Державна архівна служба України

НАКАЗ

4.2.2004

м. Київ № 16

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 03.02.04 "Про ставлення Держкомархіву України до створення галузевих державних архівів"
   
  1. Оголосити для виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 3 лютого 2004 року "Про ставлення Держкомархіву України до створення галузевих державних архівів".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Портнова.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ

від 3 лютого 2004 р.

Про ставлення Держкомархіву України
до створення галузевих державних архівів

Колегія відзначає, що після прийняття у грудні 1993 року Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" у країні створено 9 галузевих державних архівів (ГДА), які функціонують у системах Служби безпеки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Фонду державного майна, Державного департаменту з питань виконання покарань, Служби державної охорони, Гідрометеорологічної служби, Державного комітету природних ресурсів.

Всі зазначені архіви відповідно до архівного закону створено постановами Кабінету Міністрів України на підставі спільних подань Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади. Вони розташовані або у спеціально побудованих будівлях, або у пристосованих для зберігання архівних документів. Загальна площа приміщень галузевих державних архівів складає 7,9 тис. кв. метрів.

У 12695 фондах та комплексах документів, що зберігаються у ГДА, знаходиться управлінська, науково-технічна, картографо-геодезична, кіно-, фото- фоно-, відео та інша спеціальна документація загальною кількістю 1 млн. 155,4 тис. од. зберігання.

Штатна чисельність всіх ГДА складає 268 осіб.

Держкомархів спільно з відповідними центральними органами виконавчої влади затвердив положення про ГДА, їх експертно-перевірні комісії. Державний комітет надає ГДА постійну організаційну та методичну допомогу, керівні працівники усіх архівів беруть участь у засіданнях колегії, інших заходах, які проводить Держкомархів. Питання діяльності чотирьох ГДА заслуховувалися на колегії держкомітету.

Проте в останні роки з'явилася тенденція створення галузевих державних архівів всупереч положенням статті 26 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи". Деякі центральні органи виконавчої влади включають у закони про діяльність своїх галузей пункти про створення ГДА або добиваються включення цих питань в укази Президента України та доручення Кабінету Міністрів України, не узгоджуючи їх з Держкомархівом. Це призводить до затягування строків створення ГДА, викликає непорозуміння з їх фінансуванням, розміщенням, забезпеченням фахівцями архівної справи.

Так, Фонд державного майна без узгодження з Держкомархівом добився прийняття Указу Президента України від 07.06.99 "Про заходи щодо забезпечення прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній", до якого був включений пункт про створення ГДА фінансових посередників ФДМУ. Однак, внаслідок декількорічної відсутності фінансування архів досі не розпочав роботу.

У квітні 2003 року Міністерство юстиції підготувало доручення Президента України № 1-1/376, у якому без попереднього інформування Держкомархіву передбачається створення окремого архіву справ, які стосуються захисту прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах. Архів до цього часу не створено тому, що Мін'юст не узгодив з Мінфіном питання про збільшення штатної чисельності апарату свого міністерства та фінансування діяльності зазначеного архіву.

Державний комітет України по земельних ресурсах ініціював прийняття у липні 2003 року Верховною Радою України Закону України "Про землеустрій" згідно з яким передбачено створення Державного фонду документації із землеустрою як галузевого державного архіву. Держкомархів не погоджував цього Закону і заперечує проти створення зазначеного фонду.

Слід підкреслити, що створення широкої мережі галузевих державних архівів з порушенням законодавчих регламентних норм погіршить умови зберігання документів Національного архівного фонду, знизить керованість цим унікальним комплексом документів і може привести до безпідставних і неконтрольованих обмежень у використанні їх інформації.

З метою впорядкування процесів створення галузевих державних архівів
колегія вирішує:

  1. Інформувати Кабінет Міністрів України про порушення Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" щодо створення галузевих державних архівів.

    Просити Кабінет Міністрів України зобов'язати центральні органи виконавчої влади суворо дотримуватися вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України щодо підготовки і подання проектів законодавчих, нормативних актів на розгляд Уряду.

  2. Заступнику Голови Держкомархіву Г. В. Портнову, відділам Державного комітету застосовувати більш принципові підходи під час розгляду питань про створення галузевих державних архівів.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
В. С. Оснач


На початок
На початок