Державна архівна служба України

НАКАЗ

27.07.2001

м. Київ № 61

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 25 липня 2001 р. "Про створення Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог""
   

  1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 25 липня 2001 року "Про створення Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог"" (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В. о. Голови Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 25 липня 2001 р.

Про створення Інформаційної системи
"Центральний фондовий каталог"

Колегія Держкомархіву України відзначає, що в умовах розбудови незалежної держави, творення нового суспільства набуває гостроти питання залучення до інформаційного обігу й використання усієї сукупності джерел з історії України, що складають Національний архівний фонд.

Формування єдиної інформаційної системи Національного архівного фонду України є об'єктивною закономірністю та настійною необхідністю.

З 2000 р. Держкомархів розпочав створення електронної версії Центрального фондового каталога - Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог" (ІС ЦФК), що інтегруватиме окремі сегменти фондових каталогів архівних установ України.

На виконання Указів Президента України № 887/2000 від 14.04.2000 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади" і № 928/2000 від 31.07.2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", а також Розпорядження Президента України № 273/2000-рп від 2 вересня 2000 р. "Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи" проведено апробацію попередньої версії програми "Архівні фонди України", розробленої в Держкомархіві України з метою накопичення інформації, яка надалі має ввійти до базового блоку Інформаційної системи - електронної версії Центрального фондового каталога; проведено всеукраїнський семінар з цього питання та апробацію програмно-методичних підходів і засад.

Розроблено й подано до Державного комітету зв'язку та інформатизації України три проекти щодо інформатизації архівної галузі в 2002-2004 рр., спрямовані на розвиток Інтернет-технологій в архівах і створення розгалуженої комунікаційної мережі веб-серверів; створення типової моделі автоматизації державного архіву обласного рівня; створення інформаційної системи ЦДІАК та ЦДІАЛ з обладнанням сучасних робочих місць, встановленням серверів баз даних, побудовою локальних та глобальних мереж і об'єднання їх в єдину систему з центром в Держкомархіві України. Усі проекти пройшли експертизу і включені до відповідних національних програм.

Накопичено й певний практичний досвід в архівних установах. Так, станом на 2001 р. силами працівників відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву України до бази даних ЦФК введено фондовий каталог (7,3 тис. фондів) Державного архіву Київської області;

Кам'янець-Подільський міський архів першим провів роботу згідно з програмою "Архівні фонди України" і завершив на нинішньому етапі створення електронної версії фондового каталога.

Загалом, облікові бази даних створені і функціонують у 15 державних архівах (ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, держархівах Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Черкаської, Чернігівської областей, Кам'янець-Подільському міському архіві). Майже всі облікові комп'ютерні системи структурно базуються на основному обліковому документі архіву - аркуші фонду.

За попередніми даними, в облікових базах державних архівів представлено близько 40 тис. фондів, тобто приблизно 20% від їх загальної кількості.

Разом з тим колегія констатує, що зроблено лише перший крок на шляху створення ІС ЦФК. Є потреба у подальшому розвитку програмного та лінгвістичного забезпечення системи, створенні робочої групи для методичного та практичного забезпечення ІС ЦФК, надання необхідної допомоги державним архівам з цього питання.

Враховуючи винятково важливе значення створення Інформаційної системи на базі ЦФК Держкомархіву України, колегія вирішує:

  1. Вважати створення Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог" одним із пріоритетних напрямів інформатизації архівної галузі.
  2. УНДІАСД (В. П. Ляхоцький), Центру інформаційних технологій (Ю. І. Забенько ) до кінця 2001 р. розробити структуру бази даних ІС ЦФК, узгоджену з Міжнародним стандартом описування архівних документів ISAD(G); до 1 квітня 2002 р. створити і подати модель ІС ЦФК з базовим блоком даних.
  3. Затвердити склад робочої групи для методичного забезпечення і супроводу ІС ЦФК (додаток 1).
  4. Хід роботи щодо створення ІС ЦФК обговорити на міжнародній науковій конференції "Архіви - складова інформаційних ресурсів" у жовтні ц. р.
  5. ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Державному архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, держархівам Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Черкаської, Чернігівської областей, Кам'янець-Подільському міському архіву конвертувати інформацію існуючих облікових баз даних згідно з рекомендаціями (додаток 2) у таблицю програми "Архівні фонди України" та до 01.12.2001 р. надіслати нові версії баз до Держкомархіву України; до отримання наступної версії програми "Архівні фонди України" усі роботи з подальшого наповнення баз у цій програмі припинити.
  6. ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівам Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя, галузевим державним архівам розпочати роботу зі створення електронної версії фондового каталога архіву і представити результати роботи до 01.01.2002 р.
  7. Редколегії "Вісника Державного комітету архівів України" висвітлювати на своїх сторінках хід робіт зі створення ІС ЦФК.
  8. Загальний контроль за процесом створення Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог" залишаю за собою.

Заступник голови колегії,
в. о. Голови Держкомархіву України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


Додаток 1
до п. 3 рішення колегії
Держкомархіву України
від 25 липня 2001 р.

СКЛАД
робочої групи зі створення Інформаційної системи
"Центральний фондовий каталог"

Боряк Г. В. - заст. Голови Держкомархіву України (керівник)

Захарченко Т. М. - головний спеціаліст відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву України
(заступник керівника)

Забенько Ю. І. - керівник Центру інформаційних технологій

Зубченко К. І. - заступник директора Держархіву Київської області

Матяш І. Б. - заступник директора УНДІАСД

Музичук О. В. - директор ЦДІАК України

Папакін Г. В. - нач. відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України

Рижкова Г. П. - нач. відділу зберігання та обліку НАФ Держкомархіву України

Христова Н. М. - зав. відділом науково-довідкового апарату та обліку документів УНДІАСД

Щербина О. С. - архівіст І категорії ЦДАГО України


На початок
На початок