ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2000

м. Київ № 8

З оголошенням рішення колегії Головархіву від 12 січня 2000 р. "Про видавничу діяльність Держархіву Тернопільської області"
   

  1. Оголосити до відома та виконання рішення колегії Головархіву України "Про видавничу діяльність Держархіву Тернопільської області".
  2. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Головархіву України (Г. В. Папакін).

Заступник начальника
Головного управління
В. С. Лозицький


РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ГОЛОВНОГО АРХІВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

від 12 січня 2000 р.
м. Київ

Про видавничу діяльність Держархіву Тернопільської області

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Головархіву України Г. В. Папакіна про ознайомлення з видавничою діяльністю Держархіву Тернопільської області, колегія Головархіву України констатує, що протягом останніх п'яти років держархів області веде цілеспрямовану і плідну роботу у цій галузі. Заснована власна видавнича серія "Кореніікрона", в якій видано 23 книжкові видання різного типу - довідники, з біографістики, боністики, бібліографії, матеріали науково-практичних конференцій, перевидання краєзнавчих досліджень тощо. Певною увагою користується газета "Русалка Дністрова", що виходить з 1992 р. і видається спільно управлінням по пресі облдержадміністрації та держархівом області. Вирішенню організаційно-господарських проблем видавничої діяльності архіву сприяють ділові стосунки з МП "Оперативний друк".

Разом з тим у видавничій діяльності держархіву єневирішені питання. Зокрема, непідготовле на давно вже запланована хрестоматія з історії краю. Повільно йдуть підготовчі роботи над путівником по фондах держархіву області, хоча необхідність у такому інформаційному виданні відчувається дуже гостро. Серед запланованих архівом видань відсутній збірник документів за фондами держархіву. Призупиниливи хід газети "Русалка Дністрова", а також журналу "Тернопіль", одним з співзасновників яких був держархів області, і де часто друкувалися архівні документи та документальні розвідки.

Враховуючи вище викладене колегія постановляє:

  1. Визнати досвід організації видавничої діяльності у Держархіві Тернопільської області таким, що заслуговує на увагу.
  2. Рекомендувати керівництву Держархіву Тернопільської області (директор Б. В. Хаварівський, заст. директора Н. А. Сергеєва) :
  3. Звернути увагу директорів центральних державних архівів, Держархіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, мм. Києва і Севастополя на необхідність:
  4. Зобов'язати відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Головархіву України (Г. В. Папакін):

Заступник голови колегії,
заступник начальника
Головного архівного
управління України
В. С. Лозицький

Секретар колегії
І. М. Калініченко


На початок
На початок