Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2003 р.

Файл в форматі PDF (19 408 Кб)

Зміст (Contents)

Проблеми архівного законодавства в сучасному світі

Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів

Статті та повідомлення

Мицик Юрій. Довкола "архіву Переяславської ради": міфи та реалії джерельної бази

Журба Олег. Журнальний період становлення української археографії (Харківські альманахи 30–40-х рр. ХІХ ст.)

Публікації архівних документів

Верба Ігор. З історії листування між О. П. Оглоблиним та Н. Д. Полонською-Василенко 1930–1940 рр.

Зозуля Сергій. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922–1930). Закінчення.

Осташко Тетяна, Соловйова Вікторія. Матеріали нарад голів дипломатичних місій УНР за кордоном як джерело дослідження доби Директорії

Новікова Олена. Сторінки культурно-мистецького життя Києва 1920-х років очима Єлизавети Піскорської

Теорія і практика архівної справи

Сельченкова Світлана. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із строками зберігання

Кисельова Алла. Веб-сайт Держкомархіву України: історія, реалії, перспективи.

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

Сухих Лідія. Серби в Україні (Документи з історії сербських поселень)

Шевченко Тетяна. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI – середина XVII ст.

Миронець Ніна. Рукописні матеріали бібліотеки барона Ф. Р. Штейнгеля в Держархіві Рівненської області

Старовойтенко Інна. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

Слончак Ніна. Фотолітопис: Всеросійська виставка 1913 року в Києві

Доля українських архівів

Себта Тетяна, Черкаська Наталія. Фонди магнатських архівів та судово-адміністративних установ КЦАДА у контексті взаємних претензій Рейхскомісаріату України та Генерал-губернаторства Польщі

У Міжнародній раді архівів

Архіви в системі інститутів захисту прав людини в громадянському суспільстві: Кейптаунській самміт–2003 "Архіви та права людини"

Критика та бібліографія

Коник Олександр. Нове видання до історії національних меншин в Україні

Д. С. Щедріна

О. В. Долинський

Мирослав Лабунька

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2003 року


C O N T E N T S

PROBLEMS OF ARCHIVAL LEGISLATION IN MODERN WORLD

Boriak Hennadii, Novokhatsky Kostiantyn. Modern Archival Legislation of Ukraine: from Totalitarian Heritage to Democratic Standards

ARTICLES AND ANNOUNCEMENTS

Mytsyk Yurii. About "Archives of Pereiaslavska Rada": Myths and Realities of Source Base

Zhurba Oleh. Journal Period of Ukrainian Archeography Formation (Kharkiv Anthologies of 30’s – 40’s of the XIX Century)

PUBLISHED ARCHIVAL DOCUMENTS

Verba Ihor. To the History of Correspondence between O. P. Ohloblin and N. D. Polonska-Vasylenko in 1930’s – 1940’s

Zozulia Serhii. Publication of Documents on History of Nizhyn Research Chair on History of Culture and Language (1922–1930). Conclusion

Ostashko Тetiana, Solovjova Victoriia. Materials of the Meetings of UNR (Ukrainian People’s Republic) Foreign Diplomatic Missions Heads as the Source for Directory Period Study

Novikova Оlena. Pages of Cultural and Art Life in Kyiv in 1920’s through Yelyzaveta Piskorska’s Eyes

ARCHIVAL ISSUES IN THEORY AND PRACTICE

Selchenkova Svitlana. Organizational and Methodic Problems of Creation of National System of Documents Listing with Retention Period

Kyselіova Аlla. Website of the State Committe on Archives of Ukraine: History, Reality, Perspectives

OVERVIEWS OF SOURCES AND DOCUMENTARY ESSAYS

Sukhykh Lidiia. Serbs in Ukraine (Documents on History of Serbian Settlements)

Shevchenko Tetiana. Sources on History of Jesuit Schooling at Ukrainian Lands of the Polish Commonwelth, Last Quarter of XVI Century – Middle of XVII Century

Myronets Nina. Hand-Written Materials of Baron F. R. Steingel’s Library at the State Archives of Rivne Region

Starovojtenko Inna. Correspondence of Yevhen Chykalenko from the Collection of Manuscript Institute of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

FROM REPOSITORIES OF H.S.PSHENYCHNY CENTRAL STATE CINEMA, PHOTO AND PHONO ARCHIVES OF UKRAINE

Slonchak Nina. Photo Chronicles: All-Russian Exhibition in Kyiv, 1913

FATE OF UKRAINIAN ARCHIVES

Sebta Тetiana, Cherkaska Natalia. Magnate Archives and Record Books from the Collection of Kyiv Central Archives of Early Acts in the Context of Mutual Claims of Reichskommissariat of Ukraine and General-Governement of Poland

INTERNATION COUNCIL ON ARCHIVES

Archives in the System of Institutions for Human Rights Protection in Civil Society: Cape Town Summit–2003 "Archives and Human Rights"

CRITICS AND BIBLIOGRAPHY

Konyk Оleksandr. New Book on History of Minority Groups in Ukraine

Diana Shchedrina

Oleksandr Dolynsky

Myroslav Labunka

Information about the Authors

Published in "Archives of Ukraine" in 2003: Index

На початок
На початок