За оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 16.01.02
"Про Заходи Держкомархіву України та державних архівних установ
щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (нова редакція)"

Рішення колегії Державного комітету архівів УКРАЇНИ
  1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 16 січня 2002 р. "Про Заходи Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (нова редакція)".
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державного комітету   Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ 16 січня 2002 р.

Про Заходи Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (нова редакція)

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву Новохатського К. Є. щодо першочергових заходів, пов'язаних з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи",
колегія вирішує:

  1. Схвалити Заходи Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (нова редакція) (додаються).
  2. Вважати виконання зазначених заходів пріоритетним завданням 2002 року. Керівникам державних архівних установ, начальникам відділів Держкомархіву забезпечити якісну підготовку і своєчасне подання необхідних матеріалів.

 

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України   Р. Я. Пиріг
Секретар колегії   Г. І. Бєлоусова

 


СХВАЛЕНО
Рішення колегії Державного
комітету архівів України
16 січня 2002 р.

ЗАХОДИ
Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації
Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"
(нова редакція)

 


з/п
Назва заходів Термін виконання Виконавці
1 2 3 4

1.

Забезпечити текстом Закону державні архівні установи, інші сумісні установи та організації:

 

 

 

подати на веб-сайті Держкомархіву;

15 січня

Забенько Ю.І.

 

видрукувати окремою брошурою;

6 лютого

Петренко Е.А.

 

опублікувати у Віснику Держкомархіву;

15 квітня

Папакін Г.В.

 

опублікувати в "Архівах України"

15 травня

Папакін Г.В.

 

опублікувати у "Студіях з архівної справи та документознавства"

протягом року

Матяш І.Б.

 

надіслати російськомовну версію до ІЦАС

1 березня

Папакін Г.В.

2.

Підготувати і подати Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають із цього Закону (п. 3 розділу Х)

1 квітня

Керівництво, Бєлоусова Г.І.

3.

Підготувати і подати Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до Положення про Державний комітет архівів України (ст. 24)

1 квітня

Керівництво, Новохатський К.Є., Бєлоусова Г.І.

4.

Підготувати і подати Кабінету Міністрів України проекти постанов про:

 

 

 

внесення змін до Положення про прин­ципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяль­ності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду (ст. 6);

1 квітня

Портнов Г.В.

 

внесення змін до Положення про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду (ст. 7);

1 квітня

Портнов Г.В.

 

затвердження Положення про грошову оцінку документів Національного архівного фонду (ст. 10);

1 липня

Портнов Г.В., Матяш І.Б., Кутова Л.О.

 

внесення змін до Положення про порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документальних пам’яток, включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також їх зберігання (ст. 14);

1 квітня

Рижкова Г. П.

 

реалізацію частини другої статті 25 Закону;

1 червня

Калініченко І.М., Кутова Л.О., Новохатський К.Є.

 

внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи (ст. 28);

1 червня

Новохатський К.Є.

 

упорядкування умов оплати праці працівників архівних установ (ст. 39)

1 червня

Кутова Л.О., Новохатський К.Є.

5.

Внести зміни до нормативно-правових актів Держкомархіву (Головархіву) і забезпечити їх державну реєстрацію:

 

 

 

Наказ Головархіву України від 16 жовтня 1995 р. № 47 "Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації" (ст. 31);

15 травня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 13 березня 1996 р. № 9 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію дер­жавного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації" (ст. 6, 31);

15 травня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 13 серпня 1996 р. № 33 "Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Автономної Республіки Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя" (ст. 28);

15 травня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 13 серпня 1996 р. № 34 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію філіалу державного архіву області, архівного відділу районної державної адміністрації, міського державного архіву" (ст. 28);

15 травня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України і Мінкультури України від 2 вересня 1997 р. № 43/315 "Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання фонодо­кументів" (ст. 31);

1 червня

Портнов Г.В., Слончак Н.М.

 

Наказ Головархіву України і Мін­куль­тури України від 4 липня 1997 р. № 30/362 "Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання кінодокументів" (ст. 31);

1 червня

Портнов Г. В., Слончак Н.М.

 

Наказ Головархіву України і Мінкультури України від 20 жовтня 1997 р. № 48/1-940-18 "Про затвердження Положення про порядок передання до держав­них архівів України і зберігання фото­документів" (ст. 31);

1 червня

Портнов Г.В., Слончак Н.М.

 

Наказ Держкомсекретів та Головархіву України від 3 березня 1997 р. № 25/7 "Про затвердження Інструкції про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання" (ст. 6, 31);

1 липня

Портнов Г.В.

 

Наказ Держкомсекретів та Головархіву України від 3 березня 1997 р. № 26/8 "Про затвердження Типового положення про секретний архівний підрозділ державного органу, підприємства, установи і організації" (ст. 31);

1 липня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 6 серпня 1997 р. № 40 "Про затвердження Положення про порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним особам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документів" (ст. 13);

1 червня

Рижкова Г.П.

 

Наказ Головархіву України від 20 липня 1998 р. № 41 "Про затвердження Пере­ліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів" (ст. 31-33);

1 липня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 7 жовтня 1998 р. № 58 "Про затвердження Інструкції про порядок зберігання і обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду та ведення книг державної реєстрації документів (ст. 7);

1 червня

Портнов Г.В.

