ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
від 23 травня 2001 р.
№ 45а

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Державного комітету архівів України

 1. Експертна комісія (ЕК) Державного комітету архівів (Держкомархів) України створюється для проведення експертизи цінності документів та подання її результатів на затвердження експертно-перевірної комісії (ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України).
 2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються Головою Держкомархіву України, після чого є обов'язковими для виконання структурними підрозділами Держкомархіву.
 3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та вказівками Держкомархіву України.
 4. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджується Головою Держкомархіву і звітує перед ним про проведену роботу.
 5. Основними завданнями ЕК є:

  а) розгляд питань і прийняття рішень про схвалення та подання на погодження в установленому порядку:

  б) організація і проведення спільно з діловодною службою Держкомар хіву України щорічного відбору документів для подальшого зберігання або знищення, здійснення контролю за організацією документів у діловодстві;

  в) участь у підготовці та розгляді номенклатури справ Держкомархіву України, методичних посібників з організації документів у діловодстві, експертизи цінності документів;

  г) розгляд пропозицій структурних підрозділів Держкомархіву України про зміни строків зберігання окремих документів, не передбачених діючими переліками, та подання рішень з цих питань на затвердження ЕПК ЦДАВО України;

  ґ) проведення інструктажу і консультацій працівників Держкомархіву України з питань організації документів у діловодстві, експертизи цінності документів з різними видами носіїв інформації та їх підготовки до передавання на подальше зберігання.

 6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

  а) давати вказівки структурним підрозділам Держкомархіву України і окремим працівникам, відповідальним за організацію документів у діловодстві, експертизу цінності документів та їх підготовку до передавання на архівне зберігання;

  б) вимагати від керівників структурних підрозділів Держкомархіву України розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів;

  в) вимагати від структурних підрозділів Держкомархіву України відомостей та висновків, необхідних для визначення цінності і строків зберігання документів;

  г) заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівника діловодної служби Держкомархіву України про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку та збереженості документів Національного архівного фонду та документів довгострокового (понад 10 років) зберігання;

  ґ) запрошувати на засідання як консультантів і експертів фахівців структурних підрозділів Держкомархіву України, а у разі необхідності - працівників ЦДАВО України;

  д) інформувати керівництво Держкомархіву України з питань, що входять до компетенції ЕК.

 7. До складу ЕК, що затверджується Головою Держкомархіву, включаються керівники діловодної служби, досвідчені працівники інших структурних підрозділів і фахівці ЦДАВО України. Головою ЕК призначається, як правило, заступник Голови Держкомархіву України, а секретарем - керівник діловодної служби.

  Секретар ЕК за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів і окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.

 8. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше двох третин складу комісії.

  Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються протоколом, що підписується головою і секретарем комісії, та набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Головою Держкомархіву України.

 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Боряка Г. В.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг

На початок
На початок