Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2002 р.

Файл в форматі PDF (3 419 Кб)

Зміст (Contents)

До 150-річчя ЦДІАК України

 • Гісцова Л. З. Київський центральний архів давніх актів (1917-1941)
 • Кеннеді Грімстед П. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: потрійна трагедія - нищення, пограбування, пропаганди
 • Черкаська Н. О. До історії збірки "магнатських" фондів Центрального архіву давніх актів у Києві (1921-1945)

До виходу в світ ювілейного числа "Архівів України"

 • Часопис "Архіви України" очима його головних редакторів - О. Г. Мітюкова (1970-1988), Р. Я. Пирога (1998-2002)
 • Покажчик матеріалів, видрукуваних у журналі "Архіви України" в 1996-2002 рр.

Актуальне інтерв'ю

 • Післямова екс-керівника галузі. На запитання редакції відповідає доктор історичних наук, професор Р. Я. Пиріг

Статті та повідомлення

 • Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів
 • Іванова О. А., Іваннікова М. К. Рукописна кирилична книга ХVI-ХVII ст.: основні принципи атрибуції
 • Журба О. І. Комплектування архівних зібрань і колекцій на Катеринославщині у другій половині ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

Теорія і практика архівної справи

 • Бездрабко В. В. Ретроспекція: З історії впровадження Єдиної схеми класифікації документної інформації в Державному архіві Львівської області (кінець 1950-х - початок 1970-х рр.)
 • Платонова Н. В. Сучасні методи репрезентації архівної інформації в Державному архіві МВС України

Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

 • Гаврилюк С. В. Історичне пам'яткознавство Волині ХІХ - початку ХХ ст. (за документами Рукописного архіву Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук)

У Міжнародній раді архівів

 • "Архіви - серце суспільства": нові ініціативи щорічного всесвітнього архівного форуму

Архівна справа за рубежем

 • Зарубіжні архівні часописи публікують

Документ без коментаря

 • Прагматичне використання архівних документів: архів "Приказа общественного призрения" - на службу його чиновникам

Вісті з наукових форумів

 • Боряк Т. Г. Проблеми джерелознавства та архівознавства на П'ятому міжнародному конгресі україністів

Пошуки та знахідки в архівах

 • Білоус Н. О. Привілеї на війтівство київським міщанам Черевчеям

Критика та бібліографія

 • Слободніченко А. А. Нові білоруські архівознавчі видання
 • Папакін А. Г. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. у сучасній польській історіографії
 • Глизь І. І. Корпусне археографічне видання про С. Подолинського

Валентина Сергіївна Коновалова - Некролог

Яків Григорович Сеник - Некролог

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" у 2002 році


Contents

The 150th Anniversary of the Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv

 • Histsova, L. Z. The Kyiv Central Archive of Early Acts (1917-1941)
 • Kennedy Grimsted, P. The fate of the Kyiv Central Archive of Early Acts in World War II: A triple tragedy of destruction, plunder, and propaganda
 • Cherkasўka, N. O. Towards a history of the evolution of the collection of magnate repositories of the Kyiv Central Archive of Early Acts (1921-1943)

A Commemorative Issue of the Journal "Archives of Ukraine"

 • The journal "Archives of Ukraine" through the eyes of its Editors-In-Chief - O. H. Mitiukov (1970-1988), and Ruslan Pyrih (1998-2002)
 • "Archives of Ukraine" in 1996-2002: Index

A Candid Interview

 • An ex-chief executive's epilogue. A question & answer session between the editorial staff and Prof. Ruslan Pyrih

Articles

 • Boriak, H. V. On-line archival publications on the Internet: challenges facing information technology
 • Ivanova, O. A., Ivannikova, M. K. Cyrillic manuscripts of the XVI-XVII centuries: fundamental principles of attribution
 • Zhurba, O. I. The compiling of archival material and collections in the Katerynoslav region in the second half of the XVIII - first half of the XIX centuries

Archival Studies: Theory and Practice

 • Bezdrabko, V. V. A historic retrospective: The implementation of a Unified comprehensive classification scheme of documentary information in the Lviv Oblast State Archive (late 1950's - early 1970's)
 • Platonova, N. V. Current methods of displaying archival information in the State Archive of the Interior Ministry of Ukraine

Documentary Surveys. Bibliography

 • Havryliuk, S. V. The study of Volhynia's historical monuments of the XIX - beginning of the XX centuries (based on documents of the Manuscript archive of the Institute of history of material culture of the Russian Academy of Sciences)

In the International Council on Archives

 • "Archives at the Heart of the Community": new initiatives of the annual world archival forum

Archival Perspectives Abroad

 • Foreign archival periodical publications

A Document Without Commentary

 • The pragmatic utilitization of archival documents: the archive of the Department of social welfare - for the use of its officials

News from Academic Forums

 • Boriak, T. H. Challenges in source and archival studies at the Fifth international congress of Ukrainian studies

Research and Recent Archival Discoveries

 • Bilous, N. O. Unknown privileges of the Kyivan magistrates

Reviews and Bibliography

 • Slobodnichenko, A. A. New Belarusian archival publications
 • Papakin, A. H. The Ukrainian-Polish war of 1918-1919 in contemporary Polish historiography
 • Hlyzў, I. I. New documentary collection about S. Podolyns'ky

Valentyna KONOVALOVA

Jakiv SENYK

Information about the Authors

"Archives of Ukraine" in 2002: Index

На початок
На початок