Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2008 р.

Випуск 1-2 (260): січень-квітень

Файл в форматі PDF (2,979 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До наших читачів (Переднє слово головного редактора)

Андрієвська Л. Відзначення 90-річчя створення в Україні системи державних архівних установ

Про відзначення працівників архівних установ України з нагоди 90-річчя створення вітчизняної архівної системи

До історії архівної справи в Україні

Матяш І. Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення

Клименко Т. Створення мережі архівних установ на Черкащині у 1919–1937 рр.

Ходоровський М. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії

Ємельянова Т. Невідомі сторінки історії Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

Лавренюк А. Центральний державний електронний архів України: пошук відповідей на виклики часу

Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки

Зі спогадів керівників архівної служби України різних років

“Головна справа життя....”: Інтерв’ю з Олександром Мітюковим

Киструська Н. “...В кінці червня [1996 р.] мені запропонували очолити головну архівну установу”

Пиріг Р. “...Відтинок моєї долі”

Із фондів ЦДКФФА України

Історія і сьогодення комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24

Матеріали до словника архівних діячів

Приходько Л. Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917–1920-ті роки

Борщ І. Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918–1920)

Мага І. Віктор Романовський – видатна постать української архівістики

Войцехівська І. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова

Архівістика

Папакін Г. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи

Калакура Я. Архівознавчий осередок Шевченкового університету

Христова Н. Основні етапи розвитку науково-довідкового апарату державних архівів в Україні за радянської доби

Купченко В. Комплектування державних архівних установ як предмет історіо­гра­фіч­них досліджень

Муха Л., Омельченко М., Затока Л. Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів

Інтерв’ю

Жива правда століть: На запитання відповідає Микола Шудря

Архівна справа за рубежем

Шумейко М. Від реституції – до спільного користування інформацією

Білоруські архівісти відзначили 85-річчя державної архівної служби

Критика та бібліографія

Артамонова С., Желєзняк М. Вітчизняна архівна справа в особистостях

Сукало А. Нове галузеве бібліографічне видання

Відомості про авторів

CONTENTS

To Our Readers (Foreword of the Editor-in-Chief)

Andriievska K. Celebration of the 90th Anniversary of the State Archives System in Ukraine

The Lists of Awarded Employees of Archival Institutions of Ukraine on the Occasion of the 90th Anniversary of the Ukrainian State Archives System

On History of Archival Affairs in Ukraine

Matiash I. Archival Reform Projects: Main Provisions and Attempts of Implementation

Klymenko T. Developing the Network of Archival Institutions in Chercasy Oblast in 1919–1937

Khodorovskyi M. The Central State Archives and Museum of Literature and Arts of Ukraine: History, Source Base, Current Situation

Yemelianova Т. Unknown Pages of H. Pshenychnyi Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine

Lavreniuk А. The Central State Electronic Archives of Ukraine: in Search of Meeting the Challenges

Lykholob N. The Central State Archives of Archival Ucrainica Abroad: the First Steps

Memoirs of Former Heads of Ukrainian Archival Service

“The Main Life-Work…”: Interview with О. Mitiukov

Kystruska N. “At the End of June I Was Offered to Be the Head of the Main Archival Body”

Pyrih R. “The Track of my Fate”

From the CSCPPAU Fonds

The Archives System of Ukraine in 1917–2007: Photo Chronicles

Materials for Archivists’ Vocabulary

Prykhodko L. Oleksandr Hrushevskyi and Development of Ukrainian Archival Affairs in 1917–1920

Borshch І. Cooperation of V. Modzalevskyi and V. Miiakovskyi in Archival Sphere during Ukrainian Revolution (1918–1920)

Maha І. Victor Romanovskyi as an Outstanding Figure of Ukrainian Archival Affairs

Voitsekhivska І. Archival Studies as a Part of Scientific Heritage of Volodymyr Іkonnykov

Archival Studies

Papakin H. Archives of Ukraine in International and Cross-Regional Programs on Cultural Heritage Preservation: Practices and Prospects

Kalakura Ya. Archival Environment of Shevchenko University

Khrystova N. The Main Stages of Reference Apparatus Development in State Archives of Ukraine in the Soviet Times

Kupchenko V. Acquisition of State Archival Institutions as the Subject of Historiography Research

Mukha L., Omelchenko M., Zatoka L. Search for New Approaches to the Issues of Library and Archives Fonds Preservation

Interview

Living Truth of Centuries: Interview with Mykola Shudria

Archival Affairs Abroad

Shumeiko M. From Restitution to Joint Information Use

Archivists of Belorus Celebrated the 85th Anniversary of State Archival Service

Critique and Bibliography

Artamonova S., Zhelezniak M. National Archival Affairs in Personalities

Sukalo А. New Branch Bibliography Edition

Notes on Authors

На початок
На початок