Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2009 р.

Випуск 6 (266): листопад-грудень

Файл в форматі PDF (8 549 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

V з’їзд Спілки архівістів України

Статті та повідомлення

Нікітенко Н. М., Корнієнко В. В. Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело

Клименко О. О. Фальшиві грошові знаки як засіб економічної, ідеологічної та психологічної боротьби у роки Другої світової війни

Ковтун М. В. "Архіви України": проблеми створення та функціонування друкованого видання

Чернецький Є. А. Історико-демографічний аналіз походження та розміщення шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської губернії

З історії архівів та архівних зібрань

Макієнко О. А. Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля

Лозицький В. С. З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України

Семенов Є. В., Балишев М. А. Центральному державному науково-технічному архіву України – 40 років

Архіви очима відомих сучасників

Іван Сидоров

Петро Кононенко

Тетяна Хорхордіна

Валерія Заклунна

Володимир Яловий

Огляди джерел та документальні нариси

Ковальчук М. А. Джерела з історії повстансько-партизанського руху в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в 1919 році

Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)

Ємчук О. І. Cпогади Ю. Л. Булаховської про С. І. Маслова як джерело дослідження наукової біографії вченого

Якобчук С. О. Щоденник Ф. П. Матушевського як історичне джерело

Унікальний документ

Каменєва С. А. Універсал гетьмана Івана Самойловича охочекомонному полку Якова Павловського скласти присягу на вірність новому царю Петру Олексійовичу

Серга Ж. І. Справа "Про службу Симона Васильовича Петлюри" у фондах Державного архіву міста Києва

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки

Надольська В. В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації

Особистості

Мицик Ю. А. Козацька мати (до 90-річчя від дня народження О. М. Апанович)

Гирич І. Б. Іван Бутич – патріарх архівної справи

Шпак С. М. Орест Мацюк – постать в українській архівістиці

Інформація і рецензії

Скрипка Л. В. Виставка, присвячена 90-річчю Миколи Лукаша

Прилепішева Ю. А. Участь делегації українських архівістів у X Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА та Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД

Сосніна К. В. Міжнародна конференція "Друга світова війна та відтворення історичної пам’яті в сучасній Україні"

Щур О. І. Міжнародний форум "Київська Русь і династія Арпадів"

Коренюк Ю. О. Нове видання з питань правової охорони культурних надбань

Гомотюк О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств

Зворський C. Л., Калін Є. О. Всебічне історико-краєзнавче дослідження про Батумі

Клепак Г. О. Вручення премії Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра Яворницького

Богунова Н. К. Відзначення премією імені Василя Веретеннікова

На допомогу молодим науковцям

Артамонова С. С., Майстренко А. А., Одинока Л. П., Романовський Р. В. Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо)

CONTENTS

Event

Congress V of the Association archivists in Ukraine

Articles and reports

Nikitenko N. M., Kornienko V. V. Eschatologigal dates in graffiti on the frescoes of St. Sophia Cathedral as historical source

Klymenko O. О. False money imitations as an effective means of economic, political and psychological opposition during World War II

Kovtun M.V. "Archives of Ukraine": problems of creation and functioning of the printed publications

Chernetskyi Y. A. Historical-demographic analysis of the origin and location of the gentry at the Radomyshl` Povit of Kiev province

From the history of archives and archival collections

Makienko O. A. Archives of Kherson province zemstvo: the formation, structure and historical destiny

Lozytskyi V. S. From the history of CDAHO of Ukraine (to 80-th anniversary of the creation of a Single party archive)

Semenov Y. V., Balyshev M. A. The 40-th anniversary of the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation

Perception of archives by famous contemporaries

Ivan Sydorov

Petro Kononenko

Tetiana Horhordina

Valeria Zaklunna

Volodymyr Yalovyi

Reviews of sources and documentary essays

Kovalchuk M. A. Historical sources about insurrectional movement in Ukraine against the white troops of general A. Denikin in 1919

Petruk O. P. Ministry of land of Ukrainian Peoples’ Republic (from the documents of the Central State Archived and CDAVO of Ukraine)

Yemchuk O. I. Memories of Yulia Bulachovska about S. I. Maslov as source of scientific research of scientist biography

Yakobchuk S.O. F. P. Matushevsky`s dairy as historical source

Unique document

Kameneva S. A. Universal of Hetman Ivan Samoilovych to Yakov Pavlovskyi`s regiment to take the oath of allegiance to new king Petro Oleksiyovych 211

Serga Zh. I. Dcument “About Simon Vasyliovych Petliura`s work” in the State Archives of Kiev city 221

Archives Abroad

Levchenko L. L. 75-th anniversary of the US National Archives

Nadol`ska V. V. Formation and development of archival legislation in the Russian Federation

Personalities

Mytsyk Y. A. Cossack’s mother(to 90-th anniversary from the day of birth O. M. Apanovych)

Gyrych I. B. Patriarch of Archives

Shpar S. M. Orest Matsiuk – famous public figure in Archives of Ukraine

Information and reviews

Skrypka L. V. A Exhibition Dedicated to the 90th Birth Anniversary of Mykola Lukash

Prylepisheva Y. A. Participation of Ukrainian delegation of archivists in X Universal Conference of Euro-Asian Regional Branch of MPA and the Advisory Council of heads of archival services of CIS countries (28 October – 1 November, 2009)

Sosnina K. V. International conference "The Second World War and reconstruction of historical memory in modern Ukraine"

Schur O. I. Tomb of Sviatoslav

Koreniuk Y. O. The new publication of the law protection of cultural heritage

Homotiuk O. Y. Important research of the history of institutionalization of Documentatio

Zvors`kyi S. L. Comprehensive local historical research of Batumi

Klepak G. Vasyl Ustymenko – winner of premium by Dmytro Yavornytskyi

Bogunova N. K. Awards of premium named by Vasyl` Veretennikov

To help young scientists

Artamonova S. S., Maystrenko A. A., Odynoka L. P., Romanovskyi R. V. Rules of the Archival Documents' Reference Drawing Up in the List of Sources to Be Given in Dissertations, Books, Articles, Monographs, Handouts etc

На початок
На початок