. - (Нова серія. Вип.1.)

Онищенко О., Дубровіна Л. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945-1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 2. - С. 2-21.

Онищенко О., Дубровіна Л. Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інститутів у 1944-1948 роках // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 37-49.

Онищенко О. Бібліотечний фонд України в контексті другої світоіої війни та її наслідків // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - Т. 8. - С. 37-49.

Публікуються документи з історії передачі бібліотечних фондів Оссолінеуму з України до Польщі, виявлені у фондах архіву Президії НАН України, архіву НБУВ, ЦДАВО України, ЛНБ ім. В. Стефаника.

Откович М. Украинские культурные ценности должны вернуться в Украину // День. - 2002. - 25 января. - С. 21.

Павлов Д. Что в золоте тебе своем?: Всегда ли нужно требовать возвращения на родину исторических или культурных ценностей? // Зеркало недели. - 2000. - 13 мая. - С. 19.

Пальченова А. П. Судьба иконографических живописных полотен из собрания Алупкинского дворцового музея, утраченных в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг. // Пятые Крымские искусствоведческие чтения. Вопоросы теории, истории и критики искусства Крыма. - Симферополь, 2000. - С. 38-44.

Панченко В. Повернення [колекції] Винниченка [в Україну] // Віче. - 1993. - № 2. - С. 131-140.

Парійський Є. Повернення Охтирської Божої матері // Укр. слово. - 1995. - № 30. - С. 6.

Пелькіна Л., Факторович М. Евакуація і грабунок: Київські мистецькі цінності під час війни // Пам'ятки України. - 1994. - №  1-2. - С. 111-119.

Пиріг Р.Я. Архів першого секретаря ЦК КП(б)У: проблеми реституції // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наук. семінару, присвяч. сторіччю від дня народження М. С. Хрущова. - К., 1995. - С. 181-192.

Пиріг Р.Я. Вилучені документи Микити Хрущова // Пам'ятки України - 1994 .- Ч.3-6. - С. 129-131.

Пиріг Р.Я. Повернення культурних цінностей: роль архівів у їх пошуку: [Огляд матеріалів ЦДАВО] // Повернення культурного надбання України: Проблеми. Завдання. Перспективи. - К.: Абрис, 1996. - Вип. 7: Культура і війна. Погляд через півстоліття. - С. 33-36.

Плахтій І. С. Пограбування німецькими загарбниками музеїв, архівів і бібліотек Харкова в 1941-1943 рр. // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. - Х., 2001. - С. 126-132.

Побожій С. Як будемо забирати і повертати?: [До питання про культурні цінності] // Пам'ятки України: історія та культура. - 1995. - № 1. - С. 168-169.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України; Міністерство культури України; Державна бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. - К., 1993. - 45 с.
Із змісту:
Федорук О. Про деякі аспекти реалізації державної політики щодо відновлення та збереження національної духовної спадщини, повернення в Україну культурних цінностей. - С. 5-10.
Мазурик З. Відродження духовності, культури, багатовікових традицій у Галичині. - С. 11-17.
Ісаєвич Я. Наукові й науково-популярні видання про українські пам'ятки за кордоном. - С. 18-19.
Кравченко Ю. Про деякі питання охорони, збереження культурних цінностей та розшуку викрадених. - С. 20-25.
Іщенко В. Втрати бібліотечних цінностей і проблеми їх повернення в Україну. - С. 26-28.
Костюк С. Про трагічну долю колекції рисунків А. Дюрера. - С. 29-31.

Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. Вип. 6: Матеріали національного семінару "Проблеми повернення національно-культурних пам'яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни" (Чернігів, вересень 1994) / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Національна парламентська бібліотека України. - К., 1996. - 334 с.
Із змісту:
Федорук О. Повернення в Україну втрачених культурних цінностей в контексті державотворчого процесу та духовного відродження. - С. 15-25.
Іваненко Б. Архіви України під час Другої світової війни: переміщення, втрати, повернення, відшкодування. - С. 26-33.
Коваль М. Пограбування та знищення фашистськими загарбниками музейних, архівних та бібліотечних цінностей України (1941-1944 рр.). - С. 34-42.
Сохань П. Проблеми повернення джерельної спадщини в Україну у зв'язку з подіями Другої світової війни та її наслідками (науково-практичні аспекти). - С. 43-49.
Акуленко В. Міжнародно-правові аспекти проблеми повернення культурних цінностей, втрачених під час Другої світової війни. - С. 50-58.
Корнієнко А. Про знищення та вивезення бібліотечних фондів України: факти та наслідки. - С. 66-73.
Черник В. Міжнародні проблеми Республіки Білорусь з питань повернення національних цінностей, втрачених під час Другої світової війни. - С. 74-79.
Прушинський Я. Пам'ятки культури - спільна спадщина чи предмет суперечок? - С. 80-87.
Неділя А. До проблеми втрачених і знищених пам'яток Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. - С. 97-98.
Кот С. проблеми повернення втрачених музейних цінностей в Україну в контексті історії та міжнародного права. - С. 111-129.
Себта Т. Українські музеї під час окупації в роки Другої світової війни (Огляд архівних матеріалів). - С. 130-137.
Пиріг Р. "Український архів" Микити Хрущова: проблеми відновлення і використання. - С. 182-187.
Мєшков Д. Дніпропетровські архіви під час Другої світової війни. - С. 188-193.
Дубик М. До історії архівної діяльності нацистських установ в Україні під час окупації у 1941-1943 рр.: Крайове управління архівами, бібліотека ми та музеями при Рейхскомісаріаті України. - С. 194-198.
Журба О. Шляхи реконструкції колекції документів Київської археографічної комісії. - С. 199-203.
Петренко О. Втрати Державного архіву Вінницької області у роки Другої світової війни. - С. 204-206.
Мухамеджанов М. З досвіду Центру зберігання історико-документальних колекцій стосовно повернення документів іноземного походження. - С. 207-212.
Банасюкевич В. Про методичне забезпечення переміщення архівів. - С. 220-224.
Гика В. Про збитки, заподіяні архівним установам Волині у роки Другої світової війни. - С. 225-227.
Врублевська В. Книжкова скарбниця України: проблеми вивчення і повернення. - С. 228-233.
Бровкін А. Фонди ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України: Втрати під час Другої світової війни і проблеми розшуку. - С. 234-237.
Александрова О. Попередні підсумки діяльності бібліотеки по розшуку втрачених книжкових фондів. - С. 238-242.
Матвеєва І. Г. Діяльність Центрального сховища музейних фондів по розшуку втрачених культурних цінностей у перші повоєнні роки. - С. 243-246.
Ківшар Т. Проблеми повернення в Україну особистих архівів та бібліотек українських діячів науки і культури, що проживали за її межами. - С. 247-250.
Боряк Г. Бременський проект "Доля культурних цінностей, вивезених з СРСР під час Другої світової війни" (ФРН): камеральні методики і проблема дослідження історії архівних документів. - С. 251-260.
Дубровіна Л. "Інтелектуальне" повернення історичної спадщини: До проблеми опису і реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованій системі України. - С. 261-269.
Сохань О. Національна архівна інформаційна система та її місце у реституції культурної спадщини України. - С. 270-271.
Воробей М., Малолєтова Н. Центральна наукова бібліотека Академії наук України в роки німецької окупації (за архівними матеріалами). - С. 313-315.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 4: Матеріали міжнар. "круглого столу", 25-27 трав. 1994 р., м. Донецьк / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; М-во культури України; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 1994. - 50 с.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 5: Проблеми вивчення архівних документів, які стосуються незаконного вивозу з України культурних цінностей / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; М-во культури України; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 1994. - 24 с.

Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. Вип. 7: Культура і війна: Погляд через півстоліття / Ред.: В. Акуленко, В. Врублевська та ін. - К.: Абрис, 1996.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи: [Сб. ст.]. Вип. 9 / ІПК працівників культури і мистецтв України; Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Національна парламентська бібліотека України; Упоряд.: О. Александрова, В. Врублевська, Н. Гудімова, В. Скнар. - К., 1997. - 32 с.

Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. Вип. 10: Матеріали наук.-практ. симпозіуму "Правові аспекти реституції культурних цінностей: Теорія і практика" (Київ, грудень 1996) / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України; Редкол.: О. К. Федорук (голова) та ін.; Упоряд. Л. І. Лозенко. - К., 1997. - 202 с.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 13: Матеріали музичної спадщини / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей; Ін-т мистецтвознавства, фолькльористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України - К., 1999. - Вип. 13. - 114 с.

Повернуті імена: Державна програма / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; Роб. гр.: В. Б. Врублевська та ін. - К.: ООО "Танант", 1996. - 27 с.

Повернуто в Україну / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К., 1997. - Вип. 1 / Упоряд.: В. Врублевська, Л. Лозенко; К., 1999. - Вип. 2 / Упоряд.: В. Врублевська, Я. Музиченко, Л. Бороденкова.

Повертаються в Україну: [Повернення наук. літ. з Німеччини] // Культура і життя. - 1995. - № 18. - С. 1.

Погребенник Ф. Шевченкіяна в "Музеї Визвольної Боротьби України" в Празі // Визвольний шлях. - 1999. - Ч. 9. - С. 1089-1093.

Полюшко Г.В. Втрачені скарби Лаврських музеїв: Пошуки і знахідки / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. - К., 2001. - 176 с.

Попович Д. Плененные рукописи // Киевские ведомости. - 2000. - 24 мая. - С. 2.

Про передачу культурних цінностей Урядом України Уряду ФРН // Вісник Державного комітету архівів України. - К., 2001. - Вип. 1 (5). - С. 77-78.

Проблема розшуку і повернення національних культурних цінностей: Бібліогр. список / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабінеті Міністрів України; М-во культури України. Нац. парламент. бібліотека України; Уклад. С. С. Савченко. - К., 1994. - 18 с.

Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: Матеріали Всеукр. наради (квіт. 1993 р., м. Київ) / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; М-во культури України. Нац. парламент. бібліотека України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва. - К., 1993. - 40, [1] с.

Проект конвенції про викрадені або незаконно вивезені за кордон предмети культури: [Текст, схвалений Адмінрадою ЮНІДРУА] // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 1-2. - С. 7-9.

Реституція бібліотечних фондів: Бібліогр. список / Нац. парламент. бібліотека України; Авт.-уклад.: С. С. Савченко, Ю. І. Лазоренко. - К.: НПБУ, 1994. - 11 с.

Рибалко О. Руїнники і оборонці // Пам'ятки України. - 1995. - Ч.1. - С. 106-133.

Романуха О. Питання реституції культурних цінностей в українсько-російських відносинах (1991–2005 рр.) / Олександр Романуха // Шевченківська весна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 90-річчю Укр. революції 1917–1920 рр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Істор. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів. - К., 2007. - Вип. 5, ч. 2 : Історія. - С. 233 - 236. - Бібліогр.: с. 236, 5 назв.

Робота з питань повернення втрачених бібліотечних фондів: Інформ. довідка / Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. - Ротапр. - [Х., 1994]. - 3 с.

Руденко А. Заповіт професора Пастернака: (Україні повернуто реліквії) // Нар. творчість та етнографія. - 1998. - № 1. - С. 86-88.

Зокрема розділ "Пропали грамоти..." - про пограбування в 1946 р. Львівського історичного архіву, з публікацією дотичних документів.

Сварник Г. Архів Дмитра Донцова // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 122-128.

Сварник Г. Архів Наукового товариства імені Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві // З історії Наукового товариства імені Шевченка. - Л., 1998. - С.232-241.

Себта Т. М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки Другої світової війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. - К., 2000. - 20 с.

Себта Т. М. Документи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга про діяльність в українських бібліотеках під час нацистської окупації (1941-1944) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 1999. - Вип. 4. - С. 398-412.

Себта Т. Київська частина матеріалів Айнзатцштабу рейхсляйтера Розенберга // Архіви України. - 1997. - № 1-6. - С. 55-73.

