Державна архівна служба України

НАКАЗ

04.07.2001

м. Київ № 58

Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах
   

Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5370, та у зв'язку з впорядкуванням оплати праці працівників архівних установ

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).
  2. Відповідальність за додержання центральними державними архівними установами цін покласти на їх директорів.


В. о. Голови Державного комітету
Г. В. Боряк


ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Помічник Голови Державного комітету України з правових питань
Г. І. Бєлоусова

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України
Г. В. Портнов

Начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
04.07.01 № 58

Ціни
на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

1. Ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій

з/п
Найменування видів робіт (послуг) Одиниця виміру Ціна
(грн., коп.)
1 Упорядкування документів і справ    
1.1 Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств загальнодержавного значення    
1.1.1 за період більше 10 років 1 іст. довідка 124-70
1.1.2 за період від 5 років до 10 років -"- 74-82
1.1.3 за період від 1 року до 5 років -"- 37-41
1.2 Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення Інструкція 99-76
1.3 Складання планів упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення План 49-88
1.4 Підготовка до впорядкування науково-технічної документації    
1.4.1 текстової 500 од. збер. 23-58
1.4.2 графічної 100 од. збер. 13-58
1.5 Підготовка до описування документів особового походження 1 архівний фонд1 37-41
1.6 Розробка схем систематизації для фондів і установ загальнодержавного значення Схема 37-41
1.7 Розробка схем систематизації справ фондів особового походження Схема 24-94
1.8 Визначення й уточнювання фондової належності документів і справ    
1.8.1 управлінської, творчої, науково-технічної документації 1 од. збер. 0-25
1.8.2 документів особовогопоходження2 1 документ 0-31
1.9 Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ3    
1.9.1 за фондами 10 од. збер. 0-15
1.9.2 усередині фондів - за роками або структурними частинами -"- 0-36
1.10 Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження 1 документ
100 аркушів
0-12
1-25
1.11 Проведення експертизи наукової і практичної цінності    
1.11.1 управлінської документації    
1.11.1.1 з поаркушним переглядом документів 1 од. збер. 0-50
1.11.1.2 без поаркушного перегляду документів 10 од. збер. 1-01
1.11.2 творчої документації 1 од. збер. 0-83
1.11.3 науково-технічної документації    
1.11.3.1 текстової    
1.11.3.1.1 з поаркушним переглядом документів 1 од. збер. 0-50
1.11.3.1.2 без поаркушного перегляду документів 10 од. збер. 0-56
1.11.3.2 графічної 10 аркушів 0-56
1.11.4 документів особового походження 10 документів 0-73
1.11.5 документів на особовий склад (у тому числі особових справ) 50 аркушів 0-37
1.11.5.1 з поаркушним переглядом документів 1 од. збер. 0-25
1.11.5.2 без поаркушного перегляду документів 10 од. збер. 0-40
1.12 Текстологічна робота в процесі описування документів особового походження    
1.12.1 І група складності4 1 арх. фонд5 87-29
1.12.2 ІІ група складності6 -"- 137-17
1.12.3 ІІІ група складності7 -"- 187-05
1.13 Атрибуція в процесі описування документів особового походження    
1.13.1 І група складності -"- 74-82
1.13.2 ІІ група складності -"- 112-23
1.13.3 ІІІ група складності -"- 149-64
1.14 Формування справ із розсипу документів та переформування справ    
1.14.1 з управлінською документацією 10 аркушів 0-16
1.14.2 з творчою документацією -"- 0-18
1.14.3 з науково-технічною документацією    
1.14.3.1 текстовою 10 од. збер. 0-11
1.14.3.2 графічною 10 аркушів 0-37
1.14.4 з документів особового походження 1 од. збер. 0-25
1.14.5 на особовий склад 50 аркушів 0-54
1.15 Систематизація аркушів у справі    
1.15.1 машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 100 аркушів 0-93
1.15.2 машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання -"- 1-56
1.16 Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо    
1.16.1 текстової документації 10 од. збер. 0-28
1.16.2 графічної документації 10 аркушів 0-56
1.17 Систематизація графічної документації всередині справ 10 аркушів 0-54
1.18 Складання заголовків справ    
1.18.1 управлінської документації 1 заголовок 0-42
1.18.2 творчої документації -"- 0-83
1.18.3 науково-технічної документації -"- 0-25
1.18.4 документів особового походження -"- 0-50
1.18.5 на особові справи 10 заголовків 0-90
1.19 Написання анотацій документів 1 анотація 0-44
1.20 Складання внутрішніх описів документів у справах    
1.20.1 з управлінською документацією 1 заголовок 0-15
1.20.2 з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження -"- 0-19
1.20.3 з графічною науково-технічною документацією 10 заголовків 1-07
1.20.4 у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів -"- 0-72
1.21 Описування книг    
1.21.1 з автографами 1 опис 0-17
1.21.2 без автографів 10 описів 1-07
1.22 Систематизація карток на справи    
1.22.1. за структурною і предметно-тематичною ознаками 10 карток 0-31
1.22.2 за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом -"- 0-19
1.23 Редагування заголовків справ    
1.23.1 з частковим перегляданням справ 10 заголовків 0-74
1.23.2 без переглядання справ -"- 0-44
1.24 Проставлення архівних шифрів на картках 10 карток 0-21
1.25 Фальцювання креслень у справах    
1.25.1 формату більше А-4 10 аркушів 0-36
1.25.2 формату більше А-І -"- 1-07
1.26 Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок 1 справа 0-13
1.27 Підшивання справ    
1.27.1 з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією 1 од. збер. 0-21
1.27.2 з нестандартними аркушами, графічною документацією -"- 0-54
1.27.3 документів особового походження -"- 0-36
1.28 Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами -"- 0-13
1.29 Нумерація аркушів у справах    
1.29.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 0-43
1.29.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 0-43
1.29.3 нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ 100 аркушів 0-98
1.29.4 графічної документації -"- 1-07
1.30 Перенумеровування аркушів у справах    
1.30.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 0-63
1.30.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 0-49
1.30.3 нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 100 аркушів 1-19
1.30.4 графічної документації -"- 1-43
1.31 Перевіряння нумерації у справах    
1.31.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 0-18
1.31.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 0-18
1.31.3 нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 100 аркушів 0-43
1.31.4 графічної документації -"- 0-21
1.32 Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів    
1.32.1 при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 1 обкладинка 0-15
1.32.2 при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи -"- 0-21
1.32.3 особових справ 10 обкладинок 0-77
1.33 Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів 10 аркушів 0-48
1.34 Систематизація справ усередині фондів установ 10 од. збер. 0-21
1.35 Систематизація справ у межах фондів особового походження    
1.35.1 за розділами опису -"- 0-28
1.35.2 усередині розділів описування -"- 0-28
1.36 Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ    
1.36.1. без проставлення штемпелів -"- 0-31
1.36.2. з проставленням штемпелів -"- 0-38
1.37 Картонування справ -"- 0-12
1.38 Перекартонування справ -"- 0-21
1.39 Написання ярликів 10 ярликів 0-72
1.40 Наклеювання ярликів на коробки -"- 0-51
1.41 Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню 10 од. збер. 0-28
1.42 Розміщення коробок або в'язок на стелажах 10 коробок (в'язок) 0-72
1.43 Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату8 10 од. збер. 0-21
1.44 Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів -"- 0-21
1.45 Складання описів справ    
1.45.1 на друкарській машинці 1 заголовок 0-15
1.45.2 з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) -"- 0-27
1.45.3 рукописних 10 заголовків 1-07
1.46 Складання передмов до описів фондів установ загальнодержавного значення 1 передмова 124-70
1.47 Складання списків скорочених слів до описів список, що включає до 30 найменувань 2-78
1.48 Складання покажчиків до описів    
1.48.1 спеціальних предметних 10 карток на поняття 1-04
1.48.2 коротких географічних -"- 0-79
1.48.3 "глухих" іменних -"- 0-79
1.49 Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів 10 од. збер. 0-25
1.50 Оформлення описів 1 опис 11-11
1.51 Складання топографічних покажчиків 10 карток 0-74
1.52 Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами 10 од. збер. 0-69
1.53 Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 1 позиція акта 0-28
1.54 Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню 10 од. збер. 0-15
1.55 Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ загальнодержавного значення 1 перелік 22-22
1.56 Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ 10 од. збер. 0-40
1.57 Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 1 акт 24-94
1.58 Складання актів про повернення документів власнику 1 акт 12-47
1.59 Складання актів про непоправні пошкодження документів -"- 6-24
1.60 Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи, загальнодержавного значення 1 нарад 18-71
1.61 Каталогізація документів    
1.61.1 відбір справ за описами 10 заголовків 0-07
1.61.2 складання карток за заголовками справ в описах 1 картка 0-16
1.61.3 складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису -"- 0-35
1.61.4 виявлення документів за справами 1 од. збер. 1-04
1.61.5 складання карток на виявлені документи 1 картка 0-39
1.61.6 індексування карток систематичного каталогу 10 карток 6-93
1.61.7 систематизація карток систематичного каталогу -"- 2-49
1.61.8 складання дублетних карток -"- 12-64
1.61.9 об'єднання інформації на тематичних картках 1 запис 0-10
1.61.10 редагування тематичних карток 10 карток 0-43
1.61.10.1 з індексуванням карток -"- 0-77
1.61.10.2 з перегляданням справ 1 картка 0-16
1.61.11 складання алфавітних карток 1 картка 0-07
1.61.12 складання іменних карток -"- 0-22
1.61.13 написання розподільних карток 1 розпод. 0-11
1.62 Кодування документної інформації    
1.62.1 за 5-ма заданими параметрами 1 значення 1-25
1.62.2 більш як за 5-ма заданими параметрами -"- 1-87
1.63 Забезпечення збереженості документів    
1.63.1 Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції 10 од. збер. 0-93
1.63.1.1 документів з основою, що руйнується 100 аркушів1 од. збер. 1-07
0-72
1.63.1.2 з нумерацією аркушів справ 1 од. збер.
100 аркушів
0-72
0-43
1.63.1.3 з перевіркою нумерації аркушів справ 1 од.збер.
100 аркушів
0-36
0-24
1.63.1.4 справ, що мають особливості в оформленні документів    
1.63.1.4.1 радянського періоду 1 од.збер.
100 аркушів
0-67
0-39
1.63.1.4.2 дорадянського періоду 1 од. збер.
100 аркушів
0-90
0-60
1.63.1.4.3 особового походження 1 од. збер.
100 аркушів
0-54
1-07
1.63.2 Підготовка документів з паперовою основою до мікрофільмування    
1.63.2.1 виявлення справ для мікрофільмування 100 описових статей описування 0-67
1.63.2.2 виявлення документів для мікрофільмування 100 аркушів 1-01
1.63.2.3 підготовка справ для мікрофільмування -"- 0-52
1.63.2.3.1 без виявлення дублетних примірників документів 1 од. збер.
100 аркушів
0-36
0-47
1.63.2.3.2 з виявленням дублетних примірників документів 1 од. збер.
100 аркушів
0-67
0-60
1.63.2.4 оформлення замовлень на мікрофільмування 10 од. збер.
100 аркушів
1-02
0-07
1.63.3 Перевіряння наявності мікрофільмів зі страхового фонду і з фонду користування (з оформленням результатів перевірки) 1 акт перевіряння на 100 бюксів 10-57
1.63.4 Перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду, фонду користування    
1.63.4.1 з переглядом на монтажному столі 1 000 кадрів 0-41
1.63.4.2 без перегляду на монтажному столі -"- 0-72
1.63.5 Приймання справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції 1 од. збер 0-13
1.63.6 Приймання особливо цінних справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції -"- 0-36
1.63.7 Проставлення відмітки про мікрофільмування в описах справ 100 описових статей 1-71
1.63.8 Виявлення особливо цінних документів    
1.63.8.1 управлінської і науково-технічної документації 1 од. збер.
10 заголов.документів
0-31
0-21
1.63.8.2 документів особового походження 1 од. збер.
100 заголов.документів
0-36
3-37
1.63.9 Проставлення відмітки "ОЦ" (особливо цінні) на справах 10 од. збер. 0-24
1.63.10 Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння 1 акт на 100 од. збер. 3-70
1.63.11 Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи -"- 9-62
1.63.12. Знепилювання справ 100 од. збер. 1-08
1.63.13. Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання    
1.63.13.1. за період від 1 до 5 років 100 од. збер. 106-69
1.63.13.2. за період від 5 до 10 років -"- 198-29
1.63.13.3. за період від 10 до15 років -"- 289-89
1.64 Підготовка номенклатур справ установ    
1.64.1 проведення організаційної роботи в установах загальнодержавного значення 1 установа 9-35
1.64.2 складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ загальнодержавного значення 1 план 12-47
1.64.3 розроблення схем побудови номенклатур справ установ 1 схема 37-41
1.64.4 визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання    
1.64.4.1 з поаркушним перегляданням 1 од. збер. 0-50
1.64.4.2 без поаркушного переглядання справ 10 од. збер. 1-01
1.64.5 складання заголовків справ і документів 1 заголовок 0-42
1.64.6 групування документів за ознаками формування справ 10 документів 0-62
1.64.7 систематизація карток на справи з заголовками    
1.64.7.1. за структурною і тематичною ознаками 10 карток 0-31
1.64.7.2. за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом -"- 0-13
1.64.8 редагування заголовків 10 заголовків 1-00
1.64.9 погодження статей номенклатур справ з установами 1 стаття 0-16
1.64.10. індексування статей номенклатур справ 10 статей 0-78
1.64.11. складання вказівок про застосування номенклатур справ 1 вказівка 37-41
1.64.12. оформлення номенклатур справ 1 номенклатура 12-47
1.65 Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах загальнодержавного значення 1 звіт 33-34
2. Ціни на роботи та послуги з технічного оформлення робіт

з/п
Найменування видів робіт (послуг) Одиниця виміру Ціна
(грн., коп.)
2.1 Передрук документів на машинописних пристроях    
2.1.1 І група складності 100 машинописних сторінок 25-57
2.1.2 ІІ група складності -"- 33-57
2.2 Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях 100 машинописних сторінок  
2.2.1 І група складності 100 машинописних сторінок 63-18
2.2.2 ІІ група складності -"- 82-63
2.3 Звірення документів після надрукування    
2.3.1 І група складності -"- 23-87
2.3.2 ІІ група складності -"- 35-80
2.4 Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів    
2.4.1 на управлінську документацію 10 заголовків 0-39
2.4.2 на творчу, науково-технічну, особового походження документацію -"- 0-54
2.4.3 особових справ -"- 0-28
2.5 Просте оправлення справ 1 од. збер. 0-72

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України
Г. В. Портнов


1Обсягом 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку описування, а за підсумками описування біля 200 од. зберігання (із розрахунку 50 аркушів у одній справі) повернутися...

2за умов зберігання документів у стані розсипу повернутися...

3за умови безсистемного зберігання документів в установі повернутися...

4І група складності документів: машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст повернутися...

5Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг документів), а за підсумками описування біля 200 од. збер. (із розрахунку 50 аркушів в 1 од. збер.) повернутися...

6ІІ група складності документів: машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання до 50% тексту повернутися...

7ІІІ група складності документів: машинописний та рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені повернутися...

8Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні справ з одного поверху установи на інший повернутися...


На початок
На початок