Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2008 р.

Випуск 3-4 (261): травень-серпень

Файл в форматі PDF (3,365 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу

Удод О. Діяльність державних архівів України із розширення документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр.

Папакін Г. Архівні документи про “чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках

Загальний перелік сіл/сільрад та колгоспів Української СРР, занесених на “чорну дошку” в 1932–1933 роках

Лозицький В. Деякі питання публікації документів ЦДАГО України з проблематики Голодомору 1932–1933 рр.

Кусьнєж Р. Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами польських дипломатів)

Сербин Р. Осмислення Голодомору у світлі конвенції ООН про геноцид

Висновок Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо правового визначення Голодомору 1932–1933 років в Україні як геноциду українського народу по відношенню до визначення, сформульованого у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року

Статті та повідомлення

Новохатський К. Організація доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації

Великопольська У. Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби

Дискусія про архіви

Кулешов С. Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності “Документознавство, архівознавство” до галузі науки “Соціальні комунікації”

Публікації архівних документів

Сухих Л., Вовк О. Кирило Розумовський: Спроба встановлення спадкового гетьманства

Кентій А. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду)

Огляди джерел та документальні нариси

Музичко О. Архів професора Івана Линниченка: історія формування, склад, інформаційний потенціал

Чорний О. Джерела з історії морських навчальних закладів Півдня України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст.

Кирилюк Г. Документи ЦДАМЛМ України про видатну актрису театру і кіно XX ст. Наталію Ужвій

Глазунов Г. Доля професора Андрія Сліпанського у світлі маловідомих архівних документів: історико-документальний нарис

Україніка в архівах світу

Тлеубердіна З. Документи Центрального державного архіву Республіки Казахстан до біографії композитора Сергія Шабельського

Грибанова О. “Я ...заурядный учитель...” (зі спогадів І. Є. Маріковського)

Пошуки та знахідки в архівах

Петренко О. До питання про час і місце народження Володимира Антоновича

Критика та бібліографія

Мага І. Нова праця про архівні колекції осередків української еміграції як складову комплексу документів, віднесених до “архівної україніки”

Макієнко О. Ювілейне видання херсонських архівістів

In memoriam

Він умів любити людей (Пам’яті Бориса Іваненка)

Відомості про авторів

CONTENTS

The 1932–1933 Famine – Genocide against Ukrainian People

Udod O. Activities of Ukraine’s State Archives Respecting Increase of Document Research Database Related to the 1932–1933 Famine

Papakin H. Archival “Blacklisted” Documents as a Tool of Soviet Genocide in Ukraine in 1932–1933

General List of “Blacklisted” Villages/Village Councils and Kolhosps in Ukrainian SSR in 1932–1933

Lozyts’kyi V. On Publication of Documents of TSDAHO of Ukraine Related to the 1932–1933 Famine

Kus’niezh R. The 1932–1933 Famine in Ukraine (Based on Documents of Polish Diplomatic Missions)

Serbyn R. Awareness of the Famine in the Context of the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Resume of the National Commission for Strengthening Democracy and Rule of Law on Legal Recognition of the 1932–1933 Famine as Genocide against Ukrainian People towards Definition Provided by the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

Articles and Reports

Novokhats’kyi K. Providing Access to Documents of the National Archival Fond of Ukraine and Use of Archival Information

Velykopol’s’ka U. Theoretical Aspects of Source Studies in Scientific Heritage of Myron Korduba

Discussion on Archives

Kuleshov S. Speculations Related to “Document Studies, Archival Studies” Science Qualification as a Component of “Social Communications” Branch of Science

Archival Publications

Sukhykh L., Vovk O. Kyrylo Rozumovs’kyi: An Attempt of Identifying Hereditary Hetmanate

Kentiy A. On History of November Raid (1921) of UNR Army Commanded by Yu. Tiutiunnyk to Ukraine (Documents of TsDAHO of Ukraine Related to Some Raid Participants’ Lives)

Sources and Documentaries Reviews

Muzychko O. Archives of Ivan Lynnychenko, Professor: Formation, Composition, Information Capacities

Balyshev M. Documentary Monuments of Kharkiv Observatory: Issues Related to Preservation and Implementation in Scientific Circulation

Chornyi O. Sources of Nautical Schools History in the Southern Ukraine (Last Quarter of ХVІІІ – Beginning of XX Century)

Kyryliuk H. Documents of TsDALM of Ukraine about Nataliia Uzhviy, a Prominent Theatre and Cinema Actress of XX Century

Hlazunov H. Life of Andriy Slipans’kyi, Professor, in the Context of Little-Known Archival Documents: Historical and Documentary Essay

Ucrainica at International Archives

Tleuberdina Z. Documents of the Central State Archives of Republic of Kazakhstan Related to the Biography of Serhiy Shabel’s’kyi, Composer

Hrybanova O. “I…Am… an Ordinary Teacher…” (Memoirs of I. Marikovs’kyi)

Archival Search and Findings

Petrenko O. On Time and Place of Birth of Volodymyr Antonovych

На початок
На початок