Державна архівна служба України

НАКАЗ

26.03.2003

м. Київ № 48

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19 березня 2003 р. "Про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2003 роках"
   
 1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 березня 2003 р. "Про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2003 роках".
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 19 березня 2003 р.

Про стан виконання законів України,
актів і доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України
у 2002-2003 роках

Колегія зазначає, що діяльність Держкомархіву України спрямована на забезпечення практичних позитивних результатів у реалізації завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України. У 2002 році та за 2 місяці 2003 року отримано 813 законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Уряду. З них таких, що вимагали виконання з боку Держкомархіву 205; виконано 200, знаходяться на виконанні 5, виконано невчасно 1 завдання.

Під контролем перебуває виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16 січня 2002 р. № 174/3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи""; від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ: з 7 пунктів цього доручення виконано 4. У січні 2002 року було розроблено заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи""; у січні 2003 року на засіданні колегії Держкомархіву обговорено питання про виконання заходів Держкомархіву та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації цього Закону.

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2000 р. № 549 "Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України" та Тимчасових методичних рекомендацій щодо деяких питань виконання вимог актів Президента України, які регламентують організацію та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень, Держкомархівом щоквартально подається інформація до Головного контрольного управління Адміністрації Президента України про стан виконання актів та доручень Президента України. У минулому році виконано 5 документів, які були на контролі у Головному контрольному управлінні Адміністрації Президента України. У цьому році продовжується виконання Указу Президента України від 13 березня 2002 р. № 239/2002 "Про створення літопису народної пам.яті": на засіданні колегії 17 квітня 2002 р. обговорено та затверджено наказом План заходів державних архівних установ на виконання цього Указу. Зокрема, у квітні 2003 р. заплановано проведення УНДІАСД Міжнародної наукової конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції".

Відповідно до функціональних обов.язків та наказу Держкомархіву від 11 червня 2002 р. № 44 контроль за повнотою та результативністю виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Уряду (аналітичний контроль або моніторинг), здійснюють відділи Держкомархіву, контроль за строками виконання - відділ кадрового та діловодного забезпечення (технічний контроль). Наказом Комітету від 15 січня 2003 р. № 7к роботу з контролю за виконанням актів і доручень Президента України та Уряду тимчасово, до створення сектора документаційного забезпечення та контролю за виконанням, покладено на провідного спеціаліста відділу кадрового та діловодного забезпечення. Застосовується практика упереджувального контролю - для щотижневої наради відділом кадрового та діловодного забезпечення готується інформація з переліком документів, виконання яких передбачено наступного тижня.

Разом з тим, колегія відзначає, що все ще мають місце суттєві недоліки у виконанні законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України.

Не в повному обсязі виконано доручення Кабінету Міністрів України від 16 січня 2002 р. № 174/3. Терміни виконання завдань, передбачених цим дорученням, квітень-липень 2002 року, але більшість завдань не виконано вчасно, деякі з них неодноразово потребували офіційного продовження терміну виконання. У 2002 році стався прикрий випадок невиконання звернення Міжфракційного депутатського об'єднання "Електронна Україна" Верховної Ради України від 14 вересень 2002 р. № 06-25/49-28. У Держкомархіві відсутня електронна система контролю виконання актів і доручень Президента України та Уряду.

Колегія вирішує:

 1. Забезпечити неухильне виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, систематично аналізувати і перевіряти стан цієї роботи (начальники відділів Держкомархіву).
 2. Відповідно до законодавства притягати до відповідальності посадових осіб, з вини яких не забезпечується належна реалізація законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України (керівництво Держкомархіву, відділ кадрового та діловодного забезпечення).
 3. Враховувати під час розгляду питань щодо матеріального та іншого заохочення працівників якість і своєчасність підготовки проектів нормативно-правових актів, виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів України (керівництво Держкомархіву).
 4. Протягом 2003 року запровадити систему електронного діловодства у Держкомархіві, складовою частиною якої має бути електронна система контролю виконання актів і доручень Президента України та Уряду (керівництво Держкомархіву, відділ кадрового та діловодного забезпечення).
 5. Відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу № 5 засідання Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2003 р.):
  - забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України у частині, що визначає порядок підготовки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів (помічник Голови Держкомархіву);
  - запровадити разом з упереджувальним контролем щотижневе прове дення аналізу стану виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра України (керівництво Держкомархіву, начальники відділів).
 6. Розглянути у другому півріччі 2003 року на засіданні колегії Держкомархіву питання про стан виконання актів, доручень Президента України, Уряду, власних рішень апаратом Держкомархіву та установами сфери його управління (відділ кадрового та діловодного забезпечення).
 7. Забезпечити інформування державних архівних установ щодо законів України, актів та доручень Президента України та Уряду, які виконуються Держкомархівом (відділ кадрового та діловодного забезпечення).

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок