Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2008 р.

Випуск 5-6 (262): вересень-грудень

Файл в форматі PDF (2,731 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу

Міжвідомче засідання “Внесок архівістів України у відродження історичної пам’яті (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні)”

Буценко Н. Організація виявлення працівниками державних архівів документів про Голодомор 1932–1933 рр. та складання реєстрів фондів меморіального характеру

Левченко Л. Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні

Воробей Р. Зміст і склад документів, переданих до державних архівів відділами РАЦС\Методика виявлення фактів про смерть від голоду, встановлення населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 рр.

Хаварівський Б. Діяльність державних архівів західних областей України з виявлення документів, що містять інформацію про трагедію українського народу 1932–1933 років

Кіт В. Роль Української греко-католицької церкви в допомозі голодуючим УРСР у 1932–1933 роках

Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України)

Статті та повідомлення

Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку

Папакін Г. Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України

Леміш Н. Організація роботи зі службовими документами в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст.

Публікації архівних документів

Мариновський Ю., Удовик І. Невідомі архівні документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797)

До історії архівної справи в Україні

Даниленко В., Юсов С. Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діялність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР

Огляди джерел та документальні нариси

Аксьом А. Майстер пензля і слова (документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка)

Балишев М. Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу

Архівна справа за рубежем

Лашук А. Стан інформатизації державних архівів Польщі

Документальні виставки

Вовк О. Документи з фондів українських архівів на міжнародних виставках “Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” та “Вірменська діаспора України: історія і сучасність”

Критика та бібліографія

Верба І. Наукова спадщина академіка Миколи Василенка

Пащенко О. Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька

Перелік матеріалів, видрукуваних в “Архівах України” 2008 року

Відомості про авторів

CONTENTS

The 1932–1933 Famine – Genocide against Ukrainian People

“Ukrainian Archivists’ Contribution to Revival of Historical Memory” Inter-agency Meeting (on Occasion of the 75th Anniversary of the 1932–1933 Famine in Ukraine)

Butsenko N. Organization of Revealing Archival Documents Related to the 1932–1933 Famine by Ukrainian Archivists and Compiling Memorial Fonds Registers

Levchenko L. Collection, Acquisition for Storage and Use of Testimonies of Eyewitnesses and Survivors of the 1932–1933 Famine in Ukraine

Vorobei R. Contents and Composition of Documents Transferred to State Archives by RATsS Departments / Methods of Revealing the Facts with Respect to Death from Starvation and Inhabited Localities Suffered from the 1932–1933 Famine in Ukraine

Khavarivs’kyi B. Activities of State Archives in Western Oblasts of Ukraine With Regard to Revealing Documents about the 1932–1933 Tragedy of Ukrainian People

Kit V. Role of Ukrainian Greek – Catholic Church in Providing Support to Starving People in Ukrainian SSR in 1932–1933

Berkovs’kyi V., Hryhorchuk N., Petruk O. The 1932–1933 Famine in Ukraine through the Eyes of Ukrainian Diaspora (Documents from the Fonds of TsDAVO of Ukraine)

Articles and Reports

Matiash I. Ukrainian Archival Studies: Main Periods and Stages of Development

Papakin H. Source and Historiographic Basis for History Research of Ukraine’s State Institutions

Lemish N. Organization of Office Files Work within State Power Bodies of Chernihiv Province in the First Half of XIX Century

Archival Publications

Marynovs’kyi Yu., Udovyk I. Unknown Archival Documents Respecting H. Potiomkin’s Smila Real Estate (Smilianshchyna) (1787–1796/1797)

On History of Archival Affairs in Ukraine

Danylenko V., Yusov S. Panteleimon Hudzenko, Archivist, Specialist in Early Texts Studies, Historian: Activities in 1941–1945 in the Context of Operation of Archival Bodies of Ukrainian SSR

Sources and Documentaries Reviews

Aksiom A. Master of Brush and Word (Documents of TsDALM of Ukraine with Regard to Biography of V. Lytvynenko, Artist)

Balyshev M. Documentary Monuments of Kharkiv Observatory: Issues Related to Preservation and Implementation in Scientific Circulation

Archival Affairs Abroad

Lashuk A. Informatization Situation at Polish State Archives

Documentary Exhibitions

Vovk O. Documents from Ukrainian Archives’ Fonds on “Ukraine – Sweden: at Historic Crossroads (XVII – XVIII Centuries)” and “Armenian Diaspora of Ukraine: History and Modern Times” International Exhibitions

Critique and Bibliography

Verba I. Scientific Heritage of Mykola Vasylenko, Academician

Pashchenko O. Figure as a Symbol of Epoch: a Book about P. Tron’ko, Hero of Ukraine

List of Materials Published in “Archives of Ukraine” in 2008

Notes on Authors

На початок
На початок