Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


1999 р.

Зміст   (Contents)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716 "Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки"

Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки

Статті та повідомлення

 • Дубровіна Л. А., Зубкова Н. М. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І.Вернадського як архівна установа
 • Новохатський К. Є. Документ Національного архівного фонду - документальна пам'ятка історії та культури: співвіднесення понять

Публікації архівних документів

 • Надтока О. М., Пасько І. В. До історії видання українського перекладу Євангелія в 1906-1911 рр. (листи О. Г.Лотоцького до О. О.Шахматова)

Огляди джерел і документальні нариси

 • Слюдикова Т. Б. "Літописи життя та діяльності" С.А.Подолинського (1850-1891)
 • Іщенко А. М. Документи ЦДАГО України з історії західноукраїнських земель 1944-1953 рр.
 • Борисенко С. А. Окремі аспекти Українсько-російської мирної конференції 1918 року (за документами ЦДАВО України)

Використання архівних документів

 • Прилепішева Ю. А. Участь українських археографів у вдосконаленні нормативної бази публікації документів ДАФ СРСР (1946-1991)

До історії архівної справи в Україні

 • Матяш І. Б. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-1930-х рр.

У Міжнародній раді архівів

 • Проект реформи МРА: пропозиція Генерального секретаря Виконкому МРА Яна ван Альбади - Міжнародна рада архівів - організація, що служить своїм членам та архівній професії

Пошуки та знахідки в архівах

 • Ульяновський В. І. Архівні зацікавлення Павла та Олександри Скоропадських
 • Цепенда І. Є. Невідомий документ з питань пропагандистської діяльності ОУН-УПА
 • Пихтіна Л. А. Тарнівські майстри пензля

Критика та бібліографія

 • Мушина М. Путівник по архівах Словаччини
 • Карамаш С. Ю. "Архівні розвідки" Дмитра Малакова
 • Орест-Нестор Ярославич Мацюк

Contents

Resolution No. 1716 (September 15,1999) of the Cabinet of Ministers of Ukraine: "Passage of the Program on Conserving Library and Archival Collections, 2000-2005"

The Program on Conserving Library and Archival Collections for the years 2000-2005

Articles and Notices

 • DUBROVINA, L. A. and ZUBKOVA, N. M. The Manuscript Institute of the V. Vemadskyi National Library of Ukraine as an Archival Institution
 • NOVOXATS'KYI, K. Je. The Correlation of Conceptions: Records of the National Archival Fond - Historical and Cultural Documentary Materials

Publication of Archival Documents

 • NADTOKA, 0. M. and PAS'KO, I. V. Editing of the Ukrainian Translation of the Gospels, 1906-1911 (Letters 0. H. Lotots'kyi to 0.0. Shakhmatov)

Documentaries and Overviews of Sources

 • SLIUDYKOVA, T. B. S. A. Podolyns'kyi's "Chronicle" of Life and Work (1850-1891)
 • ISHCHENKO, A. M. Records from Ukraine's Central State Archive of Civic Organizations (TsDAHO) on the History of Western Ukrainian Lands 1944-1953
 • BORYSENKO, S. A. Details of the 1918 Ukrainian-Russian Peace Conference (From Records of Ukraine's Central State Archive of Higher Organs, TsDAVO)

Using Archival Records

 • PRYLEPISHEVA, Ju. A. Participation of Ukrainian Arheographic Specialists in Developing a Normative Base for Publication of Documents from the State Archival Fond (DAF) of the USSR (1946-1991)

History of Archival Science in Ukraine

 • MATIASH, I. B. Analysis of the Theory and Practice of Archival Description in Research of Ukrainian Archival Specialists of the 1920-30's.

From the International Council on Archives

 • Joan van Albada's Project Reforming the ICA: A Proposal from the Secretary General of the ICA Executive Committee "The International Council on Archives. A Service Organisation for its Members and the Archival Profession"

Archival Searches and Finds

 • UL'IANOVS'KYI, V. I. Pavlo and Alexandra Skoropadskyj's Archival Interests
 • TSEPENDA, I. Je. An Unknown Document on the Propaganda Activity of the Organization of Ukrainian Nationalist (OUN).
 • PYXTINA, L. A. Tarniv's Master Painters

Criticism and Bibliography

 • MUSHYNKA, M. A Guide to Slovak Archives.
 • KARAMASH, S. Ju. Dmytro Malakov's Archival Research.
 • Orest-Nestor Matsiuk
На початок
На початок