КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2006 р. № 268
Київ

Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України,Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної РадиУкраїни, Рахункової палати України, апарату Ради національноїбезпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, апаратуНаціональної ради з питань телебачення і радіомовлення,центральних органів виконавчої влади, урядових органів державногоуправління, їх територіальних органів, місцевих державнихадміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної РеспублікиКрим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчоїкомісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканськихкомітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судівта інших органів державної влади, згідно з додатками 1-47, 55, атакож розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичнийранг та спеціальне звання згідно з додатками 56-58.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядуваннявизначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умовоплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

  • керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, а також прокурорам та слідчим органів прокуратури - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років;

  • службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

  • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

  • за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

4. Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах складається з посадового окладу, інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, т. 225; 2002 р., № 47, ст. 2125; 2003 р., № 37, ст. 1981), крім абзаців третього і шостого пункту 1.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, прокуратури, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 3308).

8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства праці та соціальної політики.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство праці та соціальної політики.

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.


Прем'єр-міністр України     Ю. ЄХАНУРОВ


Додатки*
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268


*Додатки стосуються працівників Держкомархіву України та державних архівних установ


Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату інших центральних
органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом інший центральний орган виконавчої влади урядовий орган державного управління
Керівник урядового органу державного управління     2300
Перший заступник керівника урядового органу державного управління     2170
Заступник керівника урядового органу державного управління     2100
Директор департаменту 1950-2050 1900-2000  
Начальник самостійного управління 1750-1850 1700-1750 1650-1700
Начальник самостійного відділу 1650-1750 1600-1700 1550-1600
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління; помічник керівника 1500-1550 1500-1550 1500-1525
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника 1350-1375 1325-1350 1300-1325
Дипломатичний радник 1300-1325 1275-1300  
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 1250-1275 1225-1250 1200-1225
Головний державний інспектор     975-1000
Головний казначей, головний державний виконавець     990-1000
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника 1000-1100 990-1000 965-990
Старший державний інспектор     875-900
Провідний казначей, старший державний виконавець     965-990
Провідний спеціаліст, державний виконавець 850-875 840-865 830-855
Спеціаліст I категорії 765-790 755-780 745-770
Державний інспектор     745-770
Спеціаліст II категорії 685-710 675-700 655-680
Спеціаліст 625-650 600-625 595-620


Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центральних державних
архівів, що належать до категорій
посад державних службовців

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Директор 1900
Заступник директора 1800
Заступник директора - головний зберігач фондів 1800
Начальник відділу 1500-1525
Завідувач сектору 1200-1225
Головний спеціаліст 965-990
Провідний спеціаліст 830-855


Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів управлінь, відділів
та інших структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, управлінь,
відділів та інших територіальних органів
центральних органів виконавчої влади
та їх урядових органів державного
управління в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ за групами областей
I II, м. Севастополь
Начальник головного управління 1800 1700 1600
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами 1200-1300 1100-1200 1000-1100
Начальник управління, відділу, служби 900-1000 850-950 800-900
Начальник відділу в складі управління 695-720 685-710 675-700
Завідувач самостійного сектору 655-680 615-640 600-625
Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби 630-655 610-635 590-615
Головний казначей 625-650 605-630 585-610
Головний спеціаліст, головний державний виконавець 595-620 575-600 555-580
Провідний казначей 540-565 520-545 500-525
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець 515-540 495-520 475-500
Спеціаліст I категорії, державний виконавець 455-480 455-480 435-460
Спеціаліст II категорії 440 435 435
Спеціаліст 410 400 400
На початок
На початок