Себта Т. Діяльність німецьких архівних управлінь у Генеральному Губернаторстві і Райхскомісаріаті Україна (1939-1945 рр.) // Пам’ятки: археографічний щорічник. - К., 2008. - Т. 9. - С. 230 - 237. – Рец. на кн.: Stefan Lehr. Ein fast vergessener "Osteinsaitz": Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. - 2007: Droste Verlag, 2007. - 412 s.

Себта Т. М. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 69-76.

Себта Т. М. Оперативной штаб рейхсляйтера Розенберга та ййого бібліотечна діяльність в Україні: Джерелознавчий аналіз // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 114-148.

Сергийчук В. Неполная Шевченкиана Украины: [З додатком: Список художественных работ Т.Г. Шевченко и шевченковских материалов, находящихся в учреждениях и музеях СССР] // Зеркало недели. - 1995. - 11 марта. - С. 18.

Середяк А. Протоколи засідань Головного відділу товариства "Просвіта" (1868-1923): З надбань ЦДІА у Львові // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2: (1995-1997). - С. 324-328.

Скрицька Л. Патриція Кеннеді Грімстед про проблему возз'єднання української архівної спадщини: [Реферативний переклад першої частини праці П. Кеннеді-Грімстед "Трофеї війни та імперії: архівна спадщина України" (2001)] // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 10. - С. 20-31.

Слоневская О. В какой стране простыл след украинских шедевров? // Сегодня. - 2000. - 25 мая. - С. 2.

Сохань П., Лозенко Л. Втрачене з архівів. Чи назавжди? // Літ. Україна. - 1993. - 21 січня.

Сохань П., Лозенко Л. Повернути писемні скарби // Київ. старовина. - 1993. - № 2. - С. 2-9.

Список культурних цінностей, повернутих в Україну протягом 1998 року // Повернуто в Україну. - 1999. - Вип. 2. - С. 18-19.

Список культурних цінностей, повернутих в Україну у 1993-1997 рр. // Повернуто в Україну. - К., 1997. - Вип. 1. - С. 26-37.

Стельмах В. "Делікатна контрабанда" в делікатному місці: Вивезення культурних цінностей стало зисковним бізнесом // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 1-2. - С. 124-125.

Тарнавська Т. Коли повернуться національні святині? // Всесвіт. - 1993. - № 2. - С. 160-163.

Ткаченко М. І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945): Автореф. дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1996. - 23 с.

Ткаченко М. І. Повернення українських музейних цінностей з Німеччини та Румунії (1944–1948 рр.) // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 193 - 196.

Третє засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час другої світової війни культурних цінностей // Вісник Державного комітету архівів України. - Вип. 1(5). - К., 2001. - С. 83.

Удовидченко А. Дюрера вернет добрая воля // Ведомости. - 2000. - 18 мая.

Удовидченко А. Украинские архивы "засветились" // Киевские Ведомости. - 2001. - 18 сент. - С. 2.

Украинские ценности остались в России // Kommersant Daily. - 1998. - 4 июля. - С. 7. - Передрук: Киевские ведомости. - 1998. - 1 августа. - С. 10.

Україна в міжнародно-правових відносинах. Т. 2. Правова охорона культурних цінностей / Під ред. В. Акуленко, Ю. Шемшученко. - К.: Юрінком Інтер, 1997.

Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; НАН України. Ін-т археології; Редкол.: О. Федорук (голова) та ін.; Авт. кол.: С. Бєляєва (керівник) та ін. - К., 1997. - 298 с. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 2).

Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930 / Упоряд.: О. Нестуля, С. Нестуля. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 333 с. Ілл. - (Серія "Повернення культурного надбання України: документи свідчать"; Вип.3)

Федорук О. "В'язні війни" просяться на волю: [Про повернення українських культурних надбань] // Віче. - 1995. - № 5. - С. 82-92.

Федорук О. Повернення культурних цінностей - повернення національної гідності // Віче. - 1993. - № 3. - С. 20-27.

Федорук О. Культурні цінності як чинник національного самоусвідомлення // Універсум. - 1994. - № 1-2 (2-3). - С. 40-43.

