Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2002 р.

Файл в форматі PDF (4 968 Кб)

Зміст (Contents)

Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"

Дискусія про архіви

 • Віслобоков К. А. Проблеми джерелознавства історії українського права
 • Тимошенко Л. В. Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел
 • Маковська Н. В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи

Статті та повідомлення

 • Журба О. І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. ХІХ ст.)
 • Барчук Ж. В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал

Публікації архівних документів

 • Папакін Г. В. Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії)
 • Білоус Н. О. Привілеї на київське війтівство XVI - першої половини XVII ст.
 • Кривенко С. І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області

Інтерв'ю з цікавим співрозмовником

 • Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура

Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

 • Слюдикова T. Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань
 • Яременко М. В. Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих неставропігійних монастирів 70-80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джерела та інформаційні можливості
 • Масіян Н. Б. Переселення липованів на Буковину та їхні колонії кінця XVIII - початку ХХ ст.
 • Горенко-Баранівська Л. І. Військова музика Української козацько-гетьманської держави (на прикладі Лубенського полку)
 • Кентій А. В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України)
 • Кузьменко М. М. Процес СВУ за періодичною пресою України (1929-1933)

Доля українських архівів

 • Даниленко В. П., Максюта Л. Г. Державний архів Київської області: 1922-2002 рр.

До історії еліт XVI - початку ХХ ст.

 • Черкаська Н. О. Графи Замойські - власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК України (до генеалогічних зв'язків однієї з гілок роду Замойських)

Архівна справа за рубежем

 • Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів
 • Зарубіжні архівні часописи публікують

Документ без коментаря

 • "Мікроісторія" за документами Надзвичайної державної комісії при РНК УРСР: Два погляди на збитки, завдані війною

Пошуки та знахідки в архівах

 • Шандра В. С. Епізод із діяльності новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова
 • Боряк Т. Г. "Ваш університет - в і л ь н и й університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації)
 • Матяш І. Б. Останній автограф Олександра Грушевського
 • Новікова О. О. До біографії професора В. К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р.
 • Турков В. В. Невідоме архівне джерело про переселення з України на Далекий Схід у другій половині 1920-х рр.

Серія "Архівні зібрання України: Путівники"

 • Половець В. М., Зозуля С. Ю. Два погляди на довідник: Думка досвідченого науковця. Точка зору молодого дослідника

Критика та бібліографія

 • Бездрабко В. В. Vivat Academia! Vivant Professores! (До виходу в світ збірки "ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції, 1917-1920. Матеріали, документи, спогади")
 • Романовський Р. В. Журнал Товариства польських архівістів "Archiwista polski" (№№ 1, 2, 3-4 за 2001 р.)
 • Непомнящий А. А. Нове довідкове видання з історії народів Таврії

Contents

Ukrainian legislation dated 13 December 2001 No. 2888-III "Amendments to the Law of Ukraine on the National Archival Fond and Archival Institutions"

Archival Perspectives

 • Vyslobokov, K. A. Challenges in archiving Ukrainian legal history Tymoshenko, L. V. The first post-union half century in Ukraine (Volhynia and the Kyiv Region) in documents
 • Makovsўka, N. V. Professional archival education in Ukraine: Models, image, perspectives

Articles

 • Zhurba, O. I. The era of periodicals during the establishment of Ukrainian archeography (The Kharkiv journals of the 1810's - 1820's)
 • Barchuk, Zh. V. Patent information within Ukraine's information resource network: status, purpose, potential

Archival Publications

 • Papakin, H. V. Letters dated 1917 (the correspondence of Pavlo Skoropadsky during the February Revolution in Russia)
 • Bilous, N. O. Privileges of Kyivan mayoralships in the XVI and first half of the XVII centuries
 • Kryvenko, S. I. Biographical documentation on Vasyl Symonenko in the Cherkasy Oblast State Archive

An Intriguing Interview

 • Archival education and training in Ukraine through the eyes of a university departmental head. An interview with Yaroslav Kalakura conducted by members of the editorial staff

A Bibliographical Survey of Archival Resources

 • Sliudykova, T. B. The Brothers Berdyaev - Kyivans: a thematic overview of the Kyivan archives
 • Yaremenko, M. V. Biographical registers of Kyivan male non-stauropegian monasteries of the 1770's - 1780's: a review of resources
 • Masian, N. B. The resettlement of Old Believers to Bukovyna and their colonies from the end of the XVIII - beginning of the XX centuries
 • Horenko-Baranivska, L. I. Ukrainian military music of the Hetmanate (A study of the Lubny regiment)
 • Kentiy, A. V. Y. Tiutiunnykўs November 1921 raid on Ukraine (An archival-case study based on documents from the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine)
 • Kuzmenko, M. M. The Trial of the SVU (Spilka Vyzvolennia Ukrainy, or Union for the Liberation of Ukraine) in Ukrainian periodicals (1929-1933)

The Fate of Ukrainian Archives

 • Danylenko, V. M., Maksiuta, L. H. The Kyiv Oblast State Archive: 1922-2002

Towards a History of Nobility and Elites of the XVI - beginning of the XX centuries

 • Cherkasўka, N. O. The Counts Zamoyski - Proprietors of the KozЧwka entail. Documents of the Central State Archive of Ukraine in Kyiv (A genealogical study of one of the branches of the Zamoyski clan)

Archival Perspectives Abroad

 • Eastwood, T. An evaluation of electronic archival data.
 • Foreign archival periodical publications.

A Document Without Commentary

 • "The Micro-history" in the documents of the RNK (Rada Narodnykh Komisariv, or Council of People's Commissars) of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Two views on war losses

Research and Recent Archival Discoveries

 • Shandra, V. S. An episode from the reign of Novorosijsk and Bessarabian Governor-General M. S. Vorontsov
 • Boriak, T. H. "Your university - a free university" (A history of the UVU [Ukrainksyj Vilnyj Universytet, or Ukrainian Free University] during the german occupation)
 • Matiash, I. B. The final signature of Oleksander Hrushevsky
 • Novikova, O. O. A biography of prof. V. K. Piskorsky: text containing the introductory lecture of September 1905
 • Turkov, V. V. An unknown archival source on the resettlement from Ukraine to the Far East in the second half of the 1920's

"The Archival Repositories of Ukraine" Series: Guides

 • Polovets, V. M., Zozulia, S. Y. Two views on guidebook: An experienced scholar offers his opinion. From the point of view of a young researcher

Reviews and Bibliography

 • Bezdrabko, V. V. Vivat Academia! Vivant Professores! (The recent publication of ALMA MATER: St. Volodymyr University prior to and during the period of the Ukrainian Revolution, 1917-1920. A Compilation of Documents and Memoirs)
 • Romanovsky, R. V. The Journal of the Society of Polish Archivists & Archiwista polski" (No No 1, 2, 3-4 2001)
 • Nepomniashchy, A. A. A new guidebook on the histori of the peoples of Tavria

Information about the Authors

The Editorial Board gratefully acknowledges the support
and publication subsidy provided by
The Ukrainian Studies Fund Inc., New York

The assistance of Illya Matthew Labunka in preparing the English text
of the Contents is also appreciated

На початок
На початок