Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.04.2001

м. Київ № 31

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 18 квітня 2001 р. "Про стан забезпечення збереженості документів колишніх колгоспів і радгоспів"
   

 1. Оголосити для виконання рішення колегії Держкомархіву від 18 квітня 2001 р. "Про стан забезпечення збереженості документів колишніх колгоспів і радгоспів".
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву (Портнов Г. В.).

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 18 квітня 2001 р.

Про стан забезпечення збереженості документів
колишніх колгоспів і радгоспів

Колегія, заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу формування НАФ та діловодства Держкомархіву Портнова Г. В., відмічає, що відповідно до указів Президента України про реформування колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) реорганізації підлягали 11,5 тис. колишніх колгоспів і радгоспів, в архівних підрозділах яких на 01.02.2000 р. зберігалися 340 тис. справ документів, віднесених до Національного архівного фонду, та 3,4 млн. справ з особового складу, починаючи з 1944 року.

За даними місцевих архівних установ із вказаної вище загальної кількості колективних сільгосппідприємств протягом року 1113 (10 відсотків) ліквідовано без правонаступників, а на їх базі створені селянсько-фермерські господарства, приватні агрофірми та інші форми господарювання. 9,7 тис. КСП (84 відсотки) трансформовані в агрокоопера тиви, сільськогосподарські малі колективні підприємства, товариства, що є правонаступниками колишніх колгоспів і радгоспів. Майже 700 КСП ще не визначилися з подальшими формами господарювання.

За рік, що минув з часу набуття чинності зазначених указів Президента України, державними архівними установами вжито ряд заходів, спрямованих на забезпечення збереженості документів колективних сільгосппід приємств. Зокрема, Кабінет Міністрів України за ініціативою Держкомархіву в лютому 2000 р. доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим (АРК), облдержадміністраціям забезпечити зберігання документації КСП, що ліквідуються без правонаступників, шляхом виділення архівним відділам райдержадміністрацій додаткових приміщень і штатної чисельності працівників для зберігання документів з особового складу, що не входять до Національного архівного фонду. Розпорядження аналогічного характеру прийняті майже в усіх регіонах України.

На підставі розпорядчих актів місцевих органів виконавчої влади 62 архівних відділи райдержадміністрацій одержали протягом року додаткові приміщення для прийому документів колишніх КСП, на 28 одиниць збільшилися штати працівників зазначеної категорії архівних установ. Активно ці питання вирішувалися в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській областях.

За методичною та практичною допомогою державних архівних установ упорядковані та внесені до описів 298 тис. справ з основної діяльності (88 відсотків їх загальної кількості) та 3,2 млн. справ з особового складу (93 відсотки) колишніх КСП.

Протягом року з 420 тис. справ, що зберігалися в архівах КСП, ліквідованих без правонаступників, на державне зберігання надійшло 54,5 тис. справ, включених до складу Національного архівного фонду, та 60 тис. справ з особового складу, або майже 30 відсотків їх загальної кількості.

У міру надходження документи КСП беруться на державний облік, відомості про них включаються в паспорти архівних відділів райдержадміні страцій.

За новими надходженнями документів колгоспів та радгоспів протягом року архівними відділами райдержадміністрацій виконано 16,3 тис. запитів соціально-правового характеру. Для полегшення наведення довідок деякі архівні відділи, зокрема Обухівський Київської області, складають схеми реорганізації КСП з 30-х років.

Правонаступникам колишніх КСП передано 196,5 тис. справ постійного зберігання та 3,1 млн. справ з особового складу.

Заслуговує на увагу досвід Державного архіву Волинської області, що в березні поточного року провів семінар керівників архівних відділів райдержадміністрацій, присвячений питанням упорядкування, прийому, обліку та використання документів КСП.

Разом з тим колегія відзначає, що в деяких регіонах питання забезпечення збереженості документів колишніх КСП вирішуються надто повільно. Так у Сумській області ще існують 200 КСП, ліквідація яких у зв'язку з великою фінансовою заборгованістю не завершена, і в їх архівах продовжує зберігатися 61 тис. справ.

В архівосховищах Тернопільської області знаходиться 133 тис. справ КСП, ліквідованих без правонаступників, які внаслідок відсутності вільних площ в архівних відділах райдержадміністрацій досі не прийняті на державне зберігання, що ставить під загрозу їх збереженість.

В ряді областей ще не розпочато вивчення документації правонаступ ників КСП, створених на колективній основі, з метою їх включення до джерел формування НАФ.

У працівників багатьох архівних відділів виникають питання про фондування документів ліквідованих колгоспів і радгоспів та їх правонаступників.

Потребує вдосконалення порядок обліку в архівних відділах райдержадміністрацій документів Національного архівного фонду та документації з особового складу КСП, яка не підлягає постійному державному зберіганню.

З метою підвищення рівня роботи державних архівних установ щодо збереженості документів колишніх колгоспів і радгоспів
колегія вирішує:

 1. Директорам державних архівів при Раді міністрів АРК, областей обговорити питання про забезпечення збереженості документів КСП та роботу з ними на засіданнях колегій та довести прийняті рішення до відома райдержадміністрацій і їх архівних відділів.
 2. Звернути увагу директора Державного архіву Тернопільської області Хаварівського Б. В. на серйозне відставання в організації передачі на державне зберігання документів ліквідованих КСП, зажадати від нього вжиття невідкладних заходів щодо завершення цієї роботи до 1 жовтня поточного року.

  Директору Державного архіву Сумської області Заїці Л. Я. встановити постійний контроль за прийманням на державне зберігання або передаванням правонаступникам документів КСП у міру їх ліквідації.

 3. Керівникам архівних відділів райдержадміністрацій прискорити вивчення документації правонаступників КСП, створених на колективній основі, з метою їх включення до джерел формування Національного архівного фонду згідно з Методичними рекомендаціями щодо порядку подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення документів до Національного архівного фонду (Київ, 1999).
 4. Встановити, що облік документів постійного зберігання та з особового складу ведеться в архівних відділах райдержадміністрацій окремо.

  Відділам Держкомархіву організаційно-аналітичному (Новохатський К. Є.), зберігання та обліку НАФ (Рижкова Г. П.), формування НАФ та діловодства (Портнов Г. В.) внести відповідні зміни в форму паспорта державного архіву (ф. 202) і методичні вказівки щодо його заповнення.

 5. При вирішенні питань фондування справ новостворених аграрних господарств, у діяльності яких створюються документи НАФ, головною підставою започаткування нових фондів вважати наявність у фондоутво рювача Державного акта на довічне користування землею.
 6. У зв'язку з необхідністю визначення розмірів майнових сертифікатів та їх видавання власникам земельних паїв або правонаступникам вважати за доцільне не виділяти до знищення документи з особового складу колективних сільгосппідприємств за довоєнні роки.

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок