Державна архівна служба України

НАКАЗ

5.07.2001

м. Київ № 59

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 26 червня 2001 р. "Про результати перевірки науково-дослідної та організаційної діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства"
   

  1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 26 червня 2001 року "Про результати перевірки науково-дослідної та організаційної діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства" (додається).
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Голови
Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 26 червня 2001 р.

Про результати перевірки науково-дослідної
та організаційної діяльності Українського
науково-дослідного інституту архівної справи
та документознавства

Заслухавши інформації заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка та директора УНДІАСД В. П. Ляхоцького, колегія відзначає, що керівництвом та колективом інституту проведена певна робота з організації діяльності наукової установи, планування та проведення наукових досліджень, технічного та господарського забезпечення тощо.

У науковому доробку інституту - близько 50 видань. Це - збірники статей, матеріали конференцій, методичні та нормативні розробки, монографії. Інститутом започатковані щорічні "Студії з архівної справи та документознавства", серійне археографічне видання "Пам'ятки". До безумовних здобутків слід віднести підготовку підручника "Архівознавство"; термінологічного словника "Архівістика"; міжвідомчого наукового збірника "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство", серійних видань - "Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела", "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки", бібліографічних покажчиків; першого тому біобліографічного словника "Українські архівісти".

Під грифом інституту побачили світ 15 методичних посібників та нормативних розробок. Серед них - переліки типових документів, типових номенклатур справ, типові норми часу і виробітку, альбом стандартних форм; методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток до Державного реєстру національного культурного надбання; розробка системи планово-звітної документації, низка інших важливих документів.

У співпраці зі Спілкою архівістів України, науковими інституціями та іншими установами інститутом проведено міжнародну наукову конференцію "Національна архівна спадщина: проблеми збереження", Всеукраїнську наукову конференцію "Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921)", наукову конференцію молодих дослідників "Архів і особа", нараду-семінар "Концепція системної комп'ютеризації архівної справи в Україні", семінар-презентацію "Сучасні технології фіксації, обробки та зберігання документної інформації", Круглий стіл з концепції захисту національних інтересів України в архівній справі, ряд засідань термінологічного семінару.

Інститут взяв участь у розробленні "Програми збереження бібліотеч них та архівних фондів на 2000-2005 роки", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716.

Провідний напрямок діяльності інституту склали дослідження з історії архівної справи, що є закономірним явищем для початкового етапу розгортання його діяльності. У науковому доробку інституту превалює саме історико-архівознавча тематика. Другий напрямок - методичні розробки та підготовка нормативних документів галузі. Певні результати інститут має і в цій галузі.

Загалом позитивно оцінюючи створення галузевої науково-дослідної установи, віддаючи належне сумлінній праці досвідчених науковців, а також важливим здобуткам УНДІАСД, колегія водночас констатує, що в організації основної діяльності інституту мають місце серйозні недоліки і прорахунки.

Не задовольняються потреби галузі в прикладних наукових розробках. Систематично не виконується план науково-дослідної та методичної роботи. З 57 запланованих на 1996-2000 рр. тем 26 не підготовлено.

У плануванні та організації науково-дослідної та методичної роботи інституту мають місце суттєві прорахунки, що свідчить про неготовність керівництва інституту повністю і ефективно організувати виконання покладених на нього завдань. Низька результативність наукових розробок значної кількості науковців. Частина з них не залишила по собі жодної завершеної роботи або бодай публікації.

Проекти низки нормативно-методичних документів готуються з порушенням термінів, не проходять необхідних етапів експертизи. Майже 50% робіт, поданих інститутом на розгляд Методичної комісії Держкомар хіву, було повернено на доопрацювання.

Незадовільно виконується замовлення Держкомархіву на розробку науково-дослідних робіт. Із 27 таких тем виконано тільки 12. В той же час у доробку УНДІАСД наявні публікації, тематика яких виходить за межі профілю інституту. Позапланова проблематика розробляється за рахунок планів державного замовлення, що є неприпустимим для галузевої науково-дослід ної установи.

У перспективних і поточних планах інституту відсутні прогностичні розробки, зокрема з таких актуальних питань, як проблеми створення, функціонування і зберігання електронних документів, інформатизація архівної справи. До методичного супроводу важливих галузевих програм, зокрема підготовки довідників про склад і зміст архівних фондів, інститут прилучився лише останнім часом, та й то за ініціативою Держкомархіву.

Відсутність раціональної пріоритизації досліджуваної тематики, систематичне пролонгування термінів виконання першочергових тем спричинилося до критичного стану розробки "Основних правил роботи державних архівів", схеми єдиної класифікації документів НАФ, інших надзвичайно актуальних для галузі нормативно-методичних документів.

Практичне впровадження результатів досліджень, широка апробація в архівних установах, врахування критичних оцінок і зауважень архівістів -практиків не стали предметом серйозної уваги керівництва інституту.

Істотні недоліки мають місце у доборі кадрів. Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється не за конкурсом. Мали місце порушення трудового законодавства при прийнятті і звільненні з посади працівників. Залишається неприпустимо високою плинність кадрів. Якщо по державних архівних установах цей показник складає в цілому 10%, то в інституті за ці роки його склад оновився тричі.

Не проведена атестація наукових працівників. Відсутні плани та звіти роботи з кадрами. Відсутні положення про деякі відділи та посадові інструкції на певні категорії працівників.

Не організовано належного контролю за виконанням доручень та наказів керівництва Держкомархіву, що призводить до грубих порушень виконавської дисципліни.

Колегія вирішує:

  1. Роботу УНДІАСД з організації основної діяльності визнати незадовільною.
  2. Доручити керівництву УНДІАСД зосередити увагу на розв'язанні наступних питань:
  3. Зобов'язати керівництво УНДІАСД провести у 2002 році аудиторсь ку перевірку фінансової діяльності інституту.
  4. Рекомендувати Держкомархіву України за суттєві недоліки в організації роботи інституту вжити заходів дисциплінарного впливу щодо керівництва УНДІАСД.
  5. Організаційно-аналітичному відділу (Новохатський К. Є.) посилити контроль за станом виконання державного замовлення Держкомархіву та надання консультативно-методичної допомоги інституту.

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок