ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву України
від 19 липня 2005 року № 94


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 814/11094

Положення
про Центральну експертно-перевірну комісію
Державного комітету архівів України

 1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1739, Державний комітет архівів України (далі - Держкомархів) утворює Центральну експертно-перевірну комісію (далі - ЦЕПК) для розгляду питань, пов'язаних з унесенням документів до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням документів з нього, установленням термінів зберігання документів, схваленням результатів експертизи культурної цінності документів, попередньо проведеної експертно-перевірними комісіями державних архівних установ, державних наукових установ, музеїв і бібліотек (далі - ЕПК установ) та експертними комісіями архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій (далі - ЕК установ).

 2. ЦЕПК є дорадчим органом. Рішення ЦЕПК затверджуються Головою Держкомархіву, після чого є обов'язковими для виконання всіма архівними установами.

 3. У своїй діяльності ЦЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Положенням.

 4. ЦЕПК працює відповідно до піврічних планів, які затверджуються Головою Держкомархіву, і звітує перед ним про проведену роботу.

 5. Основними завданнями ЦЕПК є розгляд і прийняття рішення про:

 6. ЦЕПК згідно з покладеними на неї завданнями схвалює і подає на затвердження:

 7. ЦЕПК має право:

 8. До складу ЦЕПК, який затверджується наказом Держкомархіву, уходять: голова (заступник Голови Держкомархіву), його заступник (начальник відділу формування НАФ та діловодства), секретар та члени комісії - фахівці Держкомархіву, державних архівних установ, представники центральних органів виконавчої влади, наукової і творчої громадськості, вищих навчальних закладів.

 9. Голова ЦЕПК керує її діяльністю і відповідає за виконання покладених на комісію завдань.

  Голові ЦЕПК надається право запрошувати на засідання комісії і залучати до підготовки окремих питань для розгляду на ЦЕПК фахівців архівних та інших установ за погодженням з їх керівниками.

 10. Секретар ЦЕПК за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома зацікавлених установ рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

  Секретареві ЦЕПК надається право вимагати своєчасного подання документів на розгляд комісії та повертати авторам не належним чином підготовлені документи.

 11. Засідання ЦЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

  Рішення ЦЕПК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЦЕПК Головою Держкомархіву.

 12. За результатами розгляду на засіданні ЦЕПК питань (документів) зацікавленим установам і особам направляється витяг з протоколу засідання комісії.

 13. Участь співробітників Держкомархіву та архівних установ у роботі ЦЕПК передбачається планами роботи за місцем їх основної діяльності.


Начальник відділу формування
Національного архівного фонду та діловодства
Державного комітету архівів України      С. В. Сельченкова

На початок
На початок