ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
14.07.2003 № 277

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2003 р.
за № 696/8017

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок передання до архіву суду,
зберігання в ньому, відбору та передання
до державних архівів судових справ
та документів діяльності суду

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про судоустрій України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи і організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 № 58 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 682/6970, та на підставі Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 № 182.

Інструкція визначає порядок підготовки і оформлення судових справ та документів суду для зберігання в архіві суду, порядок зберігання в ньому, відбору їх для внесення до Національного архівного фонду та для знищення, порядок передання судових справ та документів суду до державних архівних установ.

2. Експертиза цінності судових справ та документів суду

2.1. Щорічно, після закінчення календарного року, у суді слід проводити попередню експертизу наукової та практичної цінності документів, метою якої є добір судових справ та документів діяльності суду для постійного зберігання у відповідних державних архівних установах.

2.2. Для організації цієї роботи в суді утворюється постійно діюча експертна комісія (далі - ЕК), що призначається головою суду.

До складу комісії входить не менше 5 осіб. Головою ЕК призначається заступник голови суду або один із суддів, секретарем - завідуючий архівом суду або особа, яка відповідає за роботу архіву.

До складу комісії залучаються досвідчені працівники суду, а також представник тієї місцевої державної архівної установи, до якої будуть передаватись судові справи та документи суду.

2.3. ЕК суду:

2.4. Засідання ЕК проводяться за потреби, але не рідше двох разів на рік. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів і оформляються відповідним протоколом, який підписується головою і секретарем комісії. Якщо голоси членів комісії розділились нарівно, то спір розглядається головою суду. ЕК керується в своїй роботі Типовим положенням про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Державного комітету архівів України від 29.01.2003 № 16 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.02.2003 за № 112/7433.

3. Підготовка та оформлення судових справ
та документів суду для подальшого зберігання
в архіві суду

3.1. Усі судові справи із закінченим провадженням та документи для передання до архіву суду мають бути належним чином оформлені та підготовлені секретарем суду (колегії).

3.2. У кожній кримінальній, цивільній та іншій судовій справі секретар суду (колегії) повинен підшити та пронумерувати всі долучені до справи документи та скласти внутрішній опис справи.

3.3. Дозвіл на передання судової справи до архіву суду повинен давати суддя, під головуванням якого справу розглянуто, або голова суду після детальної перевірки справи, особливо щодо виконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили.

При цьому слід керуватись такими правилами:

а) кримінальна справа, за якою особа засуджена і тому підлягає взяттю під варту, уважається закінченою після отримання від відповідного органу (установи) виконання покарань підтвердження про те, що засуджена особа, яка перебувала на волі, узята під варту;

б) кримінальна справа, за якою особа, що перебуває на волі, засуджена умовно до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, уважається закінченою після отримання від відповідного органу (установи) виконання покарань повідомлення про прибуття засудженого до місця відбування покарання;

в) кримінальна справа, за якою особа засуджена умовно, уважається закінченою, коли особу взято на облік для встановлення контролю за її поведінкою, а при направленні до місць позбавлення волі для відбуття покарання - після одержання від відповідного органу (установи) виконання покарань довідки про узяття під варту;

г) у випадках застосування до засудженого відстрочки виконання вироку справа уважається закінченою після вирішення питання про звільнення засудженого від покарання, а при направленні до місць позбавлення волі для відбуття покарання - після одержання від відповідного органу (установи) виконання покарань довідки про взяття під варту;

ґ) кримінальна справа, за якою оголошено розшук особи, що уникає відбуття покарання після винесення вироку, уважається закінченою після отримання повідомлення про затримання особи і виконання винесеного щодо даної особи вироку;

д) кримінальна справа, за якою особу засуджено до виправних робіт, уважається закінченою після отримання від органу (установи) виконання покарань повідомлення про отримання копії вироку;

е) кримінальна справа, за якою особу засуджено до штрафу або з особи стягнуто грошові суми на користь держави, передається до архіву суду після повернення (з відміткою державного виконавця про виконання або долучення до справи квитанції банківської установи про оплату вказаної у вироку суми) виконавчого листа;

є) кримінальна справа, за якою постановлено виправдувальний вирок, уважається закінченою після набрання вироком законної сили;

ж) кримінальна справа, за якою особа звільнена від покарання, але до неї застосовано примусові заходи медичного характеру, уважається закінченою після отримання повідомлення про влаштування такої особи до лікувальної установи;

з) кримінальна справа, закрита судом на підставі статей 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), уважається закінченою після набрання чинності ухвалою або постановою суду про закриття справи;

и) кримінальна справа, закрита судом у зв'язку з притягненням особи до адміністративної відповідальності, вважається закінченою після отримання судом документа про оплату штрафу, про відбуття адміністративного арешту або про прийняття відповідним органом (установою) виконання покарань до виконання ухвали чи постанови суду про відбуття виправних робіт;

і) кримінальна справа, закрита в зв'язку з переданням матеріалів на розгляд товариського суду або комісії у справах неповнолітніх, уважається закінченою після отримання повідомлення про результат їх розгляду;

ї) кримінальна справа, за якою із засуджених стягнуто суми як відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих злочином, уважається закінченою після надіслання виконавчих листів про провадження стягнення та після повідомлення про це стягувача і при солідарному стягненні - відкриття зведеного виконавчого провадження;

й) матеріали про направлення особи до лікувально-трудового профілакторію (ЛТП) для примусового лікування від наркоманії чи алкоголізму вважаються закінченими після отримання повідомлення про направлення особи до ЛТП;

к) цивільна справа, розглянута судом із задоволенням позову, уважається закінченою після отримання позивачем виконавчого листа, надіслання виконавчого листа на прохання стягувача або з власної ініціативи суду на виконання, видачі копії судового рішення заявнику щодо справ окремого провадження, справ про розірвання шлюбу та щодо інших категорій справ, де видача виконавчого листа не передбачена, після отримання повідомлення про спростування щодо справи про захист честі та гідності;

л) цивільна справа, за якою у позові відмовлено, уважається закінченою після набрання рішенням чинності;

м) якщо судом винесено рішення, постанову або ухвалу про накладення штрафу, стягнення державного мита чи інших сум, то цивільна справа вважається закінченою після отримання документа про сплату цих сум на користь держави;

н) справа про адміністративне правопорушення вважається закінченою за наявності даних про отримання відповідним органом копії постанови для виконання та за умови надходження документа про виконання постанови.

