Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2019 р.

Випуск 1 (318): січень – березень

Файл в форматі PDF (9.2 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (26 лютого 2019 р.)

Про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2018 році та пріоритети Укрдержархіву на 2019 рік

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Як розповідати дітям про архіви і документи

Дідух Л. В., Залєток Н. В. Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських фондів (1946–1950 рр.)

Дубовик С. О. Особовий фонд культурного і громадського діяча Євгена Сверстюка в ЦДАМЛМ України (до 90-річчя від дня народження)

Дубок І. П. Історичний досвід публічно-приватного партнерства у сфері культури (за документами Державного архіву м. Києва)

Ийслуу А. Е. Дніпровський район м. Києва в архівних документах (до 50-річчя створення)

Касян Л. Г. Фонодокументи з історії українського та зарубіжного театрального мистецтва в архівній колекції ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

Коць Л. І. Поповнення фондів Державного архіву Волинської області колекцією копій світлин (фотографій) з життя єврейського населення Волині

Публікація архівних документів

Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки)

Кузьмук О. С. Новопечерський Трубчевський Чолнський монастир у 1728 році

Морозова А. В. Невідомий лист подвижника православ’я Кирила Зленка до єпископа Могильовського Іоасафа (Жевахова)

Тельвак В. В., Радченко О. А. Незнана рецензія Михайла Грушевського

Інформація і рецензії

Бажан О. В. Круглий стіл «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України»

Ємельянова Т. О., Маковська Н. В. Участь України в міжнародному виставковому проекті «Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи»

Палієнко М. Г. «Все про людей»: архівістика у колі пріоритетних сфер діяльності та галузей знань на міжнародному науковому форумі у м. Марібор (Словенія)>

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі

C O N T E N T S

Event

Th e Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 26, 2019)

On the work of the State Archival Service of Ukraine (Ukrderzharchiv), archival institutions and special institutions of the insurance documentation fund in 2018 and the priorities of the State Archival Service of Ukraine in 2019

Articles and Notices

Bezdrabko V. V. How to Talk to Children About Archives and Documents

Didukh L. V., Zalietok N. V. Th e Experience of Ukrainian Archives in the Creation of the Digital Access Fund of Documents of the National Archival Holdings

Sources Reviews and Documentary Essays

Vlasenko S. I. Th e Activities of Commission on the History of the Patriotic War in Ukraine on the Formation of Guerrilla Funds (1946–1950)

Dubovyk S. O. Th e Personal Fund of Yevhen Sverstiuk, Ukrainian Cultural and Public Figure, Stored in the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine (to the 90th Anniversary of the Date of Birth)

Dubok I. P. Historical Experience of the Public-private Partnership in the Cultural Sphere (According to the Documents of State Archives of Kyiv City)

Yisluu A. E. Th e Dnipro District of Kyiv City in the Archival Documents (to the 50th Anniversary of Creation)

Kasyan L. H. Th e Phonodocuments on Ukrainian and Foreign Th eatric Art in the Central State Archives of Cine Phono and Photo Documents of Ukraine Named aft er H. S. Pshenychnyi Archival Collection

Kots L. I. Th e Acquisition of the State Archives of Volyn Region Funds with a Collection of Copies of Photos of the Jewish Population of Volyn Life

Publication of Archival Records

Hula O. H., Hula V. D. Th e Memories of the Member of Bund Central Committee Pavlo Rosenthal about the Bialystok Period of the Organization’s Activities (1900–1902)

Kuzmuk O. S. Th e Novopechersk Trubchevsk Cholnsky Monastery in 1728 year

Morozova A. V. Th e Unknown Letter of Kyryl Zlenko, the Ascetic of Orthodoxy, to the Ioasaph (Zhevakhov), Bishop of Mogyliov

Telvak V. V., Radchenko O. A. Th e Unknown M. Hrushevsky’s Review

Information and Reviews

Bazhan O. V. Th e Round Table «Crimea — it is Ukraine. Th e Documentary Evidences in the Archives of Ukraine»

Emeliyanova T. O., Makovska N. V. Participation of Ukraine in the International Exhibition Project «Th e End of the First World War: a Decisive Turn to Modern Europe»

Palienko M. H. «All About the People»: Archival Science in Priority Spheres of Activities and Studies on the International Science Forum in Maribor (Slovenia)

Archival Chronicle

Exhibitions, presentations, conferences, meetings

На початок
На початок