Державна архівна служба України

НАКАЗ

25.05.2001

м. Київ № 50

Про затвердження статуту Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
   

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 14 травня 2001 року № 38

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (додається).
  2. Статут Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 1 листопада 1994 р. № 45, вважати таким, що втратив чинність.

Голова Державного комітету
архівів України Р. Я. Пиріг


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Державного
комітету архівів України
від 25 травня 2001 р.
№ 50

СТАТУТ
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства

1. Загальні положення

1.1. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (скорочена назва - УНДІАСД, далі - Інститут) створений на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 311 і підпорядковується Державному комітету архівів України.

1.2. Інститут є державною науково-дослідною бюджетною неприбутковою установою в системі архівних установ України.

1.3. Інститут здійснює свою діяльність згідно з законами України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими актами законодавства, нормативними актами Державного комітету архівів України та цим Статутом.

1.4. Державна атестація Інституту проводиться один раз на п'ять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.5. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своєю емблемою та іншими реквізитами. Інститут має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді та арбітражному суді, займатися діяльністю, передбаченою цим Статутом.

1.6. Юридична адреса Інституту: Україна, 03680, MCП, Київ-110, вул. Солом'янська, 24.

2. Мета та напрями діяльності Інституту

2.1. Головною метою діяльності Інституту є розроблення науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку архівної справи та документознавства в Україні.

2.2. Основними напрямами діяльності Інституту є:

3. Управління Інститутом та його структура

3.1. Управління науковою, науково-організаційною, інформаційною та господарською діяльністю Інституту здійснюється директором.

3.2. Керівником Інституту є директор, який призначається та звільняєть ся з посади наказом Голови Державного комітету архівів України.

3.3. Директор діє в межах чинного законодавства України, самостійно вирішує питання, пов'язані із науковою та фінансово-господарською діяльністю Інституту; розпоряджається у встановленому порядку його майном та коштами; діє без доручення від імені Інституту і представляє інтереси Інституту у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами; здійснює координацію науково-дослідної діяльності Інституту зі спорідненими інституціями, укладає угоди та контракти з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

3.4. Директор у межах його компетенції видає накази та розпоряджен ня, обов'язкові для всіх працівників Інституту. Згідно з чинним законодав ством директор приймає на роботу на основі усіх форм трудового договору (у т.ч. за контрактом), переводить на іншу посаду, преміює, накладає дисциплінарні стягнення та звільняє працівників Інституту.

3.5. Директор затверджує штатні розписи, положення про Вчену раду, Дирекцію, структурні підрозділи, права та обов'язки посадових осіб, наукові плани та звіти; здійснює в межах своєї компетенції інші дії, спрямовані на забезпечення ефективності роботи Інституту.

3.6. Директор затверджує та змінює розміри посадових окладів за результатами атестації на основі єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетних установ у межах фонду заробітної плати; встановлює надбавки і доплати до посадових окладів згідно з чинним законодавством; встановлює розмір додаткових виплат працівникам згідно з колективним договором; залучає до виконання окремих наукових тем та інших робіт необхідних спеціалістів та сторонні організації.

3.7. Директор має право змінювати в межах фонду заробітної плати структуру Інституту, виходячи з потреб тематики наукових розробок, необхідності ефективної їх реалізації.

3.8. Директор Інституту несе персональну відповідальність перед державою та трудовим колективом за дотримання планової, наукової, трудової, фінансово-господарської дисципліни; щорічно звітує перед колективом наукових працівників про свою діяльність.

3.9. Заступник директора Інституту з наукової роботи призначається та звільняється з посади наказом Голови Державного комітету архівів України.

3.10. Заступник директора Інституту з наукової роботи відповідає за планування та реалізацію наукових досліджень, договорів і здійснює контроль за їх виконанням; підготовку і проведення наукових зібрань; організацію підвищення наукової кваліфікації працівників та формування тематики дисертаційних досліджень; підготовку наукових видань Інституту ; виконує обов'язки директора у разі його відсутності.

3.11. Вчений секретар Інституту призначається наказом директора Інституту. До основних обов'язків вченого секретаря входять: підготовка перспективних та річних планів, зведених звітів про наукову діяльність Інституту; реєстрація наукових тем Інституту та звітування про їх виконання; контроль за розробленням і виконанням тематичних та індивідуальних планів у структурних підрозділах; розроблення критеріїв і методів оцінки наукової діяльності для проведення атестації працівників; підготовка роботи, протоколювання засідань Вченої ради та Дирекції, контроль за виконанням їх рішень; координація планування та контроль за звітуванням про відрядження; відповідальність за роботу архівного підрозділу та діловодство.

3.12. Завідувачі наукових відділів, лабораторій, секторів, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники заміщують вакантні посади шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації.

3.13. Права і обов'язки заступника директора і вченого секретаря визначаються наказом про розподіл обов'язків між директором, заступником директора та вченим секретарем. Права і обов'язки керівників наукових підрозділів, провідних, старших наукових співробітників, наукових співробітників, головного бухгалтера, бухгалтера, секретаря-друкарки визначаються посадовими інструкціями.

3.14. Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою діяльністю Інституту. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови - заступник директора з наукової роботи, секретарем - вчений секретар Інституту. Склад, компетенція, процедура прийняття та ухвалення рішень Вченої ради визначаються Положенням про Вчену раду Інституту. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Вченої ради Інституту може входити голова профспілкового комітету (за згодою).

3.15. Дирекція Інституту створюється для колегіального вирішення поточних та оперативних питань діяльності Інституту. Склад Дирекції формується і затверджується директором Інституту за його наказом. Компетенція, процедурні питання та обов'язки секретаря Дирекції визначають ся Положенням про Дирекцію Інституту.

3.16. Основним структурним підрозділом Інституту є науковий відділ. У складі наукових відділів можуть створюватися лабораторії та сектори.

3.17. За рекомендацією Вченої ради у складі структурних підрозділів можуть створюватись творчі тематичні групи (колективи) за тематикою наукових досліджень.

3.18. Гранична чисельність працівників Інституту і фонд оплати праці затверджуються Державним комітетом архівів України.

3.19. Відносини адміністрації з трудовим колективом регулюються колективним договором.

4. Майно та кошти Інституту. Фінансово-господарська діяльність

4.1. Інститут користується на правах оперативного управління основними та обіговими фондами, іншим майном на умовах безстрокового користування без зміни його форми загальнодержавної власності, вартість яких фіксується в бухгалтерському балансі.

4.2. Джерелами формування майна і коштів є:

4.3. Інститут може користуватися кредитами банківських установ та інших кредиторів.

4.4. Інституту надається право:

4.5. Кошти, виручені від наукової, методичної, науково-інформаційної діяльності, використовуються на забезпечення основної наукової діяльності Інституту, розвиток матеріально-технічної і соціальної бази, підготовку наукових кадрів.

4.6. Інститут користується податковими пільгами відповідно до законодавства України.

4.7. Інститут, як наукова установа, звільняється від нарахування амортизації на повне відновлення основних засобів.

4.8. Інститут здійснює оперативний бухгалтерський та статистичний облік, у встановленому порядку складає і подає звіти.

5. Реорганізація та ліквідація Інституту

5.1. Реорганізація Інституту здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державного комітету архівів України.

5.2. Ліквідація Інституту проводиться за рішенням органів, що його створили, або на інших підставах, передбачених законодавством.

5.3. Інститут вважається ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.


На початок
На початок