ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву України
від 18 січня 2002 р.
№ 5

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Василя Веретеннікова

 1. З метою заохочення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства Державний комітет архівів України і Спілка архівістів України щорічно присуджують премію імені Василя Веретеннікова з таких трьох номінацій:

  а) архівознавство, історія установ, природничо-наукові, економічні та інші питання архівної справи;

  б) документознавство;

  в) археографія, архівна еврістика.

 2. Розмір премії визначається щороку до 1 липня колегією Державного комітету архівів України і Правлінням Спілки архівістів України.
 3. Премія присуджується на підставі конкурсу наукових робіт.
 4. У конкурсі на здобуття премії імені Василя Веретеннікова можуть брати участь:
 5. До участі у конкурсі приймаються наукові роботи, що опубліковані не менш ніж за рік і не більше 3 років до моменту подання на розгляд.

  Датою опублікування видань є тридцятий день після дати підписання роботи до друку, що зазначена у самому виданні. У разі опублікування роботи в іншій формі такою датою є офіційно документована дата її оприлюднення.

 6. Право висувати роботи на здобуття премії імені Василя Веретенні кова надається:

  Висування робіт має проводитися в умовах гласності та об'єктивного і аргументованого їх обговорення на засіданнях науково-дорадчих (колегіальних) органів. При цьому до висунення від однієї установи може бути рекомендовано не більше однієї роботи з кожної номінації, що зазначені у пункті 1 цього Положення.

 7. Роботи для участі в конкурсі можуть подаватися у вигляді монографій, наукових звітів, наукових статей і доповідей, науково-методичних розробок, документальних збірників та публікацій, довідників про склад і зміст архівних документів, довідників з історії адміністративно-терито ріального поділу та іншої науково-довідкової літератури, підготовленої на основі архівної інформації.

  Кожен автор має право подавати необмежену кількість опублікованих робіт, що відповідають цьому Положенню.

 8. Установи, зазначені у пункті 6 цього Положення, у разі прийняття рішення про висунення робіт, подають не пізніше 1 жовтня до Державного комітету архівів України у двох примірниках: відомості про автора (авторів):

  Відомості підписуються автором, засвідчуються керівництвом установи (організації), що подає роботу для участі в конкурсі, і печаткою цієї установи (організації).

  Матеріали, зазначені у пунктах "б", "в", "г", "е", подаються українською мовою.

 9. Для наукової оцінки висунутих на конкурс робіт при Науковій раді Державного комітету архівів України щорічно створюється експертна комісія. Склад комісії затверджує голова Наукової ради за погодженням з головою Правління Спілки архівістів України.
 10. Після всебічного вивчення та обговорення поданих на конкурс робіт експертна комісія таємним голосуванням приймає рішення про рекомендацію кращих робіт на здобуття премії імені Василя Веретеннікова. Рекомендовано може бути не більш ніж по одній роботі з кожної номінації, що зазначені у пункті 1 цього Положення.

  Інші роботи, що відповідають умовам конкурсу і отримали високу оцінку, можуть бути рекомендовані для відзначення дипломами і преміями за кращу науково-методичну і науково-інформаційну роботу.

  Рішення вважається дійсним, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 спискового складу членів комісії та більше половини присутніх проголосували позитивно.

 11. Експертна комісія не пізніше 1 грудня подає на розгляд Наукової ради свої висновки.

  Наукова рада за участю трьох представників Правління Спілки архівістів України, які не є членами Наукової ради, розглядає роботи й відкритим голосуванням виносить остаточне рішення про присудження премії. Наукова рада може погодитися з рекомендацією експертної комісії або прийняти інше обґрунтоване рішення.

  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх на засіданні.

  Відхилені роботи повторно для участі у конкурсі не подаються. Причинами відхилення не можуть бути: висування на здобуття іншої премії; відзначення автора (авторів) цією премією або іншими відзнаками у попередні роки.

 12. Рішення про присудження премії оголошується напередодні Дня працівників архівних установ і публікується у "Віснику Державного комітету архівів України", виданні Спілки архівістів України "Архівіст: Вісник САУ" і на веб-сайті Держкомархіву України.
 13. Грошова премія між членами авторського колективу розподіляєть ся порівну. Дипломи вручаються кожному співавтору колективної роботи. Премія разом з дипломом про її присудження вручається на урочистих зборах, присвячених Дню працівників архівних установ.
 14. Роботи, що брали участь у конкурсі, з відповідним записом на титульному аркуші передаються на зберігання до Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
На початок
На початок