УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про гранти Президента України для обдарованої молоді

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 (612/2000) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" постановляю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України для реалізації соціальних молодіжних програм.

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.


Президент України
Л. КУЧМА

Київ
від 2 серпня 2000 р.
№ 945/2000


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 2000 року N 945/2000

ПОЛОЖЕННЯ

про гранти Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком до 28 років.

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає до Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (далі - Комітет) заявку, до якої додаються такі документи:

Форма зазначених документів затверджується Комітетом.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Комітету, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при Комітеті у кількості 18 осіб.

Експертну раду очолює Голова Комітету. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Комітету.

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Комітет.

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради.

5. Експертна рада щороку до 15 вересня подає колегії Комітету висновки щодо експертизи заявок на одержання гранту.

6. Колегія Комітету до 1 жовтня кожного року подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради та витягом з протоколу засідання колегії, на якому було прийнято рішення про висунення претендентів на одержання гранту.

7. Кабінет Міністрів України щороку до 1 листопада подає Адміністрації Президента України обгрунтовані пропозиції щодо претендентів на одержання гранту.

8. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Особа, якій призначено грант, укладає з Комітетом угоду, що визначає порядок виплати гранту, складання та подання звітності, здійснення контролю за виконанням угоди та відповідальність сторін. Форма угоди розробляється та встановлюється Комітетом.

12. Надані володарю гранту кошти перераховуються йому на спеціально відкритий рахунок Ощадного банку України.

13. Володар гранту подає до Комітету звіт про використання виділених коштів за встановленою Комітетом формою і в терміни, визначені угодою. У разі використання коштів не за призначенням володар гранту несе відповідальність, передбачену угодою.

14. Комітет щороку інформує Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.


Глава Адміністрації Президента України
В. ЛИТВИН

На початок
На початок