Федорук О. К. Збереження національних культурних цінностей - на користь сучасної цивілізації // Галицька брама. - 1997. - № 12 (36). - С. 3.

Федорук О. К. Національна культурна спадщина - скарбниця народу // Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України / Редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К., 1997. - С. 6-11. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 2).

Федорук А. К. Нет срока давности возвращению национального наследия // Московский комсомолец в Украине. - 1999. - 1-8 июля. - С. 14.

Федорук О. Доля паризьких документів // Слово і час. - 1998. - С. 84-86.

Федорук О. Зберегти пам'ять: [Про діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей] // Укр. культура. - 1998. - № 2. - С. 6-7.

Федорук О. Повернення пам'яток культури - Україна і Польща // Дніпро. - 1998. - № 3-4. - С. 113-122.

Федорук О. А. Повернення бібліотечних цінностей - державна політика України // Шкільна бібліотека. - 2003. - № 3. - С. 173-176.

Федорук О. Повернення культурних цінностей в Україну - збагачення культурно-мистецької спадщини держави // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 8-13.

Холлер Вольфганг. Возвращение трех альбомов с Украины в Отдел гравюр и рисунков Дрездена // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Холоднівський М. Одіссея скарбів // Президентський вісник. - 2000. - 3-9 липня. - С. 33.

Шумовський П. Короткий нарис історії і розвиток Бібліотеки ім. С. Петлюри // Українська Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі: Інформаційний бюлетень. - 1977. - Вип.38.

Яковлєва Л. Архівні джерела - важливий чинник взаєморозуміння народів у питаннях повернення культурних цінностей: [Огляд фондів нім. окупаційної адміністрації у ЦДАВО України] // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 164-166.

Яковлєва Л.В. До питання про відновлення втраченої під час Великої Вітчизняної війни частини фонду Ради народних комісарів УРСР // Архіви України.- 1988.- №  5.- С. 6-12.

Яненко З. Особові фонди, втрачені Державним архівом Полтавської області у роки Другої світової війни // Студії з арх. справи та документознавства.- К., 1999.- Т. 4.- С. 149-151.

Янко Д. Повертаються скарби на батьківщину // Політика і час. - 1993. - № 5. - С. 28-31.

Яроменок А. Фонд № 441 // Магістраль. - 21 червня 2002. - № 44. - С. 22

Ярошенко Є. Спроби повернення культурних цінностей в Україну за часів Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918) // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перпективи. - К., 1999. - Вип.11: Культурні цінності України. - С.83-85. - Бібліогр. в к. ст.

Яцишин М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-німецьких відносинах // Волинський держ.університет ім. Л. Українки: Зб. навч.-метод матеріалів і наук ст. іст. ф-та. - Луцьк, 1999 - Вип.4. - С. 67-70. - Бібліограф. в к. ст.

Berkhoff, Karel C. Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. - 1997. - № 45(1). - P. 85-103; № 45(2). - Р. 273-309.

Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: Informator / Ministerstwo kultury i sztuki. Biuro pelnomocnika rzadu do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granica; Redaktor naukowy B. Bienkowska; Oprac. U. Paszkiewicz, H. Laskarzewska, J. Szymanski, S. Waligorski. - Poznan, 1998. - 795 s. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B. Wspolne dziedzictwo).

Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues: A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted / International Institute of Social History (2002)

Fedoruk O. Ukraine: The Lost Cultural Treasures and the problems of their Return // The Spoils of War. World War II and Its Aftermath: The Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural Property / Ed. by E. Simpson. - New York, 1997. - P. 72-76.

Fedoruk, Oleksandr K. Treasures Plundered during World War II Not Yet Returned // Ukrainian Weekly. - 1995. - 26 February. - Р. 2, 12; 5 March. - Р. 2, 12.

Fedoruk, Oleksandr K. Ukraine // Spoils of War: International Newsletter. - July 1996. - № 2. - Р. 37.

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Archives on the Eastern Front: Restitution Problems from World War II and Its Aftermath // International Institute for Social History, Research Paper. - Amsterdam, 1995.- №18.

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted

Grimsted Patricia Kennedy. The Archival Legacy of Soviet Ukraine: Problems of Tracing the Documentary Records of a Divided Nation // Cahiers du Monde Russe et SoviОtique, 28 (January-March 1987). - P. 95-108.

Grimsted Patricia Kennedy. The Fate of Ukrainian Cultural Treasures during World War II: The Plunder of Archives, Libraries, and Museums under the Third Reich // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. - 1991. - Bd. 39, № 1. - P. 53-80.

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted

Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. - 1998. - Vol.22. - P. 181-208.

Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainian Studies. - 1997. - Vol.XXI.(3/4). - P.393-461.

Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - (Harvard Papers of Ukrainian Studies). - 798 p.

Grimsted, Patricia Kennedy. Lviv Manuscript Collections and Their Fate // Harvard Ukrainian Studies. - 1979-1980. - № 3-4. - Р. 349-375.

Grimsted, Patricia Kennedy. The Fate of Early Records in Lviv Archives: Documentation from Western Ukraine under Polish Rule (Fifteenth Century to 1772) // Slavonic and East European Review. - July 1982. - № 60(3). - Р. 321-346.

Grimsted Patricia Kennedy. Archeography in the Service of Imperial Policy: the Foundation of the kiev Archeographic Commisssion and the Kiev central Archive of Early Record Books // Narvard Ukrainian Studies. - 1993. - P. 28-44.

Grimsted Patricia Kennedy. Spoils of War Returned: U.S. Restitution of Nazi-Looted Cultural Treasures to the USSR 1945-1959 // Prologue. - Spring 2002. - P. 26-41.

Grimsted Patricia Kennedy. Twice Plundered but Still Not Home from the War: The Fate of Three Slavic Libraries Confiscated by the Nazis from Paris // Solanus. - 2002. - Р. 76.

Grimsted Patricia Kennedy. Twice Plundered, but Still Not Home from the War: The Fate of Three Slavic Libraries Confiscated by the Nazis from Paris // Solanus: International Journal for Russian&East European Bibliographic, Library&Publishing Studies. - 2002. - New Series. Vol. 16. - P. 39-76.

Grimsted, Patricia Kennedy. Bach Is Back in Berlin:The Return of the Sing-Akademie Archive from Ukraine in the Context of Displaced Cultural Treasures and Restitution Politics (revised, illustrated version, April 2003)

Bach Scores in Kyiv: The Long-Lost Music Archive of the Berlin Sing-Akademie Surfaces in Ukraine (2000)

Holler, Wolfgang. Return of Three Albums from the Ukraine to the Department of Prints and Drawings, Dresden // Spoils of War: International Newsletter. - 1996. - № 3. - Р. 63.

Kot, Serhii I. The Ukraine and the Russian Law on Removed Cultural Valu[abl]es // Spoils of War: International Newsletter. - June 1998. - №5. - Р. 9.

Krushelґnytsґka, Larysa. The Case of the Ossolineum Collection // Spoils of War: International Newsletter. - 1998. - № 5. - Р. 25.

Laskarzewska, Hanna. Biblioteka króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego przechowywana w Kijowie // Cenne, bezcenne/ utracone-Valuable, priceless/lost. - 1997. - № 4. - S. 10-11. - Reprinted from Dziennik Kijowski, 1996, № 7, 8, 10, 12, and 14.

Laskarzewska, Hanna. Ksiegozbior krola Stanislawa Augusta Poniatowskiego w Kijowie: Historia, stan obecny, rejestracja // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1996. - № 2 (137). - S. 7-12.

Lehr, Stefan. Ein fast vergessener "Osteinsaitz": Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. - 2007: Droste Verlag, 2007. – 412 s.

Matwijow, Maciej. Lwowskie Ossolineum w listach meczyslawa Gembarowicza w latach 1943-1946 // Czasopismo Zakladu Narodowego im. ossolinskich. Zesz.1. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1992. - S. 157-172.

Mańkowski, Tadeusz. Ossolineum pod rządami sowieckimi // Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. - 1992. - № 1. - S. 135-155.

Matwijów Maciej. Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r. // Rocznik Lwowski. 1995-1996. - Warszawa, 1996. - S. 31-46.
Український переклад:

Matwijów M. Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948 / Red. Andrzej Zieliński. Towarzystwo Przyjacioē Ossolineum. - Wrocēaw, 1996. - S. 336.

Matwijów, Maciej, et al. Wniosek rewindykacyjny zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich-Rękopisy // Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytków ze zbiorów Lwowskich / Ed. Jan Pruszyński. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - Р. 36-47. - (Polskie dziedzictwo kulturalne, Seria C: Materiały i Dokumenty).

Matwijów, Maciej. Lwowskie Ossolineum w listach Mieczyslawa Gębarowicza z lat 1943-1946 // Czasopismo Zakladu Narodowego im. Ossolińskich. - 1992. - № 1. - S. 159-162.

Matwijów, Maciej. Mieczyslaw Gębarowicz (1893-1984), ostatni dyrektor lwowskiego Ossolineum // Czasopismo Zakladu Narodowego im. Ossolińskich. - 1993. - № 2. - S. 9-71.

Matwijów, Maciej. Zbiory rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1939-1946 // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. - 1999. - № 10. - S. 211-241.

Mękarski, S., and K. Remerowa. Księgozbiór z Honfleur ks. Witolda Kazimierza Czartoryskiego w lwowskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. - Lviv, 1928.

Miler, Jacek. Zbiory lwowskie (II): Ksiegozbiór z Honfleur // Cenne, bezcenne/ utracone-Valuable, priceless/lost. - August 1999. - № 4(16). - Р. 23.

Nowacki R. Oswald Balzer - dyrektor Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie // Archeion. - Warszawa, 2000. - T. 101. - S. 62-68.

Paszkiewicz, Urszula. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939). - Warsaw: Wyd-wo DiG, 1998. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B: Wspólne Dziedzictwo).

Paszkiewicz, Urszula. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939). - Warsaw: Wyd-wo DiG, 1996. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B: Wspólne Dziedzictwo).

Pruszyński, Jan. Wniosek rewindykacyjny księgozbioru Witolda K.Czartoryskiego z Oddziału Rzadkiej Księzki Biblioteki Uniwersytetu im. Iwana Franki // Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytkńw ze zbiorńw Lwowskich / Ed. Jan Pruszyński. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - P. 103-106.

Rheinc Carl J. Recovering YIVO's Stolen Art Collection // YIVO News. - 2000-2001. - No. 191. - S. 3.

Schöbel, Gunter. Eine kleine Geste an die Ukraine: Rückgabe von verschleppten Büchern // Displaced Books: Bücherrückgabe aus zweierlei Sicht: Beiträge und Materialien zur Bestandsgeschichte deutscher Bibliotheken im Zusammenhang von N S-Zeit und Krieg. 2nd ed. - Hannover: Laurentius Verlag, 1999. - P. 68-74.

Schöbel, Gunter. Eine kleine Geste an die Ukraine: Rückgabe von verschleppten Büchern // Der Roturier (Hamburg). - October 1998. - № 10. - P. 22-27.

Something New: Archives from the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg from Kiev have been brought to the Center "War and Society" (SOMA/CEGES) in Brussels // Spoils of War. - August 2000. - №  7. - P. 71.

SzydIowski T. Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. - Kraków, 1919.

Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Zabytki polskie przepadlo na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. - Warszawa, 1928.

Volga, Anatoli. Coming back to Albrecht Durer // Spoils of War: International Newsletter. - 2003. - № 8. - P. 64-66.

Vrublevskaya V., Kot S. Cultural property of Ukraine as a Result of World War II - Problems of Research and Restitution // Opper D., Lemmermeier D. Cultura Treasures Moved because of the War - A Cultural legacy of the Second World War: Documentation and Research on Losses. Documentation of the International Meeting in Bremen (30.11. - 2.12.1994). - Bremen, 1995. - P. 109-123.

Wnioski rewindykacyjne ksiegozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytkow ze zbiorow lwowskich / Ed. Jan Pruszynski. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - (Polskie dziedzictwo kulturalne, Seria C: Materialy i Dokumenty).

На початок
На початок