Державна архівна служба України

НАКАЗ

23.11.2001

м. Київ № 91

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 листопада 2001 р. "Про хід підготовки національного стандарту архівного описування та перспективи використання державними архівами України міжнародного стандарту ISAD(G)"
   
  1. Оголосити до відома та виконання рішення колегії Держкомархіву України від 21 листопада 2001 р. "Про хід підготовки національного стандарту архівного описування та перспективи використання державними архівами України міжнародного стандарту ISAD(G)"
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України (Папакін Г. В.).

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


Рішення
колегії Державного комітету архівів України

від 21 листопада 2001 р.

Про хід підготовки національного стандарту архівного описування
та перспективи використання державними архівами України
міжнародного стандарту ISAD(G)

Заслухавши доповідь начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Державного комітету архівів України Г. В. Папакіна та співдоповідь заступника директора УДНДІАСД Н. М. Христової про стан розроблення національного стандарту архівного описування та перспективи застосування державними архівами України міжнародного стандарту архівного описування ISAD(G), колегія відзначає, що в Україні досі відсутній стандарт на такий важливий вид архівної роботи, як всебічне і багаторівневе описування архівних документів та фондів. Воно здійснюється за правилами, розробленими ще за часів колишнього СРСР, які не відповідають нинішнім вимогам, не враховують сучасної міжнародної та вітчизняної практики, не орієнтовані на комп'ютерні технології. З огляду на це з метою уніфікації описування задля більш ефективного пошуку й обміну інформацією про склад і зміст архівних документів, а також створення єдиних інформаційно-пошукових систем як у межах держави, так і міжнародних, Держкомархів України включив до плану науково-дослідної та методичної роботи УДНДІАСД на 2000 р. розроблення такого стандарту. Його завданням є визначення структури описової статті та різноманітних інформаційних характеристик, необхідних для розкриття змісту і форми архівних документів, встановлення правил передавання архівної інформації.

Протягом 2000–2001 рр. був здійснений переклад нової редакції міжнародного стандарту архівного описування ISAD(G), затверджено технічне завдання, схвалене Методичної комісією Держкомархіву. Підготовлено першу редакцію національного стандарту, яка у квітні–червні 2001 р. пройшла апробацію у державних архівних установах системи Держкомархіву та Національної академії наук, разом у 12 організаціях, від яких надійшли відгуки. Отримано 46 пропозицій і зауважень, з них враховано 23, частково враховано 8, відхилено 15. Нині підготовлено другу редакцію стандарту, в якій змінено ступінь відповідності стандарту міжнародному аналогу – з нееквівалентного на модифікований; введено новий розділ – національний вступ (згідно з вимогами ДСТУ 1.7–2001), внесено зміни відповідно до пропозицій установ, що надіслали свої відгуки на першу редакцію проекту стандарту.

Остаточно визначено, що об'єктом стандартизації є правила описування архівних документів для традиційних та електронних обліково-пошукових систем. Ці загальні правила призначені для описування всіх архівних документів незалежно від виду носія чи обсягу одиниць описування. У подальшому планується створення окремих правил описування спеціальних видів документів (картографічних, аудіовідеодокументів, машиночитаних документи, актових документів тощо).

Згідно з Технічним завданням у грудні 2001 р. передбачено подання проекту на затвердження до Держстандарту України, у 2002 р. – набуття ним чинності.

Згаданий стандарт має найбільш високий ступінь відповідності схваленому Міжнародною радою архівів Загальному міжнародному стандарту архівного описування (international standard archival description ISAD(G)-99). Попри певні відмінності щодо викладу змісту та структури, він не суперечить зарубіжному аналогові.

Разом з тим міжнародний стандарт становить також самостійну цінність для державних архівів України з огляду на свою універсальність та вживаність у більшості архівів світу. Він вже був використаний при описуванні фондів ЦДІАК та ЦДІАЛ для міжнародної програми "Відновлення Пам’яті Польщі". Подальше його впровадження планується також в рамках іншої багатосторонньої програми – "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи", зокрема, і його інтегральної частини "Проект Архів Радзивіллів". Він знайде застосування і під час підготовки архівних довідників, орієнтованих на іноземного користувача.

Виходячи з надзвичайної важливості національного та міжнародного стандартів архівного описування для подальшої діяльності державних архівів та всіх архівних установ,
колегія вирішує:

  1. Схвалити заходи щодо розроблення Державного стандарту України "Правила описування архівних документів" та застосування Загального міжнародного стандарту архівного описування (international standard archival description ISAD(G)-99), проведені УНДІАСД протягом 2000–2001 рр.
  2. Рекомендувати Методичній комісії Держкомархіву до кінця 2001 р. заслухати інформацію про останню редакцію Державного стандарту України "Правила описування архівних документів".
  3. Зобов'язати відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (Папакін Г. В.), УНДІАСД (Матяш І. Б.) контролювати дотримання графіку офіційного затвердження Державного стандарту України "Правила описування архівних документів" у 2002 р.
  4. Доручити УНДІАСД (Матяш І. Б.) підготувати у 2003 р. Настанови щодо застосування Державного стандарту України "Правила описування архівних документів".
  5. Передбачити у перспективних планах Держкомархіву та УНДІАСД на 2002–2003 рр. проведення семінару з питань практичного впровадження Державного стандарту України "Правила описування архівних документів".
  6. Вжити заходів щодо подальшого широкого оприлюднення і підтримки схваленого Міжнародною радою архівів Загального міжнародного стандарту архівного описування (international standard archival description ISAD(G)-99), а саме:

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок