Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.03.2001

м. Київ № 17

Про підготовку реєстру розсекречених архівних фондів (1991 - 2000)
   

Відповідно до плану-звіту організаційної роботи Держкомархіву на І півріччя 2001 р.

НАКАЗУЮ:
 1. Організувати в 2001 р. підготовку реєстру розсекречених архівних фондів (1991-2000).
 2. З метою науково-методичного забезпечення, координації діяльності, організації консультування виконавців, вирішення інших питань щодо підготовки реєстру створити робочу групу в складі:
 3. Директорам державних архівів забезпечити виявлення розсекречених архівних фондів та друкованого фонду бібліотек, що підлягають включенню до реєстру, їх описування згідно із Пам'яткою, що додається , та подання до 1 січня 2002 р.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


ПАМ'ЯТКА
до складання реєстру розсекречених архівних фондів,
колекцій та друкованих видань бібліотек

До реєстру необхідно включити фонди, колекції, фотодокументи (що були складовою частиною фондів), друкований фонд бібліотек, інформація яких повністю або частково розсекречена, за період з 1991 по 2000 рр. з урахуванням можливостей публікації у відкритій пресі.

Занесенню довідкових даних до реєстру передує їх ретельне перевіряння та приведення у відповідність до обліково-довідкових документів. Джерелами для підготовки реєстру є списки, аркуші та описи фондів.

Реєстр складається з двох розділів: фонди періоду до 1917 р.; фонди після 1917 р. Перший та другий розділи поділяються на підрозділи:

а) фонди установ, організацій за номерами у порядку їх зростання;

б) особові фонди за алфавітом;

в) друкований фонд - бібліотеки.

Характеристика фондів включає такі елементи:

 1. Номер фонду.
 2. Назва фонду (подається за останнім його найменуванням).
 3. Історія фонду (коротка історична довідка, що містить відомості про діяльність установи-фондоутворювача, час її існування; для особових фондів - дати життя, короткі біографічні відомості). Відомості п. 3 подаються за умови їх наявності.
 4. Кількість розсекречених справ (зазначається кількість розсекрече них справ у фонді та загальна їх кількість для групи фондів).
 5. Крайні дати розсекречених документів.
 6. Дата розсекречення.
 7. Анотація змісту документів (анотуються найбільш цінні в науковому і практичному відношенні документи та групи документів. Під час анотування найважливіших документів бажано зазначити в дужках дату їх створення. Якщо документи розсекречено за всі роки, позначені в хронологіч них рамках, дата не вказується).

Анотації на фонди складаються індивідуальні та групові.

Індивідуальні містять складові елементи характеристик фондів.

На фонди, однорідні за характером діяльності фондоутворювачів і змістом документів установ (народних комітетів, волосних та сільських Рад, сільських управ періоду Другої світової війни тощо), складаються групові характери стики із зазначенням узагальненого найменування фондоутворювача, кількості фондів, кількості розсекречених справ, хронологічних меж документів, дати розсекречення. Якщо дані анотації стосуються лише окремого фондоутворювача, в дужках вказується номер фонду.

Більш детальному анотуванню підлягають фонди, документи яких містять інформацію про:

В анотаціях на друкований фонд подається узагальнена довідка обсягом до кількох сторінок із зазначенням обсягів і характеристик окремих жанрів видань: брошур, журналів, газет, карт, афіш, плакатів, листівок, рідкісних колекцій, енциклопедичних словників, пам'ятних книг, адресних книг, календарів, унікальних видань істориків, інших видатних діячів, добірок літератури міжвоєнного періоду еміграційного походження, трофейних колекцій тощо.

Реєстр підписують автор та працівник, відповідальний за секретну частину фондів, зазначивши свої посади та дату складання.

Зразки заповнення анотацій фондів, колекції, друкованого фонду додаються.

Телефон для довідок:
(044) 277-34-44 (Тетяна Миколаївна Захарченко)


Зразок групової анотації фондів

Сільські управи (період Другої світової війни)

Сільські управи виникли на території Хмельницької області в липні 1941 р. підпорядковувалися районним управам. Припинили діяльність у січні, в деяких селах - у березні 1944 р.

Розсекречено 79 фондів, 272 справи (1941-1944) у 1999 р.

Накази та розпорядження управ про сплату податків селянами, поставки сільськогосподарської продукції, конфіскацію майна, хід виконання польових робіт, акти про обмін радянських грошей на німецькі, описи майна селян станом на 22 червня 1941 р., відомості про розподіл землі, списки працівників управ, жителів сіл, військовополонених та вивезених на примусові роботи до Німеччини.

Держархів Хмельницької області

Зразок анотації колекції

ф. 1788, Колекція документальних матеріалів громадських єврейських організацій

Єврейська громада організована у 1917 р. в м. Києві як орган національного самоврядування, в завдання якої входило надання матеріальної фінансової допомоги сім'ям, біженцям. Дата ліквідації відсутня.

7 розсекречених справ (1918-1919) у 1990 р.

Відомості київських середніх навчальних закладів про кількість учнів євреїв, викладання історії єврейського народу. Листування про надання благодійної допомоги сім'ям постраждалим від погромів та сприяння вивозу дітей з Москви та Петрограду в дитячі колонії України. Відомості про діяльність єврейських громад, вибори у міську Думу, на з'їзд єврейських політичних партій.

Держархів Київської області

Зразок індивідуальної анотації фонду

ф. 274, Київське губернське жандармське управління

Створене в 1867 р., займалося розшуком і проведенням дізнань у політичних справах; зі створенням у 1902 р. Київського охоронного відділення, до якого перейшли функції політичного розшуку, займалося проведенням дізнань. З 1913 р. до складу жандармського управління ввійшло охоронне відділення на правах самостійного розшукного відділу.

Ліквідоване постановою тимчасового уряду від 10 березня 1917 р.

Розсекречено 239 справ (1902-1917) у 1990 р.

Дізнання про діяльність українських ("Спілка", "Українська громада", "Мазепинці", "РУП"), єврейських ("Бунд", "Поалей-Ціон"), польської ("Полонія") революційних партій, про осіб, звинувачених у шпигунстві, про розшук та затримання військових розвідників; агентурні відомості, перлюстрована кореспонденція, листівки революційних партій.

Циркуляри та інструкції Департаменту поліції про боротьбу з революційним рухом та військовим шпигунством, звіти про видатки на секретну агентуру, списки агентів, філерів, документи з особового складу Київського губернського жандармського управління.

ЦДІАК

Зразок довідки розсекреченого фонду бібліотеки

В 1990 р. був повністю розсекречений спецфонд Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України, серед них: закони та розпорядження, ухвалені Центральною Радою, Українською Народною Республікою, Уряду УНР в екзилі та багатьох інших видань цього періоду.

Видання видатних істориків та письменників України: В. Антоновича, В. Винниченка, М. Грушевського, Д. Донця, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, С. Єфремова, П. Зленка, М. Костомарова, П. Куліша, Б. Лепкого, О. Лотоцького, М. Максимовича, С. Наріжного, І. Огієнка, О. Оглобліна, М. Терлецького, І. Франка, П. Христюка, Є. Чикаленка, М. Шаповала та ін.

Українознавча література міжвоєнного періоду еміграційного походження, в тому числі з празьких колекцій; кілька сотен томів нараховує лише збірка українського Університету в Празі, бібліотечні друковані видання Рейхскомісаріату (1,5 тис. томів) (література про Україну німецькою мовою). Всього 16 тис. друкованих одиниць.

Часописи 1918-1980 рр. - бюлетені, вістники та календарі різного напрямку: "Інформаційні бюлетені" (Париж, Прага), "Вістник Головного комісаріату уряду УНР" (Житомир), "Вістник державних законів для всіх земель УНР" (Кам'янець на Поділлі), "Календар на звичайні роки" (Прага), "Хліборобська Україна" (Відень), "Студентський вісник" (Прага), "Життя" (Прага), "Воля" (Відень), "Добрий пастир" (Станіславів), "Літопис Червоної калини" (Львів), "Тризуб< (Париж), "Молода Україна" (Львів), "Націоналіст" (Прага), "Нова Україна" (Прага), "Рідна мова" (Варшава), "Око" (Київ), "Самостійна Україна" (Чикаго), "Табор" (Каліш, Варшава). Всього понад 11 тис. комплектів журналів.

Передано на загальне зберігання газетний фонд. Це такі газети, як "Вісті Української Центральної Ради" (Київ), "Вістник Генерального секретаріа ту УНР" (Київ), "Рада", "Нова Рада" (Київ, 1917-1919 рр., "Діло" (Львів, 1891-1939 рр.), "Український голос" (Вінніпег, 1917-1939 рр.), "Одесская газета" (Одесса, 1941-1944рр.), "Львівські вісті" (Львів, 1941-1944 рр.), "Подолянин" (Кам'янець-Подільськ, 1941-1944 рр.), "Українська дійсність" (Берлін, 1940-1945 рр.), "Українські вісті" (Нью-Йорк, 1962-1980 рр.), "Життя і слово" (Торонто, 1966-1979 рр.). Всього понад 7 тис. комплектів газет.

Колекції радянських, білогвардійських, окупаційних (часів Другої світової війни), листівок, плакатів, афіш; картографічні матеріали: мапи Російської імперії, Австро-Угорщини, штабні з оперативною дислокацією часів російсько-японської війни, Першої світової війни, Української революції, Другої світової війни; мапи України по губерніях та областях; атласи, плани та схеми, загалом 20 тис. примірників.

Всього розсекречено понад 54 тис. друкованих одиниць.

НДБ ЦДА України

На початок
На початок