Державна архівна служба України

НАКАЗ

24.05.2001

м. Київ № 47

Про заходи щодо поліпшення роботи з документами центральних органів виконавчої влади і громадських об'єднань
   

З метою створення умов для планомірного формування Національного архівного фонду документами центральних органів виконавчої влади і громадських об'єднань, поліпшення контролю і організаційно-методичного керівництва роботою їх діловодних й архівних підрозділів, уточнення профілів комплектування ЦДАВО і ЦДАГО України та на підставі рекомендацій Методичної комісії Держкомархіву (протокол № 4 від 18 квітня 2001 р.)

НАКАЗУЮ:
  1. Виключити з Положення про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, затвердженого наказом Держкомархі ву 14 квітня 2000 р. № 9, четвертий абзац пункту 3. У зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий пункту 3 зазначеного Положення вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим.
  2. Доповнити пункт 3 Положення про Центральний державний архів громадських об'єднань України, затвердженого наказом Держкомархіву 20 червня 2000 р. № 32, абзацом третім такого змісту: "- центральних органів професійних спілок, політичних партій та громадських об'єднань". У зв'язку з цим абзаци третій-шостий пункту 3 зазначеного Положення вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим.
  3. Покласти функції контролю та організаційно-методичного керівництва роботою діловодних і архівних підрозділів діючих центральних органів громадських об'єднань на ЦДАГО України, звільнивши від цих обов'язків ЦДАВО України.
  4. ЦДАВО України і ЦДАГО України в другому півріччі поточного року подати на затвердження Держкомархіву нові списки установ і організацій - джерел комплектування цих архівів.
  5. Доручити директорам ЦДАВО України (Яковлєва Л. В.) та ЦДАГО України (Лозицький В. С.) у двомісячний строк підготувати і подати на затвердження Держкомархіву узгоджений графік приймання-передаван ня фондів громадських об'єднань та обліково-довідкового апарату до них.
  6. ЦДАГО України до 1 вересня поточного року подати Держкомар хіву розрахунок вартості робіт щодо відновлення стелажного обладнання сховища для зберігання документів центральних органів, професійних спілок.
  7. Відповідно до рішення колегії Головархіву України від 22 вересня 1998 р. "Про завершення приймання державними архівами документів СБУ, пов'язаних з репресіями 1920-1950 років" ЦДАГО України передати Центральному архіву СБУ кримінальні справи репресованих громадян, рішення у яких приймалися судовими органами.
  8. Дозволити ЦДАВО України і ЦДАГО України внести необхідні зміни в плани розвитку архівної справи на поточний рік.
  9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Боряка Г. В.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок