Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.02.2003

м. Київ № 26

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 12 лютого 2003 р. "Про підсумки роботи архівних установ у 2002 році та їх завдання на 2003 рік"
   
 1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 12 лютого 2003 р. "Про підсумки роботи архівних установ у 2002 році та їх завдання на 2003 рік" (додається).
 2. Керівникам архівних установ внести зміни, що випливають з цього рішення, до планів їх діяльності на 2003 рік.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 12 лютого 2003 р.

Про підсумки роботи архівних установ
у 2002 році та їх завдання на 2003 рік

Архівні установи України в цілому виконали завдання, визначені на 2002 рік, і забезпечили подальше реформування архівної справи відповідно до сучасних вимог. Проведено певну роботу з удосконалення підзаконної нормативної бази діяльності архівних установ.

Зміцненню матеріально-технічної бази архівних установ сприяла реалізація заходів на виконання Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. "Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи", Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки та аналогічних регіональних програм.

У 24 держархівах виконано ремонти приміщень. Найбільш результативно цю роботу проведено в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській областях. Нові та додаткові приміщення загальною площею 4 тис. кв. м отримали 82 архівні відділи. Завершено переобладнання та оснащення додаткового архівосховища в Держархіві Чернігівської області. У ході будівництва приміщення Держархіву м. Севастополя освоєно 250 тис. грн.

Здійснено ревізію технічного стану електромережі та електрообладнання, технічних засобів протипожежного захисту. Відремонтовано та встановлено нові системи пожежної сигналізації у 67 архівних установах, оброблено вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції 21 архівної будівлі.

У 15 держархівах взято на облік 438 справ і 1534 документи для внесення до Державного реєстру національного культурного надбання.

Проведено комплексне обстеження стану фондів державних архівів, документів НАФ у музеях та бібліотеках системи Мінкультури України.

33 архівні установи придбали комп'ютерну техніку. До електронної версії ЦФК введено інформацію понад 60 тис. аркушів фондів. Завершили цю роботу ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Донецької області, мм. Києва і Севастополя, Кам'янець-Подільський міськархів.

До архівних установ надійшло 633 тис. одиниць зберігання різних видів документів. Більшість держархівів областей завершили цільову комплексну експертизу фондів.

Значні обсяги управлінської документації описано в держархівах Миколаївської області та м. Києва, архівних установах низової ланки Донецької, Тернопільської й Чернігівської областей, особового походження - в Держархіві Херсонської області.

Зросли обсяги ініціативного інформування у ЦДКФФА, ЦДНТА, держархівах Вінницької, Київської та Черкаської областей, м. Севастополя, архівних установах низового рівня Вінницької, Полтавської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Херсонської областей; підготовки виставок в архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад Вінницької, Волинської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей, публікацій у пресі, підготовлених у ЦДІАЛ, архівах Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Полтавської, Чернігівської областей, м. Севастополя, архівних установах низової ланки Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Хмельницької областей.

Архівними установами розглянуто 266,5 тис. звернень громадян із соціально-правовими запитами і надано 185 тис. позитивних довідок.

Друком вийшли путівник Держархіву Сумської області, "Руська (Волинська) метрика", перший випуск внутрішніх описів актових книг ЦДІАК, "Кінолітопис" (ЦДКФФА), пофондовий покажчик "Музей-архів переходової доби" (Держархів Київської області), довідник "Особові фонди Державного архіву Кіровоградської області", кілька документальних видань ЦДАГО, підручник "Архівознавство", "Нариси історії архівної справи в Україні".

Разом з тим, у діяльності державних архівних установ залишається низка проблем і недоліків.

ЦДІАЛ, ЦДНТА та ЦДАМЛМ не мають власної матеріальної бази. Не змінилася загальна ситуація із будівництвом приміщень держархівів Київської, Тернопільської областей і м. Севастополя. Затягується облаштування сховищ Держархіву Івано-Франківської області. Держархів Закарпатської області не отримав коштів для реконструкції приміщення в м. Ужгороді. Не було відкрито фінансування робіт з освоєння приміщень, наданих раніше держархівам Харківської, Чернівецької областей і м. Києва. Не вирішено питання щодо заміни аварійного приміщення Держархіву Одеської області.

Не зменшується кількість архівних споруд, що потребують капітального ремонту. Завантаженість сховищ 6 державних архівів перевищила гранично допустимі норми.

Завдання Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр. та 12 обласних програм не були профінансовані.

Від центральних контрольних пультів охоронної і пожежної сигналізації відключено ЦДАМЛМ, держархіви Житомирської, Київської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей та 122 архівні відділи райдержадміністрацій та міськрад. Оснащеність архівосховищ сучасними системами пожежегасіння є мінімальною.

ЦДАВО, ЦДНТА, держархіви Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської областей не створюють електронні версії фондових каталогів. 13 держархівів досі не мають засобів електронного поштового зв'язку.

Не комплектувалися документами держархіви Івано-Франківської, Тернопільської областей, міста Києва. Не виконали планів прийому окремих видів документів держархіви Донецької, Житомирської, Закарпатської, Харківської областей. У Луганській, Одеській областях погіршилися показники роботи архівних підрозділів підприємств, установ та організацій. Архівні установи приділяють недостатню увагу контролю за станом діловодства в установах.

