УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про положення про Державний комітет архівів України

Затвердити Положення про Державний комітет архівів України (додається).

Установити, що Державний комітет архівів України є правонаступником Головного архівного управління України.

Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 27 жовтня 1999 року №1400 "Про Положення про Головне архівне управління України".

Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.


Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
від 22 березня 2000 р.
№ 486/2000


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 березня 2000 року
№ 486/2000

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет архівів України

1. Державний комітет архівів України (Держкомархів України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Держкомархів України забезпечує проведення державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснює управління архівною справою, несе відповідальність за її стан і подальший розвиток, координує діяльність архівних установ України.

2. Держкомархів України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Держкомархів України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомархів України організовує та систематично контролює виконання актів законодавства.

3. Основними завданнями Держкомархіву України є:

4. Держкомархів України відповідно до покладених на нього завдань:

5. Держкомархів України має право:

6. Держкомархів України здійснює свої повноваження безпосередньо і через центральні державні архіви України, місцеві державні архівні установи.

Для здійснення контрольно-наглядових та реєстраційних функцій за додержанням законодавчих і нормативних актів з архівної справи та діловодства в Держкомархіві України утворюється Державна інспекція архівів та діловодства.

Державну інспекцію архівів та діловодства очолює Головний державний інспектор архівів та діловодства України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Положення про Державну інспекцію архівів та діловодства затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Держкомархів України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

8. Держкомархів України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомархіву України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та громадянами.

Держкомархів України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомархіву України підлягають реєстрації у встановленому порядку.

9. Держкомархів України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Голова Держкомархіву України здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності та несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України за стан справ у цих сферах.

Голова Держкомархіву України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова Держкомархіву України розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комітету, визначає ступінь відповідальності заступників і керівників структурних підрозділів центрального апарату Держкомархіву України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомархіву України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку доручених сфер у Держкомархіві України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою та інших керівних працівників Держкомархіву України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомархіву України.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомархіву України.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку сфери архівної справи та діловодства, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомархіві України може утворюватися наукова рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад наукової ради і положення про неї затверджує Голова Держкомархіву України.

У Держкомархіві України з урахуванням специфіки його діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держкомархіву України.

12. Граничну чисельність працівників центрального апарату Держкомархіву України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомархіву України затверджує Голова Держкомархіву України.

Штатний розпис та кошторис доходів і видатків центрального апарату Держкомархіву України затверджуються в установленому законодавством порядку.

13. Держкомархів України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Глава Адміністрації Президента України
В. ЛИТВИН

На початок
На початок