Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт
з архівознавства, документознавства, археографії за 2000-2001 роки
та про внесення змін до Положення про премію імені Василя Веретеннікова

Відповідно до рішення колегії Державного комітету архівів України від 16 січня 2002 р. "Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2000-2001 роки та про внесення змін до Положення про премію імені Василя Веретеннікова"

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2000-2001 роки. Затвердити Умови конкурсу.
  Встановити першу премію у розмірі 125 грн., другу - у розмірі 100 грн., третю - у розмірі 75 грн.
 2. Внести такі зміни та доповнення до Положення про Методичну комісію Держкомархіву України (наказ Держкомархіву від 14.04.2000 № 8):
 3. Затвердити Положення про премію імені Василя Веретеннікова зі змінами та доповненнями. Оголосити конкурс наукових робіт на здобуття цієї премії 2002 року.
 4. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про премію імені Василя Веретеннікова, затверджене наказом Держкомархіву України від 23.03.01 № 19 та постановою Правління Спілки архівістів України від 22.03.01 № 3.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

 

Голова Державного комітету   Р. Я. Пиріг

 


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Наказ Держкомархіву
Спілки архівістів України України
16.01.2002 № 1 18.01.2002 № 5

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Василя Веретеннікова

1. З метою заохочення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства Державний комітет архівів України і Спілка архівістів України щорічно присуджують премію імені видатного українського архівіста Василя Веретеннікова з таких трьох номінацій:

 1. архівознавство, історія установ, природничо-наукові, економічні та інші питання архівної справи
 2. документознавство;
 3. археографія, архівна еврістика.
 4. Розмір премії визначається щороку до 1 липня колегією Державного комітету архівів України і Правлінням Спілки архівістів України.
 5. Премія присуджується на підставі конкурсу наукових робіт.
 6. У конкурсі на здобуття премії імені Василя Веретеннікова можуть брати участь:
 7. До участі у конкурсі приймаються наукові роботи, що опубліковані не менш ніж за рік і не більше 3 років до моменту подання на розгляд.

 8. Датою опублікування видань є тридцятий день після дати підписання роботи до друку, що зазначена у самому виданні. У разі опублікування роботи в іншій формі такою датою є офіційно документована дата її оприлюднення.

 9. Право висувати роботи на здобуття премії імені Василя Веретеннікова надається:
  Висування робіт має проводитися в умовах гласності та об'єктивного і аргументованого їх обговорення на засіданнях науково-дорадчих (колегіальних) органів. При цьому до висунення від однієї установи може бути рекомендовано не більше однієї роботи з кожної номінації, що зазначені у пункті 1 цього Положення.
 10. Роботи для участі в конкурсі можуть подаватися у вигляді монографій, наукових звітів, наукових статей і доповідей, науково-методичних розробок, документальних збірників та публікацій, довідників про склад і зміст архівних документів, довідників з історії адміністративно-територіального поділу та іншої науково-довідкової літератури, підготовленої на основі архівної інформації.
  Кожен автор має право подавати необмежену кількість опублікованих робіт, що відповідають цьому Положенню.
 11. Установи, зазначені у пункті 6 цього Положення, у разі прийняття рішення про висунення робіт, подають на пізніше 1 жовтня до Державного комітету архівів України у двох примірниках:
  1. опубліковану роботу (серію робіт);
  2. витяг з протоколу засідання (рішення) науково-дорадчого органу установи чи керівного органу громадської організації, що висуває роботу;
  3. анотацію, що включає наукову характеристику роботи з підкресленням її значення для розвитку архівної справи або діловодства;
  4. документи про впровадження (копії наказів тощо);
  5. відзиви про роботу (громадськості, преси);
  6. відомості про автора (авторів):
   • прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер;
   • рік народження;
   • спеціальність;
   • науковий ступінь;
   • вчене звання;
   • почесні звання;
   • посада;
   • службова адреса, телефон;
   • домашня адреса, телефон.

   Відомості підписуються автором, засвідчуються керівництвом установи (організації), що подає роботу для участі в конкурсі, і печаткою цієї установи (організації).


   Матеріали, зазначені у пунктах "б", "в", "г", "е", подаються українською мовою.

  7. Для наукової оцінки висунутих на конкурс робіт при Науковій раді Державного комітету архівів України щорічно створюється експертна комісія. Склад комісії затверджує голова Наукової ради за погодженням з головою Правління Спілки архівістів України.
  8. Після всебічного вивчення та обговорення поданих на конкурс робіт експертна комісія таємним голосуванням приймає рішення про рекомендацію кращих робіт на здобуття премії імені Василя Веретеннікова. Рекомендовано може бути не більш ніж по одній роботі з кожної номінації, що зазначені у пункті 1 цього Положення.

  9. Інші роботи, що відповідають умовам конкурсу і отримали високу оцінку, можуть бути рекомендовані для відзначення дипломами і преміями за кращу науково-методичну і науково-інформаційну роботу.
   Рішення вважається дійсним, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 спискового складу членів комісії та більше половини присутніх проголосували позитивно.

  10. Експертна комісія не пізніше 1 грудня подає на розгляд Наукової ради свої висновки. Наукова рада за участю трьох представників Правління Спілки архівістів України, які не є членами Наукової ради, розглядає роботи й відкритим голосуванням виносить остаточне рішення про присудження премії. Наукова рада може погодитися з рекомендацією експертної комісії або прийняти інше обґрунтоване рішення.

  11. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх на засіданні.
   Відхилені роботи повторно для участі у конкурсі не подаються. Причинами відхилення не можуть бути: висування на здобуття іншої премії; відзначення автора (авторів) цією премією або іншими відзнаками у попередні роки.

  12. Рішення про присудження премії оголошується напередодні Дня працівників архівних установ і публікується у Віснику Державного комітету архівів України, виданні Спілки архівістів України "Архівіст: Вісник САУ" і на веб-сайті Держкомархіву України.
  13. Грошова премія між членами авторського колективу розподіляється порівно. Дипломи вручаються кожному співавтору колективної роботи. Премія разом з дипломом про її присудження вручається на урочистих зборах, присвячених Дню працівників архівних установ.
  14. 2. Роботи, що брали участь у конкурсі, з відповідним записом на титульному аркуші передаються на зберігання до Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

   


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Держкомархіву України
  18.01.2002 № 5

  УМОВИ
  конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства,
  документознавства, археографії за 2000-2001 роки

  1. З метою стимулювання та удосконалення методичної та науково-інформаційної діяльності державних архівних установ, заохочення творчої активності працівників галузі Державний комітет архівів України оголошує конкурс науково-методичних та науково-інформаційних робіт, що мають актуальне значення для розвитку архівної справи та діловодства.
  2. Для участі у конкурсі приймаються роботи, виконані в плановому або ініціативному порядку окремими працівниками або колективами авторів.
  3. Роботи для участі у конкурсі подаються у вигляді науково-методичних посібників, аналітичних оглядів, баз та банків даних, статей, фотоальбомів, буклетів, каталогів і макетів документальних виставок, сценаріїв телерадіопередач, випусків наукових та науково-популярних журналів і т. п.
  4. Роботи, подані на конкурс, повинні містити оригінальні ідеї, нові методичні положення та технології роботи, апробовані на практиці.
  5. Право висунення робіт на конкурс надається:
   • вченій раді УНДІАСД;
   • дирекціям, колегіям, науково-методичним радам центральних державних архівних установ, галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва та Севастополя;
   • Правлінню Спілки архівістів України.
  6. Роботи для участі в конкурсі повинні бути подані до Держкомархіву України до 1 травня 2002 року у двох примірниках з додаванням таких документів:
   • рішення колегіального чи науково-дорадчого органу з обґрунтуванням висунення роботи, до якого включено характеристику роботи, відомості про характер і масштаби її практичного впровадження;
   • коротких біографічних відомостей про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, посада). Відомості підписуються автором, засвідчуються підписом керівництва і печаткою установи (організації), що подає роботу для участі в конкурсі.
  7. Подані матеріали розглядаються Методичною комісією до 1 червня 2002 року. Якщо на розгляд Методичної комісії подається робота, автором якої є член Методичної комісії, то він не бере участі в прийнятті рішення щодо цієї роботи.
  8. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюється три заохочувальні премії, розмір яких визначається керівництвом Держкомархіву під час оголошення конкурсу, з врученням дипломів (І - ІІІ ступеня).
   Грошова премія між членами авторського колективу розподіляється порівно. Дипломи вручаються кожному співатору колективної роботи.
  9. Висновки Методичної комісії затверджуються наказом Держкомархіву.
  10. Рішення про присудження премій публікується у Віснику Державного комітету архівів України і на веб-сайті Держкомархіву.
  На початок
  На початок