3.4. Перевіривши стан провадження у справі, суддя, який головує у справі, або голова суду дозволяє її передати до архіву суду, засвідчивши це своїм підписом із зазначенням дати в лівому верхньому кутку обкладинки справи. На обкладинці цієї справи суддя або голова суду, керуючись діючим Переліком типових документів із зазначенням термінів зберігання документів та відомчим переліком (далі - Переліки), зобов'язані також зазначити дату (рік), до якої (включно) справа повинна зберігатися в архіві суду, або зробити напис "постійно", якщо справа згідно з Переліками підлягає постійному зберіганню.

3.5. При перевірці стану провадження у кримінальних справах слід звернути увагу на те, чи вказані на обкладинках кримінальних справ, що зберігаються постійно, номер справи, прізвище, ім'я, по батькові засудженого і повна назва та номер статті Кримінального кодексу, за якою особа засуджена.

3.6. Підготовку і оформлення справ, які перебувають у загальному діловодстві, для передавання до архіву суду проводять працівники канцелярії суду відповідно до розподілу функціональних обов'язків згідно з наказом голови суду.

3.7. У закінчених судових справах та справах загального діловодства підшиваються та нумеруються всі аркуші, на окремому аркуші робиться засвідчувальний напис. На обкладинці справи вказуються найменування суду, номери справи згідно з номенклатурою, дата її початку і закінчення, термін зберігання, кількість аркушів.

До заголовків тих справ, у яких уміщено розпорядчі документи (накази, протоколи, постанови), записуються їх номери та зазначається в оригіналі чи в копії вміщені документи. Строк зберігання справ указується відповідно до Переліків. Справи постійного зберігання повинні бути підшиті в тверду обкладинку та оформлені за формою (додаток 1). Кількість аркушів у справі не повинна перевищувати 250.

3.8. У судових справах та справах з особового складу працівників суду слід зробити внутрішній опис (додаток 2), із зазначенням діловодного індексу, дати, заголовка документа і номера аркуша у справі.

Аркуші, на яких зроблено внутрішній опис, нумеруються окремо. Кількість аркушів внутрішнього опису вказується в засвідчувальному написі після загальної кількості аркушів у справі через знак плюс (+).

3.9. Справи тимчасового зберігання (до 5 років) не підшиваються, а можуть зберігатися в папках та швидкозшивачах.

3.10. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції та інші журнали, картотеки готуються для передання до архіву суду секретарем суду (колегії), який зазначає на обкладинці журналу термін зберігання, кількість аркушів та на зворотному боці останнього чистого аркуша робить засвідчувальний напис. Картотеки передаються до архіву, як правило, у ящиках або підшитими в тверду обкладинку. Картотеку слід здавати до архіву разом з алфавітним покажчиком до неї. Перед переданням до архіву картотек секретар суду (колегії) перевіряє в них наявність обліково-статистичних карток та заповнення в них всіх належних реквізитів. На окремій чистій обліково-статистичній картці робить засвідчувальний напис.

4. Нумерація аркушів та складання засвідчувального напису

4.1. Аркуші у справах нумеруються з дотриманням таких правил:

Аркуші у справі нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку, не торкаючись тексту, м'яким простим графічним олівцем або нумератором.

Аркуші справи, розділеної на томи, слід нумерувати за кожним томом окремо.

Фотокартки та інші ілюстровані документи нумеруються на зворотному боці у верхньому лівому кутку.

Якщо до справи долучений конверт з документами, то на конверті вказується, які саме документи зберігаються. Долучені конверти з укладеннями повинні бути пронумерованими. Кожне вкладення в конверт нумерується черговим номером після номера, проставленого на конверті. Якщо укладення пронумерувати не можна (наприклад, паспорт, свідоцтво про народження), то їх наявність обумовлюється в засвідчувальному написі.

Якщо при нумерації аркушів була допущена велика кількість помилок, то аркуші нумеруються заново, при цьому старі номери закреслюються однією похилою рискою, а не виправляються.

При невеликій кількості помилок нумерація аркушів виправляється таким чином: на непронумерованих аркушах проставляється номер попереднього аркуша з додаванням букв згідно з нині чинним українським алфавітом "а", "б", "в", "г", "ґ" і далі, а при повторенні одного номера на кількох розміщених поруч аркушах додаються букви "а", "б", "в", "г", "ґ" і далі, відповідно до кожного номера аркуша, починаючи з другого.

Усі помилки та виправлення в нумерації зазначаються у засвідчувальному написі.

4.2. У засвідчувальному написі (додаток 3) вказуються цифрами і літерами кількість пронумерованих аркушів, наявність літерних номерів аркушів, фотокарток, конвертів, обумовлюються інші особливості.

Засвідчувальний напис повинен бути підписаний секретарем суду (колегії) із зазначенням посади та дати складання напису.

5. Порядок визначення строків зберігання

5.1. Строк зберігання судових справ та справ загального діловодства визначається відповідно до Переліків.

Якщо строк зберігання не визначений Переліками, то він установлюється ЕК з урахуванням наукової і практичної цінності документа за погодженням з ЕПК відповідної державної архівної установи.

5.2. Строк зберігання, вказаний в Переліках, визначається за цивільними справами з дня, коли рішення, ухвала, постанова суду набрали законної сили.

5.3. Строк зберігання, указаний в Переліках, визначається за кримінальними справами:

а) з дня закінчення терміну відбування покарання, визначеного вироком суду, що набрав законної сили;

б) з дня набрання чинності виправдувальним вироком, а також ухвалою чи постановою суду про закриття справи;

в) з дня звільнення засудженого від покарання - у разі умовно-дострокового звільнення;

г) з дня закінчення відстрочки виконання вироку чи випробувального терміну - при умовному засудженні, а в разі скасування відстрочки виконання вироку чи умовного засудження - з дня відбуття терміну покарання;

ґ) з моменту винесення судом ухвали про припинення застосування заходів медичного характеру до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння в стані неосудності.

Для кримінальних справ, за якими задоволено цивільний позов, ураховується термін виконання вироку в частині цивільного позову.

5.4. За справами, які перебувають у загальному діловодстві і ведуться в суді, строк зберігання визначається з 1 січня року, наступного після року закінчення справи в діловодстві.

6. Складання описів судових справ, справ
постійного зберігання, справ, які перебувають
у загальному діловодстві, та справ з особового
складу працівників суду

6.1. Перед переданням до архіву суду на всі судові справи та справи, які перебувають у загальному діловодстві і підлягають постійному зберіганню, складаються описи справ. Кожний опис складається з річних розділів і охоплює певну групу документів. Форми річного розділу опису справ постійного зберігання, а також описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу суду наведені в додатках 4,5,6.

6.2. У районних (міських) судах та військових судах гарнізонів складаються три описи: опис № 1 - на справи постійного зберігання, опис № 2 - на справи тривалого (понад 10 років) зберігання та опис № 3 - на справи з особового складу працівників суду.

6.3. До опису № 1 входять:

а) справи з управлінською документацією суду (вносяться в опис у порядку розміщення їх у номенклатурі справ);

б) кримінальні та цивільні справи;

в) справи з оригіналами вироків та наступними ухвалами і постановами судів вищого рівня щодо цих вироків;

г) справи з оригіналами рішень та наступними ухвалами і постановами суду вищого рівня щодо них.

6.4. Оскільки справи з оригіналами вироків і рішень, вилученими зі справ, які знищуються, на момент складання опису ще не сформовані, то для них в кінці річного розділу опису залишаються резервні порядкові номери. Порядок формування справ з оригіналами вироків і рішень, вилучених з відібраних до знищення справ, визначений в пунктах 9.3, 9.4 даної Інструкції.

Розрахунок належної кількості резервних порядкових номерів проводиться шляхом поділу загальної кількості кримінальних справ, які розглянуті у відповідному році, на 25 (у кожному томі справи розміщуються вироки не більше ніж за 25 справами). Частка, отримана в результаті поділу, є числом резервних порядкових номерів, що залишається в річному розділі опису.

Аналогічно проводиться розрахунок резервних порядкових номерів для справ з оригіналами рішень. Але загальна кількість розглянутих цивільних справ поділяється на 50, тому що в кожному томі справи розміщуються рішення не більше ніж за 50 справами.

6.5. Справи, що включаються до опису № 1, підлягають переданню на зберігання до державних архівів через 75 років.

Річні розділи описів № 1 та № 3 подаються на розгляд ЕПК відповідної державної архівної установи.

6.6. До опису № 2 включаються кримінальні та цивільні справи тривалого (понад 10 років) зберігання (додаток 5).

6.7. До опису № 3 включаються документи з особового складу працівників суду (накази з особового складу працівників суду, особові справи або картки звільнених працівників в алфавітному порядку тощо).

6.8. В Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських апеляційних судах, військових апеляційних судах регіонів та Військово-Морських Сил України складаються три описи на справи постійного зберігання (описи № 1, № 2, № 3), опис № 4 судових справ тривалого (понад 10 років) зберігання та опис № 5 на справи з особового складу працівників суду (додаток 6).

6.9. До опису № 1 входять справи з управлінською документацією суду (вносяться в опис у порядку розміщення їх в номенклатурі справ).

6.10. До опису № 2 входять:

а) кримінальні справи та цивільні справи, які згідно з Переліками повинні зберігатись постійно (розміщуються в опису в алфавітному порядку);

б) справи з оригіналами вироків, постановлених у суді першої інстанції, з наступними ухвалами та постановами суду вищого рівня.

6.11. До опису спочатку вносяться кримінальні справи, а потім включається вищезазначені справи.

Для справи з оригіналами вироків і наступними ухвалами та постановами судів вищого рівня, який буде сформовано пізніше, в кінці річного розділу опису залишається декілька резервних порядкових номерів.

Розрахунок належного числа резервних порядкових номерів, що залишається в описі № 2, проводиться таким чином: від загальної кількості розглянутих у певному році кримінальних справ віднімається кількість справ, які включені в річний розділ цього опису. Різниця чисел ділиться на 10 (у кожному томі справи розміщуються вироки не більше ніж за 10 судовими справами). Частка, отримана в результаті поділу, є числом резервних порядкових номерів, які залишаються в кінці річного розділу опису.

6.12. До опису № 3 входить справа з оригіналами рішень і наступними ухвалами та постановами судів вищого рівня.

6.13. Для цієї справи, яка буде сформована пізніше, у кінці річного розділу опису залишається декілька резервних порядкових номерів. Розрахунок належної кількості резервних порядкових номерів проводиться шляхом ділення загальної кількості цивільних справ, розглянутих у першій інстанції в певному році, на 20 (у кожному томі справи розміщуються рішення не більше ніж за 20 судовими справами). Частка, отримана в результаті ділення, є числом резервних порядкових номерів, які залишаються в кінці річного розділу опису.

6.14. До опису № 4 входять кримінальні та цивільні справи тривалого (понад 10 років) зберігання.

6.15. До опису № 5 входять документи з особового складу працівників суду. Порядок їх включення до опису визначено в пункті 6.7 цієї Інструкції.

6.16. Справи з управлінською документацією суду, що включені до опису № 1, передаються на державне зберігання до відповідної архівної установи через 10 років. Судові справи, що включені до описів № 2 та № 3, передаються на державне зберігання до відповідної архівної установи через 75 років.

Річні розділи описів № 1, № 2, № 3, № 5 подаються на розгляд ЕПК відповідної державної архівної установи.

6.17. Річні розділи описів на справи постійного зберігання в усіх судах складаються секретарем суду (колегії) за формою (додаток 4). Після закінчення опису складається засвідчувальний аркуш.

При внесенні справ до опису слід мати на увазі таке:

Якщо до опису повинні бути внесені підряд справи з однорідним змістом і однаковими заголовками, то вноситься повністю заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначаються словом "те саме".

У графі "дата" вказуються число, місяць та рік постановлення вироку за кримінальною справою.

6.18. Річний розділ кожного опису закінчується підсумковим записом, який повинен містити такі дані: кількість, перший та останній номери справ, які включені до опису, посада та прізвище упорядника опису. Підсумковий запис засвідчується підписами старшого секретаря суду, голови ЕК і узгоджується з головою суду.

6.19. Після внесення справи до опису на її обкладинці поряд з відміткою "постійно" проставляються номер опису і номер справи за описом.

6.20. При першій передачі справ до державної архівної установи до кожного опису складаються титульний лист за формою (додаток 7) і передмова, а після закінчення опису - засвідчувальний аркуш.

У передмові коротко викладається історія суду: коли він створений, дата і причини перейменування; принципи добору справ на постійне зберігання і порядок систематизації справ в описі.

У засвідчувальному написі (додаток 3) до закінченого опису зазначаються кількість аркушів опису, загальна кількість справ, унесених до опису, а також роки початку і закінчення опису. Засвідчувальний напис підписується особою, яка склала опис.

Засвідчувальний напис розміщується в кінці опису за його останньою сторінкою.

7. Порядок подання описів до затвердження

7.1. Річні розділи описів справ, які підлягають переданню на державне зберігання, повинні подаватись на затвердження ЕПК відповідної державної архівної установи не пізніше ніж через 2 роки після закінчення справи в діловодстві.

Перед направленням описів на затвердження перевіряється наявність справ, які включені до цих описів.

7.2. Описи справ постійного зберігання друкуються в 4 примірниках, усі вони подаються на затвердження.

Перші примірники після затвердження залишаються в державній архівній установі як контрольний документ, згідно з яким проводитиметься передання справ на державне зберігання, а інші примірники описів повертаються до суду і зберігаються в особи, яка відповідає за архів, у спеціальній справі.

При першому поданні описів на затвердження до них додається історична довідка, яка складається з двох розділів.

У першому розділі слід відобразити такі дані:

У другому розділі відображаються відомості про історію архівного фонду та його склад:

Історична довідка підписується головою суду.

7.3. Після затвердження річних розділів описів державною архівною установою суд отримує право самостійно вирішувати питання про знищення документів (за винятком кримінальних та цивільних справ), за якими сплинув строк зберігання, установлений Переліками. Акти про виділення документів до знищення погоджуються з відповідною державною архівною установою.

8. Передання справ і документів до архіву
суду та порядок їх зберігання в архіві суду

8.1. Підготовлені та оформлені судові справи та інші документи суду передаються канцелярією суду до архіву суду щороку за графіком, затвердженим головою суду. Передання проводиться не пізніше 1 квітня поточного року за рік, що минув.

8.2. Судові справи передаються до архіву за обліково-статистичними картками. Про передання їх до архіву в картці проставляється відмітка із зазначенням дати передання.

Передання до архіву справ та документів проводиться за актами, у яких указуються дата передання, номери справ, їх кількість. Акт підписують старший секретар суду, який передає справи, та архіваріус суду, що приймає справи, або особа, яка відповідає за роботу архіву суду, та затверджує голова суду.

8.3. Судові справи та справи за номенклатурою справ, журнали та картотеки передаються до архіву суду відповідно до опису за формою згідно з додатком 8.

8.4. У графі номер справи, "індекс справи" зазначається номер справи, присвоєний їй при реєстрації в суді, або індекс справи згідно з номенклатурою справ, номер форми журналу.

У графі опису "заголовок справи" для судової справи проставляється її найменування, а для справи її найменування за номенклатурою справ.

У графі "строк зберігання" зазначається рік, у якому закінчується строк зберігання. Якщо за Переліками визначено постійний строк зберігання, то в описі робиться відмітка "постійно".

У графі "примітки" згодом проставляються відмітки про передання документів до державного архіву або про вилучення їх для знищення.

8.5. Описи друкуються в трьох примірниках, два з яких зберігаються у завідуючого архівом суду або особи, яка відповідає за роботу архіву, а один - у старшого секретаря суду. Описи підписуються особами, які передають та які приймають документи, схвалюються ЕК суду і затверджуються головою суду.

8.6. Судові справи та справи з управлінської діяльності суду, що надійшли до архіву суду, зберігаються за роками в порядку зростання номерів. Кримінальні й цивільні справи залежно від об'єму вміщуються в картонажі або систематизуються у в'язки (10-50 справ в одній в'язці). На кожну в'язку прикріплюється ярлик, на якому вказуються перший та останній номери справ, які містяться у в'язці.

8.7. Справа може бути видана або надіслана з архіву суду за потреби для тимчасового користування. Дозвіл на видання або надіслання справи з архіву дає голова суду або його заступник.

Для видачі справ ведеться спеціальний журнал, у якому зазначаються дата видачі або надіслання справи, номер справи, мета видачі чи надіслання, одержувач, підпис про отримання справи або номер поштового відправлення, дата повернення архівної справи до суду. Одночасно робиться відмітка в обліково-статистичній картці.

Вимога про надіслання справи і копія супровідного листа зберігаються в контрольній папці до повернення справи до суду.

9. Вилучення документів
і їх оформлення для знищення

9.1. Судові справи та документи, строк зберігання яких відповідно до Переліків закінчився, вилучаються для знищення. Вилучення справ та документів для знищення здійснюють секретарі суду (колегій) спільно з завідуючим архівом суду або особою, яка відповідає за роботу архіву.

9.2. Вилучення справ та інших документів для знищення оформляється актами, які складаються за формою (додаток 9). Акти розглядаються ЕК, підписуються головою та членами ЕК, затверджуються головою суду або його заступником. Акти про вилучення для знищення кримінальних та цивільних справ узгоджуються з відповідною державною архівною установою.

9.3. Вилучення кримінальних та цивільних справ для знищення проводиться спочатку за обліково-статистичними картками, у правому верхньому кутку кожної з яких слід указати кінцевий рік зберігання справи, а потім вилучаються справи, строк зберігання яких закінчився. З вилучених для знищення справ для постійного зберігання вилучаються оригінали вироків, рішень, ухвал, постанов судів та наступних ухвал і постанов судів вищого рівня. На оригіналах вироків, рішень, ухвал, постанов суду та наступних ухвал і постанов судів вищого рівня вказуються реєстраційні номери відповідних судових справ, з яких вилучено ці оригінали.

Вироки, ухвали, постанови суду та наступні ухвали і постанови судів вищого рівня в кримінальних справах зберігаються окремо від рішень, ухвал, постанов суду та наступних ухвал і постанов судів вищого рівня в цивільних справах.

9.4. Після закінчення строку зберігання останніх справ, розглянутих у певному році, наявність оригіналів вироків і рішень звіряється з обліково-статистичними картками. Потім вироки і рішення підшиваються в порядку номерів справ, нумеруються, обшиваються твердою обкладинкою.

У районних (міських) судах у кожному томі справи розміщуються документи, вилучені не більше ніж з 25 кримінальних або 50 цивільних справ; у судах вищого рівня - не більше ніж з 10 кримінальних або 20 цивільних справ.

На обкладинці кожного тому розміщується напис "Оригінали вироків (рішень), ухвал, постанов у кримінальних (цивільних) справах, розглянутих

у ______ році. Том № _____, справи з № ______ до № _______ (включно)".

9.5. При складанні акта про вилучення справ для знищення слід дотримуватися таких правил:

9.6. В обліково-статистичній картці робиться відмітка про те, що справа знищена, зазначається дата складання акта.

9.7. Одночасно з кримінальними і цивільними справами, розглянутими в певному році, для знищення вилучаються справи з управлінською документацією суду, а також справи, пов'язані з виконанням вироку, про зняття судимості, справи про адміністративні правопорушення, матеріали про направлення до ЛТП, реєстраційні книги і журнали, картотеки, строк зберігання яких відповідно до Переліків закінчився.

Вилучення для знищення вищезазначених документів оформляється окремим актом.

Кожна група документів включається до акта під одним заголовком згідно зі статтями Переліків із зазначенням номерів (індексів) тих справ, проваджень, що знищуються.

9.8. У графі "дата справи (документа)" для справ, реєстраційних книг і журналів, інших проваджень зазначається рік заведення їх у діловодстві, для судових справ і документів - рік їх розгляду.

Акти про виділення для знищення судових справ та документів, що утворюються в діяльності судів, підшиваються до окремої справи в хронологічній послідовності.

9.9. Зі справ, що підлягають знищенню, залишаються на зберігання особисті документи, які повинні бути укладеними до окремої папки, що містить внутрішній опис документів. До опису включаються прізвище, ініціали власника документа, найменування документа і номер справи, з якої він вилучений, рік розгляду справи, номер і дата акта про знищення справи. Незапитані особисті документи зберігаються в архіві суду 50 років.

9.10. Судові справи та інші документи, що підлягають знищенню, передаються у подрібненому вигляді, що унеможливлює прочитання документа, на паперопереробні підприємства чи в організації, які займаються заготівлею вторинної сировини, або ж спалюються.

Передання оформляється приймально-здавальними накладними або іншими супровідними документами, де вказуються характер документів, що підлягають знищенню, та їх вага. Використання вилучених для знищення кримінальних справ з господарською метою забороняється.

10. Строки та порядок передання справ
на зберігання до державного архіву

10.1. Справи постійного зберігання передаються до відповідної державної архівної установи згідно зі строками, установленими Типовим положенням про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 № 58 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 682/6970

.

10.2. Після закінчення строку зберігання останньої справи, розглянутої в певному році, у затверджених державною архівною установою річних розділах описів заповнюються резервні номери, залишені для справ з оригіналами вироків і рішень.

10.3. Перед переданням справ та документів суду до державної архівної установи ЕК районного (міського) суду перевіряє наявність та стан справ та судових справ, які включено до описів постійного зберігання.

10.4. Справи та документи районних (міських) судів передаються відповідно до архівних відділів районних державних адміністрацій (міських державних архівів); справи та документи Апеляційного суду Автономної Республіки Крим - до Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських апеляційних судів - до державних архівів областей, Київського і Севастопольського міських державних архівів.

10.5. Передання справ та документів до державної архівної установи оформляється актом про приймання-передання, який складається у двох примірниках за формою (додаток 10). Акт про приймання-передання підписують завідуючий архівом суду або особа, що відповідає за роботу архіву, та той представник державної архівної установи, який приймає справи.

Опис справ та примірник акта залишаються в державній архівній установі, один примірник акта та опису справ повертається до суду.

11. Обладнання архіву суду та режим його роботи

11.1. Для належного зберігання судових справ і документів та створення сприятливих умов для роботи архіву суду надається окреме приміщення. Приміщення архіву повинно бути ізольованим від інших приміщень суду, санітарно-технічних комунікацій, сухим, гарантовано убезпеченим від затоплення і пожежобезпечним. Якщо приміщення архіву розташоване на першому поверсі, то вікна в ньому обладнуються металевими гратами. Двері до архівних приміщень установлюються металеві. Приміщення архіву повинно бути обладнаним витяжною вентиляцією та пожежною сигналізацією.

В архівних приміщеннях не дозволяється встановлювати пічне опалення та димоходи. З різновидів (способів) штучного освітлення дозволяється тільки електричне, електролампочки слід розміщувати в спеціальних плафонах.

Використання горищ або інших не пристосованих для архівних кімнат приміщень не дозволяється.

11.2. Архівосховище обладнується спеціальними стелажами. Стелажі слід розташовувати на відстані 75 см від стіни. Установлені на стелажах справи не повинні торкатися стіни. Відстань від підлоги до нижньої полиці стелажа повинна становити не менше 10-15 см. Висота стелажів не повинна перевищувати 2,2 метра, відстань між полицями - 40 см. Ширина проходів між стелажами повинна становити щонайменше 75 см.

11.3. У приміщенні архівосховища слід підтримувати постійну температуру повітря (+ 14 ... + 20 град. C), а відносну вологість повітря - від 45 до 60 відсотків.

11.4. Двері до архівосховища в неробочий час зачиняються на замок, опечатуються або опломбовуються, підключаються до сигналізації. Печатка або пломбіратор зберігається у завідуючого архівом суду чи особи, яка відповідає за роботу архіву. Архів відкривається і зачиняється за їх присутності.

11.5. У разі пожежі, повені або іншого стихійного лиха, а також при виявленні зловмисного проникнення до архіву сторонніх осіб складається акт за участю представників відповідних органів (пожежної охорони, внутрішніх справ, технічного нагляду, державного архіву тощо) і вживаються заходи з метою порятунку та охорони архівних матеріалів.

11.6. У разі звільнення завідуючого архівом суду чи особи, яка відповідає за роботу архіву, передання судових справ та інших документів суду іншому працівникові проводиться за актом про передання, який затверджує голова суду або його заступник.


Заступник Голови
О.В.Гашицький


Всі додатки "Інструкції про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду"
в форматі RTF+ZIP (37,9 KB)


                   Додаток 1
                   до пункту 3.7 Інструкції
                   код держархіву ___________
                   код установи _____________
  ______________________________   Справа N _________________
  ______________________________   Оп. N ____________________
  ______________________________   Ф. N _____________________
 _______________________________________________________________
         (найменування державного архіву)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
    (найменування установи і структурного підрозділу)
         СПРАВА N _________ ТОМ N ______
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
            (заголовок справи)
                   (дата)
                   На __________ аркушах
                   Зберігати ____________
 Ф. N _____________
 Оп. N ____________
 Спр. N ___________

                   Додаток 2
                   до пункту 3.8 Інструкції
             ВНУТРІШНІЙ ОПИС
         документів справи N ___________
------------------------------------------------------------------
|N | Індекс  | Дата  | Заголовок документа | Номери | Примітка|
|з/п| документа| док-та |           | аркушів|     |
|  |     |    |           | справи |     |
|---+----------+--------+---------------------+--------+---------|
| 1 |   2  |  3  |     4     |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
 Разом ________________________________________ документів
           (цифрами та літерами)
 Кількість аркушів внутрішнього опису ____________________________
                     (цифрами та літерами)
 Посада особи,
 яка склала внутрішній
 опис документів справи ____________ __________________
             (підпис)  (розшифр. підпису)
 Дата
 Форма внутрішнього опису документів справи

                   Додаток 3
                   до пункту 4.2 Інструкції
           ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС
        справи N _________(розділу опису)
 У справі (розділі опису) підшито  (вкладено) і пронумеровано
 _____________________________________________ аркуша (ів)
          (цифрами і літерами)
 у тому числі:
 літерні аркуші ___________________________________________
 пропущені номери аркушів ________________________ +аркушів
 внутрішнього опису _______________________________________
------------------------------------------------------------------
|  Особливості фізичного стану та |    Номери аркушів    |
|  формування справи       |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|         1         |       2       |
------------------------------------------------------------------
 Посада особи,
 яка склала засвідчувальний напис _________ _____________________
                  (підпис) (розшифровка підпису)
 Дата
 Форма засвідчувального напису справи

                   Додаток 4
                   до пункту 6.17 Інструкції
 ______________________________________________________________
           (найменування установи)
   ФОНД N _________         ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Посада керівника установи
   ОПИС N _________         (Підпис) (Розшифровка
   справ постійного зберігання        підпису)
   за _________рік         Дата
 _______________________________________________________________
    (назва розділу або структурного підрозділу установи)
------------------------------------------------------------------
|N | Індекс | Заголовок справи | Дата   | Кількість | Примітка|
|з/п| справи | (тому, частини) | справи  | аркушів у |     |
|  |    |         | (тому,  | справі  |     |
|  |    |         | частини) | (томі,  |     |
|  |    |         |     | частині) |     |
|---+--------+------------------+----------+-----------+---------|
| 1 |  2  |    3     |  4   |   5   |  6  |
------------------------------------------------------------------
 У цей розділ опису внесено ______________________________ справ
                 (цифрами і літерами)
 з N _______ до N ________, у тому числі:
 літерні номери ______________________
 пропущені номери ____________________
 Посада особи,
 яка склала опис ____________ _____________________
          (підпис)  (розшифровка підпису)
 Дата
 Керівник архіву (особа,
 відповідальна за архів) ___________ _____________________
              (підпис) (розшифровка підпису)
 Дата
 ЗАТВЕРДЖЕНО                    СХВАЛЕНО
 Протокол ЕПК державного           Протокол ЕК установи
       архіву             _________ N ______
 ____________ N ________
 Форма річного розділу зведеного опису справ постійного зберігання

                   Додаток 5
                   до пункту 6.6 Інструкції
 ________________________________________________________________
           (найменування установи)
 Фонд N ________           ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Підпис керівника установи
                   (Підпис) (Розшифровка
 Опис N________                підпису)
 Справ тривалого           Дата
 (понад 10 років) зберігання
 за __________ рік
 _______________________________________________________________
    (назва розділу або структурного підрозділу установи)
------------------------------------------------------------------
| N |Індекс, |Заголовок|Дата  |Строк   |Кількість|Примітка |
| з/п|номер  |справи  |справи |зберігання|аркушів у|     |
|  |справи |(тому,  |(тому, |справи  |справі  |     |
|  |(тому, |частини) |частини)|(тому,  |(томі,  |     |
|  |частини)|     |    |частини) |частині) |     |
|----+--------+---------+--------+----------+---------+----------|
| 1 | 2   |  3   |  4  |  5   |  6   |  7   |
------------------------------------------------------------------
 У цей розділ опису внесено ____________________________ справ
 з N _________ до N__________, у тому числі:
 літерні номери _______________
 пропущені номери _____________
 Посада особи,
 яка склала опис _____________ _____________________
          (підпис)  (розшифровка підпису)
 Дата
 Керівник архіву (особа,
 відповідальна за архів) ___________ _____________________
              (підпис) (розшифровка підпису)
 Дата
                       СХВАЛЕНО
                       Протокол ЕК установи
                       ________ N_______
 Форма опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання

                   Додаток 6
                   до пункту 6.8
 _______________________________________________________________
           (найменування установи)
 Фонд N __________          ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Посада керівника установи
                   (Підпис) (Розшифровка
 Опис N __________               підпису)
 справ з особового складу       Дата
 за _______ рік
 _______________________________________________________________
             (назва розділу)
------------------------------------------------------------------
|N |Індекс |Заголовок| Дата  | Строк   |Кількість |Примітка|
|з/п|справи |справи  | справи | зберігання |аркушів у |    |
|  |    |(тому,  | (тому, | справи   |справі  |    |
|  |    |частини) | частини)| (тому,   |(томі,  |    |
|  |    |     |     | частини)  |частині) |    |
|---+-------+---------+---------+------------+----------+--------|
| 1 | 2  |  3   |  4  |  5    |  6   |  7  |
------------------------------------------------------------------
 У цей розділ опису внесено _____________________________ справ
                (цифрами і літерами)
 з N __________ до N __________, у тому числі
 літерні номери ___________________
 пропущені номери _________________
 Посада особи,
 яка склала опис _____________ _____________________
          (підпис)  (розшифровка підпису)
 Дата
 Керівник кадрового органу _____________ _____________________
               (підпис)  (розшифровка підпису)
 Дата
 ПОГОДЖЕНО              СХВАЛЕНО
 Протокол ЕПК державного       Протокол ЕК установи
 архіву                _______ N ______
 ________ N ______
 Форма річного розділу опису справ з особового складу

                   Додаток 7
                   до пункту 6.20 Інструкції
 _______________________________________________________________
          (назва державного архіву) *
 _______________________________________________________________
             (назва фонду)
           ФОНД N _________________
           ОПИС N _________________
 _______________________________________________________________
             (назва опису)
                Крайні дати справ _________________
   Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного
зберігання
---------------
   * Заповнюється в державному архіві.

                   Додаток 8
                   до пункту 8.3 Інструкції
   ________________________________________________________
           (найменування установи)
   ________________________________________________________
         (назва структурного підрозділу)
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Посада керівника
                   структурного підрозділу
                   (Підпис) (Розшифровка
                        підпису)
                   Дата
 ОПИС N ______
  ___________________________________________________________
             (назва розділу)
------------------------------------------------------------------
| N |Індекс |Заголовок|Крайні | Кількість|Строк   |Примітка|
| з/п|справи |справи  |дати  | аркушів у|зберігання |    |
|  |(тому, |(тому,  |справи | справі  |справи   |    |
|  |частини)|частини) |(тому, | (томі,  |(тому,   |    |
|  |    |     |частини)| частині) |частини), |    |
|  |    |     |    |     |стаття за |    |
|  |    |     |    |     |Переліком *|    |
|----+--------+---------+--------+----------+-----------+--------|
| 1 |  2  |  3   |  4  |   5  |  6   |  7  |
------------------------------------------------------------------
 У цей опис включено _____________________ справ з N ___ до N ___,
           (цифрами та літерами)
 у тому числі ________________________
 літерні номери ______________________
 пропущені номери ____________________
 _______________________ _____________ __________________
 (посада укладача опису)  (підпис)  (розшифр. підпису)
 Дата
---------------
   * Графа шоста опускається  в  описах  справ  постійного
зберігання.
 Здав __________________________________________________ справ
           (цифрами та літерами)
 та _____________________________________ реєстраційно-контрольних
       (цифрами та літерами)
 карток до документів *
 Посада особи, яка
 здає справи    (Підпис) (Розшифровка підпису)
 Дата
 Прийняв __________________________________________________ справ
           (цифрами та літерами)
 та ______________________________ реєстраційно-контрольних карток
     (цифрами та літерами)
 до документів.
 Зав. архівом
 (особа, яка відповідає
 за роботу архіву)   (Підпис) (Розшифровка підпису)
 Дата
   Форма опису справ постійного, тривалого (понад 10 років)
зберігання, з особового складу структурного  підрозділу  для
передання до архіву установи
---------------
 * Передаються разом зі справами канцелярії.

                Додаток 9
                   до пункту 9.2 Інструкції
 _______________________________________________________________
           (найменування установи)
 АКТ                 ЗАТВЕРДЖУЮ
 _________N_________         Посада керівника установи
 ___________________         (Підпис) (Розшифровка
 (місце складання)              підпису)
 про вилучення для знищення      Дата
 справ (документів), що не
 підлягають зберіганню
 На підставі _____________________________________________________
     (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням
 _________________________________________________________________
     строків їх зберігання або номенклатури справ)
 відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
 цінності та втратили  практичне значення,  документи  фонду
 N __________________
 (найменування фонду)
------------------------------------------------------------------
|N |Заголовок |Дата | Номери |Індекс  |Кіль- |Строк  |При- |
|з/п|справи  |справи| описів |справи  |кість |збері- |мітка|
|  |або    |або  | (номен- |(тому,  |справ |гання  |   |
|  |груповий |крайні| клатур) |частини) |(томів,|справи |   |
|  |заголовок |дати | за рік |за    |частин)|(тому, |   |
|  |справ   |справ | (роки) |номен-  |    |частини)|   |
|  |     |   |     |клатурою |    |і номери|   |
|  |     |   |     |або   |    |статей |   |
|  |     |   |     |номер  |    |за пере-|   |
|  |     |   |     |справи  |    |ліком  |   |
|  |     |   |     |за    |    |    |   |
|  |     |   |     |описом  |    |    |   |
|---+----------+------+---------+---------+-------+--------+-----|
| 1 |  2   | 3  |  4  | 5   |  6  |  7  | 8 |
------------------------------------------------------------------
 Разом__________________________________ справ за ___________ роки
      (цифрами і літерами)
 Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ___________ роки
 затверджені, а з особового складу погоджені з ЕПК (ЕК) __________
 _________________________________________________________________
   (найменування державного архіву або органу вищого рівня)
 (протокол _______ N ________)
 Посада особи, яка проводила
 експертизу цінності документів  (Підпис)  (Розшифровка підпису)
 Дата
 ПОГОДЖЕНО              СХВАЛЕНО
 Протокол ЕПК (ЕК) державного     Протокол ЕК установи
 архіву                _________ N ______
 __________ N _______
 Документи в кількості _____________________________________ справ
                 (цифрами і літерами)
 вагою _______________ кг здано в ________________________________
                   (найменування установи)
 ___________________________ на переробку за приймально-здавальною
 накладною від _____________N________ або знищено шляхом спалення.
 Посада особи, яка здала
 (знищила) документи     (Підпис)    (Розшифровка підпису)
 Дата
 Форма акта про вилучення справ (документів) до знищення

                   Додаток 10
                   до пункту 10.5 Інструкції
 ЗАТВЕРДЖУЮ              ЗАТВЕРДЖУЮ
 ___________________________     ____________________________
 (посада керівника установи)     (посада керівника державного
                   архіву)
 ________ _____________________    ________ __________________
 (підпис) (розшифровка підпису)    (підпис) (розшифровка
                        підпису)
 Дата   (гербова печатка)      Дата (гербова печатка)
 АКТ
 _______________________________________________________________
            (місце складання)
     приймання-передання справ на державне зберігання
 Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні
 установи"
 У зв'язку з _____________________________________________________
      (завершенням строку зберігання документів,
          ліквідацією установи тощо)
 _________________________________________________________________
             (назва фонду)
 __________________________________ приймає на державне зберігання
 (найменування державного архіву)
 документи за ____________________________________________________
               (роки)
 а також довідковий апарат до них:
------------------------------------------------------------------
| N  | Номер і назва | Кількість  | Кількість | Примітка |
| з/п | описів    | примірників | справ   |      |
|   |        | кожного   |      |      |
|   |        | опису    |      |      |
|------+----------------+--------------+------------+------------|
| 1  |    2    |    3   |   4   |   5   |
------------------------------------------------------------------
 Номери відсутніх справ __________________________________________
 Усього прийнято ___________________________________________ справ
            (цифрами і літерами)
 у _______________________________________ фонд N ________________
   (найменування державного архіву)
 Передавання здійснив:        Приймання здійснив:
 ____________________________     ____________________________
 (посада, підпис, розшифровка     (посада, підпис, розшифровка
      підпису)               підпису)
 Дата                 Дата
   Форма акта приймання-передання справ установи на державне
зберігання
На початок
На початок