Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2005 р.

Випуск 5-6 (258): вересень-грудень

Файл в форматі PDF (9,4 MB)

ЗМІСТ (Contents)

З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

Боряк Геннадій. Викрадення архівних документів: "український досвід", висновки, уроки

Статті та повідомлення

Купчинський Олег. Неавтентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV ст.

Папакін Георгій. Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2005)

Публікації архівних документів

Макієнко Олексій. Листування Олександра Русова з Олександром Лашкевичем

Безручко Олександр. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка

Огляди джерел і документальні нариси

Кураєв Олексій. Матеріали щодо політики Відня в українському питанні 1905-1918 рр. у Державному архіві Австрії: оптимізація пошуку та джерелознавчого аналізу

Виговський Микола. Документи ЦДАВО України про керівний склад культурно-освітніх установ

Інтерв'ю з цікавим співрозмовником

"...Відношу себе до фахових архівістів". На запитання редакції відповідає генеральний директор Українського культурного центру в Москві Володимир Мельниченко

У Міжнародній раді архівів

XXXVIII Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA)

В архівах Євросоюзу
Загрози архівам: досвід запобігання

Звіт про архіви у розширеному Євросоюзі. План дій щодо поглиблення архівного співробітництва в Європі, розроблений Групою національних експертів з архівів держав - членів ЄС, організацій та органів Євросоюзу на замовлення Ради ЄС

Захист архівних зібрань від крадіжок. Звіт до Європейського бюро національних архівів про семінар, що відбувся у Стокгольмі 8-9 вересня 2005 р.

Пошуки та знахідки в архівах

Кентій Анатолій. "Витримати і ще раз витримати" (Невідомий документ з історії ОУН у фондах ЦДАГО України)

Автограф української історії: IX-XXI ст.

Матеріали до Каталога виставки документів Національного архівного фонду України

Відомості про авторів

Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2005 року


CONTENTS

Materials of the Open Board Meeting
of the State Committee on Archives of Ukraine

H. Boriak. Theft of Archival Records: "Ukrainian Experience", Conclusions, Lessons

Articles and Reports

O. Kupchynsky. Unauthentic Acts and Records of Principality of Galicia - Volhynia of the XII th - the 1st Half of the XIV th Century

H. Papakin. Development of Archival Science and Record Keeping at the National Academy of Sciences of Ukraine: Research, Information and Publishing Activities of the Institute of Manuscript and the Institute for Archival Science of the National Library of Ukraine named after V. Vernadsky (1992 - 2005)

Publication of Archival Records

O. Makiienko. Correspondence of Olexandr Rusov and Olexandr Lashkevych

O. Bezruchko. The Unknow Records of the Central State Archives and Museum of Literature and Arts of Ukraine Relating to Olexandr Dovzhenko's Biography

An Overview of Sources and Documentaries

O. Kuraiev. Materials on Vienna Policy with Regard to 1905-1918 Ukrainian Issue at the Austrian State Archives: Search and Source Analysis Optimization

M. Vyhovsky. The Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine Records Relating to Senior Management of Ukrainian SSR Cutural and Educational Institutions in the 1920 s

An Interview with a Conversable Interlocutor

"...Regard Myself as a Professional Archivist". Volodymyr Melnychenko, the Director General of the Ukrainian Cultural Center in Moscow, Answers the Questions of AU Editorial Board

At the International Council on Archives

The XXXVIIIth International Conference of the Round Table on Archives (CITRA)

At the European Union Archives
Threats to the Archives: Prevention Practices

Report on Archives in the Enlarged European Union. Priority Actions to Increase Cooperation in the Field of Archives in Europe: Action Plan (2005)

Theft Protection of Archival Collections. Report on Workshop in Stockholm to the European Bureau of National Archives (September 8-9, 2005)

Archival Search and Findings

A. Kentiy. "To Stand and Once Again to Stand" (The Unknown Record on OUN History from the Fonds of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

Autograph of the Ukrainian History: IXth-XXIth Centuries

Materials to the Catalogue of the National Archival Fond of Ukraine Documentary Exhibition

Information about the Authors

Index of "AU" Articles Published in 2005

На початок
На початок