Державна архівна служба України

НАКАЗ

22.12.2004

м. Київ № 133

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2004 року "Про взаємодію Держкомархіву України з Верховною Радою України та законопроектну роботу"
   

 1. Оголосити рішення колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2004 р. "Про взаємодію Держкомархіву України з Верховною Радою України та законопроектну роботу"(додається).
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомархіву України К. Є. Новохатського.

Голова Державного комітету Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

від 22 грудня 2004 р.

Про взаємодію Держкомархіву України
з Верховною Радою України та законопроектну роботу

Заслухавши й обговоривши доповідь начальника організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву України Т. П. Прись про заходи, здійснені Держкомархівом України з метою забезпечення ефективної співпраці з Верховною Радою України та запровадження нових підходів у питаннях якісної підготовки проектів нормативно-правових актів, колегія відзначає наявність позитивних зрушень у цій роботі.

Держкомархівом України підготовлено і подано до Міністерства юстиції України пропозиції до орієнтовного плану законопроектної роботи міністерств і відомств на 2005 рік.

У процесі взаємодії з Верховною Радою України Держкомархівом України опрацьовано понад 30 законопроектів та проектів нормативно-правових актів, які надійшли від Кабінету Міністрів України, народних депутатів України та центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, розглянуто та надано зауваження і пропозиції до законопроектів "Про інформацію", "Про Державний бюджет на 2005 рік", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", "Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)", "Про міжнародні договори України", "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"" та інші.

Нормативно-правова база у сфері архівної справи і діловодства постійно вдосконалюється. Доопрацьовується згідно із зауваженнями Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про діловодство", який запропоновано включити до орієнтовного плану законопроектної роботи міністерств і відомств на 2005 рік.

З метою реалізації завдань, визначених Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Держкомархівом України підготовлено проекти постанов, які прийнято Кабінетом Міністрів України:

Міністерству культури і мистецтв України, Національній академії наук України надіслано на опрацювання розроблений Держкомархівом проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі архівній установі наукової документації з польових досліджень".

Розроблено та затверджено національний стандарт ДСТУ 4331.2004 "Правила описування архівних документів".

Розпочато підготовку проекту Державної програми розвитку архівної справи на 2005–2010 роки.

Проведено певну роботу щодо підвищення якості підготовки нормативно-правових актів Держкомархіву України, що подаються на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Усі 10 нормативно-правових актів, поданих Держкомархівом України до Мін’юсту України, зареєстровано й включено до Єдиного Державного реєстру нормативних актів.

Особливу увагу Держкомархів України приділяє розгляду депутатських запитів та звернень відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

З початку року до Держкомархіву України надійшло 30 звернень народних депутатів України.

Усі запити та звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством, надаються роз’яснення та консультації.

Відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" до державних архівів почали надходити на зберігання виборчі бюлетені першого та другого туру голосування, триває впорядкування інших виборчих документів.

Державними архівами розпочато ініціативне документування суспільно-політичних процесів, пов’язаних з виборами Президента України.

На веб-сайті Держкомархіву систематично розміщується інформація з роз’ясненням основних положень галузевих законопроектів. Оприлюднюються регуляторні акти Держкомархіву.

Разом з тим, колегія зазначає, що законодавство у сфері діяльності архівних установ потребує дальшого вдосконалення.

Повільно доопрацьовується за зауваженнями проект Закону України "Про діловодство".

Не підготовлено порядок розгляду та опрацювання запитів і звернень народних депутатів.

Мають місце випадки порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у архівних установах.

З метою посилення взаємодії Держкомархіву України з комітетами та фракціями Верховної Ради України
колегія вирішує:

 1. Робочій групі з підготовки проекту Закону України "Про діловодство" доопрацювати законопроект та подати його до Кабінету Міністрів України у терміни, які будуть передбачені планом законопроектної роботи на 2005 рік.
 2. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву України (Прись Т.П.):
  – передбачити у плані-звіті організаційної роботи Держкомархіву України на перше півріччя 2005 року перевірку стану виконання державними архівними установами законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
  – узагальнити подані відділами Держкомархіву України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності архівних установ та включити їх до плану законопроектної роботи Держкомархіву України на 2005 рік;
  – запровадити регулярне інформування народних депутатів України про участь Голови Держкомархіву України у заходах, що проводяться в їх виборчих округах.
 3. Відділам Держкомархіву України:
  – забезпечити в установлені строки розгляд законопроектів, що надходять на погодження, вносити обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення якості цих законопроектів;
  – продовжити аналіз унормування практичної діяльності архівних установ та підготовку пропозицій щодо подальшого вдосконалення законодавства в частині діяльності архівних установ.

Голова колегії,
Голова Державного комітету архіву України Г. В. Боряк

Секретар колегії В. С. Оснач


На початок
На початок