 

Наказ Головархіву України від 2 листо­пада 1998 р. № 62 "Про затвердження Положення про виготовлення і облік страхових копій унікальних докумен­тальних пам'яток, що зберігаються у громадян, які є власниками документів Національного архівного фонду України" (ст. 13-14);

1 липня

Рижкова Г.П.

 

Наказ Головархіву України та Націона­льної академії наук України від 19 лис­топада 1998 р. № 73/298 "Про затвердження Методики і критеріїв виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання" (ст. 14);

1 липня

Рижкова  Г.П.

 

Наказ Головархіву України від 7 грудня 1998 р. № 78 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України" (ст. 12);

1 червня

Рижкова Г.П.

 

Наказ Головархіву України від 1 березня 1999 р. № 18 "Про затвердження Порядку невідкладної реставрації, ремонту і консервації унікальних документальних пам'яток" (ст. 13-14);

1 червня

Рижкова Г.П.

 

Наказ Головархіву України від 16 вересня 1999 р. № 59 "Про затвердження По­рядку надання платних послуг державними архівними установами" (ст. 35);

1 червня

Кутова Л.О.

 

Наказ Головархіву України від 11 листо­пада 1999 р. № 67 "Про затвердження Порядку здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного поход­ження, що стосуються історії України" (ст. 5);

1 червня

Рижкова Г.П.

 

Наказ Держкомархіву України від 15 червня 2000 р. № 31 "Про затвердження Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забез­печують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації" (ст. 22);

1 липня

Новохатський К.Є.

 

Наказ Держкомархіву України від 12 лю­того 2001 р. № 12 "Про порядок користування документами Національного архівного фонду в державних архівах (ст. 19)

1 червня

Папакін Г.В.

 6.

Розробити і затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти Держкомархіву:

 

 

 

про вимоги до впорядкування документів для внесення їх до Національного архівного фонду (абз. 5 ст. 6);

1 червня

Портнов Г.В.

 

про вимоги до умов зберігання архівних документів (абз. 5 ст. 13);

1 липня

Рижкова Г.П.

 

про правила страхування документів Національного архівного фонду (абз. 1 ст. 13);

1 липня

Рижкова Г.П., Кутова Л.О.

 

про порядок використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду (ст. 18);

1 липня

Папакін Г.В.

 

про порядок передання документів по­точного діловодства до архівних підрозділів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах, установах та організаціях (абз. 1 ст. 31);

15 червня

Портнов Г.В.

 

про порядок зберігання документів у разі ліквідації або реорганізації юридичних осіб (абз. 4 ст.31, абз. 3 ст. 32, абз. 2 ст. 33)

1 липня

Портнов Г.В., Рижкова Г.П.

7.

Внести зміни до положень про центральні державні архівні установи і здійснити інші заходи, пов’язані з уточненням їх статусу (ст. 25)

1 травня

Новохатський К.Є., керівники центральних державних архівних установ

8.

Забезпечити розроблення і розгляд в Держкомархіві з метою погодження проекту Положення про Державний архів в Автономній Республіці Крим (ст. 27)

 

1 квітня

Новохатський К.Є., Гурбова Л.В.

9.

Розробити і затвердити:

 

 

 

Примірне положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Авто­номної Республіки Крим), обласного значення (абз. 2-4 ст. 29);

1 квітня

Новохатський К.Є.

 

Примірне положення про трудовий архів (абз. 1 ст. 29);

1 квітня

Портнов Г.В.

 

Примірне положення про архівний під­розділ об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованої на приватній формі власності (абз. 4 ст. 32);

1 липня

Портнов Г.В.

 

Рекомендації щодо порядку користуван­ня документами Національного архівного фонду, що не належать державі, територіальним громадам (абз. 2 ст. 19, абз. 8 ст. 20)

1 липня

Папакін Г.В.

10.

Організаційно і нормативно-методично забезпечити створення архівних відділів райдержадміністрацій у містах Києві і Севастополі (ст. 28)

протягом року

Курінний Б.П., Крест’янніков В.В.

11.

Організаційно і нормативно-методично забезпечити створення та діяльність трудових архівів

протягом року

Керівники місцевих державних архівних установ

12.

Забезпечити підготовку з врахуванням примірного положення і затвердження індивідуальних положень про архівні установи (відділи) міських рад

протягом року

Керівники Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей

13.

Підготувати і передати для опублікування в архівознав­чих виданнях статті з роз’ясненням положень Закону за профільними напрямами діяльності

протягом півріччя

Начальники відділів Держкомархіву

14.

Підготувати і опублікувати в місцевих засобах масової інформації матеріали, пов’язані з прийняттям Закону

протягом півріччя

Керівники державних архівних установ

15.

Організувати роз’яснення норм Закону в системі підвищення кваліфікації працівників архівних установ

протягом року

Начальники відділів Держкомархіву, керівники державних архівних установ

16.

Взяти участь в організації вивчення положень Закону у відповідних навчальних закладах

протягом року

Керівництво і начальники відділів Держкомархіву, керівники державних архівних установ

17.

Організувати переклад тексту Закону англійською мовою і подання його на веб-сайті Держкомархіву

1 червня

Папакін Г.В., Забенько Ю.І.

На початок
На початок