Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Бази даних архівів України

Тематичні бази даних

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

 • Метричні книги Київського рабинату - 33969 записів

Центральний державний історичний архів України, м. Львів

 • Каталог (систематичний, імен, географічних назв) - 95365 записів

Центральний державний архів громадських об'єднань України

 • Архівно-слідчі справи репресованих - 1540 записи

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 • Відомості про осіб з фондів особового походження - 25169 записів

Науково-довідкова бібліотека центральних державних архівів України

 • Каталог - 4000 записів

Державний архів Волинської області

 • Відомості про "розкуркулених" громадян - 12055 запис
 • Відомості про осіб, що мали індивідуальні господарства (1941-1952) - 34000 записів
 • Метричні книги - 5746 записів

Державний архів Дніпропетровської області

 • Відомості про "розкуркулених" і висланих громадян - 157 записів

Державний архів Донецької області

 • Метричні книги - 608894 записи
 • Відомості про вивезених на примусові роботи до Німеччини - 77079 записів
 • Списки мирних жителів Донецької області, загиблих під час Другої світової війни - 17432 записи
 • Відомості про осіб, що проживали на окупованій території - 137016 записів

Державний архів Житомирської області

 • Вiдомостi: iменна база даних про перемiщення, нагороди, смерть священикiв та церковнослужителiв
  кiлькiсть записiв - 1749
 • Генеалогiя: комплексна база даних до фондiв, що мiстять мате-рiали генеалогiчного характеру
  кiлькiсть записiв - 4307
 • Городяни: алфавiтний покажчик метричних записiв православних церков м. Житомир
  кiлькiсть записiв - 1090
 • Довiдник: база даних адмiнiстративно-територiального подiлу Житомирської областi
  кiлькiсть записiв - 595
 • Євреї: алфавiтний покажчик до рабинатних книг фонду Волинського губернського правлiння кiлькiсть записiв - 8170
 • Консисторiя: предметнi та iменнi покажчики до фонду Волинської духовної консисторiї
  кiлькiсть записiв - 3525
 • Мiсто: рiшення Житомирської мiської ради та матерiали вiддiлу архiтектури Житомирського мiськвиконкому з питань мiстобудування за 1944-1979 рр.
  кiлькiсть записiв - 9828
 • Приєднанi: метричнi записи про приєднання до православ’я осiб iнших вiросповiдань
  кiлькiсть записiв - 30
 • Ревiзiя: ревiзькi сказки фонду Волинської казенної палати
  кiлькiсть записiв - 490
 • Служба: метричнi записи про народження дiтей службовцiв, якi часто змiнювали мiсце проживання (земськi лiкарi, фельдшери, народнi вчителi, полiцейськi стражники та iн).
  кiлькiсть записiв - 19
 • УДП: база даних унiкальних документальних пам’яток та особливо цiнних документiв архiву
  кiлькiсть записiв - 250
 • Переселенцi: метричнi записи про народження, одруження, смерть, осiб-вихiдцiв iз iнших мiсцевостей або парафiй
  кiлькiсть записiв -287

Державний архів Запорізької області

 • Довiдник по фондах архiву
  кiлькiсть записiв - 5187, опрацьованих фондiв - 5187
 • Несудовi справи репресованих громадян
  кiлькiсть записiв - 15250, опрацьованих справ - 11077

Державний архів Київської області

 • Реєстр осiб, якi перебували на примусових роботах пiд час Великої Вiтчизняної вiйни
  кiлькiсть записiв - 47683; кiлькiсть фондiв - 9, опрацьованих справ - 883

Державний архів Луганської області

 • Паспортний стiл Ворошиловоградської мiської полiцiї
  кiлькiсть записiв - 1417, кiлькiсть опрацьованих справ - 11
 • Списки осiб, що були вивезенi на примусовi роботи до Нiмеччини у роки Великої Вiтчизняної вiйни
  кiлькiсть записiв - 64104, кiлькiсть опрацьованих фондiв - 2

Державний архів Миколаївської області

 • Громадяни Миколаївської областi, вивезенi на примусовi роботи до Нiмеччини у роки Другої свiтової вiйни
  кiлькiсть записiв - 25832
 • Рiшення Миколаївського мiськвиконкому за 1944-1980 рр.
  кiлькiсть записiв - 7070, опрацьовано 151 справу

Державний архів Одеської області

 • Менонiти на Пiвднi України (анотований перелiк справ ф.6, оп.2, 1847-1852)
  кiлькiсть записiв - 450
 • Одеська контора iноземних поселенцiв Пiвдня України (анотований перелiк справ ф. 252, 1814-1834) кiлькiсть записiв - 10020
 • Одеська мiщанська управа, єврейське вiддiлення (1893-1918)
  кiлькiсть записiв - 4440
 • Перепис населення 1897 р.
  кiлькiсть записiв - 8428

Державний архів Харківської області

 • Громадяни, що були вивезенi на примусовi роботи до фашистської Нiмеччини (м. Харкiв, Харкiвська область; у базi - 2 вiддiли)
  кiлькiсть записiв - 94807
 • Громадяни, що були розкуркуленi у 1920-30-х рр.
  кiлькiсть записiв - 46824
 • Покажчик до метричних книг (ф. 40; у базi -13 вiддiлiв).
  кiлькiсть записiв - 40029
 • Соцiальнi групи населення у ревiзьких сказках (ф.31, оп.141; у базi - 21 вiддiл)
  кiлькiсть записiв - 56705

Державний архів Херсонської області

 • Громадяни, що були репресованi i вивезенi на примусовi роботи до Нiмеччини (м. Херсон та Херсонська обл.) кiлькiсть записiв - 40159
 • Вiдомостi про громадян Херсонщини, що були репресованi
  кiлькiсть записiв - 1844
 • Інформацiйна система “Центральний фондовий каталог”(реєстр фондiв Державного архiву Херсонської областi)
  кiлькiсть записiв - 321

Державний архів Черкаської області

 • Відомості про вивезених на примусові роботи до Німеччини - 14090 записів

Державний архів Чернігівської області

 • Облiк фондiв документiв, що зберiгаються в Державному архiвi Чернiгiвського архiву кiлькiсть записiв - 3320, кiлькiсть опрацьованих фондiв - 3320
 • Систематичний каталог
  кiлькiсть записiв - 7500, кiлькiсть опрацьованих справ - 4150
 • Іменний каталог
  кiлькiсть записiв - 145957, кiлькiсть опрацьованих справ - 56000
 • Географiчний каталог
  кiлькiсть записiв - 27339, кiлькiсть опрацьованих справ - 2500

Кам'янець-Подільський міський державний архів

 • Реєстр описiв
  кiлькiсть записiв - 262

Державний архів Міністерства внутрішніх справ України

 • Працiвники органiв внутрiшнiх справ, якi загинули або зникли безвiсти у роки Великої Вiтчизняної вiйни
  кiлькiсть записiв - 4000
 • Особи, якi працювали в органах внутрiшнiх справ нетривалий час
  кiлькiсть записiв - 10000
 • Громадяни, якi були засудженi Особливою нарадою та “трiйками”
  кiлькiсть записiв - 10000
 • Іноземцi-вiйськовополоненi, якi померли в таборах, робочих батальйонах, спецгоспiталях на територiї України пiсля 1944 р.
  кiлькiсть записiв - 4000

Галузевий державний архів Служби безпеки України

 • Відомості про репресованих - 6000 записів

Галузевий державний архів Держкомгеології України

 • Геологічні звіти - 55000 записів

Галузевий державний архів Комітету України з питань гідрометеорології

 • Метеорологічний архів (1881-1990)
 • Спеціальні бази даних (радіоактивне забруднення, занечищення атмосфери, вод тощо)

Облікові бази даних

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного

 • Фільмовий каталог - 5247 записів

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 • Фонди творчих спілок, установ (на відомчому зберіганні) - 133 записи (фонди)
 • Аркуші фондів - 1352 записів (571 фонд)

Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим

 • Аркуші фондів - 7022 записи

Державний архів Дніпропетровської області

 • Картотека фондів - 5333 записів

Державний архів Донецької області

 • Аркуші фондів - 5373 записи
 • Кінодокументи - 3158 записів
 • Фотодокументи - 2814 записів
 • Відеодокументи - 1000 записів

Державний архів Житомирської області

 • Аркуші фондів - 150 записів

Державний архів Запорізької області

 • Фондовий каталог - 5187 записів

Державний архів Київської області

 • Аркуші фондів - 883 записів

Державний архів Львівської області

 • Аркуші фондів - 4716 записи

Державний архів Луганської області

 • Аркуші фондів - 76 записів

Державний архів Миколаївської області

 • Аркуші фондів ("Архівний фонд") - 4394 записів

Державний архів Одеської області

 • Аркуші фондів - 1275 записів

Державний архів Черкаської області

 • Аркуші фондів - 6130 записів

Державний архів Чернігівської області

 • Аркуші фондів - 3320 записів

Кам'янець-Подільський міський державний архів

 • Аркуші фондів - 968 записів
На початок
На початок