Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2009 р.

Випуск 3-4 (264): травень-серпень

Файл в форматі PDF (13 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Гриневич Т. Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії

Христова Н. Архівне описування: історія та аспекти подальшого розвитку

Купченко В. Відбір на державне зберігання управлінських документів, що утворюються в діяльності установ, організацій, підприємств недержавної форми власності

Рябчикова Ф. Облік та збереження музейних предметів в етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.)

Слюдикова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ-ХХ ст. (продовження)

З історії архівів та архівних зібрань

Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства - провідна наукова установа документознавчої галузі

Гурбова Л. Сторінки з історії Державного архіву в Автономній Республіці Крим. Перше десятиліття

Лозицький В. Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи

Себта Т. Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис

Платонова Н. Історія архівної служби МВС України

Огляди джерел та документальні нариси

Аксьом А. Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура

Клименко Т. Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного архіву Черкаської області

Фотодобірка "До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка". Упорядник Ємельянова Т.

Публікації архівних документів

Сухих Л. До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. Українсько-російська війна 1658-1659 років: причини й передумови

Фотодобірка "Весна Перемоги". Упорядник Славинська І.

Архівна справа за кордоном

Ковальова А. Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США

Левченко Л. Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії

Мельник Р. Головна дирекція державних архівів як керівний орган архівної служби Польщі: внутрішня структура і завдання (1951–2005)

Особистості

Павленко С. Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському "Щоденнику"

Фесенко А. Морський міністр І. К. Григорович - старший архівіст морського архіву в Санкт-Петербурзі

Інформація і рецензія

Андрієвська Л. Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука"

Гінзбург О. Ювілей К. Є. Новохатського

Бездрабко В. Перші сторінки історії термінологічних семінарів із документознавства та суміжних галузей знань

Христова Н. Форум документознавців

Коломієць В. Білоцерківський краєзнавчий музей відзначив свій 85-літній ювілей

Карамаш С. Створити музей архіву – від теорії до практики

Славинська І. Архівна знахідка

Гика В. Нові надходження до Державного архіву Волинської області

Лебедєва В. Забытая губерния: "Гомельская губерния. 1919-1926 гг.: документы и материалы"

Терещук Н. "Вестник морского врача"

Відомості про авторів

CONTENTS

Articles and Reports

Grynevych T. Olgierd Gоrka and discussions on the history of Khmelnychyna in the Polish intermilitary historiography

Khrystova N. An archival description: history and further development aspects

Kupchenko V. The Selection of the administrative documents of not state pattern of ownership establishments, organisations and enterprises accumulated within the period of their activity for the State preservation

Riabchikova F. The museum subjects record keeping and preservation at the ethnographic Department of the Volyn scientific and research museum (1920?1931)

Sliudikova T. The Kyiv’s building and accomplishment in XIX–XX century (on the Kyiv’s State Archives records)

From the History of Archives and Archival Collections

Bezdrabko V. Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping - the leading scientific institution of the record-keeping branch

Gurbova L. Pages of the State Archives in the Autonomous Republic of Crimea history. The first decade

Lozytskyi V. The Central State Archives of Public Organizations of Ukraine scientific and publishing activity: state, problems, prospects

Sebta T. The Territorial Administration of archives, libraries and museums under Reichscommissar of Ukraine: a historical essay

Platonova N. The Archival service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine history

Sources Reviews and Documentary Essays

Aksiom A. An unfinished song: М. Shpak, О. Desniak, М. Haydabura

Klymenko Т. Materials on Shevchenko in the Sate Archive of Cherkasy Oblast fonds

Photoselection "To the anniversary of Т. G.Shevchenko’s reinterment". Compiler Emelianova Т.

Archival Documents Publications

Sukhikh L., Strashko V. To the 350th anniversary of the Konotop battle of 1659.

The Ukrainian-Russian war of 1658-1659: causes and premises Photoselection "Spring of the Victory". Compiler Slavinska I.

Archival Affairs Abroad

Kovaliova A. Assimilation of electronic sources in the historical studios: from the USA experience

Levchenko L. Peculiarities of the Southeast Asia countries archival services’ Internet sites functioning

Melnyk R. The Head Office of State Archives as a leading body of the archival service of Poland: internal structure and tasks (1951–2005)

Personalities

Pavlenko S. Mykhaylo Hrushevskyi about the Kyiv, Moscow and Warsaw archives in the university "Diary"

Fesenko А. Minister of Navy I. K. Hryhorovych - the senior archivist of the Russian State Naval Archive in St. Petersburg

Information and review

Andrievska L. An International Science Conference "Science on Archives as a science"

Ginzburh О. Jubilee of K. Novokhatskyi

Bezdrabko V. First pages of the terminological seminars on document science and adjacent spheres of knowledge history

Khristova N. The document researchers’ forum

Kolomiets V. The Bilotserkva museum of local lore has celebrated its 85th anniversary

Karamash S. To create an Archive Museum – from theory to practice

Slavinska I. The new discvered archival item

Gyka V. New receiving of the State Archive of Volyn Oblast

Lebedeva V. The forgotten province: “the Gomel province. 1919-1926: documents and materials”

Tereschuk N. "The navy doctor Bulletin"

Notes on Authors

На початок
На початок