Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2004 р.

Файл в форматі PDF (5 004 Кб)

Зміст (Contents)

Боряк Геннадій. Архіви України: В серці суспільства чи на маргінезі суспільних потреб?

Актуальне інтерв'ю

Новий архівний кодекс: до виходу в світ Основних правил роботи державних архівів України. На запитання редакції відповідає перший заступник Голови Держкомархіву України Костянтин Новохатський

Статті та повідомлення

Папакін Георгій. Фамільні архіви української шляхти: питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII - на початку XX ст.

Крячок Микола. Перший випуск "Гайдамаків" Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела

Публікації архівних документів

Мицик Юрій. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст.

Демченко Людмила. Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна ХVI ст.

Архівістика

Марчук Ігор. Методика вивчення архівних джерел з історії ОУН та УПА на Волині: з досвіду дослідника

Кисельова Алла. Використання архівних електронних ресурсів: статистика відвідувань архівного порталу України

Юдіна Лариса. "Слобожанські родоводи" Державного архіву Харківської області

Нецька Людмила. Галузевий державний архів Міністерства оборони України: історія, склад і тематика документів

Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

Слюдикова Тетяна. Увічнений у піснях: Микола Лисенко і Тарас Шевченко

Шевченко Сергій. Документи Держархіву Кіровоградської області до історії міжслов'янських зв'язків (1770-1918)

Винокурова Фаїна. Фонди окупаційних установ та органів місцевого само-врядування Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації Вінниччини (1941-1944)

Вісті з наукових форумів

Боряк Олена. "Первинна" й "опрацьована" культурна спадщина, або кому належать інтелектуальні права на кінцевий продукт?

Архівна справа за рубежем

Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

Віслобоков Кирило. Кодикографія "Прав, за якими судиться малоросійський народ" (1743 р.): списки, виявлені в українських та зарубіжних сховищах

Людмила Іванівна Лозенко

Відомості про авторів


CONTENTS

Boriak Hennadii. Archives of Ukraine: At the heart of society or at the margins of social needs?

Actual interview

The new archival code: To publication of Principal Rules of Work of State Archives of Ukraine. Answers by Kostiantyn Novokhatsky, First Deputy Director General of the State Committee on Archives of Ukraine

Articles and announcements

Papakin Heorhii. Ukrainian nobles' family archives: Problems of archeographical processing at the end of XVIII th - at the beginning of XXth centuries

Kriachok Mykola. The first publication of Taras Shevchenko's "Hajdamaks": the little known facts, archival sources

Published archival documents

Mytsyk Yurii. Documents from the Polish Archives to the history of Zaporozhian Cossack (first quarter of the XVIIth century)

Demchenko Liudmyla. Property orders of Volhynian nobles (According to the testaments and hereditary property registers of the XVIIth century

Archival studies

Marchuk Ihor. Methodics of studying the archival sources on the history of OUN and UPA in Volhynia: From the researchers' experience

Kyseliova Alla. Use of archival electronic resources: Statistics of visiting the Archival Portal of Ukraine

Yudina Larysa. Family trees of Slobidska Ukraine Region from the State Archives of Kharkiv Oblast

Netska Liudmyla. State Branch Archives of Ministry of Defense of Ukraine: History, structure and contents of documents

Overviews of sources and documentery essays

Sliudykova Tetiana. Mykola Lysenko immortalized in songs and Taras Shevchenko

Shevchenko Serhii. Documents of the State Archives of Kirovohrad Oblast on the history of Inter-Slavic relations (1770-1918)

Vynokurova Faina. Fonds of the occupation and local governing institutions of the State Archives of Vinnytsia Oblast as a source on the history of Jews during the Nazi occupation (1941-1944)

News from the scientific forums

Boriak Olena. "Primary" and "processed" cultural heritage, or who has the intellectual right to the final product?

Archival affairs abroad

Foreign archival chronicles

Search and findings in archives

Vyslobokov Kyrylo. Codicography of the "Rights under Which the Little Russia People are Judged" (1743): copies revealed in Ukrainian and foreign archives

Liudmyla Ivanivna Lozenko

About the authors

На початок
На початок