Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного комітету архівів України


"Про участь державних архівних установ у IV Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку"

18-21 серпня 2008 р.


З 18 по 21 серпня 2008 року в "Українському домі" (вул. Хрещатик, 2, м. Київ) проходитиме IV Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок.

Державний комітет архівів України представить на виставці найбільш вагомі наукові розвідки, монографії, біографічні та довідкові видання, що стосуються питань архівознавства, документознавства, актуальних проблем історії України (визвольні змагання, Голодомор, репресії, Друга світова війна), історії церкви, місцевої історії.

Частина видань є результатом реалізації видавничої програми "Архівні зібрання України", важливою складовою якої є підготовка та видання путівників державних архівів України. З 2002 р. працює автоматизована програма, перший етап якої передбачає створення бази даних на рівні списку фондів, другий - описів, третій - справ, четвертий - документів. У рамках вищезазначеної програми вже видано 24 анотовані реєстри описів та 11 путівників держархівів. Окремі з них буде представлено на виставці.

Центральний стенд присвячений виданням державних архівних установ до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. На інших стендах презентовано видання Державного комітету архівів України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), центральних державних архівів, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, а також Державного архіву Служби безпеки України.

Представлені видання мають практичне та наукове значення не тільки для працівників архівної галузі, а й для всіх, хто цікавиться історичним минулим українського народу, його культурою та документальною спадщиною.

19 серпня з 11.00 до 12.00 біля виставкового стенду Держкомархіву відбудеться презентація видань УНДІАСД, Центрального державного історичного архіву, м. Київ та Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, 20 серпня з 11.00 до 12.00 - презентація видань Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Державного архіву СБУ.


Держкомархів України
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24
Конт. тел.: (044) 275-36-55, 273-30-54
Прес-реліз
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

18-21 серпня 2008 р.


Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства створено 1994 р. При інституті відкрито аспірантуру зі спеціальностей: історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія України. Інститут очолює доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ірина Матяш.

Основні напрями наукових досліджень інституту:

За роки діяльності наукової інституції вийшло 187 видань з питань архівознавства, документознавства, історії, біографістики, джерелознавства, спеціальних галузей історичної науки - монографій, словників, довідників, навчальних посібників, видань, що продовжуються, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, бібліографічних покажчиків, методичних посібників, стандартів, авторефератів дисертацій.

Уперше в Україні підготовлено комплекс навчальних посібників та термінологічний словник з архівознавства, які користуються великим попитом у фахівців, студентів та викладачів вищих навчальних закладів:

На Форумі видавців у м. Львові (2003) колективну працю "Нариси історії архівної справи" номіновано грамотою "Кращий підручник для вищої школи".

Вагомим внеском у забезпечення інтелектуального доступу до документів НАФ України стали підготовлені інститутом довідники:

УНДІАСД випускає такі серійні видання та видання, що продовжуються:

Серійні видання УНДІАСД (за виключенням серії "Мистецтво і архіви") та видання, що продовжуються, внесено ВАК України до переліку видань, в яких публікуються результати дисертаційних досліджень.

Важливе місце відведено біографічним дослідженням. У 2007 р. завершено унікальний проект та видано об'єднаний том біобібліографічного довідника "Українські архівісти. ХІХ-ХХ ст.".

Інститутом підготовлено та видано 51 нормативно-методичний документ з архівної справи та документознавства, зокрема 6 національних та 4 галузевих стандарти.

Серед визначних проектів УНДІАСД, реалізація яких триває, - "Українська архівна енциклопедія" (перше в світі фундаментальне енциклопедичне видання з архівознавства). Впродовж 2006-2007 рр. видано три робочі зошити.

Галузевою премією імені Василя Веретенникова за кращі наукові дослідження у сфері архівної справи та документознавства відзначено такі видання:

У видавничій сфері Інститут співпрацює з Видавничим домом "Києво-Могилянська академія", видавництвом Європейського університету, видавництвом "Горобець".

З повним переліком видань та електронними версіями низки видань можна ознайомитися на веб-сторінці інституту http://www.archives.gov.ua/IASD/iasd_vyd.php).

УНДІАСД розповсюджує свої видання серед архівів, бібліотек, музеїв, наукових установ, навчальних закладів України і зарубіжних країн та здійснює книгообмін з ними.

Запрошуємо до співпраці всі зацікавлені установи!

Наша адреса: вул. Солом'янська, 24, м. Київ-110, 03110
Телефони: (044) 275-53-82, 273-30-53 Тел./факс: (044) 275-13-74
E-mail: undiasd@archives.gov.ua
Веб-сторінка: http:www.archives.gov.ua/Archives/IASD
Прес-реліз
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

18-21 серпня 2008 р.


Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 1. Т. 2. Т. 3. - К., 1998, 2000, 2003. - (Серія "Джерела з історії українського козацтва")

Архів Коша Запорозької Січі - це унікальне, надзвичайно цінне історичне джерело, справжня перлина української писемності XVIII століття; в ньому всебічно і комплексно відобразився останній сорокарічний період існування запорозького козацтва. Саме документи Архіву Коша переконливо свідчать, що Запорозька Січ була осередком державності українського народу, який базувався на демократичних засадах. Документи віддзеркалюють життя Запорожжя в усіх його проявах: господарську, соціально-правову діяльність, культуру, побут, міжнародні зв'язки, а також адміністративні заходи Запорозького уряду.

Серед різних за змістом і видами документів особливо цінні матеріали зі статистичними даними: численні переписи, реєстри, відомості, описи, списки. Для дослідників статистичні документи разом з іншими матеріалами Архіву є важливим джерелом для вивчення процесів зростання землеробства, розвитку скотарства, торгівлі, промислів, а також удосконалення ремесел.

Надзвичайно насичені історичною інформацією так звані журнали подорожей, які велися під час об'їздів паланок кошовим отаманом, військовим писарем і військовим суддею разом з похідною канцелярією.

Окремі справи Архіву Коша відображають наступ російської імперської влади на автономні права Запорожжя, а також його демократичний внутрішній устрій, самоврядування, виборність урядових старшин, - власне на залишки української державності, носієм якої залишалась Запорозька Січ.

Наукова громадськість і читацький загал неодноразово порушували питання про видання унікального комплексу документів з вітчизняної історії - Архіву Коша Нової Запорозької Січі, який зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

Від 1998 року Центральний державний історичний архів України, м. Київ спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України готують до видання корпус документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.


Київський Центральний архів давніх актів. 1852-1943: Збірник документів у двох томах. - Т. 1: 1852-1921. - К., 2002. - 456 с.+ 48 іл.

До першого тому двотомного збірника "Київський центральний архів давніх актів" включено документи і матеріали про діяльність цієї установи у складі Університету св. Володимира упродовж 1852 р. - початку 1921 р., тобто з часу заснування і до початку її переведення в архівну систему УСРР.

У публікації розповідається про передумови і причини створення Архіву, визначені необхідністю концентрації актових книг у державній установі. При цьому ставилося на меті адміністративне контролювання процесу документального оформлення права на дворянство шляхтою з українських земель, що у кінці XVIII ст. відійшли від Речі Посполитої до Російської імперії. Висвітлено роль Архіву в системі інших центральних архівів давніх актів Російської імперії, основні напрями його діяльності. Значна кількість документів розповідає про конкретних осіб - співробітників Архіву.

Окремим розділом подано нормативні акти щодо організації та діяльності установи. Видання ілюстровано, має додатки, зокрема, іменний покажчик.

Адресовано архівістам, науковцям та всім, хто цікавиться історією України.


Руська (Волинська) Метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства). 1569-1673. - К., 2002. - 984 с.


У цьому виданні вперше представлено унікальне джерело з історії України - корпус регентів понад 3500 документів з 29 наявних на сьогодні книг так званої Руської, або Волинської метрики, тобто Руської серії Коронної метрики, куди записувалися офіційні копії вихідних документів польської Коронної канцелярії для українських земель. - Волинського, Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств - у період з 1569 по 1673 рік. Книги, за винятком однієї, зберігаються в Російському державному архіві давніх актів (РГАДА) у Москві.

Регест кожного документа містить три описові позиції: 1) оригінальний заголовок, що був наданий документові при його внесенні до книг серії; 2) заголовок цього ж документа з податкового реєстру Руської метрики, складеного у 1673 р. її тогочасним писарем Стефаном Казимиром Ганкевичем; 3) відповідний заголовок з пізнішого опису Яна Францішка Цивінського (бл. 1765-1775), доповнюючи одна одну, описові статті дають у цілому достатньо повну уяву про зміст та адресатів документа.

У передмові розглядається діловодна практика коронної канцелярії, подається історичний, археографічний й кодикологічний аналіз серії книг та згаданих подокументних реєстрів. Іменний та географічний покажчики, верифіковані за текстами самих документів, містять додаткову інформацію і є самостійними науковими довідниками для істориків і генеалогів.

Видання є наслідком реалізації масштабного міжнародного проекту, являючи собою перший етап виявлення, реєстрації, а в перспективі й публікації документів до історії українських земель, що відкладалися в інших книгах Коронної метрик.


ЦДІАК України, м. Київ
вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110
Конт. тел.: (044) 275-30-02
Прес-реліз
Центрального державного історичного архіву України, м. Львів.

18-21 серпня 2008 р.


За радянських часів перший короткий довідник та історична довідка про документальний склад і фонди архіву була підготована в 1946 р. Друга спроба була здійснена у 1949 р., проте Архівне управління МВС УРСР знайшло ряд недоліків і видання не було підписане до друку. Від того часу всі спроби створити Путівник закінчувались невдачею. Не можна було показувати так звані "таємні" фонди й ті, що були "частково таємними".

Наприкінці 60-х років начальник науково-видавничого відділу Архівного управління І. Л. Бутич запропонував підготувати "Нариси з історії установ Галичини", щоб хоч якось віддзеркалити документальний склад архіву. Видання, що включало 45 довідок, було підготоване в кінці 1973 р.

Участь у його написанні взяли усі наукові сили архіву: А. І. Гошовський, А. Л. Грицеляк, Ю. М. Ґроссман, Р. С. Кулачковський, О. Т. Мокрицька, П. І. Фостик та інші. Нариси висвітлювали історію установ Галичини австрійського періоду і стали б дуже помічним науково-довідковим виданням.

Машинопис праці дотепер користується великим попитом у науковців-дослідників. Втім, він не знайшов схвалення у Києві і не вийшов друком.

Оскільки у щорічних планах роботи архіву незмінно був пункт "Підготовка Путівника по фондах архіву", робота над ним не припинялась. Тривав відбір фондів, які могли б увійти до Путівника. Кілька разів змінювалась схема розташування матеріалу всередині видання. Усі варіанти, а їх було близько 10, були відкинуті. Готувались варіанти коротких довідників, переліку фондів і повніших видань. Машинописи подавались на рецензію й після рецензії знову починалось доопрацювання матеріалу. Була спроба розподілити увесь матеріал на три історичні періоди: феодальної Польщі, Австро-Угорської монархії та Польської Республіки. Між останніми періодами ще був виділений період 1914-1915 рр. - окупації Галичини російською армією, відображений у ряді фондів архіву. Включити ж до Путівника всі фонди до 1991 р., звичайно, було проблематичним.

Відразу після здобуття Україною незалежності в 1991 р. усі фонди архіву були розсекречені. Це викликало необхідність їх переробки: об'єднання описів, редагування заголовків, створення нового науково-довідкового апарату. Відповідно потрібно було внести зміни до тексту Путівника, відредагувати складені раніше довідки про фонди, доповнити їх новими відомостями.

У 1997 році з ініціативи директорів Державного архіву у Перемишлі Богуслава Бобусі та Центрального державного історичного архіву України у Львові Ореста Мацюка був підписаний договір про співпрацю, а у 2000 році архіви підписали видавничу угоду з метою підготовки Короткого довідника про фонди двома мовами - українською і польською. Укладачам Довідника видалось недоцільним скорочувати напрацьований матеріал, і тому за згодою польської сторони, працівники архіву повернулися до завершального етапу роботи над Путівником. Наслідком цієї співпраці було видання Путівника по фондах ЦДІАЛ у 2003 році українською мовою, а у 2005 році було видано Путівник польською мовою.

  1. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / ЦДІАЛ України, Державний Архів у м. Перемишлі; Відповідальний редактор.:Д. І. Пельц. - Львів-Перемишль, 2003. - 498 с.
  2. Centralne Panstwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwum / Бібліотека Народова Польщі; Держкомархів України; ЦДІАЛ України; Головна дирекція державних архівів Польщі; Державний Архів у м. Перемишлі; Ред. І. Ржданек. – Варшава, 2005. - 515 с.

У фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові зосереджено одну з найбагатших і найдавніших збірок документальних матеріалів збірок документальних матеріалів ХІІІ-першої половини ХХ ст. з історії Західної України, Польщі, Австро-Угорщини та інших країн Європи. Містить фонди Центральних установ та організацій старопольського періоду (XIV-XVIII ), австро-угорського панування в Галичині (1772-1918), української Народної Республіки і Західно-Української республіки (1917-1921) та Польщі міжвоєнного періоду (1919-1939). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний, культурний розвиток земель західної України. Розраховані на широке коло читачів - істориків, мовознавців, археологів, краєзнавців, студентів.


Центральний державний історичний архів України, м. Львів
площа Соборна 3-а м. Львів 79000
Тел./факс: (032) 235-45-08
E-mai: larchives2000@gmail.com

The Central State Historical Archives of Ukraine, L'viv
Sq. Soborna 3-a L'viv 79000
tel/fax (032) 235-45-08
E-mai: archives2000@gmail.com
Прес-реліз
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України)

18-21 серпня 2008 р.


Пріоритетним напрямом науково-ублікаторської діяльності ЦДАВО України на сучасному етапі є актуалізація архівної інформації у різноманітного виду довідкових виданнях, збірниках документів, які готуються і видаються у співпраці з науково-дослідними інститутами НАНУ, іншими науковими установами, державними архівними установами. Особливістю презентованих видань є також те, що вони розкривають для широкого загалу маловідомі сторінки новітньої історії України, оприлюднюють документи або інформацію про документи, який довгий час перебували на секретному режимі зберігання.

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року: Док. і матеріали / Інститут історії України Національної Академії наук України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія) / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. - 1024 с.

У збірнику представлено документи ЦДАВО України, які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 - листопад - 1920 рр. : Док. і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. - Т. 1 / Інститут історії України Національної Академії наук України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія) / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. - 688 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 - листопад - 1920 рр: Док. і матеріали у 2-х томах, 3-х частинах. - Т. 2 / Інститут історії України НАН України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія) / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. - 744 с.

У збірнику представлені документи, які розкривають діяльність Директорії та уряду УНР по відновленню Української Народної Республіки в умовах політичної та соціально-економічної кризи Української революції.

Волинь. Східна Галичина. 1943-1944 : Путівник по польських та українських архівних джерелах. - Т. 1 / Генеральна дирекція державних архівів, Державний комітет архівів України / Н. Маковська (керівник групи укладачів української частини). - Варшава-Київ, 2003. - 288 с.

Метою путівника є удоступнення інформації про архівні джерела, що зберігаються в Польщі та Україні, до історії українсько-польських стосунків часів Другої світової війни.

Архіви окупації. 1941-1944 /Державний комітет архівів України; Упоряд. Н. Маковська. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 872 с.: іл. - (Більше не таємно; Т. 1).

У книзі вперше представлено інформацію про так звані "окупаційні фонди" державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. - К., 2004. - 814 с.

У виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр., у тому числі з фондів рейхскомісаріату України та штабу рейхсляйтера Розенберга для окупованих областей, що зберігаються у ЦДАВО України.

В ім'я майбутнього нації. Док. і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою у 1920-2000 роках. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об'єднань України, Комісія допомоги українському студентству. - К.: Українська Видавнича спілка 2005. - 920 с.

Більшість документів збірника вперше вводиться до наукового обігу.

Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України: Покажчик / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. - 152 с.

До покажчика включено інформацію про документи з фондів ЦДАВО України, які стосуються життя і діяльності представників відомої української родини Шовгенових та Теліг.

Софія Русова. Оповідання для дітей / Укладач Криворучко Катерина. - К.: 2006. - 72 с.

Публікація рукописів оповідань для дітей Софії Русової, які зберігаються в ЦДАВО України.


Запрошуємо до співпраці всі зацікавлені установи!

Наша адреса: вул. Солом'янська, 24, м. Київ-110, 03110
Телефони: (044) 275-36-66, 273-30-98
Тел.факс: (044) 275-12-55
E-mail: tsdavo@archives.gov.ua
Прес-реліз
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного

18-21 серпня 2008 р.

"Архівні зібрання України" серія "Спеціальні довідники"

Україна і Друга світова війна. Кінолітопиc.
Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939-1945) - К., 2005.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного періоду Другої світової війни. Вибір цього складного для українського суспільства періоду, що опинилось у вирі двобою великих тоталітарних держав, зумовлений якісно новим етапом у вивченні історії Другої світової війни, позначеного появою нових об'єктів досліджень та залученням нових видів джерел. Наразі такими є архівні кінодокументи. Представлені кінодокументи, в тому числі й ті, що перебували на секретному зберіганні, репрезентують величезний масив інформації по багатьох аспектах вітчизняної історії згаданої доби. Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945-1955) - К., 2001.

У цьому Анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного виробництва з червня 1945 по 1955 рік. У кінодокументах першого повоєнного десятиліття в образній формі відображено відбудову зруйнованого в роки радянсько-німецької війни і подальший розвиток народного господарства, науки і культури України, показані основні події суспільно-політичного життя республіки. У кінодокументах широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956–1965). - К., 2003.

У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва 1956-1965 років. Довідник відтворює офіційний кінопортрет епохи десталінізації й хрущовської "відлиги", сповненої офіційний суспільних та політичних парадоксів.


ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24
конт. тел. 275-37-77

На початок
На початок