Повільно проводиться робота зі створення трудових архівів, а також архівних відділів райдержадміністрацій у мм. Києві і Севастополі.

Не виконано плани з описування управлінської документації у ЦДАГО, ЦДІАК, документів особового походження - у ЦДАВО. Держархів Закарпатської області взагалі не займався цією роботою.

Не здійснювали ініціативного інформування центральні історичні архіви, держархіви Дніпропетровської, Закарпатської, Харківської областей, архівні відділи районних адміністрацій і міських рад у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Затягнулося видання путівників ЦДАМЛМ, Держархіву Тернопільської області, Галузевого державного архіву МВС, перевидання довідника "Архівні установи України". Не розпочато підготовку путівника ЦДАВО, повільно ведеться ця робота у держархівах Вінницької, Рівненської, Харківської, Херсонської областей, а Держархів Закарпатської області навіть не планує її.

Продовжується процес старіння кадрів, кількість архівістів пенсійного та передпенсійного віку складає понад 30 відсотків. Тільки 18 відсотків керівників і спеціалістів мають освіту за спеціальностями архівознавство, документознавство, історія.

Колегія вирішує:

 1. Схвалити План розвитку архівної справи в Україні на 2003 рік, План науково-дослідної та методичної роботи державних архівних установ України на 2003 рік, План науково-видавничої роботи державних архівних установ України на 2003 рік, План роботи з кадрами державних архівних установ України на 2003 рік.
 2. Звернути увагу Держархіву Закарпатської області (Делеган М. В.) на неприпустимість ігнорування галузевих програм, зокрема, інформатизації архівної справи.
 3. Керівникам архівних установ:
  - забезпечити впровадження затвердженої підзаконної нормативної бази діяльності архівних установ;
  - вжити заходів для подальшого розширення номенклатури та збільшення обсягів надання платних послуг юридичним і фізичним особам;
  - забезпечити своєчасне подання обґрунтованих пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази архівів до бюджетних запитів областей під час формування Державного бюджету на 2004 рік; наполегливіше вирішувати питання фінансування регіональних програм збереження архівних фондів;
  - вжити заходів для забезпечення надійності експлуатації інженерних мереж і комунікацій архівних будівель, посилення пожежної безпеки архівів;
  - організувати усунення недоліків, виявлених у ході комплексного обстеження стану архівних фондів;
  - активізувати виявлення унікальних документів (ЦДКФФА, Держархів Луганської області), забезпечити своєчасність подання переліків виявлених унікальних документів (ЦДАВО, Держархів Закарпатської області) для внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання;
  - завершити протягом 2003 р. наповнення електронних версій фондових каталогів; активізувати їх інтеграцію до базового блока інформаційної системи .Центральний фондовий каталог.; ЦДАВО, ЦДНТА, держархівам Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської і Тернопільської областей розпочати створення у прискореному режимі електронних версій фондових каталогів;
  - провести обстеження стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться у зонах їх комплектування, здійснити заходи, спрямовані на докорінне його поліпшення;
  - забезпечити поповнення НАФ документами юридичних і фізичних осіб, незалежно від форми власності, затвердження нових списків джерел комплектування і планомірний прийом від них документів, внесених до НАФ;
  - завершити експертизу цінності документів первинних партійних організацій КПРС;
  - забезпечити протягом 2003 р. безумовне впровадження електронного зв'язку;
  - взяти під особистий контроль виконання завдань за програмою "Архівні зібрання України", передусім підготовку путівників, анотованих реєстрів описів, міжархівних довідників;
  - забезпечити завчасне інформування Держкомархіву про заплановані заходи для повідомлення засобів масової інформації та громадськості.
 4. Керівництву УНДІАСД:
  - продовжити роботу щодо покращення організації наукових досліджень, наближення їх тематики до нагальних потреб створення архівної практики;
  - передбачити розгортання дослідження проблем створення, функціонування і зберігання електронних документів.
 5. Керівництву, начальникам відділів Держкомархіву:
  - забезпечити подання Кабінету Міністрів України в установлені строки проекту Закону України "Про загальне діловодство";
  - розробити Стратегію розвитку архівної справи і діловодства в Україні до 2011 року, організувати розроблення регіональних стратегій розвитку цієї сфери;
  - скласти на підставі обґрунтованих пропозицій центральних державних архівних установ і подати бюджетний запит на 2004 рік, забезпечити підтримку потреб архівної справи під час формування проекту Державного бюджету на 2004 рік;
  - прискорити подання Кабінету Міністрів України пропозицій про доповнення переліку платних послуг, що надаються державними архівними установами, та порушити перед Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції питання щодо зміни методики визначення цін на зазначені послуги;
  - завершити розроблення нормативно-правових актів та методичних посібників, що випливають з вимог Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", забезпечити їх впровадження у практику діяльності архівних установ;
  - організаційно-методично забезпечити суцільне обстеження стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях;
  - забезпечити узгоджене з російськими колегами виконання заходів, пов'язаних з Роком Російської Федерації в Україні.

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок