Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан
та перспективи співпраці"


       ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.100 )


       Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці" (додаються).
  2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2010 року поінформувати Верховну Раду України про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці".
  3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

       Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1807-VI

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 19 січня 2010 року N 1807-VI

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан
та перспективи співпраці"

       Учасники парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці", що відбулися 14 жовтня 2009 року, відзначають таке.

       З набуттям незалежності Україна стала центром згуртування українців усього світу. Захист основних прав і свобод людини і громадянина стосовно закордонних українців є невід'ємною частиною зовнішньополітичної діяльності Української держави. Конституційний обов'язок України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави, зумовлює необхідність вироблення дієвих механізмів реалізації державної політики у зазначеній сфері.

       Від активної та послідовної політики нашої держави щодо створення оптимальних умов та можливостей для задоволення освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб закордонних українців, обстоювання їхніх прав значною мірою залежатиме збереження їх національної ідентичності та самобутності.

       Упродовж останніх років Україна активізувала співпрацю із закордонними українцями, вбачаючи в них потужний потенціал у просуванні своїх національних політичних та економічних інтересів за кордоном, підтримці зовнішньополітичних ініціатив, піднесенні авторитету та утвердженні позитивного іміджу на світовій арені.

       На сьогодні Українська держава має і певні здобутки, і недоліки на шляху розвитку зв'язків із закордонним українством.

       Напрацьована відповідна нормативно-правова база у цій сфері. Прийнято Закон України "Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 ), Національну концепцію співпраці із закордонними українцями ( 875/2006 ) та інші акти законодавства. Реалізуються Програма облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року ( 1573-2004-п ) та Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року ( 1034-2006-п ). Місцевими органами виконавчої влади виконуються регіональні програми співробітництва із закордонними українцями.

       Сформовано інституційний механізм у сфері забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими організаціями. Координацію заходів, здійснюваних органами виконавчої влади у зазначеній сфері, покладено на Міністерство закордонних справ України, у структурі якого створено відповідний підрозділ - управління з питань закордонного українства. Важливі аспекти співпраці із закордонними українцями реалізують Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти і науки України, Державний комітет України у справах національностей та релігій, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші центральні органи виконавчої влади. З метою узгодження їх діяльності Кабінетом Міністрів України у 2008 році утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями. До реалізації заходів з налагодження співпраці із закордонними українцями залучається Українська всесвітня координаційна рада.

       У складі низки закордонних дипломатичних установ України діють культурно-інформаційні центри, які підтримують зв'язки із закордонними українцями, сприяють задоволенню їхніх потреб. При закордонних дипломатичних установах України створюються ради громадських організацій закордонних українців, діяльність яких спрямована на їх консолідацію, збереження національно-культурної самобутності, зміцнення зв'язків з історичною батьківщиною.

       Україна активізує свою діяльність в Раді ООН з прав людини, співпрацює з міжнародними організаціями, у тому числі регіональними, у напрямі забезпечення прав української національної меншини в іноземних державах.

       Як окремий інструмент у питаннях підтримки закордонних українців використовуються міжурядові комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

       Формалізується співпраця органів виконавчої влади з громадськими організаціями закордонних українців, зокрема Світовим конгресом українців, Європейським конгресом українців тощо.

       Учасники парламентських слухань відзначили, що спільна реалізація культурно-освітніх проектів, таких як акція "Незгасима свічка", стала об'єднавчою силою українських громад у десятках країн світу.

       Разом з тим необхідні подальші кроки Української держави на шляху активізації та розширення співпраці із закордонним українством. Зокрема, потребують удосконалення правові засади налагодження такої співпраці. Учасники парламентських слухань вважають за доцільне розширити пільги для закордонних українців під час їх перебування в Україні, ґрунтовно доопрацювавши або виклавши в новій редакції Закон України "Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 ).

       Учасники парламентських слухань наголосили на необхідності законодавчого закріплення спрощеного порядку набуття громадянства України закордонними українцями, визначення можливих шляхів реалізації їх виборчих прав, здобуття освіти у вищих навчальних закладах України. Здійснення послідовної державної політики співпраці із закордонними українцями та їх громадськими організаціями потребує забезпечення сталого фінансування відповідних програм.

       Україна має вбачати у закордонних українцях не лише об'єкт державної уваги, а й суб'єкт тісної співпраці. З цією метою потребує подальшого вдосконалення координація дій органів державної влади та провідних осередків закордонних українців.

       Учасники парламентських слухань відзначили, що окремої уваги потребують проблеми громадян України, які тимчасово працюють за кордоном. З огляду на динаміку міграційних процесів постало питання про необхідність врегулювання на законодавчому рівні статусу українських трудових мігрантів. З метою вдосконалення механізму захисту їхніх прав та інтересів необхідно розширити мережу консульських установ України в країнах масової трудової міграції. Розв'язанню проблем українських трудових мігрантів у правовому полі сприятиме укладення відповідних двосторонніх угод із зазначеними державами з визначенням у них порядку працевлаштування громадян, їх соціального захисту, страхового та пенсійного забезпечення, визнання документів про освіту.

       Враховуючи значну кількість проблем у цій сфері та необхідність їх законодавчого врегулювання, учасники парламентських слухань пропонують провести окремі парламентські слухання щодо проблем трудових мігрантів - громадян України.

       У питанні збереження національно-культурної самобутності закордонних українців важлива роль належить українським школам, студіям, культурно-мистецьким центрам, просвітницьким товариствам. Їх кількість у місцях компактного проживання закордонних українців є вкрай недостатньою. Залишаються невирішеними питання підготовки фахівців для викладання в українських школах і центрах, забезпечення українськими підручниками, відповідними навчально-інформаційними та методичними посібниками, інвентарем.

       Нині існують труднощі у задоволенні інформаційних потреб закордонних українців, отриманні ними достовірної інформації про Україну з першоджерел. Це стосується, зокрема, можливості широкого доступу до українських засобів масової інформації, висвітлення проблем закордонного українства.

       З метою якнайповнішого задоволення національно-культурних, мовних, освітніх, інформаційних потреб закордонних українців, збереження їх національної ідентичності, удосконалення організаційних та правових засад співпраці з ними учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

  1. Президенту України:
  2. Раді національної безпеки і оборони України:
  3. Верховній Раді України:
  4. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:
  5. Кабінету Міністрів України:
На початок
На початок