Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2004 р.

Файл в форматі PDF (5,4 MB)

Зміст (Contents)

Матеріали XV Міжнародного конгресу архівів

"Архіви, Пам'ять і Знання": Нове гасло "відкритого Конгресу" Відкритого суспільства

Офіційні документи

З виступів учасників конгресу

Новохатський Костянтин. Архіви колишньої Компартії України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991-2004)

Дискусія про архіви

Драгомірова Лариса. Національний архівний фонд України: нормативно-пра-вове поле формування та функціонування

Бернат Анджей. Архіви, бібліотеки, музеї - інститути суспільної пам'яті.

Кьорменді Лайош. Як можна співпрацювати з іншими інституціями

Архівістика

Кулешов Сергій. Електронний документ у системі сучасного діловодства

Сельченкова Світлана. Організаційно-методичні засади складання списків джерел формування Національного архівного фонду України та списків джерел комплектування державних і комунальних архівів

Качковський Олег. Методика ідентифікації справ та реконструкції інформацій-ного масиву ушкоджених фондів

Публікації архівних документів

Радзивілл Олена. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904)

Україніка в архівах світу

Боряк Геннадій, Дубровіна Любов. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів

Кириленко Олександр, Яценко Олег. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів

Гаранін Олександр. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу

Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

Скочиляс Ігор. Протоколи генеральних візитацій Львівсько-Галицько-Кам'я-нецької єпархії XVIII століття у фондах ЦДІАЛ України

Петренко Олександр. Документи повітових земських судів Східного Поділля як джерело до вивчення питання про мануфактурне виробництво у приватних маєтках наприкінці ХVIII - у першій третині ХІХ ст.

Кучеренко Микола. До історії львівського періоду життя Михайла Грушевського (за родинним листуванням)

Боряк Тетяна. Організаційно-фінансові засади функціонування еміграційних інституцій у Чехо-Словацькій республіці в 1920-1930-х рр. (за фондами ЦДАВО України)

Виговський Микола. Партійно-радянська еліта в органах освіти УСРР початку XX ст. (огляд фондів ЦДАВО України)

Марченко Євген. Джерела до біографії Євгена Сташевського

Архівна справа за рубежем

Зарубіжні архівні часописи публікують

Пошуки та знахідки в архівах

Пиріг Олександра, Притуляк Петро. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету

Сіреджук Петро. Документи до історії німців Галичини

Критика та бібліографія

Папакін Георгій. Дослідження витоків української археографії

Віслобоков Кирило. Нове дослідження з урбаністики

Пам'яті Джеймса Мейса

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2004 року


C O N T E N T S

The 15th International Congress on Archives

"Archives, Memory and Knowledge": a new slogan of "The Open Congress" of Open Society

Official documents

From the Congress participants papers

Kostiantyn Novokhatsky. Former Commmunist Party of Ukraine Archives: experience of integration into the system of State Archives (1991-2004)

Discussion on Archives

Larysa Dragomirova. The National Archival Fond of Ukraine: legislative background of forming and functioning

Andrzej Biernat. Archives, Libraries, Museums as Memory institutions Lajos Kormendy. Ways of cooperation with other institutions

Archival Studies

Serhii Kuleshov. Electronic records in the system of the modern record keeping

Svitlana Selchenkova. Principles of compiling the lists of National Archival Fond acquisition sources and the lists of State and municipal archives acquisition sources

Oleh Kachkovsky. The methods of files identification and informational resources of damaged fonds reconstruction

Published Archival Documents

Olena Radzyvill. Little known correspondence of Mykhailo Hrushevsky and Volodymyr Ikonnykov (1890-1904)

Ukrainika in World's Archives

Hennadii Boriak, Liubov Dubrovina. Archives of the Ukrainian Free University in Munich: fonds overview

Olexandr Kyrylenko, Oleh Yatsenko. Archives of the Ukrainian Free University in Munich: structure, content, description of personal fonds

Olexandr Haranin. Archives and record keeping organization in the Ukrainian Free University in Munich: approach to analyses

Overviews of Sources and Documentary Essays. Bibliographies

Ihor Skochylias. Protocols of the general visitations of the 18th century Lviv-Halych-Kamianets eparchy in the fonds of TsDIAL

Olexandr Petrenko. Documents of the district land court of Eastern Podolia as a source for the study of manufactury production in private estates in the end of the 18th - first third of the 19th centuries

Mykola Kucherenko. To the history of Mykhailo Hrushevsky living in Lviv

Tetiana Boriak. Organizational-financial principles of the emigre institutions functioning in Czechoslovakia Republic in the 1920- 1930's.

Mykola Vyhovsky. Soviet-party elite in the education bodies of the USSR in the beginning of the 20th century

Yevhen Marchenko. Sources to Yevhen Stashevsky's biography

Archival Search and Findings

Olexandra Pyrih, Petro Prytuliak. Sources on the history of the Kyiv National Trade-Economical University

Petro Siredzhuk. Documents on the history of Germans in Galicia

Reviews and Bibliographies

Heorhii Papakin. Study on the roots of Ukrainian archeography

Kyrylo Vislobokov. New publication on the urban studies

In the memory of James E. Mace

About the authors

Published in "Archives of Ukraine" in 2004: Index

На початок
На початок