Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2003 р.

Файл в форматі PDF (3 627 Кб)

Зміст (Contents)

Втрачено назавжди? Гуманітарна катастрофа у Кам'янці-Подільському

 • Анотовані реєстри описів фондів Кам'янець-Подільського міського архіву, пошкоджених внаслідок пожежі
 • Качковський О. Б. До питання укладання анотованих реєстрів описів
 • Шандра В. С. Від культури архівної справи до державної політики в архівній справі: шляхи реконструкції втрачених фондів

Статті та повідомлення

 • Боряк Г. В., Папакін Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації
 • Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем

Публікації архівних документів

 • Зозуля С. Ю. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922-1930)

Теорія і практика архівної справи

 • Кисельова А. А. Оформлення веб-сторінки офіційного сайту Державного комітету архівів України

Інтерв'ю з цікавим співрозмовником

 • "...Зробити все можливе задля збереження для нащадків архіву української науки". Нa запитання редакції відповідає Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Олексій Семенович Онищенко

Дискусія про архіви

 • Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого як "поле документації" та як архів епохи Київської Русі

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

 • Морозова А. В., Бєлий Д. В. До історії єврейських землеробських колоній в Україні
 • Борисенко С. А. Документи консульських установ Української Держави в РСФРР як історичне джерело
 • Сушко О. О. Висвітлення української системи приватного підприємництва періоду непу в документах центральних державних архівів
 • Черченко Ю. А. Документальні видання з історії ОУН і УПА
 • Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція України 1920-1930-х років в архівних документах

Матеріали до словника архівних діячів

 • Тороповська Т. М. "Київський Нестор істориків...": Архівні документи до біографії Володимира Щербини

Документальні виставки

 • Матеріали до документальної виставки "Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.". Вступне слово В. М. Горобця

Архівна справа за рубежем

 • Чепуренко Я. О. Формування президентських архівів у країнах СНД
 • Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

 • Страшко В. В. Про поліфонічність вживання літери "S" (ЕПСІЛОН) в актових книгах
 • Овсієнко О. Ф., Сарнацький О. П. Невідомі листи М. Міхновського до М. Грушевського

Критика та бібліографія

 • Ворончук І. О. Колективна праця з історії української архівістики
 • Чупрова Е. Г. Книга про українського історика-архівіста М. В. Горбаня
 • Пиріг Р. Я. Персоніфікуємо наше минуле: Микола Скрипник

Відомості про авторів


C O N T E N T S

Forever perished? A social catastrophe in Kamianets-Podilsky

 • Annotated registers describing the holdings of the Kamianets-Podilsky municipal archive, damaged as a result of fire
 • KACHKOVSKY O. B. Towards the question of compiling annotated descriptive registers
 • SHANDRA B. S. From the culture of archival affairs towards state policy on archival issues: the path towards replenishing depleted holdings

Articles and announcements

 • BORIAK H. V., PAPAKIN H. V. The archives of Ukraine and the demands of contemporary society: a cross-section of the archival information consumer
 • KULESHOV S. H., PROKOPENKO I. P. Administration through documentation: the training of specialists in institutions of higher learning abroad

Published archival documents

 • ZOZULYA S. Y. A multi-volume publication of documents on the history of the Nizhyn academic research chair of the history of culture and language (1922-1930)

Archival issues in theory and practice

 • KYSELIOVA A. A. The development of a web-page of the official Internet site of the State Committee of the Archives of Ukraine

An exclusive interview

 • "… to do everything possible for the sake of preserving Ukrainian academic archives for xxx". The General director of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine Oleksiy Semenovych Onyschenko answers questions posed by the "AU" editorial staff

A discussion on archives

 • SOLONS'KA N. H. The Yaroslav Mudry Library as a "field of documentation" and as an archive of the Kyivan Rus' era

An overview of sources and documentary analyses. A Bibliography

 • MOROZOVA H. V., BIELY D. V. Towards the history of Jewish farming colonies in Ukraine
 • BORYSENKO S. A. Documents of the Ukrainian National Republic's Consular representations in the RSFSR as an historical source
 • SUSHKO O. O. The Ukrainian system of private entrepreneurship during the NEP period as documented in the Central State Archives
 • CHERCHENKO Y. A. Documentary publications on the history of the OUN and UPA
 • KUZ'MENKO M. M. The academic and pedagogical intelligentsia of Ukraine of the 1920-1930's in archival documents

Materials for the dictionary of archival activists

 • TOROPOVS'KA T. M. "The Kyivan Nestor of historians…": Archival materials slated for the biography of Volodymyr Scherbyna

Documentary Exhibits

 • Materials slated for the documentary exhibit "Ukraine and Russia". A history of the XVII-XVIII centuries. Introductory notes by V. M. Horobets'

Archival issues abroad

 • CHEPURENKO Y. O. The development of presidential archives in the CIS
 • Foreign archival periodicals publish

Archival quests and discoveries

 • STRASHKO V. V. The polyphonic usage of the letter "е" (ЕПСІЛОН) in archival publications
 • OVSIENKO O. F., SARNATS'KY O. P. Unknown letters of M. Mikhnovsky to M. Hrushevsky

Reviews and bibliographies

 • VORONCHUK I. O. A collective work on the history of Ukrainian archival activity
 • KUTUZOVA E. P. A monograph about the Ukrainian historian and archivist M. V. Horban'
 • PYRIH R. Y. Personifying our past: Mykola Skrypnyk

About the authors

На початок
На початок