Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2006 р.

Випуск 1-6 (259): січень-грудень

Файл в форматі PDF (8,4 MB)

ЗМІСТ (Contents)

З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

Архіви України-2005: "Великий перелом"? Текст доповіді Голови Держкомархіву України

Статті та повідомлення

Купчинський О. Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд)

Литвинова Т. Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії

Горовий В. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення

Архівістика

Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні

Гернович Т. Проблема архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі)

Рудюк В. Адаптація класифікації електронних ділових документів для використання в мережі Інтернет

Публікації архівних документів

Крячок М. З епістолярію Гната Хоткевича

Старовойтенко І. "Історія України-Русі" М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького

Огляди джерел і документальні нариси

Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919)

Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича

Ткаченко В. Документи ЦДАВО України з історії становлення українського кінематографа

Барановська Н. Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи

Діана Алєксєєва-Процюк. Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939-1953 рр.

Яременко В. Склад та організація персоналу Головної робочої групи України Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в 1942-1943 рр. (за матеріалами ЦДАВО України)

Україніка в архівах світу

Себта Т. Українiка в Берлiнськiй державнiй бiблiотецi Пруcської культурної спадщини та Федеральному архiвi в Берлiнi

У Міжнародній раді архівів

XXXIX Міжнародна конференція Круглого столу архівів

В архівах Євросоюзу

Рекомендації Ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC)

Загрози архівам: досвід запобігання

Боряк Г. Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам

Документ без коментаря

Виборча документація: давня проблема

Львівські архіви, 1946 р.: "Червоноармійці курсів військових кухарів... викрали частину документальних матеріалів і майно облдержархіву"

"...Площадь 2-го этажа… Горсовет отобрал у архива"

Доля українських архівів

Гісцова Л. Харківський історичний архів: 1880-1943

Пошуки та знахідки в архівах

Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр.

Безручко О. Незнаний лист Олександра Довженка до Станіслава Косіора

Критика. Бібліографія. Інформація

Бездрабко В. Збагачення генеалогії досліджень "невідомого нам ХІХ століття"

Мєшков Д. Конфіскація та повернення німецьких архівів

Іщук А. Презентація архівного фонду Соціалістичної партії в ЦДАГО України

In memoriam

Пам'яті Омеляна Пріцака

Пам'яті Валерія Волковинського

Пам'яті Надії Світличної

Ірена Ядвіґа Сулковська-Курась

Пам'яті вчителя - Миколи Ковальського

Відомості про авторів

CONTENTS

Materials of the Open Board Meeting of the State Committee on Archives of Ukraine

Archives of Ukraine - 2005: "The Radical Turn"? The Report of Director General of the State Committee on Archives of Ukraine

Articles and Reports

Kupchunsky O. Historiography of Publications and Research of Documentary Materials of Halychyna-Volhynia Principality (General Review)

Lytvynova T. The Poletyks' Family Papers in the Archives of Ukraine and Russia

Horovy V. The National Vernadsky Library of Ukraine Information and Analytical Service for Public Executive Power Bodies (1992-2006): (1992-2006): Develoment Stages

Archival Affairs

Novokhatsky K. Archives Humanitarian Mission and Archival Affairs Reforms in Ukraine

Hernovych T. Archival Restitution Issue in the Context of the Present-Day Legislation (Comparative Analysis of National Traditions of Belorus, Russia, Ukraine and Poland)

Rudiuk V. Adaptation of Electronic Records Classification for Their Usage in the Internet

Archival Documents Publications

Kriachok M. Hnat Khotkevych's Letters

Starovoitenko I. M. Arkas' "History of Ukraine-Rus'" in His Letters to V. Domanytsky

Sources Reviews and Documentary Essays

Chorna L. Development of Natural Resources Conservation Issues within the Activities of Ukrainian National Governments (1917-1919)

Sliudykova T. The Documents of Kyiv State Archives Relating to V. Antonovych's Biography

Tkachenko V. The Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine on Ukrainian Cinema History

Baranovska N. Archival Sources of Chornobyl Nuclear Catastrophe Research

Alekseieva-Protsiuk D. The Documents of the Central State Archives of Ukraine on Maintenance and Labour of Foreign War Prisoners and the Interned in the Ukrainian SSR in 1939-1953

Yaremenko V. Membership and Staff Organisation of Ukrainian Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg Chief Task Group in 1942-1943 (Based on the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

Ucrainica in International Archives

Sebta T. Ucrainica at the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage and the Federal Archives in Berlin

International Council on Archives

XXXIX International Conference of the Round Table on Archives (CITRA)

The European Union Archives

Recommendations of the EU Council of November 14, 2005 on Priority Actions Aimed at Increased Archival Cooperation in European Union

Threats to Archives: Prevention Practices

Boriak H. Thefts in Archives and the National Archival Heritage: Present-Day Threats and International Losses Prevention Practices

A Document without Comment

Election Documents: A Long-Standing Issue

Lviv Archives, 1946: "The Red Army Soldiers Attending Military Cooking School Stole Some Documents as Well as the Property of the State Oblast Archives"

"...The Second Floor of the Archives Is Seized by the City Council"

The Fate of Ukrainian Archives

Gistsova L. Kharkiv Historical Archives: 1880-1943

Archival Search and Findings

Papakin H. Pavlo Skoropadsky's Unknown Diary of 1904-1905 Russian-Japanese War

Bezruchko O. Oleksandr Dovzhenko's Unknown Letter to Stanislav Kosior

Critics. Bibliography. Information

Bezdrabko V. Enriching Genealogical Research of "The Unknown ХІХ Century"

Meshkov D. Expropriation and Return of the German Archives

Ishchuk A. The Presentation of the Socialist Party Archival Fond at the Central State Archives

of Public Organisations of Ukraine

In memoriam

In Memory of Omelian Pritsak

In Memory of Valery Volkovynsky

In Memory of Nadiia Svitlychna

Irena Yadviha Sulkovska-Kuras

In Memory of Mykola Kovalsky - the Teacher

About the Authors
На початок
На початок