Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.10.2004

м. Київ № 110

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 жовтня 2004 р. "Про стан роботи з кадрами в державних архівних установах"
   

 1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 19 жовтня 2004 року "Про стан роботи з кадрами в державних архівних установах" (додається).
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету  Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

від 19 жовтня 2004 р.

Про стан роботи з кадрами в державних архівних установах

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрів Держкомархіву України Л. А. Кисельової про стан роботи з кадрами, колегія відзначає, що ця робота здійснюється відповідно до вимог законодавства про працю, про державну службу, підзаконних нормативно-правових актів та Плану роботи з кадрами державних архівних установах України на 2004 рік.

В державних архівних установах України працює 2834 особи: з них 2691 – бюджетний працівникив; 1610 – держслужбовців; 143 – працівники госпрозрахункових підрозділів. 83% всіх працюючих – жінки. Працівники керівного складу і більшість спеціалістів (78%) мають вищу освіту, частина з них – вищу історичну, історико-архівну, достатню кваліфікацію іпрофесійний досвід. Серед них 3 доктори та 21 кандидат наук, 35 працівників мають почесні звання.

Держкомархівом та державними архівами проводиться робота у справі добору, розстановки і виховання кадрів, підвищення їх фахового і освітнього рівня. Працівники, які не мають вищої освіти, залучаються до навчання у вищих навчальних закладахі. Позитивне значення для поліпшення соціального стану архівних працівників, їх закріплення в архівних установах матиме постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1018 "Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ". Поліпшенню роботи з кадрами в системі сприятиме організаційне і кадрове зміцнення відділу кадрів Держкомархіву.

Підвищення кваліфікації архівістів у сучасних умовах, коли вимоги до їхньої кваліфікації зростають, є одним із нагальних завдань, і здійснюється в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, у регіональних центрах підвищення кваліфікації державних службовців та на тижневих семінарах, які щорічно організовує Держкомархів. Між Держкомархівом та Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв діє угода про співробітництво у підготовці фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" та підвищення кваліфікації архівних працівників. У липні 2004 року проведено підвищення кваліфікації 29 працівників кадрових служб державних архівних установ України. Низку заходів з підвищення кваліфікації архівних працівників здійснено у процесі впровадження Основних правил роботи державних архівів України.

Працівники Держкомархіву, центральних державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя виступають з лекціями, інформаціями у міністерствах, відомствах, установах, організаціях. Налагоджено творчі контакти між відділами Держкомархіву та відповідними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Київського національного університету культури та мистецтв.

Призначення на посади державних службовців здійснюється через конкурсний відбір відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", що дозволяє більш ретельно підбирати кадри з фаховою підготовкою. На веб-сайті у мережі Інтернет постійно розміщується і оновлюється інформація про вакантні посади у Держкомархіві та центральних державних архівних установах, умови проведення конкурсу та перелік необхідних документів. У разі необхідності, з метою набуття практичного досвіду, професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посаду державного службовця, відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804, проводиться стажування.

Кадровий резерв сформовано на 73 посади працівників Держкомархіву, керівників центральних державних архівних установ, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя. Держкомархівом щорічно переглядається й надсилається до Головдержслужби список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади Голови Державного комітету та його заступників. Держкомархівом погоджуються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва й Севастополя, а також затверджуються списки кадрового резерву на посади керівників центральних державних архівів. Кадровий резерв формується також на посади, які обіймають працівники передпенсійного віку.

На виконання наказу Головдержслужби від 16 грудня 1996 р. № 43 відділом кадрів Держкомархіву проведено роботу щодо формування облікових даних про державних службовців I-V категорій засобами програмної системи "Картка" версії 5.0.Разом з тим у кадровій роботі залишається ще чимало недоліків.

Керівництво більшості архівних установ не приділяє достатньої уваги питанням зміцнення трудової дисципліни, своєчасного заміщення вакантних посад, зменшення плинності кадрів, омолодження кадрів, залучення на державну службу здібних та перспективних молодих фахівців, що передбачено Програмою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444. Про це, зокрема, свідчить збільшення останнім часом кількості подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям, що досягли граничного віку перебування на державній службі. Необхідність продовження терміну перебування на державній службі більшості державних службовців керівники установ обґрунтовують неможливістю використання наявного кадрового резерву. Така позиція свідчить про відсутність системного підходу до роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву, належної їх підготовки відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби".

Подекуди спостерігається формальний підхід до формування кадрового резерву і складання особистих планів працівників, зарахованих до кадрового резерву. Такі плани мають загальний характер, однакові для всіх працівників, не передбачають набуття необхідних практичних навичок. Інформація про результати виконання цих планів зазначається тільки державним службовцем, іноді відсутні оцінки керівників структурних підрозділів про стан та якість виконання відповідних пунктів. Мають місце випадки виключення із кадрового резерву осіб без видання відповідних наказів, зазначення причин і повідомлення цих осіб. Як наслідок – дієвість кадрового резерву Держкомархіву у 2003 році становила 9%.

Колегія вирішує:

 1. Керівникам державних архівних установ України проаналізувати:

  – стан забезпечення кадрами, роботу щодо добору і підвищення кваліфікації кадрів, вжити заходів для усунення виявлених недоліків;

  – практику продовження терміну перебування на державній службі особам, які досягли граничного віку, та вжити відповідних заходів щодо ефективного використання кадрового резерву і залучення молоді на державну службу;

  – переглянути кадровий резерв з метою виключення з його складу осіб пенсійного й передпенсійного віку і до 15 листопада 2004 р. подати на погодження Держкомархіву списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади директора та його заступників;

  – результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків за 2003 рік, атестації державних службовців та поінформувати відділ кадрів Держкомархіву до 15 листопада 2004 р..

 2. Відділу кадрів Держкомархіву (Кисельова Л. А.):

  – вжити разом з начальниками відповідних відділів невідкладних заходів щодо заміщення вакантних посад в апараті Держкомархіву;

  – підготувати до 20 листопада 2004 р. проект наказу Держкомархіву щодо проведення систематичних перевірок виконавської дисципліни у державних архівних установах;

  – скласти до 30 грудня 2004 р. перспективний план роботи з резервом кадрів на 2005 рік і організувати його виконання;

  – скласти графік перевірки роботи з кадрами у державних архівах на 2005 рік;

  – розробити до 1 лютого 2005 р. Порядок формування кадрового резерву в Держкомархіві;

  – передбачити розгляд ходу виконання цього рішення на засіданні колегії Держкомархіву у першому півріччі 2005 р.

 3. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Прись Т. П.), УНДІАСД (Матяш І. Б.) прискорити подання на затвердження Нормативів чисельності основного персоналу архівних установ.
 4. Фінансово-економічному відділу (Авраменко Н. Г.) разом з організаційно-аналітичним відділом Держкомархіву (Прись Т. П.) продовжити вдосконалення умов оплати праці різних категорій архівних працівників, у тому числі до 15 листопада 2004 року привести нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників архівних установ у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1018.

Голова колегії, Голова Державного комітету архівів України   Г. В. Боряк

Секретар колегії   В. С. Оснач


На початок
На початок